Vyhláška č. 78/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Čiastka 31/2021
Platnosť od 19.02.2021
Účinnosť od 01.07.2021 (za 11 dní)

78

VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o měření plynu

Čl. I

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb. a vyhlášky č. 236/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 1 odst. 1 písm. b) bodě 4, § 3 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 3 odst. 1 písm. b) bodě 4 a v § 10 odst. 5 písm. c) se slovo „podzemním“ zrušuje.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) mezi zásobníkem plynu a

1. plynárenskou soustavou jiného státu,

2. výrobnou plynu,

3. jiným zásobníkem plynu,

d) mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu.“.

3. V § 1 odst. 3 se za slova „distribuční soustavou“ vkládají slova „nebo zásobníkem plynu“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , které se dále dělí na měřicí zařízení s přenosem údajů do 1 hodiny (měření typu A1) a na měřicí zařízení s přenosem údajů do 24 hodin (měření typu A2); o typu měření A1 a A2 rozhoduje příslušný provozovatel soustavy, který je vlastníkem tohoto zařízení“.

5. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d) mezi zásobníkem plynu a

1. plynárenskou soustavou jiného státu,

2. výrobnou plynu,

3. jiným zásobníkem plynu,

e) mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu.“.

6. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.

7. V § 5 odst. 2 písm. b) bodě 4 se za slova „změně zákazníka“ vkládají slova „v odběrném místě“ a za slovo „odečet“ se vkládá slovo „přednostně“.

8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a

Zpracování údajů z měření plynu

Zpracování údajů z měření plynu se provádí za účelem řádného vyúčtování za zúčtovací období a rovněž při

a) změně dodavatele plynu v odběrném místě,

b) zahájení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

c) ukončení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

d) změně provozovatele distribuční soustavy,

e) změně výrobce plynu,

f) změně zákazníka v odběrném místě,

g) ukončení odběru nebo dodávky plynu do odběrného místa,

h) ukončení distribuce do odběrného místa,

i) vzniku a zániku povinnosti distribuce nad rámec licence2),

j) změně provedené na měřicím zařízení,

k) vyhlášení stavu nouze2),

l) ukončení stavu nouze2),

m) zavedení nových uzlových bodů kvality.“.

9. V § 6 odst. 2 se za slova „pokud to“ vkládá slovo „instalované“ a na konci textu tohoto odstavce se doplňují slova „nebo způsobem umožňujícím vzdálený přístup“.

10. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ve lhůtě 30 dnů od stanovení nových technických podmínek měření ze strany příslušného provozovatele, pokud se zákazník a příslušný provozovatel nedohodnou jinak“.

11. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a to oznámením informace na adresu nebo jiný kontakt, který dotčený účastník trhu s plynem sdělil vlastníku měřicího zařízení, včetně možnosti použití prostředků komunikace na dálku“.

12. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Záznam konečného stavu provede provozovatel distribuční soustavy rovněž prostřednictvím fotografie s časovým razítkem nebo prostřednictvím protokolu odsouhlaseného zákazníkem.“.

13. V příloze č. 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Složení plynných paliv - požadavky na kvalitativní parametry biometanu

ParametrJednotkaHodnota
Přepravní soustava, zásobníky plynu a těžební plynovodyDistribuční soustava
Obsah metanu - konkrétní hodnota je uvedena ve smlouvě o připojení% mol≥ 95≥ 95
Obsah etanu% mol.≤ 3≤ 3
Obsah propanu% mol.≤ 3≤ 3
Obsah sumy butanů% mol.≤ 1≤ 1
Obsah sumy pentanů a vyšších uhlovodíků% mol.≤ 0,5≤ 0,5
Rosný bod vody - teplota, při které při tlaku 4 MPa dojde ke kondenzaci vody z plynné fáze do fáze kapalné°C≤ -7°C≤ -7 °C
Rosný bod uhlovodíků - teplota, při které při provozním tlaku dojde ke kondenzaci uhlovodíků z plynné fáze do fáze kapalné°C0°C0°C
Obsah kyslíku% mol≤ 0,02≤ 0,5
Obsah oxidu uhličitého% mol≤ 3≤ 5
Obsah dusíku% mol≤ 3≤ 3
Obsah vodíku% mol≤ 0,01≤ 0,1
Celkový obsah sírymg.m-3≤ 301)≤ 301)
Obsah sulfanumg.m-3≤ 51)≤ 51)
Obsah amoniakumg.m-3≤ 101)≤ 101)
Obsah halogenů (F, Cl)mg.m-3≤ 1,51)≤ 1,51)
Obsah organických sloučenin křemíku - konkrétní hodnota je uvedena ve smlouvě o připojenímg.m-3≤ 0,3-11)≤ 0,3-11)
Velikost pevných částic / prach, rezmikrometry≤ 3≤ 5
Obsah škodlivých živých mikroorganismůnepřítomnynepřítomny
Teplota°Cod 0 °C do 40 °COd 0 °C do 20 °C pro < 0,4 MPa a od 0 °C do 40 °C pro > 0,4 MPa
Obsah vybraných těkavých aromatických uhlovodíků - benzen, toluen, etylbenzen, xylenmg.m-3≤ 101)≤ 101)

1) Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3).“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na biometan

Čl. II

Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „parametry biometanu3)“.

2. V § 2 odst. 4 se slova „parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „parametrů biometanu3)“.

3. Příloha č. 1 se zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.