Vyhláška č. 419/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Čiastka 188/2021
Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 17.12.2021 (za 17 dní) do30.06.2023 (za 2 roky)

419

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 123 odst. 4 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 1998 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.“.

2. V § 2 písm. a) se slova „(dále jen „účastník“)“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; pro účely poskytování dat podle předpisu Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (93/704/ES), v platném znění.“.

5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „ , s výjimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody povinni Policii České republiky oznamovat4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

7. V § 5 písm. c) se slovo „výroby“ nahrazuje slovy „první registrace“.

8. V § 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) údaje o platnosti technické prohlídky,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

9. V § 7 písm. a) se za slovo „celek,“ vkládají slova „souřadnice globálního navigačního družicového systému místa dopravní nehody,“.

10. V nadpisu § 8 se slova „a centrální evidence dopravních nehod“ zrušují.

11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dne 1. července 2023.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.