Zákon č. 92/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Čiastka 37/2021
Platnosť od 01.03.2021
Účinnosť od 01.03.2021

92

ZÁKON

ze dne 18. února 2021,

kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se číslo „1 488 336 029 790“ nahrazuje číslem „1 385 613 029 790“, číslo „1 808 336 029 790“ se nahrazuje číslem „1 885 613 029 790“, číslo „320 000 000 000“ se nahrazuje číslem „500 000 000 000“ a číslo „301 216 169 129“ se nahrazuje číslem „481 216 169 129“.

2. V § 1 odst. 6 se číslo „156 747 379 625“ nahrazuje číslem „131 747 379 625“.

3. Příloha č. 1 zní:

„ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1 385 613 029 790
Výdaje státního rozpočtu celkem1 885 613 029 790
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1 660 631 400
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích10 251 683 200
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy1 210 478 100
Schodek- 500 000 000 000
Financování:
Změna stavu státního dluhu481 216 169 129
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv18 783 830 871

“.

4. Příloha č. 2 zní:

„CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky0003 550 8533 490 853
302Poslanecká sněmovna Parlamentu00016 000 0000
303Senát Parlamentu0002 900 0000
304Úřad vlády České republiky00014 037 55812 537 558
305Bezpečnostní informační služba000250 000 0000
306Ministerstvo zahraničních věcí450 000 0000045 202 17225 202 172
307Ministerstvo obrany100 0005 087 696 6614 551 294 138365 716 48343 907 483
308Národní bezpečnostní úřad250 00000550 0000
309Kancelář veřejného ochránce práv0009 821 0001 071 000
312Ministerstvo financí58400 000798137 093713 988 4534 691 314 955172 892 380
313Ministerstvo práce a sociálních věcí755 000 000545 592292 707490 278 963 9455 688 525 8425 068 525 842
314Ministerstvo vnitra20 000 0009193 1822698 202 599 7121 812 051 3301 230 749 380
315Ministerstvo životního prostředí96 067 0950020 879 719 1806 059 719 180
317Ministerstvo pro místní rozvoj1 500 0000025 595 217 66025 522 872 130
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu1698073830013 448 970 11010 011058 110
327Ministerstvo dopravy185 000 0000039 742 022 81439 703 022 814
328Český telekomunikační úřad28 000 000006 406 440 0000
329Ministerstvo zemědělství9 000 0000032 646 513 19428 824 213 194
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy700 0000013 288 420 09913 143 533 704
334Ministerstvo kultury40 00000438 907 206216 832 095
335Ministerstvo zdravotnictví30 000 000006 829 800 0001 595 561 651
336Ministerstvo spravedlnosti1 134420 0001376 3242501 223 399 334980 038 77957 563 105
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80 000 00000162 400 0006 400 000
345Český statistický úřad00023 316 83322 316 833
346Český úřad zeměměřický a katastrální1 120 000 00000200 000 0000
348Český báňský úřad280497 567002 216 0000
349Energetický regulační úřad298 848 0000020 000 0000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže3 800 000001 700 0000
355Ústav pro studium totalitních režimů00000
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky000209 950209 950
362Národní sportovní agentura00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání4450 000001 500 0000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv00040 000 0000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost234 961 00000400 0000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů071599 99864 304 63300
377Technologická agentura České republiky000244 097 43225 700 191
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost000400 0000
381Nejvyšší kontrolní úřad000625 5170
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1 600 000 00000731 500 0000
398Všeobecná pokladní správa629 365 300 0000012 983 570 8000
CELKEM635 926 141 045562 119 232 978505 034 550 215187 567 655 767131747 379 625
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1 385 613 029 790

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu “.

5. Příloha č. 3 zní:

„CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky422 814 860
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 438 595 893
303Senát Parlamentu635 793 524
304Úřad vlády České republiky1047 452 030
305Bezpečnostní informační služba2 297 315 000
306Ministerstvo zahraničních věcí8 422 642 916
307Ministerstvo obrany75 359 896 857
308Národní bezpečnostní úřad293 406 347
309Kancelář veřejného ochránce práv169 138 006
312Ministerstvo financí23 776 770 998
313Ministerstvo práce a sociálních věcí714 435 496 869
314Ministerstvo vnitra85 897 415 182
315Ministerstvo životního prostředí11350123 915
317Ministerstvo pro místní rozvoj29 481 409 227
321Grantová agentura České republiky4 380 546 000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu51576114 012
327Ministerstvo dopravy115 997 437 890
328Český telekomunikační úřad2 236 424 562
329Ministerstvo zemědělství55 354 336170
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy239 655 319 850
334Ministerstvo kultury15 848 911330
335Ministerstvo zdravotnictví18 038 349 373
336Ministerstvo spravedlnosti31945 115 445
343Úřad pro ochranu osobních údajů168 776 819
344Úřad průmyslového vlastnictví209137 712
345Český statistický úřad1 929 632 196
346Český úřad zeměměřický a katastrální3 589 692 079
348Český báňský úřad169 797 761
349Energetický regulační úřad292 164 728
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže253 982 795
355Ústav pro studium totalitních režimů182 870 322
358Ústavní soud236 988 895
359Úřad Národní rozpočtové rady25 075 531
361Akademie věd České republiky6 789 651580
362Národní sportovní agentura6 981874 656
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí32 521 772
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání68 215 095
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře22 311260
374Správa státních hmotných rezerv2 751977 074
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost472 914 172
376Generální inspekce bezpečnostních sborů469 757 283
377Technologická agentura České republiky5 316 456 032
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost427 932 108
381Nejvyšší kontrolní úřad853 603 711
396Státní dluh52 853 880 286
397Operace státních finančních aktiv20 445 000 000
398Všeobecná pokladní správa291 007 989 667
CELKEM1 885 613 029 790

“.

6. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí zní:

„Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem495 202 172
Výdaje celkem8 422 642 916
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)450 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem45 202 172
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25 202 172
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí8 422 642 916
v tom: transformační spolupráce70 000 000
humanitární pomoc120 000 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 760 174 042
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí48 000 000
zahraniční vy sílání rozhlasu28 500 000
vrcholné návštěvy25 000 000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech58 883 000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
obnova Sýrie50 000 000
stabilizace a rekonstrukce Iráku29 000 000
program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe100 000 000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie206 293 360
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5 926 792 514
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 034 732 093
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)349 739 447
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb20 527 940
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech93 647 796
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě932 749 202
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)31484 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem31484 000
v tom: institucionálnípodporacelkem4)31484 000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)31484 000
Zahraniční rozvojová spolupráce607 368 172
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.19 900 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25 202 172
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie25 202 172
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem337 188 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

7. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí zní:

„Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem552 035 818 549
Výdaje celkem714 435 496 869
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)755 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti545 592 292 707
v tom: pojistné na důchodové pojištění490 278 963 945
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti55 313 328 762
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 688 525 842
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 068 525 842
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)620 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění502 800 000 000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče51952 254 873
Dávky nemocenského pojištění43 100 000 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi5 658 155 265
Dávky osobám se zdravotním postižením3 000 000 000
Ostatní sociální dávky446 500 000
Podpory v nezaměstnanosti15 500 000 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách33 000 000 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem3 803 595 900
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400 000 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů440 000 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením8 500 000 000
Ostatní výdaje organizačních složek státu17 433 809 462
Neinvestiční nedávkové transfery27 369 551769
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti1 030 000 000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1 629 600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9 017 966 028
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4 078 070 517
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb179 243 338
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech945 350 570
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8 016 816 247
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)83 900 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem83 900 000
v tom: institucionální podpora celkem4)83 900 000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)83 600 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.600 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 061267 850
v tom: ze státního rozpočtu992 742 008
podíl rozpočtu Evropské unie5 068 525 842
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem1 740 763 688

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč“.

8. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra zní:

„Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem11025 233 599
Výdaje celkem85 897 415 182
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9 193 182 269
v tom: pojistné na důchodové pojištění8 202 599 712
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti990 582 557
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 812 051 330
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 230 749 380
příjmy z prostředků finančních mechanismů46 801 950
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem534 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR46 819 620 416
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR11 939 334 098
Výdaje na zabezpečení plněni úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu14 315 336 387
Výdaje na sportovní reprezentaci291 789 801
Dávky důchodového pojištění6 554 115 000
Ostatní sociální dávky5 853 159 000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie124 060 480
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 471 187 463
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)12 438 631201
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb742 906 393
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech4 905 874 058
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru30 498 554 012
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1 740 891 324
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)751720 120
v tom: ze státního rozpočtu celkem751720 120
v tom: institucionální podpora celkem4)154 501 120
účelová podpora celkem4)597 219 000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)597 219 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)147 501 120
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality64 000 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.65 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 470 822 455
v tom: ze státního rozpočtu240 073 075
podíl rozpočtu Evropské unie1 230 749 380
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem62 210 590
v tom: ze státního rozpočtu15 408 640
podíl prostředků finančních mechanismů46 801 950
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem6 475 906 504

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

9. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí zní:

„Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem20 975 786 275
Výdaje celkem11 350 123 915
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)96 067 095
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 879 719 180
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 059 719 180
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14 820 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny1 076 304 380
Technická ochrana životního prostředí2 311000 000
Ochrana klimatu a ovzduší3 800 000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí4 162 819 535
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie4 888 800
ostatní činnosti4 157 930 735
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci955 719 304
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)323 033 140
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb18 172 510
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech132 869 842
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě775 755 424
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)284 779 695
v tom: ze státního rozpočtu celkem284 779 695
v tom: institucionální p odp ora celkem4)284 779 695
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)284 366 695
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 157 825 000
v tom: ze státního rozpočtu98 105 820
podíl rozpočtu Evropské unie6 059 719 180
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7 381 874 495

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

10. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu zní:

„Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13 618 777 493
Výdaje celkem51 576 114 012
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)169 807 383
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13 448 970 110
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 011 058 110
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 437 912 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání18 315 331 754
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu3 595 869 728
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu1 291 912 000
ostatní výdaje určené na zahlazování2 303 957 728
Další činnost resortu2 489 881 659
v tom: výdaje spojené s další činností resortu2 484 666 939
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie5 214 720
Dotace na obnovitelné zdroje energie26 500 000 000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů675 030 871
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu670 330 871
ostatní výdaje4 700 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 039 069 310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)349 103 600
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb19 372 822
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech126 762 415
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě847 006 092
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)5 410 061 058
v tom: ze státního rozpočtu celkem1 410 061 058
v tom: institucionální podpora celkem4)547 811 058
účelová podpora celkem4)862 250 000
podíl prostředků zahraničních programů3)4 000 000 000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)862 250 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)543 311 058
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 090 114 358
v tom: ze státního rozpočtu79 056 248
podíl rozpočtu Evropské unie10 011 058 110
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 573 370 682

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

11. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy zní:

„Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem39 927 022 814
Výdaje celkem115 997 437 890
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)185 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem39 742 022 814
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem39 703 022 814
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem39 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava10 098 253 514
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury95 502 256 970
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR36 977 256 970
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky1 801390 000
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury56 723 610 000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3 419 600
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu10 393 507 806
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci557 640 334
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)188 482 440
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb10 927 210
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech69 725 931
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě476 634 430
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)93 906 600
v tom: ze státního rozpočtu celkem93 906 600
v tom: institucionální podpora celkem4)93 906 600
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)93 906 600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 775 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem39 716 646 369
v tom: ze státního rozpočtu13 623 555
podíl rozpočtu Evropské unie39 703 022 814
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem98 237 039 266

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

12. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství zní:

„Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem32 655 513 194
Výdaje celkem55 354 336 170
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)9 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem32 646 513 194
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem168 135 573
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem28 656 077 621
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 822 300 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu40 412 016 621
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu37 646 516 621
ostatní výdaje2 765 500 000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu2 150 000 000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1 900 000 000
ostatní dotace250 000 000
Podpora lesního hospodářství2 120 937 175
Podpora vodního hospodářství1 675 000 000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1 675 000 000
Podpora neziskovým organizacím60 000 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8 936 382 374
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8 933 275 014
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3 107 360
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 678 839 116
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)903 713 412
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb52 781 547
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech399 484 673
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě2 239 592 547
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1 167 989 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1 167 989 000
v tom: institucionální podpora celkem4)567 989 000
účelová podpora celkem4)600 000 000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)600 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)562 569 000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 700 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem210 328 121
v tom: ze státního rozpočtu42 192 548
podíl rozpočtu Evropské unie168 135 573
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem33 925 016 621
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu21000 000 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu596 300 000
podpora venkova - ze státního rozpočtu4 500 000 000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie7 500 000 000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu172 639 000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie156 077 621
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem2 702 842 578

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

13. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury zní:

„Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem438 947 206
Výdaje celkem15 848 911 330
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)40 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem438 907 206
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem216 832 095
příjmy z prostředků finančních mechanismů41 700 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem180 375 111
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem526 431 160
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3 250 024 266
v tom: finanční náhrada2 238 697 166
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1 011327 100
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury409 206 365
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny19 880 000
výdaje na činnost úřadu325 604 525
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím46 070 000
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury17 000 000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie651 840
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury8 162 616 984
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím5 722 337 889
program péče o národní kulturní poklad a dědictví1 000 000 000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení865 037 000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů2 000 000
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy573 242 095
Kulturní služby, podpora živého umění1 402 761 700
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů700 000 000
kulturní aktivity664 555 300
veřejné informační služby knihoven38 206 400
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí766 200 000
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky80 200 000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek686 000 000
Podpora kultury národnostních menšin33 000 000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000 000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin31000 000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení290 800 000
Státní fond kinematografie1 007 870 855
v tom: dotace na filmové p obídky800 000 000
dotace ze státního rozpočtu207 870 855
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci194 508 204
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)65 201 917
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3 557 577
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech34 853 187
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě143 025 733
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)526 431 160
v tom: ze státního rozpočtu celkem526 431 160
v tom: institucionální podpora celkem4)134 431 160
účelová podpora celkem4)392 000 000
podíl prostředků zahraničních programů3)
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)392 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)130 088 160
Zahraniční rozvojová spolupráce
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem316 832 095
v tom: ze státního rozpočtu100 000 000
podíl rozpočtu Evropské unie216 832 095
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem52 000 000
v tom: ze státního rozpočtu10 300 000
podíl prostředků finančních mechanismů41 700 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 813 159 095

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

14. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví zní:

„Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 859 800 000
Výdaje celkem18 038 349 373
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)30 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 829 800 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 595 561651
příjmy z prostředků finančních mechanismů4 438 349
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 229 800 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2 977 966 356
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1 629 600
ostatní výdaje na státní správu2 976 336 756
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 795 961 518
Lůžková péče2 164 693 715
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví8 391 110 170
Zdravotnické programy1 937 865 077
Ostatní činnosti ve zdravotnictví770 752 537
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 725 904 749
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)541 014 760
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb31 363 778
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech375 120 823
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1 272 501 897
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1 795 961 518
v tom: ze státního rozpočtu celkem1 795 961 518
v tom: institucionální podpora celkem4)753 339 852
účelová podpora celkem4)1 042 621 666
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1 042 621 666
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)739 670 006
Zahraniční rozvojová spolupráce3 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15 000 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)14 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 759 778 412
v tom: ze státního rozpočtu164 216 761
podíl rozpočtu Evropské unie1 595 561 651
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem5 221 588
v tom: ze státního rozpočtu783 239
podíl prostředků finančních mechanismů4 438 349
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 392 903 107

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády“.

15. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky zní:

„Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem244 097 432
Výdaje celkem5 316 456 032
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem244 097 432
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25 700 191
příjmy z prostředků finančních mechanismů218 397 241
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR252 592 432
Dotace jiným subjektům5 063 863 600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci81 333 109
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)27 490 591
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1 482 334
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech74 116 674
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)5 316 456 032
v tom: ze státního rozpočtu celkem5 072 358 600
v tom: institucionální podpora celkem4)218 445 000
účelová podpora celkem4)4 853 913 600
podíl prostředků zahraničních programů3)244 097 432
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)4 853 913 600
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem30 135 204
v tom: ze státního rozpočtu4 435 013
podíl rozpočtu Evropské unie25 700 191
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem256 826 313
v tom: ze státního rozpočtu38 429 072
podíl prostředků finančních mechanismů218 397 241

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sh, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.

16. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh zní:

„Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem52 853 880 286
Financování
Změna stavu státního dluhu481 216 169 129
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)18 783 830 871
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu52 853 880 286

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění“.

17. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa zní:

„Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem642 348 870 800
Výdaje celkem291 007 989 667
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)629 365 300 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12 983 570 800
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12 983 570 800
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva16 454 058 449
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140 000 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60 000 000
Stavební spoření4 200 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky579 357 000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace9 731 840 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51 660 631 400
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 610 251 683 200
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 71 210 478 100
Další prostředky pro územní samosprávné celky193 495 200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně129 632 095 424
Ostatní výdaje60 619 350 894
Odvody do rozpočtu Evropské unie54 920 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 355 000 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 355 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.