Vyhláška č. 83/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 34/2021
Platnosť od 23.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021

83

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8b odst. 7, § 14b odst. 4, § 14d odst. 5, § 15d odst. 9, § 15e odst. 3 a § 26 odst. 2 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. a vyhlášky č. 175/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „dosaženého vzdělání,“ vkládají slova „požadavky na zkušebního komisaře, rozsah a průběh zkoušky,“.

2. V § 1 odst. 1 písm. c) a f) se slova „složení zkušební komise“ nahrazují slovy „požadavky na zkušebního komisaře“.

3. V § 1 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) obsah kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, požadavky na zkušebního komisaře, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, průběh zkoušky a vzor osvědčení,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

4. V § 1 odst. 1 písm. h) až j) se slova „složení zkušební komise“ nahrazují slovy „požadavky na zkušebního komisaře“.

5. V § 2 odst. 1 a 2 se za slova „na jatkách“ vkládají slova „ , který je určen pro osoby, které provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení,“.

6. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, který je určen pro pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování5), se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 2 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

8. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Obsahem kurzu podle odstavce 3 jsou kromě skutečností uvedených v odstavci 4 dále

a) praktické aspekty metod omračování a znalost pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení,

b) náhradní metody omračování nebo usmrcování,

c) základní údržba a čištění omračovacích nebo usmrcovacích zařízení,

d) kontrola účinnosti omráčení a nepřítomnosti známek života,

e) vhodné používání a údržba vykrvovacích nožů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

9. V § 2 odst. 6 se za slova „na jatkách“ vkládají slova „ , které provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, které vykonávají činnosti pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování5), je uveden v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.

10. V § 2 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Na závěr kurzu uvedeného v odstavcích 1 a 2 se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu. Test připravuje školicí pracoviště. Test obsahuje 15 zkušebních otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 2 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná, na vypracování testu se stanoví doba 45 minut. Test vyhodnocuje zkušební komisař tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 10 bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(8) V kurzu uvedeném v odstavcích 1 a 2 je zkušebním komisařem lektor kurzu, ve kterém se zkouška provádí. Účastníkovi kurzu uvedeného v odstavcích 1 a 2 vydává osvědčení o úspěšném složení zkoušky školicí pracoviště.“.

11. V § 4 odst. 1 se za text „§ 2 odst. 1“ vkládají slova „a 3“.

12. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Kurzy uvedené v § 2 odst. 1 a 2 nelze spojovat do jednoho kurzu s kurzem uvedeným v § 2 odst. 3.“.

13. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.“ nahrazují slovy „Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.“ a slova „Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí. Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.“ se zrušují.

14. V § 7 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 3 písm. d) a § 9 odst. 3 písm. d) se za slovo „střední“ vkládá slovo „škole“ a slova „veterinářství nebo chovatelství“ se nahrazují slovy „vzdělávání Zemědělství se zaměřením na chovatelství, nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena, anebo s obdobným akreditovaným studijním programem se shodným zaměřením nezařazeným do oblasti vzdělávání“.

15. V § 9 odst. 4 se slova „komise“ nahrazují slovy „komisař“.

16. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy

(1) Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se skládá ze tří výukových modulů

a) modul A - základní, který obsahuje základní odborné znalosti týkající se vybraných druhů šelem a lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu 36 výukových hodin teoretické výuky,

b) modul B - chov vybraných druhů šelem, který obsahuje podrobné odborné znalosti týkající se chovu vybraných druhů šelem a který se uskutečňuje v rozsahu 16 výukových hodin teoretické výuky,

c) modul C - chov lidoopů, který obsahuje podrobné odborné znalosti týkající se chovu lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu 16 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k chovu, přepravě a evidenci vybraných druhů šelem nebo lidoopů, zejména přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností4), zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, a to v rozsahu 4 výukové hodiny,

b) biologické základy chovu zvířat, které zahrnují základy anatomie a fyziologie zvířat, orgánové soustavy, metabolismus, zootechnickou terminologii a problematiku domestikace, popis těla zvířete, včetně kostry, tělesný růst a vývin, plodnost a reprodukci, metody a povinnosti při označování zvířat, a to v rozsahu 8 výukových hodin,

c) etologie, která zahrnuje vybrané etologické pojmy, vývoj chování zvířete, vzorce a mechanismy her, sociálního, obranného, loveckého, potravního, komfortního, sexuálního a rodičovského chování, vnitrodruhovou a mezidruhovou komunikaci, a to v rozsahu 6 výukových hodin,

d) etika chovu zvířat, která zahrnuje vztah člověka ke zvířatům chovaným v lidské péči, problematiku ochrany zvířat a pohody zvířat, požadavky na obohacení prostředí pro chov zvířat a požadavky na tvorbu expozic, ve kterých jsou zvířata umístěna, informace o mezinárodních záchovných chovatelských programech, a to v rozsahu 4 výukové hodiny,

e) základy bezpečnosti při manipulaci se zvířaty, které zahrnují vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, informace o vybavení k provádění odchytu zvířat, zásady manipulace se zvířaty, problematiku napadení člověka zvířetem, zejména prevenci, příčiny a následky napadení, a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

f) požadavky na krmení a napájení zvířat, které zahrnují obecné základy výživy vyplývající z jednotlivých typů trávicí soustavy masožravců, všežravců a býložravců, problematiku krmiva, jeho nutriční hodnoty a význam živin, úpravu a uskladňování krmiv, krmiva rostlinného a živočišného původu, krmné přísady, napájení, a to v rozsahu 6 výukových hodin,

g) zásady péče o zdraví zvířat, které zahrnují prevenci nákaz, první pomoc zvířeti a veterinární péči při onemocnění, problematiku karantény, očkování a imunity, zásady neinvazivních odběrů vzorků na vyšetření, nejznámější zoonózy, virová, bakteriální, plísňová a parazitární onemocnění, pojem a příčiny stresu zvířat, zásady biologické bezpečnosti chovu, zejména zacházení s kadávery a zbytky krmiv, informace o běžné ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a aktivní ochraně chovu před vnějšími vlivy, a to v rozsahu 6 výukových hodin.

(3) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) systematické zařazení, druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologii, chovu a genetice vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 5 výukových hodin,

b) druhově specifické podmínky chovu vybraných druhů šelem, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor pro chov vybraných druhů šelem, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, a to v rozsahu 5 výukových hodin,

c) druhově specifické metody zacházení s vybranými druhy šelem a znalosti techniky odchytu a přepravy jednotlivých vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

d) problematika předcházení a zabránění únikům jednotlivých vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 1 výuková hodina,

e) druhově specifické požadavky na krmení a napájení vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

f) rozpoznání zdravého zvířete a nejčastější onemocnění jednotlivých vybraných druhů šelem, poskytování první pomoci a povolené způsoby usmrcování vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 1 výuková hodina.

(4) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) systematické zařazení, druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologii, chovu a genetice lidoopů, a to v rozsahu 5 výukových hodin,

b) druhově specifické podmínky chovu lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor pro chov lidoopů, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, a to v rozsahu 5 výukových hodin,

c) druhově specifické metody zacházení s lidoopy a znalosti techniky odchytu a přepravy lidoopů, a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

d) problematika předcházení a zabránění únikům lidoopů, a to v rozsahu 1 výuková hodina,

e) druhově specifické požadavky na krmení a napájení lidoopů, a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

f) rozpoznání zdravého zvířete a nejčastější onemocnění lidoopů, poskytování první pomoci a povolené způsoby usmrcování lidoopů, a to v rozsahu 1 výuková hodina.

(5) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nebo na Ministerstvu životního prostředí nejméně po dobu 3 let,

b) nejméně 3 roky praxe v péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, zejména v zoologické zahradě nebo záchranné stanici, a nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání chovatel cizokrajných zvířat,

c) vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na zvířata, nebo ve studijním programu v oblasti vzdělávání Zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, nebo

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů na střední škole nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti vzdělávání Zemědělství se zaměřením na chovatelství, nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena, anebo s obdobným akreditovaným studijním programem se shodným zaměřením nezařazeným do oblasti vzdělávání.

(6) Účastník kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se může zúčastnit kurzu v modulu B nebo v modulu C až poté, co se zúčastní minimálně 80 procent výukových hodin v kurzu v modulu A.

(7) Školicí pracoviště vydá účastníkovi kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy

a) potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud splní podmínky uvedené v § 19 odst. 1, 4 a 5, nebo

b) potvrzení o účasti na kurzu v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud se účastník kurzu zúčastní minimálně 80 procent výukových hodin v příslušném modulu.

(8) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného vykonáním zkoušky je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného účastí na kurzu je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(9) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného vykonáním zkoušky je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného účastí na kurzu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.“.

17. V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

18. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele na vysoké škole v oblasti, kterou má v kurzu na úseku ochrany pokusných zvířat prezentovat, a vysokoškolské vzdělání, nebo

d) nejméně 3 roky vědecké činnosti v oblasti, kterou má v kurzu na úseku ochrany pokusných zvířat prezentovat, a vysokoškolské vzdělání.“.

19. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „a správních deliktech“ a slovo „státní“ zrušují.

20. V § 19 odst. 1 se slovo „komise“ nahrazuje slovem „komisař“.

21. V § 19 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Test v rámci kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy obsahuje při zkoušce z modulu A 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví při zkoušce z modulu A doba 90 minut. Na test při zkoušce z modulu B a z modulu C se použije odstavec 1 obdobně.

(5) Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu B. Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu C.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 6 až 12.

22. V § 19 odstavec 6 zní:

(6) Zkušebním komisařem je zaměstnanec Ministerstva zemědělství, který má odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánu ochrany zvířat uvedeném v § 19 odst. 1 písm. a) zákona nejméně po dobu 6 měsíců.“.

23. V § 19 odst. 7 se slova „členů zkušební komise“ nahrazují slovy „zkušebního komisaře“ a slova „podepisují všichni členové zkušební komise“ se nahrazují slovy „podepisuje zkušební komisař“.

24. V § 19 odst. 11 se v úvodní části ustanovení číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.

25. V § 19 odst. 11 se na konci písmen a) a b) doplňují slova „který je určen pro osoby, které provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení,“.

26. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, které provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení

Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, které provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení“.

27. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která zní:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílejíci se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, které vykonávají činnosti pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat pri usmrcování5)

Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, které vykonávají činnosti pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování“.

28. Za přílohu č. 13 se doplňují přílohy č. 14 až 17, které znějí:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného vykonáním zkoušky

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného vykonáním zkoušky

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného účastí na kurzu

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného účastí na kurzu

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného vykonáním zkoušky

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného vykonáním zkoušky

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného účastí na kurzu

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného účastí na kurzu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.