529

VYHLÁŠKA

ze dne 28. prosince 2021

o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 34 odst. 11 a § 34a odst. 11 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu

(1) Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení.

(2) Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč.

(3) Je-li současně převáděno více čísel jednoho účastníka a dojde-li k prodlení u více než deseti čísel, činí výše paušální náhrady podle odstavců 1 a 2 za jedenácté a každé další číslo polovinu sazby podle odstavců 1 a 2.

§ 2

Náhrada při zneužití přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Při zneužití přenosu čísla nebo zneužití změny poskytovatele služby přístupu k internetu činí výše paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

§ 3

Náhrada při nedodržení termínů opravy a instalace

(1) Nedodrží-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo poskytovatel služby přístupu k internetu (dále jen „podnikatel“) ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Má-li však podnikatel podle smlouvy právo na obdobné plnění pro případ, že mu účastník neposkytne za ujednaných podmínek součinnost při provedení opravy a instalace, a výše tohoto plnění přesahuje částku 200 Kč, náleží účastníku za první započatý den prodlení, namísto paušální náhrady podle věty první, paušální náhrada odpovídající výši takového plnění, nejvýše však 1000 Kč.

(2) Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400 Kč.

§ 4

Způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

Informace o právu na paušální náhradu včetně její výše podle této vyhlášky uveřejní podnikatel na svých internetových stránkách jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Tyto informace nebo odkaz na ně podnikatel uveřejní vždy společně s informacemi o postupu při přenesení čísla nebo změně poskytovatele služby přístupu k internetu.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.