Vyhláška č. 411/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 185/2021
Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 26 dní)

411

VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb., vyhlášky č. 173/2017 Sb., vyhlášky č. 109/2018 Sb. a vyhlášky č. 222/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:

c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících,“.

2. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti

1.
Ústřední správní úřad
2.
Dosavadní správní činnosti (§ 6 odst. 1)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Náplně jednotlivých správních činností (§ 1 odst. 2)
Náplně správních činností nezahrnují rozhodování o přestupcích, ledaže je to v nich výslovně stanoveno.
Ministerstvo dopravysilniční hospodářstvípři správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářstvíZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- výkon působnosti silničního správního úřadu, zejména zařazování pozemních komunikací, rozhodování o připojení pozemních komunikací, uzavírkách, zvláštním užívání, pevných překážkách, umísťování podzemních vedení, věcných břemenech, odstraňování vraků, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, ochrana pozemních komunikací, kontrolní vážení, výkon státního dozoru.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích.
silniční dopravav silniční dopravěZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
- vydávání stanovisek ke koncesi nebo změně koncese pro provozování silniční dopravy, podávání návrhu na změnu nebo zrušení koncese,
- vydávání stanovisek k rozhodnutí o udělení licence nebo povolení v linkové osobní dopravě,
- provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti,
- ověřování finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě,
- ověřování plnění podmínky usazení, dobré pověsti a odborné způsobilosti,
- ověřování splnění podmínky spolehlivosti řidičů,
- udělování a odnímání oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazů řidiče taxislužby,
- rozhodování o udělení, změně a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy,
- výkon státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy, rozhodování o ztrátě dobré pověsti,
- zadržení průkazu řidiče taxislužby a vedení navazujícího správního řízení, odebrání karty řidiče,
- vybírání kaucí, vrácení, propadnutí a započtení kauce,
- zabránění v jízdě,
- přikázání jízdy do autorizovaného metrologického střediska,
- zapisování údajů do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě, schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy a jejich změn,
- vydávání licencí Evropských společenství a jejich opisů, vydávání osvědčení řidiče třetích států a jejich opisů, vydávání osvědčení pro provozování mezinárodní osobní dopravy pro vlastní potřebu,
- evidence vozidel taxislužby a vydávání evidenčních nálepek vozidel taxislužby,
- rozhodování o přestupcích.
-při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejícíchZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
- rozhodování o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ave věcech pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
- rozhodování ve věci bodového hodnocení řidiče,
- rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu,
- postup po výběru kauce a zabránění v jízdě,
- postup při pozbytí a vrácení řidičského oprávnění,
- posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v dopravě.
-při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazechZákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
- rozhodování o profesní způsobilosti řidiče.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,
- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,
- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,
- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,
- vyřizování ztrát řidičských průkazů a s tím spojené vydávání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů,
- výkon činnosti v oblasti bodového hodnocení řidiče,
- rozhodování o vydání karty řidiče digitálního tachografu,
- rozhodování o zadržení řidičského průkazu,
- vydávání údajů z registru řidičů a bodového hodnocení řidiče.
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidelZákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
- provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,
- provádění zápisu údajů v technickém průkazu silničního vozidla a jejich změn,
rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a zánik silničního vozidla,
- postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky registrační značky,
- rozhodování o přidělení registrační značky na přání,
- vedení registru historických a sportovních vozidel.
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravyZákon č. 266/1994 Sb., o drahách. Na úrovni krajského úřadu:
- projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části s ohledem na jeho dopady na dopravu provozovanou na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,
- projednávání jízdních řádů pro veřejnou osobní drážní dopravu a jejich změn,
- projednávání návrhů na omezení a zastavení drážní dopravy.

Na úrovni obecního úřadu:
- zjišťování zdrojů ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
- vydávání úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové a jeho změn,
- rozhodování o zrušení úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
- udělování licencí k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- rozhodování o změně licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- rozhodování o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- schvalování plánu omezení provozování dráhy nebo její části na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
rozhodování o přechodném omezení nebo o zastavení drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
- vydávání průkazu způsobilosti křížení vozidla na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- nařizování přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo, rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odnímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- rozhodování o přestupcích,
- výkon státního dozoru ve věcech drah.

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
- uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou.
Ministerstvo financífinanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samosprávpři finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumuZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
- sestavování rozpočtu a závěrečného účtu,
- zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- sledování a hodnocení plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních složek a zřízených a založených právnických osob,
- správa odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.
daněpři správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plněníZákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
- provádění dokazování, vyhledávací a kontrolní činnosti při správě daní,
- vyměření jednotlivých místních poplatků, vydávání platebního výměru a hromadného předpisného seznamu, ukládání sankce za nezaplacení poplatku včas a ve správné výši,
- rozhodování o opravných a dozorčích prostředcích,
- provádění vracení, použití a převodu přeplatků,
- provádění výběru a vymáhání daní,
- rozhodování o prominutí místních poplatků.
Ministerstvo kulturypamátková péčepři památkové péči a správě sbírek muzejní povahyZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- správní řízení a další postupy při péči o kulturní památky a národní kulturní památky, při nakládání s nemovitostmi v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón, při péči o archeologické nálezy a v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů,
- rozhodování o přestupcích.
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
- správní řízení při ochraně movitých památek.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
- správa muzejních sbírek.
Ministerstvo pro místní rozvojúzemní plánovánív územním plánováníZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Na úrovni krajského úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a její změny,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti,
- metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.

Na úrovni obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a její změny,
- vymezování zastavěného území,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti.
stavební řád a vy vlastnění pozemkůpři územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastněníZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
- výkon státní správy na úseku územního rozhodování, zejména vedení jednotlivých řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření, vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně plánovacích informací,
- výkon státní správy na úseku stavebního řádu, zejména při posuzování ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu,
- výkon státní správy na úseku vyvlastnění, zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.
Ministerstvo práce a sociálních věcí-při výkonu veřejného opatrovnictvíZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních,
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách).

Na úrovni krajského úřadu:
- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví pověřenými osobami.

Na úrovni obecního úřadu:
- vykonávání opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec, spočívající v jejich zastupování, správě jejich jmění a nezbytně souvisejících činnostech,
- účast při právních jednáních a účast v řízeních před orgány veřejné moci,
- zajištění vypracování zpráv opatrovníka a případných návrhů a podnětů podávaných soudu.
sociální péče
při řízení o dávkách a službách sociální péče
v sociálních službáchZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka,
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování o registraci poskytovatelů sociálních služeb, v němž krajský úřad působí jako správní orgán I. stupně,
- vedení registru poskytovatelů sociálních služeb,
- spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů v případě, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování,
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a koordinace činnosti sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociální práce sociálními pracovníky.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v domově pro osoby se zdravotním postižením umístěného na základě rozhodnutí soudu,
- zastupování osoby neschopné samostatného jednání při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby,
- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě nebo zdraví,
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.

Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi,
- spolupráce s Úřadem práce České republiky při posouzení případů hodných zvláštního zřetele podle § 33c odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
sociálně-právní ochrana dětípři sociálně-právní ochraně dětíÚmluva o právech dítěte (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.),
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Na úrovni krajského úřadu:
- přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydaných ve správním řízení,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí,
- plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,
- zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,
- zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,
- vedení evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodování o vydání, změně nebo odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
- kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami,
- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí při zprostředkování náhradní rodinné péče,
- sledování dodržování práv a vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, a sledování dodržování práv dětí v ústavních zařízeních a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte a výkon dalších opatření v rámci preventivní a poradenské činnosti,
- vykonávání opatrovnictví a poručenství a účast u občanského soudního a správního řízení v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rámci sociální kurately pro děti a mládež,
- zajišťování neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,
- plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,
- účast v soudních řízeních ve věci výchovy dítěte,
- poskytování součinnosti při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých dětí,
- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Na úrovni obecního úřadu:
- plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,
- zajišťování neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku.
Ministerstvo průmyslu a obchoduživnostenské podnikánípři správě živnostenského podnikáníZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Na úrovni krajského živnostenského úřadu:
- výkon řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu,
- rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,
- spolupráce s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,
- výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb.,
- provozování živnostenského rejstříku,
- plnění dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy,
- rozhodování o přestupcích.

Na úrovni obecního živnostenského úřadu:
- činnosti spojené s posuzováním oprávněnosti provozování živnosti fyzickými a právnickými osobami včetně posuzování všeobecných podmínek provozování živnosti u fyzických osob,
- činnosti spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně vydávání výpisů z živnostenského rejstříku a rozhodování o koncesích,
- realizace kontrolních činností podle kontrolního řádu a dalších zákonů,
- činnosti spojené s provozováním živnostenského rejstříku včetně provádění zápisů týkajících se podnikatelů a vydávání úředních opisů z jeho veřejné a neveřejné části,
- činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení podle živnostenského zákona,
- plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele,
- rozhodování o přestupcích.
Správa státních hmotných rezervhospodářská opatření pro krizové stavypři přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavyZákon č. 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv,
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

Na úrovni krajského úřadu:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění nezbytných dodávek včetně využití informačního systému Argis,
- koordinace zpracování plánů nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností,
- použití pohotovostních zásob, použití zásob pro humanitární pomoc,
- zajištění doplnění pracovních sil a prostředků subjektům hospodářské mobilizace,
- příprava a realizace regulačních opatření,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění nezbytných dodávek včetně využití informačního systému Argis,
- použití pohotovostních zásob,
- použití zásob pro humanitární pomoc,
- příprava a realizace regulačních opatření,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy.
Ministerstvo

školství,

mládeže

a tělovýchovy

školstvíve školstvíZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Na úrovni krajského úřadu:
rozhodování o způsobu vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením,
- uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení a nostrifikace zahraničních vysvědčení,
- vedení části rejstříku škol a školských zařízení,
- rozhodování o nejvyšším počtu žáků a studentů v jednotlivých povolených oborech vzdělání,
- příprava opatření obecné povahy k vytvoření nebo rozšíření školského obvodu základní školy,
- plnění úkolů nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, při rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy,
- sdružování údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik v rámci správního obvodu kraje,
- ověřování správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby v rámci správního obvodu kraje,
- příprava návrhů rozpisu finančních prostředků pro právnické osoby zřizované krajem,
- ověřování správnosti údajů předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí,
- rozepisování a poskytování finančních prostředků jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
- stanovování krajských normativů,
- rozepisování a poskytování finančních prostředků z rezervy k řešení nezbytných případů zvýšených přímých výdajů vzniklých v průběhu kalendářního roku právnickým osobám zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
- poskytování dotací právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a kontrola jejich využití,
- přidělování finančních prostředků na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
- zpracovávání dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
- zpracovávání výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,
- zajišťování bezplatné přípravy žáků - cizinců k jejich začlenění do základního vzdělávání,
- vydávání souhlasu ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- vydávání souhlasu ke zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální,
- zajišťování dostupnosti kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání pro osoby, které nezískaly základní vzdělání,
- zajišťování komisionálního přezkoušení individuálně vzdělávaného žáka, pokud byl zkoušejícím ředitel školy,
- přezkum výsledku hodnocení žáka základní a střední školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
- vydávání zápisového lístku uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy,
- zveřejňování přehledu středních škol s údaji o počtu volných míst v přijímacím řízení středního vzdělávání,
- zajišťování konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole,
- jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky, pro absolutorium v konzervatoři a vyšší odborné škole,
- přezkum průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení,
- přezkum průběhu a výsledků absolutoria v konzervatoři a vyšší odborné škole.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- sdružování údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
- ověřování správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
- příprava návrhů rozpisu finančních prostředků pro právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí,
- ověřování správnosti údajů předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí.
Ministerstvo vnitrapřestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetkupři přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetkuZákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
- rozhodování o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupcích proti pořádku v územní samosprávě (§ 4), přestupcích proti veřejnému pořádku (§ 5), přestupcích proti občanskému soužití (§ 7) a přestupcích proti majetku (§ 8).
matriky a státní občanstvípři správě matrik a státního občanstvíZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky,
vyhláška 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
- provádění zápisů matričních událostí a matričních skutečností do matričních knih včetně jejich změn a oprav,
- vydávání výpisů z matričních knih a umožnění nahlížení do matričních knih a sbírek listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958, kontrola vedení matričních knih a sbírek listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958,
- ověřování matričních dokladů,
- vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisů matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, mají-li být použity v cizině,
- vedení a aktualizace sbírky listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958,
- ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin,
- provádění výměny matrik,
- přijímání prohlášení o volbě druhého jména, o užívání české podoby cizojazyčného jména a o jménu osvojeného dítěte,
- přijímání žádostí o užívání příjmení v mužském tvaru nebo o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice,
- přijímání prohlášení o uvedení jména a příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu Evropské unie,
- přijímání oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení,
- rozhodování o změně jména a příjmení,
- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
- rozhodování o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky,
- zjišťování státního občanství České republiky a vydávání osvědčení o státním občanství České republiky,
- vedení evidence nabytí a pozbytí státního občanství České republiky.
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladůpři vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladůZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu,
vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.
- provádění zápisu údajů do informačního systému evidence obyvatel,
- poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel včetně zprostředkování kontaktu,
- kontrola a opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel,
- přihlašování k trvalému pobytu, evidování doručovací adresy, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončování trvalého pobytu na území České republiky,
- přidělování rodného čísla a osvědčování, ověřování a potvrzování změny rodného čísla,
- vydávání občanských průkazů,
- vedení informačního systému evidence občanských průkazů,
- poskytování údajů z informačního systému evidence občanských průkazů,
- rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu,
- vydávání cestovních dokladů,
- vedení informačního systému evidence cestovních dokladů,
- poskytování údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů,
- rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu.
civilní ochrana a obranapři zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízeníKrizové řízení:
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
- zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v působnosti územního samosprávného celku,
- zřizování a zajišťování činnosti pracoviště krizového řízení,
- poskytování součinnosti při zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností,
- plnění úkolů podle krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností,
- realizace krizových opatření za krizových stavů v podmínkách územního samosprávného celku,
- zajišťování podmínek pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností,
- zajišťování agendy zvláštních skutečností, včetně ochrany utajovaných informací v rozsahu stupně utajení „Vyhrazené“ v souvislosti s touto agendou,
- příprava a realizace finančního zabezpečení krizových opatření, realizace kontrolní činnosti podle krizového zákona.

Ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém:
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
- zajišťování připravenosti na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v působnosti územního samosprávného celku,
- realizace opatření ochrany obyvatelstva v působnosti územního samosprávného celku,
- zajišťování havarijní připravenosti a její ověřování cvičeními,
- organizování součinnosti mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a obcemi v kraji,
- vytváření podmínek pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události,
- zajišťování zpracování havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu a poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,
- uzavírání dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání,
- usměrňování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje,
- příprava a realizace finančního zabezpečení integrovaného záchranného systému,
- realizace kontrolní činnosti podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Ochrana před povodněmi:
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
- zvládání povodňových rizik,
- organizace a provádění povodňových opatření,
- zpracování povodňového plánu v působnosti územního samosprávného celku,
- organizace povodňových prohlídek,
- organizace a příprava hlásné povodňové služby,
- příprava a činnost povodňových orgánů v působnosti územního samosprávného celku,
- vedení stanovené dokumentace,
- příprava a realizace finančního zabezpečení ochrany před povodněmi.

Zajišťování obrany státu:
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.
- vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny,
- plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace ozbrojených sil za válečného stavu,
- vedení evidence určených věcných prostředků a jejich vlastníků a fyzických osob určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
- zabezpečování přípravy občanů k obraně státu,
- zpracování dílčího plánu obrany kraje a dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností,
- řešení žádostí o zproštění výkonu mimořádné služby,
- zabezpečování odvodního řízení podle požadavků krajského vojenského velitelství,
- vyžadování sil a prostředků Armády České republiky k záchranným pracím.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek:
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- spolupráce při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů,
- spolupráce s ozbrojenými bezpečnostními složkami.
Ministerstvo zdravotnictvízdravotnictvíve zdravotnictvíNa úrovni krajského úřadu:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
- vyřizování stížností, návrhů a podnětů vedených ve správním řízení,
- zajišťování ustavování a činnosti nezávislých odborných komisí
- správní řízení ve věci oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
- přezkoumávání lékařského posudku.

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
- zajištění dostupnosti přednemocniční neodkladné péče,
- kontrola plnění povinností stanovených tímto zákonem.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
- tvorba sítě zdravotnických zařízení související se zabezpečením dostupnosti zdravotních služeb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- kontrola zacházení s léčivými přípravky s obsahem návykových látek a vedení jejich evidence u poskytovatelů zdravotních služeb s výjimkou lékáren,
- kontrola výdeje tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem obecními úřady obce s rozšířenou působností a vedení evidence těchto tiskopisů,
- zajištění a kontrola likvidace nepoužitelných návykových látek,
- rozhodování o přestupcích.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
- rozhodování o přestupcích spáchaných poskytovatelem zdravotních služeb.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
- provádění úhrady nákladů vzniklých s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním
- stanovení osob určených k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv a oznámení této skutečnosti lékárnám.
Ministerstvo zemědělstvívodní hospodářstvíve vodním hospodářstvíZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
- rozhodování o výjimkách ze zákazu a omezení plavby,
- rozhodování o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
- rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s vodami se jedná,
- rozhodování o stavebním povolení k vodním dílům včetně zařazení do technicko-bezpečnostního dohledu a stanovení ochranných pásem,
- vydávání povolení k některým činnostem podle § 14 vodního zákona,
- postup vodoprávního úřadu po ohlášení vodních děl, vodohospodářských úprav a terénních úprav a odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků,
- rozhodování o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace,
- udělování souhlasů ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry,
- vydávání vyjádření podle § 18 vodního zákona,
- vedení vodoprávní evidence,
- plánování v oblasti vod,
- rozhodování o udělení výjimky ze zhoršení stavu vodního útvaru podle § 23 a odst. 8 vodního zákona,
- stanovení ochranných pásem vodních zdrojů,
- ukládání způsobu rybářského obhospodařování u vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích vodních toků,
- udělování souhlasu s vypouštěním ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží,
- stanovení minimálních zůstatkových průtoků, stanovení minimální hladiny podzemních vod,
- rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o odpadní vody,
- schvalování havarijních plánů,
- rozhodování o povolení výjimky při použití závadných látek,
- řešení havárií včetně ukládání opatření k nápravě,
- rozhodování v pochybnostech, zda jde o vodní tok,
- rozhodování v pochybnostech o hranici koryta vodního toku,
- rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců vodních toků,
- rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo,
- rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků a vlastníků pozemků sousedících s pozemkem, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
- schvalování manipulačních řádů vodních děl,
- ukládání nebo povolování mimořádné manipulace na vodních dílech,
- výkon působnosti povodňového orgánu mimo povodeň, stanovení záplavových území,
- ochrana před povodněmi,
- vydávání závazných stanovisek pro správní řízení vedená podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb,
- uplatňování stanovisek k územně plánovací dokumentaci,
- úprava, omezení nebo zákaz povoleného nakládání s vodami při mimořádných situacích a zajištění náhradního odběru vody,
- výkon vodoprávního dozoru.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- rozhodování v pochybnostech, že se zákon o vodovodech a kanalizacích vztahuje i na vodovody a kanalizace, které jsou jinak vyňaty z jeho působnosti,
- rozhodování o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci,
- zpracování údajů z majetkové a provozní evidence,
- rozhodování o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace,
- rozhodování o výjimce pro odběr povrchové nebo podzemní vody, jež v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody,
- schvalování kanalizačních řádů,
- rozhodování o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,
- příprava systémového zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací,
- rozhodování o povinnosti veřejné služby,
- rozhodování o výjimkách z ochranných pásem vodovodů a kanalizací,
- rozhodování o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace,
- rozhodování o rozsahu oprávnění za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky,
- dozor nad dodržováním zákona o vodovodech a kanalizacích.
zemědělství, myslivost a lesní hospodářstvív lesním hospodářství a myslivostiZákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa,
vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí,
vyhláška č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení,
vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů,
vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství,
vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže,
vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát,
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin,
vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin,
zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
vyhláška č. 231/2019 Sb., o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu,
vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd,
vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice,
vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.
- výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu veřejné správy v lesním hospodářství a myslivosti.
zemědělství, myslivost a lesní hospodářstvív zemědělstvíZákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (zákon o rybářství),
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Na úrovni krajského úřadu:
- vyhlašování rybářských revírů, hospodářských ukazatelů, přidělování výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,
- vyhlašování, rušení a změna statutu rybích oblastí,
- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů,
- udělování výjimek pro výkon rybářského práva.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- ustanovování rybářské stráže.

Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- vydávání rybářských lístků.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHSa91/414/EHS,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a2007/33/ES,
vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- vydávání závazných stanovisek ve věci povolení jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin ve vztahu k opatřením nezbytným k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti,
- rozhodování o přestupcích.
Ministerstvo životního prostředí

ochrana přírody a krajinyv ochraně přírody a krajinyZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území,
nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy,
nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,
nařízení rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,
zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy),
zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
- výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu veřejné správy při ochraně přírody a krajiny.
ochrana ovzdušív ochraně ovzdušíZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Na úrovni krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- výkon správních činností upravených v § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, 3 až 5, § 10 odst. 3, § 11 odst. 2, 3, 5 až 7, § 12 odst. 1, 3 až 5 a 7, § 13, § 14, § 15, § 17 odst. 1 písm. d), e) h) a odst. 2, § 22, § 27 odst. 5, § 28, § 30 odst. 1 a 2, § 37 odst. 6 a 7, § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2,
- rozhodování o přestupcích.
odpadové hospodářstvív hospodaření s odpadyZákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování v pochybnostech, zda je movitá věc odpadem,
- udělování, rušení nebo změna povolení, že odpad přestává být odpadem,
- ukládání povinnosti vlastníkovi nemovité věci předat odpad soustředěný v bývalé provozovně původce nebo v bývalém zařízení určeném pro nakládání s odpady do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
- udělování, rušení nebo změna povolení k provozování zařízení určených pro nakládání s odpady,
- schvalování zprávy o revizi povolení provozu zařízení,
- udělování, rušení nebo změna povolení k obchodování s odpady,
- udělování povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů,
- ukládání povinnosti provést využití nebo odstranění odpadu,
- udělování souhlasu k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 39 odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona o odpadech a souhlasu s jeho zrušením,
- udělování povolení k dispozici s prostředky rezervy na zvláštním vázaném účtu a k čerpání z prostředků rezervy,
- zajišťování bezpečného uskladnění odpadů při nedokončené nebo nedovolené přeshraniční přepravě odpadů a ukládání povinnosti odpovědné osobě uhradit vynaložené náklady,
- udělování povolení k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady,
- pozastavování platnosti nebo odnímání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů,
- schvalování plánu recyklace lodi,
- kontrola a zpracování hlášení,
- vedení a zpracování evidence vydaných rozhodnutí,
- zasílání informací o vydaných rozhodnutích Ministerstvu životního prostředí,
- přidělování identifikačních čísel zařízením určeným pro nakládání s odpady a identifikačních čísel obchodníků s odpady,
- zastavení nebo omezení provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů,
- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství,
- omezení nebo zákaz provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého,
- rozhodování v oblasti perzistentních organických znečišťujících látek a informování Ministerstva životního prostředí o vydaných rozhodnutích,
- rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti,
- vydávání stanovisek k zásadám územního rozvoje z hlediska odpadového hospodářství.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- výzva vlastníkovi pozemku k odklizení odpadu,
- ukládání povinnosti vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu,
- ukládání povinnosti vlastníkovi nemovité věci předat odpad soustředěný v bývalé provozovně původce nebo bývalém zařízení určeném pro nakládání s odpady do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
- udělování povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů,
- ukládání povinnosti provést využití nebo odstranění odpadu,
- udělování a rušení souhlasu s provozem malého zařízení,
- kontrola a zpracování hlášení,
- vedení a zpracování evidence vydaných rozhodnutí,
- zasílání informací o vydaných rozhodnutích Ministerstvu životního prostředí,
- zabezpečení odpadu, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajištění odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
- zákaz činnosti, která způsobuje vznik odpadů,
- vydávání stanovisek k územním plánům a regulačním plánům z hlediska odpadového hospodářství,
- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství,
- rozhodování o přestupcích,
- ukládání opatření k nápravě,
- vydávání závazných stanovisek a vyjádření v rámci řízení podle stavebního zákona.

Na úrovni obecního úřadu:
- kontrola využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a kontrola zbavování se odpadu v souladu se zákonem,
- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství,
- rozhodování o přestupcích,
- ukládání opatření k nápravě.

prevence závažných havárií způsobených vybranýmipři prevenci závažných havárií způsobenýchZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

(zákon o prevenci závažných havárií).

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování o zařazení objektu do skupiny podle § 6 odst. 1 a § 6 odst. 2,
- určování objektů, u nichž může dojít k domino efektu, a rozhodování o zařazení těchto objektů do skupiny podle § 7 odst. 1,
- rozhodování o změně zařazení objektu do skupiny podle § 8 odst. 1,
- rozhodování o vyřazení objektu ze skupiny podle § 8 odst. 3,
- schvalování návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy,
- zajišťování projednání návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu,
- zajišťování zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku posouzení rizik závažné havárie,
- stanovení zóny havarijního plánování a rozhodování o tom, že pro objekt zónu havarijního plánování stanovovat nebude,
- poskytování informací o objektu,
- zpracování informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie,
- rozhodování o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
- zpracování doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné havárie,
- zpracování informace o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků,
- kontrola dodržování povinností uložených zákonem o prevenci závažných havárií, zpracování informace o výsledku kontroly,
- ukládání opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností uložených zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě, včetně jeho podmínek a lhůty ke zjednání nápravy,
- vydávání závazného stanoviska pro účely vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby,
- rozhodování o zákazu užívání objektu nebo jeho částír,
- vedení seznamů objektů zařazených i nezařazených podle zákona o prevenci závažných havárií,
- vedení evidence vnitřních havarijních plánů,
- zajišťování projednávání vnějšího havarijního plánu a jeho aktualizace,
- rozhodování o přestupcích.

-při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezovaní znečištěníNa úrovni krajského úřadu:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
- stanovování předmětu a rozsahu posuzování, záměru, koncepce, dotčeného území, dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, kategorií posuzovaných záměrů, jejich členění, určení, zda záměr či koncepce je v souladu se zákonem, zařazení záměru,
- zajišťování účasti veřejnosti v procesu posuzování,
- kontrola náležitostí předkládaných dokumentů (oznámení, oznámení koncepce, dokumentace, vyhodnocení koncepce, posudek),
- vydávání závěrů zjišťovacího řízení a stanovisek,
- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu posuzování,
- zajišťování dodržování povinností úřadů vykonávajících státní správu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí,
- vydávání vyjádření a stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v průběhu pořizování územního plánu nebo jeho změny,
- posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí v rámci řízení s posouzením vlivů v součinnosti se stavebním úřadem,
- ověřování změn posouzených záměrů v průběhu navazujících řízení.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
- kontrola plnění povinností provozovatelů dotčených zařízení,
- vedení povolovacích řízení,
- zajišťování účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování,
- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu povolování a provozu zařízení,
- stanovování a aplikace nejlepších dostupných technik,
- přezkum integrovaných povolení,
- rozhodování o přestupcích,
- ukládání opatření k nápravě,
- uplatnění integrované prevence v procesech podle jiných předpisů.
ochrana zemědělského půdního fondupři ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
- rozhodování o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
- udělování souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
- kontrola plnění povinností uvedených v § 3 a ukládání opatření k nápravě závadného stavu vzniklého jejich neplněním,
- udělování souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedení evidence jejich použití,
- pořizování informací o kvalitě zemědělské půdy a hodnocení jejího stavu a předávání těchto údajů do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
- zasílání údajů souvisejících s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
- uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území,
- udělování souhlasu k návrhům na stanovení dobývacích prostorů,
- udělování vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,
- udělování souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, schválení plánu rekultivace,
- vydávání potvrzení o ukončení rekultivace u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydávání potvrzení o ukončení rekultivace,
- rozhodování o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úředník, který ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonává správní činnost, pro jejíž výkon nebylo podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti a pro jejíž výkon je podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:

Hamáček v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.