Nařízení vlády č. 55/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Čiastka 25/2021
Platnosť od 12.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021

OBSAH

55

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. I

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné navazující opatření ekologické zemědělství,

b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo

d) žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.“.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo podle odstavce 8“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze pro období počínající rokem 2021 podat pouze na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná dnem 1. ledna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení.“.

4. V § 7 odst. 3 a v § 24 odst. 1 se slovo „dvouletého“ zrušuje.

5. V § 8 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

7. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na

a) trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a), nebo

b) standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.“.

8. V § 8 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

9. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.“.

10. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším“.

11. V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstovat,

b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a

c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.“.

12. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.“.

13. V § 16 odst. 1 písm. i) a v § 16 odst. 1 písm. k) se číslo „907“ nahrazuje číslem „900“.

14. V § 17 a v § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

15. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a) nebo c)“ nahrazují textem „písm. b)“.

16. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova „písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo e)“.

17. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují slovy „nebo čirok“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. e) nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se slova „v posledním roce“ nahrazují slovy „nejpozději do 31. října posledního roku“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. V

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).“.

2. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

3. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. VII

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. IX

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. V § 3 odst. 2 se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“.

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „písm. a) nebo b)“.

4. V § 17 odst. 2 se slova „v § 3 odst. 1 písm. a),“ zrušují.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. XI

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

2. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na

a) trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo

b) standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.“.

4. V § 9 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

5. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.“.

6. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším“.

7. V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení pěstovat,

b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení a

c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.“.

8. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.“.

9. V § 19 a v § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

10. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a) nebo c)“ nahrazují textem „písm. b)“.

11. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova „písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo e)“.

12. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují slovy „nebo čirok“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „v posledním roce“ nahrazují slovy „nejpozději do 31. října posledního roku“.

2. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , přesné datum sběru oznámí žadatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem“.

3. V § 13 odst. 4 se slova „porušena podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d)“ nahrazují slovy „porušena alespoň 1 podmínka podle § 8 odst. 4“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XV

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.

Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu

Rychle rostoucí dřevinaMaximální délka sklizňového cyklu
1.Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)8 let
2.Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray)8 let
3.Topol vznešený a jeho kříženci (P. × generosa Henry)8 let
4.Topol kanadský (P × canadensis Moench)5 let
5.Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carrière; P. × xianhoei)8 let
6.Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)8 let
7.Topol černý (P. nigra L.)10 let
8.Topol osika (P. tremula L.)10 let
9.Vrba bílá a její kříženci (S. alba L., S. × rubens Schrank)10 let
10.Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)10 let
11.Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd)10 let
12.Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)10 let
13.Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)10 let
14.Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)10 let
15.Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)10 let
16.Líska obecná (Corylus avellana L.)10 let“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2022 a pro období následující.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) v roce 2021

1. 25 EUR v oblasti typu XOA,

2. 25 EUR v oblasti typu XOB.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.