Predpisy v roku 1992

Číslo Názov predpisu
1/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
2/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
3/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
4/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
5/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
6/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
7/1992 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o Ústavnom súde Slovenskej republiky
8/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
9/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách
10/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
11/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky
12/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
o1/c2/1992 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
13/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
14/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
15/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
16/1992 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí
18/1992 Sb. Zákon o civilní službě
19/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
20/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
21/1992 Sb. Zákon o bankách
22/1992 Sb. Zákon o Státní bance československé
23/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
24/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
37/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
25/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
26/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
27/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
28/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
29/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
30/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
31/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
32/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
33/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.
34/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
35/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
36/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
r1/c6/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
38/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vyrovnávacích dávkách při dovozu
39/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla
40/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky
41/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
r1/c8/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
43/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
44/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
45/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a uzemnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
46/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
o1/c9/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu
48/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov
49/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
50/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
51/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami
52/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
o1/c11/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
53/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě
54/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
55/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
56/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království
57/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
58/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích
o1/c13/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
62/1992 Sb. Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
63/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku
64/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže
65/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
o1/c15/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
r1/c15/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
59/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.
60/1992 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
61/1992 Sb. Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
66/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
67/1992 Sb. Zákon o Vojenském obranném zpravodajství
68/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
69/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů
r1/c17/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
92/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
93/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
94/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
95/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
102/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
103/1992 Sb. Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
o1/c25/1992 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
o2/c25/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
o3/c25/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
77/1992 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
78/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
79/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
80/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
81/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
104/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
105/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
106/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
107/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 2 - Pravidla létání
108/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách
109/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby
o1/c26/1992 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
71/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
72/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
73/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
74/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
75/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
76/1992 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva
r1/c19/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
82/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady
83/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
84/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
85/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
86/1992 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
87/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech
88/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
89/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
90/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva lesního a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
91/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva lesního a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
96/1992 Sb. Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
97/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
98/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
99/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
100/1992 Sb. Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
101/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
o1/c24/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992
o2/c24/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992
o3/c24/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
110/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
111/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
112/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
113/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
o1/c27/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů
o2/c27/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
115/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
r1/c28/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
116/1992 Sb. Zákon o zvýšení důchodů v roce 1992
117/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
118/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
120/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
121/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
122/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roku na základných školách a stredných školách
o1/c29/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky
o2/c29/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výši základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení
134/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia
135/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami
136/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
137/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
138/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
139/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
140/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla
o1/c31/1992 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
159/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
160/1992 Sb. Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
161/1992 Sb. Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
162/1992 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
163/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
124/1992 Sb. Zákon o Vojenské policii
125/1992 Sb. Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
127/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
128/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
129/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování
130/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992
131/1992 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů
132/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
133/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
r1/c30/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
141/1992 Sb. Zákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů
142/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
144/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady
145/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
146/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
147/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé, kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
148/1992 Sb. Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
149/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
o1/c32/1992 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik
o2/c32/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992
o3/c32/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách
o4/c32/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
164/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
165/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
166/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
167/1992 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
168/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
169/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
170/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
o1/c36/1992 Sb. Opatření, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
171/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
172/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
173/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
174/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
175/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
176/1992 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
177/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu
178/1992 Sb. Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
o1/c37/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992
r1/c37/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
o2/c37/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991
o3/c37/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
o4/c37/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
150/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
151/1992 Sb. Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
152/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
153/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
154/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
155/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
156/1992 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopľňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov
157/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
158/1992 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
179/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
180/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie
181/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách
182/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
183/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávanych mimo pracovného pomeru
184/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
185/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
r1/c38/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
186/1992 Sb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
187/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách
188/1992 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach
189/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
190/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
191/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
192/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností
193/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
194/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
195/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
196/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
197/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
198/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
199/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
200/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
201/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
202/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
203/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnání zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
204/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
o1/c40/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
r1/c40/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o2/c40/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992
226/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
227/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach
205/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
206/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
207/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení
208/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
209/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících
210/1992 Sb. Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice
223/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
224/1992 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
225/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
o1/c46/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
o2/c46/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
o3/c46/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech
o4/c46/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank
211/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
212/1992 Sb. Zákon o soustavě daní
213/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
214/1992 Sb. Zákon o burze cenných papírů
215/1992 Sb. Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
216/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
o1/c43/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace
o2/c43/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech
o3/c43/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
217/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
218/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
219/1992 Sb. Naridenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby
220/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície
221/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.
222/1992 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
228/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
230/1992 Sb. Zákon o Federální železniční policii
231/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
232/1992 Sb. Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie
233/1992 Sb. Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991
r1/c48/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
234/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
236/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
237/1992 Sb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
238/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
239/1992 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky
240/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
241/1992 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
242/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
244/1992 Sb. Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
o1/c49/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto
o2/c49/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
245/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů
246/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
247/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
o1/c51/1992 Sb. Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
270/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
271/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
272/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.
273/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
274/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
275/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování
276/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů
277/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
o1/c57/1992 Sb. Opatření federálního ministerstva financí o změnách a doplňcích Sazebníku daně z obratu
256/1992 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
257/1992 Sb. Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
258/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
259/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
260/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
261/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.
249/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
250/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
262/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
263/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
266/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
267/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
268/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
269/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně
o1/c56/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
291/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.
292/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
293/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
294/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
295/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
252/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
254/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
255/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice
279/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
280/1992 Sb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
281/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.
282/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
r1/c58/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
283/1992 Sb. Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky
284/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace
285/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
o1/c59/1992 Sb. Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
287/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.
288/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití
289/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
290/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
o1/c60/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a v účetní závěrce investičních společností a inestičních fondů
296/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
297/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
299/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
300/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
301/1992 Sb. Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
302/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.
303/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
304/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených
o1/c62/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o úvěrové angažovanosti bank
305/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb., o starostlivosti o zdravie ľudu
306/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
307/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
308/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady a emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
309/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov
310/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení
311/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečišťovanie ovzdušia
312/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
313/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udelovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev
314/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
315/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
316/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách vlečkách
317/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľností
318/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
319/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani
320/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch
321/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
322/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike
323/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
324/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
325/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení
326/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
327/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
328/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
329/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
330/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách
334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
335/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
343/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
344/1992 Sb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
345/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
346/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
347/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
348/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
349/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
350/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
351/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
352/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
353/1992 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
354/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
355/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
356/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
331/1992 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
332/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
333/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
o1/c67/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
337/1992 Sb. Zákon České národní rady o správě daní a poplatků
338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
339/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční
340/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
341/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
342/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
336/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)
357/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
358/1992 Sb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
359/1992 Sb. Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech
360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
o1/c73/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
361/1992 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
362/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí
363/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
364/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích
365/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
366/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
367/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
369/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
370/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
371/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
372/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
373/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
374/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
r1/c75/1992 Sb. Redakční sdělení
r2/c75/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
375/1992 Sb. Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
376/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
377/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
378/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
379/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.)
396/1992 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
397/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
398/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.
399/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program
400/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
401/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
402/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení
380/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezepečenia (úplné znenie, ako vyplývá zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)
381/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
382/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
383/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode
384/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
385/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
386/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia I. a II. pracovnej kategórie
387/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
388/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci
389/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy
390/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
391/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
392/1992 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
393/1992 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
394/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
395/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
o1/c80/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady
403/1992 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
404/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
405/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
406/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
407/1992 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečišťovania a zoznam znečišťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečišťovania ovzdušia
408/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financií o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy
409/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
o1/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
o2/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 346/1992 Sb., o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
o3/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 347/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
o4/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 348/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
o5/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
o6/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 350/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
o7/c82/1992 Sb. Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
o8/c82/1992 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
411/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
412/1992 Sb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
413/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
414/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ
415/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
416/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
417/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
418/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
419/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
420/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států
421/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č. j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
422/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
423/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO
424/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
o1/c83/1992 Sb. Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
r1/c83/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
o2/c83/1992 Sb. Oznámenie ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
o1/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky
o2/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.
o3/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
o4/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
o5/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
o6/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
o7/c84/1992 Sb. Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se mění a doplňuje opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
425/1992 Sb. Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
426/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
427/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
428/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
429/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
r1/c85/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
430/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkách prevodu majetku štátu na iné osoby
431/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
432/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
433/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
434/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě
435/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
436/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
437/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
438/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
r1/c86/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
o2/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
o3/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
o4/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
o5/c86/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.
o6/c86/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyššího stupně
o7/c86/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice
439/1992 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
440/1992 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
441/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
442/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
443/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
444/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
445/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
446/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
447/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
448/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
449/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradach výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
r1/c88/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c88/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu
o2/c88/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů
o3/c88/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům
o4/c88/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
o5/c88/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
452/1992 Sb. Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
453/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
454/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu
455/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program
456/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
r1/c90/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
o1/c90/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí
o2/c90/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se mění opatření Státní banky československé č. 8 o kapitálové přiměřenosti bank, č. 9 o pravidlech likvidity bank a č. 10 o úvěrové angažovanosti bank ze dne 16. března 1992
450/1992 Sb. Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
460/1992 Sb. Ústava Slovenskej republiky
457/1992 Sb. Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
458/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
459/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
461/1992 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
462/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
463/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs
464/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
o1/c93/1992 Sb. Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
o2/c93/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c93/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně dodatku
465/1992 Sb. Zákon České národní rady o sídle České národní rady
466/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
467/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
468/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu
469/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera
470/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti
o1/c94/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
o2/c94/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci
o3/c94/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
o4/c94/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami
471/1992 Sb. Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání
472/1992 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství
473/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.
474/1992 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
475/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
476/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
477/1992 Sb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
o1/c95/1992 Sb. Oznámení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech
479/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
480/1992 Sb. Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu
481/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
482/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii
483/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase
484/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
485/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
486/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
o1/c96/1992 Sb. Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
o2/c96/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
487/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
488/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
489/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky
490/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
491/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991
492/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.
r1/c97/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c97/1992 Sb. Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
o2/c97/1992 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
o3/c97/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
494/1992 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
495/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
496/1992 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
497/1992 Sb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
498/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
499/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
503/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
504/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
505/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
506/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia
507/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich
508/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael
509/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
510/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
500/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
502/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
o1/c100/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
515/1992 Sb. Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
516/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
517/1992 Sb. Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři
518/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
519/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
520/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
521/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
o1/c104/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
511/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
512/1992 Sb. Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
513/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady
514/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
o1/c103/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví
522/1992 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.
523/1992 Sb. Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
524/1992 Sb. Zákon České národní rady o auditorech a Komoře auditorů České republiky
525/1992 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností
526/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
o1/c105/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
527/1992 Sb. Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky
528/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě
o1/c106/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
529/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
530/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic
o1/c107/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992
531/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
532/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty
533/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
534/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
535/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
536/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti
537/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
538/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
o1/c108/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování
539/1992 Sb. Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
540/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
o1/c109/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov
541/1992 Sb. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
542/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
543/1992 Sb. Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
544/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
545/1992 Sb. Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky
546/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
547/1992 Sb. Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993
548/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
549/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání
550/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních
551/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení
552/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu
553/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob
554/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
r1/c111/1992 Sb. Redakční sdělení
555/1992 Sb. Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky
556/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
557/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
558/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
559/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
560/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovatelov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
o1/c112/1992 Sb. Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 a 10. července 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
o2/c112/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
o3/c112/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
o4/c112/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
o5/c112/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
561/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo
562/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
563/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity
564/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda
565/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
566/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
567/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
568/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou se ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
r1/c113/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
569/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
570/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska
571/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou
o1/c114/1992 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993
580/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
581/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
582/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
583/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
584/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
585/1992 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
o1/c116/1992 Sb. Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
572/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
573/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
574/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
575/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
576/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
577/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti
578/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
579/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
590/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů
587/1992 Sb. Zákon České národní rady o spotřebních daních
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
619/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.
620/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
621/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
622/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
623/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách
o1/c128/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
o2/c128/1992 Sb. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
o3/c128/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993
591/1992 Sb. Zákon České národní rady o cenných papírech
592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
593/1992 Sb. Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
o1/c119/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
594/1992 Sb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
595/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních
596/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
597/1992 Sb. Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře
598/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
599/1992 Sb. Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
600/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
601/1992 Sb. Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství
602/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě
o1/c122/1992 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách
624/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
625/1992 Sb. Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
626/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů
627/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
628/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách (č. 21)
629/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích
630/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky
631/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě
o1/c129/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států
603/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník
604/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
r1/c123/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c123/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
605/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov
606/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi
607/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
608/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné uživanie pozemkov
609/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
610/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
611/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
612/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
613/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
614/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší
615/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
616/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru
617/1992 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
618/1992 Sb. Celní zákon
632/1992 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách
633/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
635/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
o1/c130/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
636/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
637/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
638/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
639/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie
640/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou se ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
641/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
642/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991
643/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
644/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě
o1/c132/1992 Sb. Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
645/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde
646/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
647/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
648/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
r1/c133/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c133/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993
o2/c133/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.