Zákon č. 53/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 25/2021
Platnosť od 12.02.2021
Účinnosť od 27.02.2021

53

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.“.

2. V § 1a se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) tikety rezervační smlouva na přednostní nákup určitého množství zásob ropy a ropných produktů v případě vyhlášení stavu ropné nouze.“.

3. V § 2 odst. 3 se slova „31. březnu“ nahrazují slovy „30. červnu“.

4. V § 3 odstavec 13 zní:

(13) Skladování nouzových zásob České republiky na území jiného členského státu Evropské unie vyžaduje předchozí souhlas vlády.“.

5. V § 3 se za odstavec 15 vkládají nové odstavce 16 a 17, které znějí:

(16) Skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky, včetně skladování formou tiketů, vyžaduje pro dobu trvání skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo si před vydáním rozhodnutí vyžádá vyjádření Správy. Předchozí souhlas ministerstva je vyžadován i v případě zvýšení objemu skladovaných nouzových zásob v průběhu trvání souhlasu o skladování nebo rozšíření pověření ke skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky.

(17) Žádost o souhlas ministerstva podle odstavce 16 musí obsahovat:

a) identifikační údaje žadatele,

b) název členského státu Evropské unie, pro který jsou nouzové zásoby na území České republiky skladovány,

c) identifikační údaje subjektu, pro který jsou nouzové zásoby skladovány,

d) místo skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky,

e) množství skladovaných nouzových zásob,

f) dobu, po kterou budou nouzové zásoby na území České republiky skladovány,

g) údaj, zda se jedná o nouzové zásoby ve formě ropy nebo ropných produktů.“.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 18.

6. V § 5 odst. 1 se text „§ 3 odst. 16“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 18“.

7. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „Ministerstvu průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

8. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem „ministerstvo“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o souhlas vlády se skladováním nouzových zásob podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posoudí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.