Vyhláška č. 358/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 158/2021
Platnosť od 04.10.2021
Účinnosť od 05.10.2021

358

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2021,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona

Čl. I

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb. a vyhlášky č. 610/2020 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.

2. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která zní:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré datové prvky jsou vyžadovány pouze na úrovni záhlaví prohlášení.

2. Formáty a kardinalita datových prvků, definovaných v části II této přílohy, se použijí na podání prostřednictvím systému automatizovaného zpracování dat, jakož i na podání, učiněné v listinné podobě prostřednictvím vzoru, definovaného v části III této přílohy.

3. Údaje, které se nevejdou do předepsaných kolonek vzoru v listinné podobě, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném očíslovaném a označeném listu.

4. Výrazem „Formát (typ/délka)“ ve vysvětlivce u každého datového prvku se rozumí a označují požadavky na typ dat a jejich délku. Kódy pro tyto typy dat jsou

a alfabetický

n numerický

an alfanumerický

Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Platí toto:

Dvě tečky uvedené případně před indikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že maximálně může obsahovat počet číslic stanovený indikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.

Příklady délky a formátu polí:

a1 1 alfabetický znak, pevná délka

an4 4 alfanumerické znaky, pevná délka

n..16 až 16 numerických znaků

an..22 až 22 alfanumerických znaků

n..16,2 až 16 numerických znaků včetně nejvýše 2 desetinných míst; oddělovací znak je pohyblivý.

5. Kardinalita ve vysvětlivce u každého datového prvku označuje, kolikrát může být datový prvek v prohlášení použit.

ČÁST II

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH DATOVÝCH PRVCÍCH ELEKTRONICKÉ DATOVÉ ZPRÁVY A KOLONKÁCH VZORU

Datový prvek: Zdaňovací období

Formát (typ/délka): n6 (rrrrmm)

Kardinalita: 1 x

Uvede se zdaňovací období, za které se dané prohlášení podává, ve tvaru kalendářní rok a kalendářní měsíc.

Datový prvek: Identifikační číslo držitele povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty

Formát (typ/délka): an..17

Kardinalita: 1 x

Uvede se číslo EORI osoby, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

Při podání učiněném v listinné podobě se může doplnit uvedením názvu, případně jména a adresy dotyčné osoby.

Datový prvek: Druh a označení jistoty

Formát (typ/délka): an4 (druh); an..24 (označení)

Kardinalita: 1 x (druh); 99 x (označení)

Způsobem, stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, se uvede kód zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kód nepožadování poskytnutí jistoty a evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo evidenční číslo povolení zproštění povinnosti jistotu poskytnout.

Datový prvek: Základ daně pro základní sazbu

Formát (typ/délka): n..16,2

Kardinalita: 1 x

Uvede se základ daně u zboží, podléhajícího základní sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Daň pro základní sazbu

Formát (typ/délka): n..16,2

Kardinalita: 1 x

Uvede se částka daně u zboží, podléhajícího základní sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Základ daně pro první sníženou sazbu

Formát (typ/délka): n..16,2

Kardinalita: 1 x

Uvede se základ daně u zboží, podléhajícího první snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Daň pro první sníženou sazbu

Formát (typ/délka): n..16,2

Kardinalita: 1 x

Uvede se částka daně u zboží, podléhajícího první snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Základ daně pro druhou sníženou sazbu

Formát (typ/délka): n..16,2

Kardinalita: 1 x

Uvede se základ daně u zboží, podléhajícího druhé snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Daň pro druhou sníženou sazbu

Formát (typ/délka): n..16,2

Kardinalita: 1 x

Uvede se částka daně u zboží, podléhajícího druhé snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Celková daň

Formát (typ/délka): n..16

Kardinalita: 1 x

Uvede se celková částka splatné daně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.

Datový prvek: Nedoručené zboží - žádost o zrušení platnosti celního prohlášení

Rozhodnutí v celním řízení

Formát (typ/délka): an..35

Kardinalita: 9999999 x

Uvede se evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení ve věci propuštění zboží, u kterého zboží není možné doručit příjemci a takovéto zboží bylo či má být vyvezeno za účelem jeho vrácení nebo s ním má být naloženo jiným způsobem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

Referenční číslo zásilky

Formát (typ/délka): an..35

Kardinalita: 9999999 x

Uvede se jedinečné obchodní referenční číslo, které dané zásilce přidělila osoba používající zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

Datový prvek: Podpis/ověření

Formát (typ/délka): an..35

Kardinalita: 1 x

Použijí se zásady, platné pro veškerá ostatní podání, činěná elektronicky datovou zprávou prostřednictvím příslušného systému automatizovaného zpracování dat podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise2).

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (přepracované znění).
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).

2) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.

ČÁST III

VZOR
ZVLÁŠTNÍ DOPLŇKOVÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ
podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

VZOR - ZVLÁŠTNÍ DOPLŇKOVÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

VZOR
PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍHO DOPLŇKOVÉHO CELNÍHO PROHLÁŠENÍ
podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

VZOR - PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍHO DOPLŇKOVÉHO CELNÍHO PROHLÁŠENÍ podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty“.

3. V přílohách č. 5 a 6 se slova „a Turecké republiky3“ nahrazují slovy „ , Turecké republiky a Republiky Srbsko3“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Čl. II

Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

k) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - dovozce) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - zprostředkovatel) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m) žádosti o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ
k dani z přidané hodnoty

PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty“.

3. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ
k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ - k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty“.

4. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty“.

5. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
K DPH PRO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH
ŽÁDOST/OZNÁMENÍ O PŘISTOUPENÍ
DO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI K DPH PRO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH; ŽÁDOST/OZNÁMENÍ O PŘISTOUPENÍ DO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH“.

6. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST
o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa

ŽÁDOST o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa“.

7. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST
o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim mimo Evropskou unii)

ŽÁDOST o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim mimo Evropskou unii)“.

8. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE SKUPINY
ŽÁDOST O VYSTOUPENI ČLENA ZE SKUPINY
OZNÁMENÍ NESPLNĚNÍ PODMÍNEK SKUPINY
podle zákona o dani z přidané hodnoty

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE SKUPINY; ŽÁDOST O VYSTOUPENI ČLENA ZE SKUPINY; OZNÁMENÍ NESPLNĚNÍ PODMÍNEK SKUPINY, podle zákona o dani z přidané hodnoty“.

9. Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11 až 13, které znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST
o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - dovozce) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa

ŽÁDOST o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - dovozce) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST
o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS
(dovozní režim - zprostředkovatel) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa

ŽÁDOST o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - zprostředkovatel) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST
o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS, spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace

ŽÁDOST o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS, spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace“.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. října 2021, se použije vyhláška č. 457/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. července 2021 a skončily přede dnem 1. října 2021, lze použít vyhlášku č. 457/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.