Zákon č. 414/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 188/2021
Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac)

414

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pečetidla a pečetě se státním znakem lze užívat pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

2. V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:

v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,

w) zdravotnická záchranná služba,“.

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a spolků působících na úseku požární ochrany.“.

4. V § 6 odst. 1 větě první se slova „Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm“ nahrazují slovy „Úředním razítkem je razítko vytvářející otisk kruhového tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, na němž je vyznačen malý státní znak“ a slova „(dále jen „úřední razítko“)“ se zrušují.

5. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠6a

(1) Pečetidlem Ministerstva zahraničních věcí je pečetidlo vytvářející otisk kruhového tvaru o průměru 36 mm, na němž je vyznačen malý státní znak; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby uvedené v odstavci 2, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. V případě zastupitelských úřadů6) lze za označení oprávněné osoby považovat i označení zastupitelského úřadu. Používá-li oprávněná osoba více pečetidel Ministerstva zahraničních věcí, musí tato pečetidla obsahovat i pořadová čísla.

(2) Pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí může používat pouze Ministerstvo zahraničních věcí, včetně zastupitelských úřadů.

(3) Pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí lze užít

a) k potvrzení neporušitelnosti výtisku mezinárodní smlouvy,

b) k pečetění diplomatické pošty,

c) v dalších případech, pokud je to obvyklé.

6) § 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).“.

6. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vlajku prezidenta republiky lze užít rovněž v souvislosti s výkonem jeho působnosti.“.

7. V § 11 písmeno a) zní:

a) k pečetění mezinárodních smluv a plných mocí, ratifikačních listin nebo jiných listin vydávaných v souvislosti se sjednáváním mezinárodních smluv nebo ukončováním jejich platnosti,“.

8. V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) užije pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí v rozporu s § 6a odst. 2,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

9. V § 13 odst. 2 se text „d)“ nahrazuje textem „e)“ a slova „e) nebo f)“ se nahrazují slovy „f) nebo g)“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.