Vyhláška č. 404/2021 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Čiastka 182/2021
Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac)

404

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2021

o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2022, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2021 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2022

I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem

1. Ceny E 1-12Měsíční výkaz o cenách ropy
2. Ceny E 2-52Týdenní výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
3. Ceny E 3-12Výkaz o cenách topných olejů
4. Ceny E 6-04Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
5. Ceny Elek 1-12Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
6. Ceny Les 1-04Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
7. Ceny Nájem 1-12Měsíční výkaz o nájemném z bytu
8. Ceny NB 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
9. Ceny Ob 1-12Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě
10. Ceny Prům 1-12Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
11. Ceny Stav 1-04Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
12. Ceny Teplo 1-12Měsíční výkaz o cenách tepla
13. Ceny TS 1-12Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
14. Ceny Zem 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
15. Ceny Zem 1-12Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
16. Ceny Zem 2-04Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
17. Ceny Zem 3-04Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
18. Ceny Zem 4-04Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
19. Ceny ZO 2-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
20. Ceny ZO 2a-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
21. Ceny ZO 3-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
22. Ceny ZOD 1-12Měsíční výkaz o cenách dovozu zboží v zahraničním obchodě
23. Ceny ZOV 1-12Měsíční výkaz o cenách vývozu zboží v zahraničním obchodě
24. CR 1-12Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
25. CR 2-04Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
26. EP 5-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
27. EP 6-01Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu
28. EP 7-01Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
29. EP 8-01Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
30. EP 9-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
31. EP 10-01Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
32. EPR 1-12Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
33. EPS 1-12Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
34. EV Iv 1-02Konjunkturální průzkum o investicích
35. EV Ob 1-12Konjunkturální průzkum v obchodě
36. EV Prům 1-12Konjunkturální průzkum v průmyslu
37. EV SI 1-12Konjunkturální průzkum ve službách
38. EV Stav 1-12Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
39. ICT 5-01Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
40. Kult 6-01Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
41. Les 8-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
42. Lic 5-01Roční výkaz o licencích
43. NI 1-01Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
44. Obyv 1-12Hlášení o uzavření manželství
45.Obyv 2-12Hlášení o narození
46. Obyv 3-12Hlášení o úmrtí
47. Obyv 4-12Hlášení o rozvodu
48. Odp 5-01Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
49. Opce 1-01Roční výkaz o zaměstnaneckých opcích a warrantech
50. Osev 3-01Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
51. P 5-01Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
52. P 6-04Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
53. P 7-01Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích
54. Pen 3c-04Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
55. Pen 5-01Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
56. Poj 5a-01Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
57. Práce 2-04Čtvrtletní výkaz o práci
58. Prům 1-12Měsíční výkaz v průmyslu
59. Prům 2-01Roční výkaz v průmyslu
60. Přímé zjišťování 1Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
61. Přímé zjišťování 2Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
62. Přímé zjišťování 3Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
63. RES 1-99Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
64. RES 2-99Dotazník pro podniky a podnikatele
65. SP 1-12Měsíční výkaz v obchodě a službách
66. Stav 1-12Měsíční výkaz ve stavebnictví
67. Stav 2-12Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
68. Stav 5-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
69. Stav 7-99Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
70. TIDotazník o inovacích
71. ÚNP 4-01Výkaz o úplných nákladech práce
72. VH 8a-01Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
73. VH 8b-01Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
74. VI 1-01Roční výkaz vybraných vládních institucí
75. VPI 3-04Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
76. VTR 5-01Roční výkaz o výzkumu a vývoji
77. Zdp 3-04Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
78. Zdp 5-01Roční výkaz zdravotních pojišťoven
79. Zem Reg 1-99Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ
80. Zem V6Odhad sklizně zemědělských plodin - červen
81. ZemV7Odhad sklizně zemědělských plodin - červenec
82. Zem V8Odhad sklizně zemědělských plodin - srpen
83. Zem V9Odhad sklizně zemědělských plodin - září
84. Zem 1-01Soupis hospodářských zvířat
85. Zem 1-02Výkaz o chovu skotu
86. Zem 1-12Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
87. Zem 2-02Výkaz o chovu prasat
88. Zem 3-01Roční výkaz o chovu drůbeže
89. Zem 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
90. Zem 7-02Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
91. ZO 1-04Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
92. ŽP 1-01Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

II. Údaje o zpravodajské jednotce

1. Kromě údajů charakterizovaných v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to obchodní firmu a její sídlo; nemá-li obchodní firmu, její jméno nebo název.

2. U zpravodajských jednotek uvedených v bodě 1 obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.

3. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiná osoba , uvede se též jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.

4. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českých statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ropy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ropy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu ke schvalování nákupu ropy Správou státních hmotných rezerv, Ministerstva životního prostředí k výpočtu emise látek znečišťujících ovzduší, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API), obsah síry a cena CIF bez daní (za barely a tuny).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy podle

CZ-NACE 06.1 (těžba ropy),

CZ-NACE 46.1 (zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení).

Ústřední orgán státní správy:

CZ-NACE 84.1 (veřejná správa a hospodářská sociální politika).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 2-52

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o spotřebitelských cenách pohonných hmot. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro zpracování indexu spotřebitelských cen, pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství pohonných hmot, cena včetně všech poplatků, daní a cel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot podle

CZ-NACE 46.7 (ostatní specializovaný velkoobchod),

CZ-NACE 47.1 (maloobchod v nespecializovaných prodejnách),

CZ-NACE 47.3 (maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o cenách topných olejů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách topných olejů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena bez všech poplatků a daní, bez nákladů na dopravu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu s převažující činností podle CZ-NACE 19 (výroba rafinovaných ropných produktů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční, týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: měsíční zjišťování do 20. kalendářního dne sledovaného období, týdenní zjišťování - první pracovní den v týdnu do 14 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 6-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, dále z čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952. Údaje slouží pro výpočet průměrných cen plynu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrná cena zemního plynu zahrnuje všechny splatné poplatky: síťové poplatky a spotřebovanou energii po odečtení veškerých rabatů nebo prémií a s přičtením veškerých jiných poplatků (např. za pronájem měřidla, stálé poplatky). Jedná se o cenu MWh bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní podle pásem roční spotřeby plynu. Cena síťové složky zahrnuje náklady na přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, náklady na pronájem měřidla a měřící náklady a další s přepravou a distribucí spojené náklady. Cena dodávky zahrnuje komoditní cenu zemního plynu včetně nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, s činností podle CZ-NACE 35.2 (výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách elektrické energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách silové elektřiny a elektřiny celkem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, z čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952, ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny, k výpočtu průměrných cen elektrické energie, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina a regulované platby) v Kč/MWh za minulé a sledované období bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, celková roční spotřeba v MWh, tržby v korunách bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní a dodávky za silovou elektřinu v MWh podle napěťových hladin.

Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kWh v určitých intervalech a podle roční spotřeby v MWh celkem, počet odběratelů celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s činností podle CZ-NACE 35.1 (výroba, přenos a rozvod elektřiny).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o prodejních cenách dříví v lesním hospodářství na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2011 č. 84 ke Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen surového dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných sortimentů, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání (Evropská hospodářská komise OSN a Organizace OSN pro výživu a zemědělství) a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), prodané množství v m3, tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02 a 03 (zemědělství, těžba dřeva a rybolov),

CZ-NACE 16 (zpracování dřeva),

CZ-NACE 91.04 (činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků), které realizují prodej surového dříví pro odběratele v České republice.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po sledovaném čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nájemném z bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Nájem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nájemném z bytu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, k měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny NB 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách, velikosti a dalších parametrech nových bytů a nových rodinných domů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny nových bytů a nových rodinných domů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem nových bytů a nových rodinných domů s převažující činností podle

CZ-NACE 41 (výstavba budov),

CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ob 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o tržbách a prodaném množství jednotlivých druhů zboží placeného obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a z čl. 4 odst. 1 a 2 a přílohy C nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, kterým je měřena inflace a pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění. Dále budou údaje využívány pro výpočet struktury tržeb za zboží. Výsledky statistického zjišťování využívají národní orgány (Česká národní banka, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství), mezinárodní organizace (zejména Eurostat, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodní měnový fond) a slouží pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční a naturální údaje o prodaném zboží v členění za jednotlivé položky, konkrétně tržby s DPH, tržby bez DPH, prodané množství, identifikace položky (EAN, interní kód, název, balení).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem zboží s převažující činností podle CZ-NACE 47 (maloobchod, kromě motorových vozidel).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční - všechny ekonomické subjekty

2x měsíčně - ekonomické subjekty s ročními tržbami nad 2 miliardy Kč

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

- za období 1. až 20. kalendářního dne - do 5 kalendářních dnů po skončení sledovaného období - zpravodajské jednotky s ročními tržbami nad 2 miliardy Kč

- za celý kalendářní měsíc - do 5 kalendářních dnů dne po skončení sledovaného období - všechny zpravodajské jednotky

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, z čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění, čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, čl. 1 a čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců, za účelem zachycení cenového vývoje průmyslových výrobků vyrobených a prodaných na tuzemském trhu. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby národních orgánů (Ministerstvo zemědělství, Česká národní banka), pro potřeby mezinárodních organizací (zejména Eurostat, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků a služeb (reprezentantů), tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků podle

CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 45 až 47 (obchod).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o pohybu cen stavebních prací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; čl. 25 a 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1148 ze dne 31. července 2020, kterým se stanoví metodické a technické specifikace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792, pokud jde o harmonizované indexy spotřebitelských cen a index cen bytových nemovitostí; čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik; pro výpočet indexů cen stavebních prací a indexů cen stavebních děl za účelem zachycení cenového vývoje stavebnictví na tuzemském trhu; pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti. Pro potřeby Ministerstva financí jsou počítány koeficienty změn cen staveb pro účely vyhlášky č. 53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační/smluvní cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.

Jednorázové přílohy: kalkulace cen stavebních prací.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí podle

CZ-NACE 25, 28, 33 (specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí),

CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí, jednorázová příloha současně s výkazem Ceny Stav 1-04 pro stanovené čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách tepla. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, z čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1,3 a čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění. Údaje budou dále využívány ke zjištění cen tepla pro zpracování indexu cen průmyslových výrobců, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednosložková cena tepla v Kč/GJ, dvousložková cena tepla - stálá složka ceny v Kč/GJ nebo Kč/kWh a proměnná složka ceny v Kč/GJ nebo Kč/kWh, roční tržby v tuzemsku za jednosložkové reprezentanty a roční tržby za proměnnou a za stálou složku, tržby za CPA 353011.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla, rozvodem a prodejem tepelné energie podle CZ-NACE 35 (výroba a rozvod tepla).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tržních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny TS 1-12 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb, skladovacích a podpůrných služeb v dopravě, vnitrostátní železniční nákladní dopravy, silniční nákladní dopravy, vnitrostátní letecké nákladní dopravy, vnitrozemské vodní nákladní dopravy, architektonických a inženýrských služeb, informačních služeb, programování a poradenství, služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství, poradenství v oblasti řízení, reklamních služeb, služeb v oblasti zaměstnání, bezpečnostních a pátracích služeb a úklidových služeb a ostatních vybraných tržních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb, pro sledování vývoje cen a cenové úrovně služeb, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za tržní služby, tržby (výnosy) za minulý rok.

U pojišťovnictví se zjišťují sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, předepsané hrubé pojistné za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností v rámci vybraných tržních služeb podle

CZ-NACE 49, 50, 52 a 53 (doprava a skladování),

CZ-NACE 58, 61, 62 a 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64, 65 (peněžnictví a pojišťovnictví),

CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),

CZ-NACE 69, 70, 71, 73 a 74 (profesní, vědecké a technické činnosti),

CZ-NACE 77, 78, 80, 81 a 82 (administrativní a podpůrné činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období, výkaz Ceny TS 1-12 (po) do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách osiv a sadby pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu, pro účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu s převažující činností podle CZ-NACE 46.21 (velkoobchod s obilím, osivy a krmivy).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách zemědělských výrobků. Údaje budou využívány pro výpočet Souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků a pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců, pro potřeby Evropského statistického úřadu a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností podle CZ-NACE 01, 03 (zemědělství, rybářství).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin s převažující činností podle

CZ-NACE 10.91 (výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata),

CZ-NACE 46.75 (velkoobchod s chemickými výrobky).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy bez veterinární péče a plemenářských služeb s převažující činností podle CZ-NACE 01.6 (podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 4-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby s převažující činností podle CZ-NACE 75 (veterinární činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční nákladní dopravy za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením, průměr z tarifních a smluvních cen, roční tržby.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy Cargo, a. s. podle CZ-NACE 49.2 (železniční nákladní doprava).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2a-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy, a. s. podle CZ-NACE 49.1 (železniční osobní doprava meziměstská).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní letecké dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladu letecky podle CZ-NACE 51 (letecká doprava).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách dovozu zboží v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZOD 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách dovozu v zahraničním obchodě se zbožím. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik; z čl. 4, 7, 8 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; z čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; pro výpočet indexů cen dovozu na základě sledování cenového vývoje komodit, výrobků a zboží majících význam v zahraničním obchodě České republiky. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby Ministerstva financí, České národní banky, Evropské unie, mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zahraničně obchodní činností zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně registrované v České republice k dani z přidané hodnoty podle

CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 08, 10 až 17, 19 až 32, 35 (průmysl, energetika),

CZ-NACE 38 (sběr, úprava a odstraňování odpadů),

CZ-NACE 58 a 59 (informační a komunikační činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách vývozu zboží v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZOV 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách vývozu v zahraničním obchodě se zbožím. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik; z čl. 4, 7, 8 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; z čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; pro výpočet indexů cen vývozu na základě sledování cenového vývoje komodit, výrobků a zboží majících význam v zahraničním obchodě České republiky. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby Ministerstva financí, České národní banky, Evropské unie, mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota vývozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zahraničně obchodní činností zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně registrované v České republice k dani z přidané hodnoty podle

CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 08, 10 až 17, 19 až 32, 35 (průmysl, energetika),

CZ-NACE 38 (sběr, úprava a odstraňování odpadů),

CZ-NACE 58 a 59 (informační a komunikační činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, kategorie zařízení, jeho aktivita a sezónnost, počet příjezdů a přenocování hostů podle země trvalého pobytu hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet obsazených pokojů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a botely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Registru ubytovacích zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, kategorie zařízení, jeho aktivita a sezónnost, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země trvalého pobytu hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet obsazených pokojů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu kromě hotelů, motelů a botelů, zařazená do Registru ubytovacích zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle § 1 odst. 2 písm. a) a § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání. Spotřeba paliv a energie na silniční dopravu podle typu dopravního prostředku a druhu PHM, získání údajů o počtu ujetých kilometrů nákladními a osobními vozidly bude využito k určení průměrného proběhu vozidel a k následnému odhadu dopravního výkonu a ke splnění požadavků vyplývajících z čl. 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění. Výsledky pak budou využívány pro potřeby Ministerstva dopravy a zasílány do Eurostatu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, výroba a prodej tepelné energie. Spotřeba paliv a energie podle typu dopravního prostředku a druhu PHM. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny a zemního plynu od jednotlivých provozovatelů regionálních a lokálních distribučních sítí elektřiny a zemního plynu odběratelům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Množství dodané elektřiny a zemního plynu od jednotlivých provozovatelů regionálních a lokálních distribučních sítí elektřiny a zemního plynu jednotlivým podnikům na úroveň agregací na 2 místa kódu CZ-NACE a na 4 místa kódu CZ-NACE v jednotlivých krajích ČR (získání dat o spotřebě od dodavatelů) a domácnostem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se distribucí a redistribucí elektřiny a zemního plynu, které mají pro tyto činnosti platné licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový, elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. srpna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní činnosti, rozdělení prodeje paliv do domácností podle krajů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu, výroby a zpracování plynných a tuhých paliv, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu a ostatní ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší prodej paliv, ekonomické subjekty s maloobchodní činností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, koksu, tlakové zplyňování uhlí, výroba kovů (vysokopecní proces), zpracování ropy a další (výrobci generátorového plynu, multiprachu).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), b), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle § 1 odst. 2 písm. a), § 7 a § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, papírenský průmysl, výroba cementu, výroba kovů, výroba skla, výroba chemických výrobků, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu podle CZ-NACE 05, 06, 07, 17, 20, 23, 24, 35 (průmysl a energetika).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie, za ekonomické subjekty, které nemají licenci na uvedené výroby podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou spolu s daty Ministerstva průmyslu a obchodu a administrativními daty Energetického regulačního úřadu využívány pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, výkony elektrárenských zařízení, výroba tepla a tepelné výkony. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla, bilance elektřiny a tepla.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPR 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ropě, rafínérských surovinách a ropných produktech a biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba/dobývání ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů abiopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností těžba/dobývání ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba a recyklace ropných produktů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPS 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, rafínérských surovin a ropných produktů a biopaliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, a dále pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále ekonomické subjekty s petrochemickou výrobou, ekonomické subjekty skladovatelské a spotřebitelé ropných produktů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Iv 1-02 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 sdělení Komise - Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů. Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi -Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním orgánům ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka) a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v časových řadách, Open Data a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu s převažující činností podle CZ-NACE 05-39 (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, energetika, zásobování vodou).

Ekonomické subjekty z oblasti služeb s převažující činností podle

CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),

CZ-NACE 55 až 56 (ubytování, stravování a pohostinství),

CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví a pojišťovnictví),

CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),

CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),

CZ-NACE 77 až 82 (administrativní činnosti),

CZ-NACE 94 až 96 (ostatní činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. března 2022 a do 21. října 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Ob 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 sdělení Komise - Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů. Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi -Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním orgánům ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka) a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v časových řadách, Open Data a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, prodeje zboží, zásob zboží, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd. převážně v kvalitativních stupních.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v oblasti obchodu s převažující činností podle CZ-NACE 45 a 47 (obchod).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 sdělení Komise - Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů. Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi -Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním orgánům ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka) a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v časových řadách, Open Data a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu s převažující činností podle CZ-NACE 05 až 39 (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, energetika, zásobování vodou).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV SI 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 sdělení Komise - Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů. Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi -Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním orgánům ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka) a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v časových řadách, Open Data a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd. převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti služeb s převažující činností podle

CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),

CZ-NACE 55 až 56 (ubytování, stravování a pohostinství),

CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví a pojišťovnictví),

CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),

CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),

CZ-NACE 77 až 82 (administrativní činnosti),

CZ-NACE 94 až 96 (ostatní činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 sdělení Komise - Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů. Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi -Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním orgánům ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka) a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v časových řadách, Open Data a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupních.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví s převažující činností podle CZ-NACE41 až 43 (stavebnictví).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ICT 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání mezinárodně srovnatelných údajů o rozšíření a využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) a na ně navazujících elektronických aplikací, systémů a procesů v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu, pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky, a to například v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko). Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa, mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a slouží také k informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru používajících interní počítačovou síť a související technologie, majících připojení k internetu podle způsobu a rychlosti připojení. Údaje o využívání internetu k vybraným činnostem včetně použití internetu ve vztahu k veřejné správě. Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru majících webové stránky včetně údajů o jazykové mutaci těchto stránek a jejich dalších funkcionalitách. Údaje o využívání vybraných ICT ze strany zaměstnanců, o zaměstnávání ICT odborníků a zabezpečení odborných potřeb v oblasti ICT ze strany externích dodavatelů. Údaje o kvalifikačních předpokladech pro využívání ICT ze strany zaměstnanců, údaje o potřebě získávání nových dovedností v ICT oblastech včetně překážek v jejich využívání. Údaje o využívání vybraných aplikací a možností v oblasti Cloud computingu, sociálních médií, sběru a analýzy Big Data, 3D tisku, robotiky, umělé inteligence (AI) a zařízení internetu věcí (IoT), bezpečnosti a důvěryhodnosti v oblasti ICT a vlivu ICT na životní prostředí (tzv. zelené ICT). Údaje o využívání elektronického obchodování a automatizaci vybraných vnitropodnikových procesů (e-fakturace, e-logistika) prostřednictvím webových stránek a elektronické výměny dat včetně údajů o procentuální hodnotě uskutečněných elektronických nákupů a prodejů. Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2022 nebo aktuální měsíc roku 2023. Přesná charakteristika zjišťovaných ukazatelů za rok 2022 (aktuální měsíc roku 2023) bude dána příslušným nařízením Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s 10 a více zaměstnanými osobami s převažující ekonomickou činností podle

CZ-NACE 10 až 33 (zpracovatelský průmysl),

CZ-NACE 35 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu),

CZ-NACE 36 až 39 (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi),

CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47 (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel),

CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),

CZ-NACE 55 a 56 (ubytování, stravování a pohostinství),

CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),

CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),

CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 6-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025) a usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 81 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020, které ukládají ČSÚ úkol budování satelitního účtu kultury, na který je výkaz Kult 6-01 přímo navázaný, pro výkon státní správy (Satelitní účet kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony provozovatelů rozhlasového vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

Výkony provozovatelů televizního vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

Výkony poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání: počet zahájených přehrání audiovizuálního materiálu a jeho programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání. Česká televize a držitelé licencí pro původní televizní vysílání. Jednotky poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání evidované na základě zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů za lesnictví a související činnosti. Údaje budou využívány pro naplňování potřeb vyplývajících z bodu 4 sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů sdělení Komise Nová Lesní strategie EU do roku 2030 (COM(2021) 572 finál) ze dne 16. července 2021. Údaje budou využívány zejména pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky, pro zhodnocení možnosti využívání potenciálu biomasy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské hospodářské komise OSN a Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování a obnově lesa, těžbě dřeva, nahodilé těžbě dřeva, dodávkách dříví, ostatních lesnických produktech, obhospodařovaných plochách, pilařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností lesnictví a těžba dřeva (CZ-NACE 02) s počtem zaměstnanců 20 a více osob a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líc 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o patentových licencích a licencích na některou z dalších ochran průmyslového vlastnictví jako jsou užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a ochranné známky sloužící k zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 759 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ a usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2019 č. 24 o Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2014 - 2020 - aktualizace 2018. Údaje budou využívány i nepřímo pro plnění povinností vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa, mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a slouží také k informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytnutá práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví prostřednictvím licencí podle druhu licence, země smluvního partnera, kódu produkce pro zařazení poskytnutých licencí, počet platných licencí celkem a nově poskytnutých v sledovaném roce, inkasované přijaté licenční poplatky celkem a za nově uzavřené licence v sledovaném roce. Předpoklad poskytnutí nových licencí v následujících dvou letech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

NI 1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o neziskových institucích, bytových družstvech a vybraných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely, pro sestavení národních účtů a satelitního účtu, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu, poskytnuté dary v naturální formě, mezispotřeba a mzdové náklady za veřejné vysoké školy), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Náklady vykazující jednotky podle účelu dle Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem (CZ-COPNI).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010) a podle metodiky Organizace spojených národů k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, spolky, ústavy, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané právnické osoby zařazené do sektoru 12 a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky nebo na počet bytů ve vlastnictví a na právní formu organizace.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o uzavření manželství. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Matriční úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o narození. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, a § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku matrik podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro rozpočtové určení daní podle § 4 odst. 6 a 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 157 odst. 1 nebo přílohy č. 12 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 3a odst. 2 písm. c) a odst. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 7 a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Poskytovatelé zdravotních služeb, matriční úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: poskytovatel zdravotních služeb (v případě porodu s poskytnutím zdravotních služeb) v termínu podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; matriční úřad Českému statistickému úřadu do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o úmrtí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, pokud jde o statistiky příčin smrti, a podle § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové určení daní podle § 4 odst. 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 157 odst. 1 nebo přílohy č. 12 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 3a odst. 2 písm. c) a odst. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 7 a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) ve znění pozdějších předpisů, regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Matriční úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o rozvodu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku soudnictví, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ministerstvo spravedlnosti, okresní soudy (pro okres Brno-město Městský soud v Brně), obvodní soudy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o produkci druhotných surovin a jejich spotřebě. Údaje budou využívány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro zpracování, vyhodnocování a aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky schválené usnesením vlády České republiky ze dne 30. července 2019 č. 550 o aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 -2022, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Množství produkovaných, množství dovezených a vyvezených odpadů v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství produkovaných druhotných surovin a jejich spotřeba podle klasifikace CZ-PRODCOM.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 37 až 39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňování odpadů, sanace),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 59, 61 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ- NACE 64 až 66 (peněžnictví a pojišťovnictví)

CZ-NACE 68 až 96 (služby v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké služby, podpůrné činnosti, zdravotní a sociální péče, školství, ostatní služby).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Roční výkaz o zaměstnaneckých opcích a warrantech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Opce 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnaneckých opcích a warrantech na akcie. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z kapitoly 4 bodu 4.178 a kapitoly 5 bodu 5.21 a bodu 5.22 Přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro sestavení makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro potřeby České národní banky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikace cenného papíru, na který se opce nebo warrant vztahuje, průměrná reálná hodnota opce, warrantu, údaje o počtech a změnách stavu opcí, warrantů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Zpravodajská povinnost je vázána na vykázané údaje ve statistickém zjišťování ÚNP 4-01 - Výkaz o úplných nákladech práce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. září 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě do úrovně jednotlivých komodit. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů/výsadby podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně úhoru a zemědělské půdy celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. června 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání nekonsolidovanych údajů o finančních ukazatelích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních a regionálních institucí, pro potřeby Evropské unie, hospodářských, společenských a mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace ekonomického subjektu se zahraniční kapitálovou účastí. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby bez poskytnutých záloh netto, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Základní ukazatele stálých provozoven v zahraničí. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby. Emisní povolenky. Bezúplatná nabytí a převzetí a bezúplatná předání DHM za 10 mil. Kč a více u vybraných ekonomických subjektů pod veřejnou kontrolou. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA: tržby z prodeje výrobků a služeb, stavy zásob výrobků a stavy zásob nedokončené výroby, polotovarů a mladých a ostatních zvířat, tržby zaprodej zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

CZ-NACE 02, 03 (lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. dubna 2023

V případě povinného auditu bude dohodnut s příslušným odborem statistického zpracování Českého statistického úřadu náhradní termín odevzdání výkazu.

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 6-04 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních a regionálních institucí, pro potřeby Evropské unie, hospodářských, společenských a mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady, přidaná hodnota, dotace na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, a výsledky hospodaření. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku a tržby z prodeje.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. dubna 2022, za 2. čtvrtletí do 29. července 2022, za 3. čtvrtletí do 31. října 2022 a za 4. čtvrtletí do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 7-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání nekonsolidovanych údajů o podnicích a podnikatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů a pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, vybrané základní finanční ukazatele a doplňující informace.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví a rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po obdržení výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3c-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ostatních finančních institucích (účtujících jako podnikatelé) podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských organizací, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele podle CZ-NACE 64.2, 64.9, 66.1, 66.2, 66.3 (peněžnictví, pojišťovnictví), tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti, holdingové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2022, za2. čtvrtletí do 20. července 2022, za 3. čtvrtletí do 19. října 2022 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních (peněžních) institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o finančních (peněžních) institucích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, pasiva, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území a vybrané ukazatele penzijních společností podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky podle CZ-NACE 64.1 (peněžní zprostředkování), ekonomické subjekty, které jsou penzijními společnostmi podle CZ-NACE 66.3 (správa fondů).

Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry a finančními platebními institucemi s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem podle CZ-NACE 64.19, 64.2, 64.3, 64.9 a 66 (peněžnictví, pojišťovnictví). Pozn.: Investiční společnosti a penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných (podílových) fondů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o pojišťovnách a zajišťovnách podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami podle CZ-NACE 65.1 a 65.2 (pojištění, zajištění).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 odst. 2 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění, čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění a čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pro opatření vyplývající např. z § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod., pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců a pracujících na dohody, jejich mzdách, platech a odměnách, odpracované době, o počtu osob dočasně přidělených agenturami práce a počtu volných pracovních míst.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví, zabezpečení údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků, průmyslových tržeb a průmyslových zakázek. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro potřeby mezinárodních organizací a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, zejména Eurostatu, Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, z toho z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí Eurozóny, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí Eurozóny. Nakoupená a prodaná energie, prodaná energie v členění na vývoz a z toho na vývoz do zemí Eurozóny.

Měsíční příloha „Produkce průmyslových výrobků a služeb“ ve fyzických měřicích jednotkách a korunách podle seznamu CZ-PRODCOM modifikovaného pro účely tohoto zjišťování.

Měsíční příloha „Doplňující ukazatele k procesorskému režimu výroby ropných produktů“ - hodnota a fyzický objem přepracované ropy, výše přepracovacího poplatku, tržby za výrobky vyrobené v procesorském režimu, spotřební daň odvedená za tyto výrobky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i ekonomické subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře průmyslu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb na vývoz -zahraničním ekonomickým subjektům s dodáním v zahraničí, zahraničním ekonomickým subjektům s dodáním v tuzemsku (DIČ CZ68...) a tuzemským ekonomickým subjektům za účelem vývozu, podle nomenklatury CZ-PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku podle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i ekonomické subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20. Zároveň i vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti, nebo s významným podílem na produkci konkrétní komodity.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Přímé zjišťování 1

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, kterým je měřena inflace, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující prodejny zboží a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty např. pojišťovny, banky, realitní kanceláře, plynárny, energetické a telekomunikační společnosti podle CZ-NACE 01 až 96.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Přímé zjišťování 2

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro analytické účely, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží s převažující činností podle CZ-NACE 47 (maloobchod, kromě motorových vozidel).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: druhé úterý sledovaného období do 13 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Přímé zjišťování 3

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni a parametrech bytových nemovitostí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Nepokrývá ceny bytových nemovitostí šetřených výkazem Ceny NB 1-04.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny a parametry bytových nemovitostí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Realitní kanceláře a jiné ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytových nemovitostí s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES 1-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření a získání údajů za nově vzniklé ekonomické subjekty pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující ekonomický subjekt - charakteristika hlavní vykonávané činnosti, určení hospodářské politiky ekonomického subjektu a počet bytů ve vlastnictví bytového družstva.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané typy právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku zařazených do sektoru 11 a 12 bez ohledu na CZ-NACE, které vznikly v průběhu kalendářního roku.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES 2-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby, informace o místních jednotkách, aktualizace místních jednotek, jejich hlavní činnosti, počtu zaměstnanců a počtu osob pracujících mimo pracovní poměr.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů zařazené do sektoru 11, 12al4100 bez ohledu na CZ-NACE.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v obchodě a službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji základních ukazatelů podle Českých účetních standardů v odvětvích obchodu a služeb. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet meziročních měsíčních indexů tržeb, indexu produkce služeb a stanovení struktury tržeb za zboží. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů a čl. 4 odst. 1 a 2 přílohy C a D nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, v oblasti podnikových statistik a pro další externí uživatele. Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa (Ministerstvo průmyslu a obchodu), mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, i veřejnost.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží.

Měsíční příloha „Struktura tržeb“: struktura tržeb za zboží za prodej potravin a za nepotravinářské zboží.

Jednorázová příloha „Vstupní dotazník“: převažující činnost ekonomického subjektu, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží v předchozím roce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, včetně fyzických osob, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

CZ-NACE 45 (obchod, údržba a opravy motorových vozidel),

CZ-NACE 46 (velkoobchod)

CZ-NACE 47 (maloobchod včetně prodeje pohonných hmot),

CZ-NACE 49 až 53 (doprava, skladování),

CZ-NACE 55, 56 (ubytování, stravování),

CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 71 (činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, činnosti vedení podniků a architektonické a inženýrské činnosti),

CZ-NACE 73, 74 (reklama a průzkum trhu a ostatní vědecké a technické činnosti),

CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti),

CZ-NACE 93.13, 96 (ostatní osobní služby).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace výběrového zjišťování a modelu na základě administrativních dat

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období, měsíční příloha „Struktura tržeb“ do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období, jednorázová příloha „Vstupní dotazník“ do 21. února 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o stavební produkci, zaměstnanosti, tržbách a zakázkách stavebních podniků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV“ v tuzemsku, rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství, a v zahraničí. Stavební práce „S“ podle dodavatelských smluv celkem. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy.

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží.

Čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“: zakázky stavebních prací „S“ v členění na tuzemské a zahraniční. Tuzemské zakázky rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství a na veřejné a soukromé.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i ekonomické subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“ za 1. čtvrtletí do 14. dubna 2022, za 2. čtvrtletí do 15. července 2022, za 3. čtvrtletí do 14. října 2022, za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání kumulativních údajů o počtu a orientační hodnotě ohlášených nebo povolených staveb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, počet a orientační hodnota ohlášených nebo povolených staveb, bytů v třídění na novou výstavbu, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) pro budovy bytové a nebytové, jejich podlahová plocha, a inženýrské stavby dopravní a ostatní. Počet dokončených budov a bytů v třídění na novou výstavbu a změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy), pro budovy bytové a nebytové.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavební výrobě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodnímu srovnávání v rámci výzkumné skupiny Euroconstruct.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené v tuzemsku - jejich struktura podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC a podle místa stavby.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví) s počtem zaměstnanců 20 a více.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 7-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nově postavených budovách a bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách/vestavbách již dříve dokončených bytových staveb, o nových bytech získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 1 a 2, zásada 5 (kapitola 1.3.2. Přílohy) nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách, čl.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytech, o nákladech na výstavbu a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy, zastavěné plochy, obestavěného prostoru, počtu podlaží a druhu svislé nosné konstrukce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o inovacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TI

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání mezinárodně srovnatelných údajů o inovačních aktivitách v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu a hodnocení inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky. Výsledky zjišťování využívá státní správa, mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a slouží také k informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ekonomické údaje; údaje o podnikové strategii a podnikových procesech; údaje o tvorbě znalostí a jejich využití pro inovace; údaje o zavádění inovací, o informačních tocích spojených s inovacemi, o inovačním prostředí; údaje o inovačních činnostech a nákladech na inovace.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s 10 a více zaměstnanými osobami s převažující ekonomickou činností podle

CZ-NACE 05 až 09 (těžba a dobývání),

CZ-NACE 10 až 33 (zpracovatelský průmysl),

CZ-NACE 35 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu),

CZ-NACE 36 až 39 (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi),

CZ-NACE 46 (velkoobchod, kromě motorových vozidel),

CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),

CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví a pojišťovnictví),

CZ-NACE 71 až 73 (profesní, vědecké a technické činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: dvouletá

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění, a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení ročních národních účtů, regionálních průřezů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd/platů, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních a personálních nákladech práce, doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách/platech strukturované podle území.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8b-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění, a čl. 15 směrnice Rady ze dne 21. května 1991 očištění městských odpadních vod (91/271/EHS), ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU, pro potřeby Evropské unie a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou provozovateli vodovodů a kanalizací.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz vybraných vládních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VI1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o jednotkách zatříděných do sektoru vládních institucí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů, vybrané ukazatele z výnosů, nákladů a doplňkové ukazatele o počtu bytů a nájemném. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku.

Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železnic, PRISKO, a. s., územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.

b) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

c) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. března 2023

d) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VPI 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vybraných vládních a podobných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, k sestavení čtvrtletních národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských organizací, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, pro další analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitřních organizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění -spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, dluhové cenné papíry, přijaté půjčky, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané vládní a podobné instituce jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Jedná se o veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Českou televizi, Český rozhlas, Správu železnic, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Garanční systém finančního trhu a jiné vybrané veřejné nefinanční a finanční korporace a dále jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Vybrané veřejné ekonomické subjekty, jejichž tržby pokrývají méně než 50 % provozních nákladů, tj. nákladů na mezispotřebu, náhrady zaměstnanců (mzdy, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění apod.), na spotřebu fixního kapitálu a daně z výroby - v souladu s nařízeními Evropské unie.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 26. dubna 2022, za2. čtvrtletí do 26. července 2022, za 3. čtvrtletí do 25. října 2022 a za 4. čtvrtletí do 27. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR 5-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sběr mezinárodně srovnatelných dat o lidských a finančních zdrojích ve výzkumu a vývoji v České republice pro zabezpečení statistických údajů pro zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2021 č. 66 o Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2021 - 2027, usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 759 o Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+, a usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2019 č. 104 o Inovační strategii České republiky 2019-2030. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro potřeby Evropské unie v rámci Strategie Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Unie inovací a pro potřeby Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rámci její Inovační strategie. Údaje budou využity prostřednictvím kapitalizace výzkumu a vývoje i k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů. Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa, mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a slouží také k informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Povaha a náplň vlastní výzkumně vývojové činnosti. Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje a počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví a pracovní činnosti. Počet výzkumných pracovníků podle státního občanství. Počet nově zaměstnaných výzkumných a technických pracovníků. Výdaje za provedený výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Náklady a tržby za nákup a prodej služeb výzkumu a vývoje (výzkum a vývoj prováděný na zakázku a platby za výzkum a vývoj v podobě tzv. finančních transferů). Požadované ukazatele jsou zjišťovány podle místa provádění výzkumné a vývojové činnosti dle klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechna pracoviště výzkumu a vývoje ekonomických subjektů - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku provádějících výzkum a vývoj bez ohledu nato, zda jde o jejich hlavní či vedlejší ekonomickou činnost. Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor, vysokoškolský sektor a fakultní nemocnice.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky, včetně záloh, podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní služby a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2022, za2. čtvrtletí do 26. července 2022, za 3. čtvrtletí do 25. října 2022 a za 4. čtvrtletí do 27. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu ročních makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců a jejich mzdách. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. dubna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Reg 1-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru Českého statistického úřadu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 19a odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech Ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru Českého statistického úřadu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně zemědělských plodin - červen

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V6

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad hektarového výnosu sklizně základních obilovin, raných brambor, řepky a jahod, odhad sklizně třešní, višní, rybízu a angreštu z jednoho stromu nebo keře, počet ovocných stromů a keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. června 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně zemědělských plodin - červenec

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V7

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad hektarového výnosu sklizně základních obilovin, hrachu, raných brambor, řepky, máku, vybraných druhů zeleniny a jahod, odhad sklizně broskví, meruněk, třešní a višní z jednoho stromu, počet ovocných stromů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. července 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně zemědělských plodin - srpen

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V8

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad hektarového výnosu sklizně základních obilovin, kukuřice na zrno, hrachu, brambor, cukrovky, řepky, slunečnice, sóji, kukuřice na zeleno a siláž a okurek nakládaček.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. srpna 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně zemědělských plodin - září

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V9

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad hektarového výnosu sklizně základních obilovin a kukuřice na zrno, vybraných druhů luskovin, okopanin, olejnin, pícnin, zeleniny, chmele a révy vinné, odhad sklizně jablek, hrušní, slivoní a ořechů z jednoho stromu, počet ovocných stromů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. září 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavech hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet hospodářských zvířat v kusech podle druhů, věkových nebo hmotnostních kategorií, účelu chovu a pohlaví.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. dubna 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji chovu skotu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění; čl. 1 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013; čl. 1 rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (97/80/ES), v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu podle věkových skupin a účelu chovu, počty narozených a uhynulých telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej mléka celkem, výroba jatečného skotu celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 9 a čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti nebo hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle druhu a kategorií hospodářských zvířat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu prasat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji chovu prasat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, počty narozených a uhynulých selat, krmné dny prasnic, počet zapuštěných a oprášených prasnic a prasniček, výroba jatečných prasat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o chovu drůbeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji chovu drůbeže. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a nosnic, krmné dny nosnic, roční snáška konzumních vajec, výroba jatečné drůbeže.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k bilancím komodit a analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů/keřů, sklizňové ploše ovocných sadů a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv a údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu, určených pro sklizeň v následujícím roce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. prosince 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 7-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZO 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dovozu a vývozu služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4, čl. 5 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, pro sestavení platební bilance České republiky, pro výkon státní správy (řídící a vládní orgány), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které dovážejí nebo vyvážejí služby.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2022, za2. čtvrtletí do 20. července 2022, za 3. čtvrtletí do 20. října 2022 a za 4. čtvrtletí do 20. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ŽP 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, 5, 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle

CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 49 až 52 (doprava a skladování),

obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Státní pozemkový úřad, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond,

Správa železnic, Státní fond životního prostředí.

Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a počet zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2022

APIAmeričan Petroleum Institute (Americký ropný institut)
CIFCost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
CZ-CCNárodní verze mezinárodní Klasifikace stavebních děl
CZ-COPNINárodní verze mezinárodní Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem
CZ-CPANárodní verze mezinárodní Klasifikace produkce
CZ-NACENárodní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností
CZ-NUTSNárodní verze mezinárodní Klasifikace územních statistických jednotek
CZ-PRODCOMSeznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému seznamu PRODCOM
ČRČeská republika
ČSÚČeský statistický úřad
DG ECFINGenerální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti Evropské komise
DHMDlouhodobý hmotný majetek
DIČDaňové identifikační číslo
EHSEvropské hospodářské společenství
ESEvropská společenství
ESAEvropský systém národních účtů
EUEvropská unie
EuratomEvropské společenství pro atomovou energii
EurostatStatistický úřad Evropské unie
HPSHlavní průmyslová seskupení
ICTInformační a komunikační technologie
OECDOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSNOrganizace spojených národů
Rev.Revize
RÚIANRegistr územní identifikace, adres a nemovitostí
ZSVZákladní stavební výroba

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 404/2021 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY NA ROK 2022

I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. Dop (MD) 1-01Roční výkaz o drážní dopravě
2. Dop (MD) 1-04Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
3. Dop (MD) 1-12Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
4. Dop (MD) 2-01Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
5. Dop (MD) 2-04Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
6. Dop (MD) 2-99Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
7. Dop (MD) 3-01Roční výkaz o železniční dopravní cestě
8. Dop (MD) 3-04Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
9. Dop (MD) 4-01Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
10. Dop (MD) 4-04Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
11. Dop (MD) 5-04Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
12. Dop (MD) 6-01Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
13. Dop (MD) 7-01Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
14. Dop (MD) 7-12Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

B) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) 1-01Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) 5-01Roční výkaz o periodickém tisku
3. Kult (MK) 12-01Roční výkaz o knihovně
4. Kult (MK) 14-01Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
5. Kult (MK) 15-01Roční výkaz o neperiodických publikacích
6. Kult (MK) 17-01Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
7. Kult (MK) 18-01Roční výkaz o vydavateli
8. Kult (MK) 19-01Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
9. Kult (MK) 22-01Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
10. Kult (MK) 23-01Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech
11. Kult (MK) 24-01Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče
12. Kult (MK) 25-01Roční výkaz o hudebních tělesech

C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. ISPV (MPSV) Vl-04Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
2. Soc (MPSV) Vl-01Roční výkaz o sociálních službách
3. V (MPSV) 19a-01Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
4. V (MPSV) 20-01Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
5. V (MPSV) 26-01Roční výkaz o sociální práci

D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Crs (MPO) 1-01Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
2. Crs (MPO) 2-02Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
3. Eng(MPO) 1-12Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
4. Eng (MPO) 4-01Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
5. Eng (MPO) 5-01Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
6. Eng (MPO) 6-12Měsíční výkaz o biopalivech
7. Zbroj (MPO) 1-02Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích

E) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb
2. E (MZ) 1-01Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb (s přílohou)
3. E (MZ) 2-01Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
4. E (MZ) 3-01Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
5. E (MZ) 4-01Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovních a odměňování
6. E (MZ) 6-02Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení
7. H (MZ) 2-01Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
8. L (MZ) 2-01Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
9. L (MZ) 3-01Roční výkaz o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
10. L (MZ) 4-01Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a psychiatrických léčebnách
11. T (MZ) 1-01Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou)
12. T (MZ) 2-01Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
13. V (MZ) 1-01Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

F) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Drůb (MZe) 4-12Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
2. Farm (MZe) 6-01Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích
3. Konzerv (MZe) 1-01Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
4. Krmiva (MZe) 3-01Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
5. Les (MZe) 1-01Roční výkaz o hospodaření v lesích
6. Les (MZe) 2-01Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
7. Líh (MZe) 1-01Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
8. Líh (MZe) 2-01Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
9. Líh (MZe) 3-01Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
10. Mlék (MZe) 6-01Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
11. Mlék (MZe) 6-12Měsíční výkaz o nákupu kravského mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
12. Mysl (MZe) 1-01Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2022 do 31. března 2023
13. Obil (MZe) 7-04Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských ekonomických subjektech
14. Odbyt (MZe) 6-12Měsíční výkaz o nákupu kravského mléka odbytovými organizacemi

II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. a ekonomické subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o přepravě věcí vnitrozemskou vodní dopravou. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepravní výkony v drážní osobní a nákladní dopravě.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. a ekonomické subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob v drážní dopravě podle vozových tříd.

Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nástupu nebo výstupu mimo Evropskou unii.

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí v drážní dopravě podle jednotlivých komodit. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nakládky nebo vykládky mimo Evropskou unii.

Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou a neveřejnou osobní a nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. a ekonomické subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace) pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počet zaměstnanců a mzdy).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 45. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o silniční nákladní dopravě, a to jak u dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění, posouzení vývoje přepravního trhu, zpracování analýz, koncepčních a strategických dokumentů a vytváření přepravních modelů a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce -místo nakládky a vykládky (v České republice kód kraje, v zahraničí kód státu a název obce nebo poštovní směrovací číslo), hmotnost věcí, druh věcí podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku, způsob balení, třída nebezpečných věcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové šetření

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o železniční dopravní cestě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy, vytváření koncepcí a strategií a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií. Údaje o přepravě jsou rovněž nezbytné pro plánování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury. Data jsou poskytována do mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy, vytváření koncepcí a strategií a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech městské hromadné dopravy. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií. Údaje o přepravě jsou rovněž nezbytné pro plánování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury. Data jsou poskytována do mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě pohonných hmot a trakční energie a počtem zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující městskou hromadnou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 5-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrozemské přístavy na území České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje budou využívány jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy, pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, kompenzacích, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou drážní osobní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. a ekonomické subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o objemech kombinované dopravy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 4 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu, zpracování analýz, koncepčních a strategických dokumentů a vytváření přepravních modelů, a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou i neveřejnou nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. a ekonomické subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a operátoři kombinované dopravy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech letišť. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3, čl. 4 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění, v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a poštovních zásilek, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Letiště s více než 10000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

B) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o divadlech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodního divadelního ústavu, Evropské sítě informačních středisek múzických umění, Mezinárodní asociace divadelních kritiků, Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony a hospodaření divadla, prostory pro uměleckou činnost a počet zaměstnanců, možnost elektronického prodeje vstupenek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost zřizované

Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle

CZ-NACE 90.01 (scénická umění),

CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění),

CZ-NACE 90.04 (provozování kulturních zařízení).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o periodickém tisku pro potřeby Ministerstva kultury, které budou využívány pro vyhodnocení vývojových trendů v oblasti periodického tisku a dále v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985 a dále podle § 7 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin podle periodicity a jazyka vydání, časopisy podle periodicity, jazyka vydání a tematických skupin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky podle

CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),

CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 12-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o knihovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z§ 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 1/2005 Sb., k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro hodnocení naplňování Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027. Dále také pro potřeby krajské a místní samosprávy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle CZ-NACE 91.01 (činnosti knihoven a archivů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 14-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o muzeích a galeriích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 9 a § 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské skupiny pro muzejní statistiku a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a krátkodobých výstav, rozsah expozičních a výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet zaměstnanců, hospodaření muzea, galerie nebo památníku, včetně nákladů na konzervování-restaurování a preparování, činnost knihovny při muzeu, galerii nebo památníku. Počet edukačních programů a jejich účastníků. Počet národních a mezinárodních ocenění činností muzeí, galerií a památníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 91.02 (činnosti muzeí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 15-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o neperiodických publikacích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 3 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a dále pro potřeby Ministerstva kultury v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací podle tematických skupin, jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky podle CZ-NACE 58.11 (vydávání knih).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 17-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o památkových objektech s kulturním využitím. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 26 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 91.03 (provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 18-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vydavatelích. Údaje budou využívány k výkonu státní správy formou jejich vyhodnocení pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, v návaznosti na revidované doporučení týkající se distribuce knih, novin a časopisů, přijaté na 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985, pro Světovou organizaci duševního vlastnictví WIPO, tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury a dále pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje o vydavateli/nakladateli, včetně právní formy, údaje o typu vydavatele a činnosti, zasílání povinného výtisku, distribuci a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad). Počet zaměstnanců a hospodaření vydavatele.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací tištěných, netištěných i elektronických podle

CZ-NACE 58.11 (vydávání knih),

CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),

CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 19-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury) a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 -2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivity a právní forma ekonomických subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů spolků, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, hospodaření ekonomických subjektů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 90.03 (umělecká tvorba).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 22-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a právní forma ekonomických subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, včetně činnosti národnostních menšin a příhraniční spolupráce, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle

CZ-NACE 85.52 (umělecké vzdělávání),

CZ-NACE 90.04 (provozování kulturních zařízení),

CZ-NACE 94.99.2 (činnosti organizací na podporu kulturní činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 23-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění, Mezinárodní organizace pro lidové umění a Mezinárodní organizace folklorních sdružení a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a právní forma ekonomických subjektů - pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, literární, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počet zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalů podle

CZ-NACE 90.01(scénická umění),

CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 24-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 8, § 12, § 14 a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců v členění dle dosaženého vzdělání a úkony orgánů veřejné správy na úseku památkové péče členěné v souladu s ustanoveními relevantních právních předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle CZ-NACE 84.11 (všeobecné činnosti veřejné správy).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hudebních tělesech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 25-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hudebních tělesech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské hudební rady a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony a hospodaření hudebního tělesa, počet zaměstnanců, počet hostujících umělců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hudební tělesa veřejně vystupující v České republice i v zahraničí podle

CZ-NACE 90.01 (scénická umění),

CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) V 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku definovaného zákoníkem práce a hrubého výdělku za sledované období. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové politiky podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (pro analytickou a koncepční činnost), pro plnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Data o ekonomickém subjektu:

identifikační údaje (identifikační číslo, název, adresa, okres) souhrnné údaje o všech zaměstnancích za poslední čtvrtletí sledovaného období (hrubé mzdy a odměny, odpracovaná doba, přesčasy, neodpracované hodiny, průměrné počty zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odměny a počet odpracovaných hodin na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku, odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru) a další údaje (většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy).

Data o pracovních poměrech:

osobní charakteristiky (kód zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, obor a stupeň dosaženého vzdělání, rok ukončení studia, kód školy, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání, název pracovní pozice, místo výkonu práce, klasifikace zaměstnání, vedení dalších zaměstnanců), informace o pracovní době (konto pracovní doby, doba zaměstnání, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, odpracovaná doba, přesčas, neodpracovaná doba, pracovní neschopnost, dovolená) a výdělkové ukazatele (mzda nebo plat ajejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s alespoň jedním zaměstnancem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování:

Data o ekonomickém subjektu: čtvrtletní

Data o pracovních poměrech: pololetní - za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociálních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o způsobu zabezpečení a využití jednotlivých druhů sociálních služeb. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb a péče ve smyslu § 5 odst. 1 a § 96 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (např. pro analytickou a koncepční činnost, pro přípravu vyhlášek a zákonů) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita sociálních služeb, složení uživatelů sociálních služeb a jejich zdravotní stav, personální zabezpečení služby, ekonomické ukazatele sociální služby včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, využití krizových lůžek a činnost intervenčního centra.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou definováni v § 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah sociálních služeb je vymezen v části třetí, hlava I zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a struktuře jejich platů v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávnými celky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové politiky podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro tvorbu koncepce mzdové a platové politiky a dalších odměn za práci, koncepce financování systému sociálních služeb a koncepce rozvoje činnosti přímo řízených státních příspěvkových organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávnými celky a Ministerstva práce a sociálních věcí, počet zaměstnanců zařízení, včetně struktury jejich platů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zařízení sociálních služeb řízené územními samosprávnými celky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze strany příslušných orgánů na úrovni obecních a krajských úřadů a šetření o kapacitě a činnostech v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí. Agregované údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí podle § 4 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (pro přípravu právních předpisů a rozpočtů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a plánování strategie a rozvoje v této oblasti na úrovni krajských úřadů) a pro potřeby nestátních organizací pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, LUMOS.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Případy evidované orgány sociálně-právní ochrany dětí; umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné péče a rozhodování o poručenství dětí; případy řešené kurátory pro mládež a struktura jejich klientů; počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče; počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči; žadatelé o náhradní rodinnou péči; počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou v ústavních zařízeních a počet dětí umístěných v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc; počet dětí odebraných z péče rodičů včetně důvodů odebrání; podané návrhy (podněty) soudu, policii a státnímu zastupitelství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; rozhodovací činnost obecních úřadů; zařízení sociálně-právní ochrany dětí; údaje vztahující se k týrání, zneužívání a zanedbávání dětí; přestupky; počet zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady a zařízení sociálně-právní ochrany dětí podle § 39 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozsahu a intenzitě sociální práce. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb, včetně činnosti sociální práce podle § 96 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 254/2014 Sb., a § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (např. pro tvorbu právních předpisů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet klientů sociálních pracovníků, včetně počtu klientů propuštěných z výkonu trestu a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kterým byla poskytnuta pomoc, počet sociálních pracovníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic, pohonných hmot plnicích a nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny na pohon, vybavení, poskytovaných služeb a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích, plnicích nebo nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích nebo nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny pro pohon, vybavení a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby/produkce - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.

Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se produkcí a užitím obnovitelných zdrojů energie.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 2 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií např. větrné a vodní elektrárny a paliv.

Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se produkcí a dodávkami elektřiny, tepla a energetických plynů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o biopalivech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení využívání biopaliv, pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobní kapacitě, výrobě, nákupu z tuzemských zdrojů, o zásobách, vývozu a dovozu podle zemí a dodávkách čistých biopaliv a směsí paliv a biopaliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se produkcí, dodávkami, dovozem a vývozem kapalných biopaliv.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zbroj (MPO) 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání aktuálních údajů o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích. Údaje budou využívány pro splnění požadavků vyplývajících z usnesení Bezpečnostní rady státu č. 138 ze dne 20. listopadu 2000, pro analytické a bilanční účely Ministerstva průmyslu a obchodu (analýzy současného stavu a trendů vývoje v předmětné oblasti), pro zpracování podkladů pro rozhodnutí vlády České republiky nebo Bezpečnostní rady státu, pro potřeby dalších resortů a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v oblasti zbrojní techniky, počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodejní umístění. Produkce a prodej v členění dle umístění jednotlivých vybraných zbrojních výrobků ve zvolených měřicích jednotkách, převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti nebo i v peněžních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 10 až 33 (Sekce C - Zpracovatelský průmysl) s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu, který je součástí vyhlášky č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, a vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování, vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

E) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky se zaměřením na dispenzární péči. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Národního registru poskytovatelů podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní péče celkem a podle pohlaví; počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním (podle pohlaví a věku) a další specifické doplňující údaje pro příslušný obor, v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech: kardiologie, revmatologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, infekční lékařství, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, angiologie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, foniatrie, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové lékařství, lékařská genetika, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, popáleninová medicína, gerontopsychiatrie, hyperbarická a letecká medicína.

Výkaz vyplňují také poskytovatelé ambulantní péče: logopedická pracoviště, zdravotnická záchranná služba, zařízení transfuzní služby, krevní banka, tkáňové zařízení, oddělení, kde se provádí hemodialýza, dětský domov pro děti do 3 let věku, dětská centra, krizové centrum, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, přeprava pacientů neodkladné péče a zdravotnická dopravní služba, lékárenská péče,

AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o využívání informačních a komunikačních technologií poskytovateli zdravotních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o využívání informačních a komunikačních technologií zdravotnických služeb, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb a informace o nemocničních informačních systémech (NIS) a ambulantních informačních systémech (AIS).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí ekonomického subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

Zpravodajskou jednotkou je poskytovatel zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách nebo poskytovatel sociálních služeb poskytující podle zákona o zdravotních službách zdravotní služby bez oprávnění, a o nichž jsou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb vedeny údaje.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, platů a provozní kapacitě za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti platového systému a jeho jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v platové oblasti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči (organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele), kteří uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců předpisy o platu. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí ekonomického subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, mezd a provozní kapacitě za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v mzdové oblasti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled o ostatních platbách za provedenou práci a platbách z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všichni nestátní poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče zřízení fyzickou či právnickou osobou bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců předpisy o mzdě. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí ekonomického subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd/platu za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty) a prostředky na hrubé mzdy v podrobném členění podle kategorií. Počet odpracovaných hodin u DPP a DPČ. Prostředky na odměny z DPP a DPČ. Finanční prostředky za jednotlivé kategorie u zaměstnanců v evidenčním stavu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb neposkytující lůžkovou péči bez ohledu na jejich zřizovatele, včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče. Výjimku tvoří ordinace všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost a praktického gynekologa, které výkaz nevyplňují. Pokud poskytovatel zdravotních služeb (fyzická nebo právnická osoba) poskytuje zdravotní služby ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

Zpravodajskou jednotkou je poskytovatel zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách nebo poskytovatel sociálních služeb poskytující podle zákona o zdravotních službách zdravotní služby bez oprávnění, a o nichž jsou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb vedeny údaje.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů od poskytovatelů lůžkové péče pro sledování jejich ekonomické situace, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, zeje zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za období k 30. červnu: do 2. srpna 2022 za období k 31. prosinci: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o správní činnosti krajských hygienických stanic na úseku ochrany veřejného zdraví a přehledu povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Agregované údaje budou dále využívány pro metodickou a veřejnou činnost Ministerstva zdravotnictví vůči krajským hygienickým stanicím k získávání podkladů pro zprávy a odborná sdělení centrálním orgánům a ostatním odborným organizacím, pro potřebu plánování a zajišťování ekonomických a personálních potřeb pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rozhodnutí, stanovisek podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. (přepočtené počty), počet rozhodnutí v rámci přezkumného řízení, počet vybraných výkonů státního zdravotního dozoru, výkony v rámci ochrany spotřebitele.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny krajské hygienické stanice v ČR.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

(s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a uplatnění lázeňské léčebně rehabilitační péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské léčebně rehabilitační péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebně rehabilitačních výkonů charakteristických pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, počet ambulantně odléčených osob. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všichni poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtu hlášení nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb akutní i následné a dlouhodobé péče na úrovni České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace v rámci hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o počtu hlášených a evidovaných nežádoucích událostí na lokální úrovni dle stanovené metodiky a kategorizace vycházející z pokynů, klasifikace a doporučení Světové zdravotnické organizace. Konkrétní kategorie nežádoucích událostí: Pády, dekubity, klinická administrativa, klinický výkon, dokumentace, medikace/i.v. roztoky, transfuze/krevní deriváty, dieta/výživa, medicinální plyny, medicínské přístroje/vybavení, chování osob, nehody a neočekávaná zranění, technický problém, zdroje/management organizace, neočekávané zhoršení klinického stavu, jiné nežádoucí události.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí ekonomického subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb poskytujících detoxifikaci od návykových látek a o počtu pacientů a počtu ošetřovacích dnů těchto hospitalizací pro potřeby a zajištění zdravotní péče. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Národního registru poskytovatelů podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů podstupujících detoxifikaci a počet ošetřovacích dnů detoxifikace od návykových látek podle věkových skupin a jednotlivých návykových látek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje lůžkovou péči v nemocnicích a psychiatrických nemocnicích/léčebnách. Pokud poskytovatel poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úrovni přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizaci přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet provedených výkonů na přístrojích a počet vyřazených přístrojů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují vybraní poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele v rozsahu stanoveném metodickými pokyny k výkazu. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu a podklad pro posuzování výdajů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče na pořízení vybraných komodit z různých hledisek. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále údaje slouží Ministerstvu zdravotnictví pro přehled o investicích do přístrojové techniky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje na pořízení.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel akutní lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud poskytovatel poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o čerpání zdravotních služeb cizinci. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně navazujících implementačních nařízení, dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace - migrace pacientů v rámci Evropské unie, jako podklady při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotních služeb cizincům v akutních případech a její úhrady a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

F) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Průb (MZe) 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 písm. b) a čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a93/25/EHS, v platném znění, k hodnocení úrovně produkce drůbeže a drůbežích výrobků, k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků podle

CZ-NACE 10.12 (zpracování a konzervování drůbežího masa),

CZ-NACE 10.13 (výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa),

CZ-NACE 10.85 (výroba hotových pokrmů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Farm (MZe) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích a užití kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka v zemědělských podnicích. Získání údajů o výrobě produktů z čerstvého mléka ve faremních mlékárnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti ČR vyplývající z čl. 1 odst. 2 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a čl. 1 rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění a pro zjištění produkce mléka (všech druhů) a výrobků z čerstvého mléka v zemědělských podnicích a farmách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce mléka v objemových jednotkách. Dodávky mléka a smetany v objemových jednotkách. Dodávky ostatních výrobků v objemových a hmotnostních jednotkách. Užití mléka v objemových jednotkách ve formě zpracovaného plnotučného a odstředěného mléka. Výroba konzumního mléka a výrobků z čerstvého mléka v objemových a hmotnostních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zemědělské podniky a farmy jako samostatné technicko-hospodářské jednotky s jednotným vedením, s výhradním nebo převažujícím zaměřením na chov mléčného skotu, chov ovcí a koz a se zaměřením na zpracování mléka, výrobu mléčných výrobků a sýrů podle

CZ-NACE 01.41 (chov mléčného skotu),

CZ-NACE 01.45 (chov ovcí a koz),

CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Konzerv (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, pro zpracování bilance užití a spotřeby ovoce a zeleniny, pro stanovení soběstačnosti státu, k analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny podle CZ-NACE 10.32 (výroba ovocných a zeleninových šťáv), CZ-NACE 10.39 (ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny), CZ-NACE 10.85 (výroba hotových pokrmů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Krmiva (MZe) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně produkce průmyslových krmiv, k bilančním a analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů a kategorií zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí podle

CZ-NACE 10.91 (výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata),

CZ-NACE 10.92 (výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření v lesích. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje od vlastníků/nájemců lesů o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, realizovaných pěstebních, těžebních a ostatních výkonech, prodeji a těžbě dřeva, nákladech a výnosech v lesním hospodářství a o ziskovosti/ztrátách při obhospodařování lesů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví podle CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise OSN, Organizace pro výživu a zemědělství, Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u ekonomických subjektů u hlavních výkonů v lesnické činnosti a zisky/ztráty z podnikání.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) -vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky/nájemce lesa.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. dubna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 a přílohy III, bod 10 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle

CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),

CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 a přílohy III, bod 10, písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle

CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),

CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 a přílohy III, bod 10 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle

CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),

CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, věznění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a čl. 1 rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, a pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemových jednotkách, obsah mléčného tuku v tukových jednicích a obsah bílkovin v procentech objemu nakoupeného mléka, přesuny suroviny mezi mlékárnami. Výroba mlékárenských produktů z čerstvého mléka v hmotnostních nebo objemových jednotkách a obsah mléčného tuku v hotových výrobcích vyjádřený v tukových jednicích. Výroba mlékárenských produktů z technologicky zpracovaného mléka v hmotnostních nebo objemových jednotkách a obsah mléčného tuku v hotových výrobcích vyjádřený v tukových jednicích. Export mléka a smetany do zemí Evropské Unie a třetích zemí v objemových jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu podle

CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů),

CZ-NACE 10.52 (výroba zmrzliny),

CZ-NACE 46.33 (velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu kravského mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, věznění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a čl. 1 rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu podle

CZ-NACE 10.51 (zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů),

CZ-NACE 10.52 (výroba zmrzliny).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2022 do 31. března 2023

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o honitbách, stavu a lovu zvěře. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v České republice, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku a pro informování veřejnosti. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro pokrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Krajské úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční - 1. dubna 2022 až 31. března 2023 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. května 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských ekonomických subjektech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obil (MZe) 7-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin a řepky dle jejich užití. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně produkce, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin a řepky včetně osiva, obchodem s nimi a jejich zpracováním, případně i pěstováním, podle

CZ-NACE 01.6 (podpůrné činnosti pro zemědělství aposklizňové činnosti),

CZ-NACE 10.4 (výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků),

CZ-NACE 10.6 až 11.0 (výroba mlýnských a škrobárenských výrobků, výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, výroba ostatních potravinářských výrobků, výroba průmyslových krmiv a výroba nápojů),

CZ-NACE 46.21 (velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu kravského mléka odbytovými organizacemi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odbyt (MZe) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů k zjištění ceny mléka prvními kupujícími, kteří nakupují mléko od producentů na území ČR za účelem jeho dalšího prodeje. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 2 a čl. 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a čl. 1 rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, průměrný obsah tuku, průměrný obsah bílkovin, z toho zvlášť pro mléko nakoupené za účelem vývozu do zahraničí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od producentů, registrované jako první kupující v souladu s nařízením vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění nařízení vlády č. 314/2016 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných ministerstvy na rok 2022

AIDSSyndrom získané poruchy imunity
AISAmbulantní informační systém
AT ordinaceOrdinace pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií
CZ-NACENárodní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností
EHSEvropské hospodářské společenství
EUEvropská unie
ESEvropská společenství
EurostatStatistický úřad Evropské unie
NISNemocniční informační systém
NUTS2Úroveň 2 Klasifikace územních statistických jednotek (region soudržnosti)
NUTS3Úroveň 3 Klasifikace územních statistických jednotek (kraj)
OD maticeMatice přepravních vztahů
OSNOrganizace spojených národů
UNESCOOrganizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

Poznámky pod čiarou

1) Směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013. Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU.
Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, ve znění prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952. Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách.

Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1148 ze dne 31. července 2020, kterým se stanoví metodické a technické specifikace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792, pokud jde o harmonizované indexy spotřebitelských cen a index cen bytových nemovitostí.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.