401

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2021

o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

(2) Výkazy podle odstavce 1 obsahují také informace o podvodech, které osoby oprávněné poskytovat platební služby v oblasti platebního styku zaznamenaly.

§ 2

Vykazující osoby

Výkazy podle této vyhlášky sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a) banka a zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,

b) spořitelní a úvěrní družstvo,

c) platební instituce a zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,

d) instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,

e) správce informací o platebním účtu a zahraniční správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě, který vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,

f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,

g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.

§ 3

Předkládané výkazy

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. a) až d) sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do posledního dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-04 „Čtvrtletní výkaz o platebním styku“.

(2) Vykazující osoba podle § 2 sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního pololetí a předkládá do posledního dne čtvrtletí následujícího po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-02 „Pololetní výkaz o platebním styku a podvodech“.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Způsob sestavování výkazů

(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy České národní bance.

(2) Vykazující osoba do sestavovaných výkazů nezahrnuje údaje, které se vztahují k činnostem jejích poboček v zahraničí.

§ 5

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datovým souborem podle odstavce 1 se rozumí elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.

(3) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(4) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(5) Vykazující osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 6

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava nebo změna ovlivňuje údaje i v jiném výkazu nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Opravené výkazy jsou předkládány způsobem podle § 5 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 401/2021 Sb.

Obsah předkládaných výkazů

1. PSS (ČNB) 22-04 „Čtvrtletní výkaz o platebním styku“

Čtvrtletní výkaz obsahuje počty a objemy celkových úhrad, inkas, transakcí platební kartou a transakcí s elektronickými penězi a šeky v geografickém členění. Transakce platební kartou jsou dále členěny podle kódu obchodníka.

2. PSS (ČNB) 22-02 „Pololetní výkaz o platebním styku a podvodech“

Pololetní výkaz obsahuje údaje:

a) o počtu a objemu klientských transakcí podle druhu platební služby včetně údajů o podvodných transakcích v geografickém členění a o objemu ztrát z podvodných transakcí,

b) o počtu a objemu klientských transakcí provedených platební kartou na akceptačních zařízeních podle jejich druhu v geografickém členění,

c) o počtu a objemu hotovostních klientských transakcí prováděných na přepážce vykazující osoby nebo u obchodníka,

d) o počtu a druhu účtů vedených klientům,

e) o počtu provozovaných zařízení akceptujících platební karty v geografickém členění,

f) o počtu a druhu vydaných platebních karet,

g) o počtu klientů využívajících službu informování o platebním účtu v geografickém členění.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 96 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.