Ústavný zákon č. 171/1947 Zb.Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom.

Čiastka 83/1947
Platnosť od 14.10.1947
Účinnosť od 14.10.1947

OBSAH

171.

Ústavný zákon

zo dňa 14. októbra 1947,

o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:


§ 1.

Ústavodarné Národné shromaždenie súhlasí s mierovou smluvou medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými na strane jednej a Maďarskom na strane druhej, podpísanou v Paríži dňa 10. februára 1947.

§ 2.

Zmena štátneho územia a štátnych hraníc, nastalá podľa tejto smluvy, nadobúda s medzinárodnou účinnosťou tiež účinnosť vnútroštátnu.


§ 3.

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Za ministra Masaryka:

Dr. Clementis v. r.

Nosek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené