Vyhláška č. 345/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Čiastka 152/2021
Platnosť od 24.09.2021
Účinnosť od 01.10.2021

345

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2021

o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 107 odst. 5, § 108 odst. 1 písm. k), § 108 odst. 3, § 109 odst. 7, § 110 odst. 7 a § 112 odst. 7 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a) obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,

b) náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,

c) technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností,

d) rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,

e) technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,

f) části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány,

g) způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností,

h) rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,

i) způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí,

j) podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování,

k) rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností (dále jen „Informační systém“) a

l) náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.

§ 2

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností

(1) Obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vyjmuté a demontované části vozidel s ukončenou životností, které nebudou opětovně použity, zpracovatel vozidel s ukončenou životností roztřídí a zařadí podle Katalogu odpadů3).

(5) Pokud zpracovatel vozidel s ukončenou životností po demontáži nebezpečných částí a odčerpání provozních kapalin podle bodu 2.4. přílohy č. 2 k této vyhlášce a demontáži všech částí, které musejí být před dalším zpracováním vozidel s ukončenou životností demontovány podle bodu 2.5.1. přílohy č. 2 k této vyhlášce, předává vozidlo s ukončenou životností dalšímu zpracovateli, zařazuje jej způsobem uvedeným v Katalogu odpadů3).

§ 3

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností vystaví předávající osobě písemné potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Rozsah údajů vedených v Informačním systému

(1) V Informačním systému jsou vedeny údaje o vozidlech s ukončenou životností přijatých do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností požadované v potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Součástí údajů podle odstavce 1 je dále fotodokumentace stavu přijímaných vozidel s ukončenou životností podle § 108 odst. 1 písm. l) zákona. Fotografie, které tvoří fotodokumentaci, nesmí být rozmazané a musí mít takové rozlišení, aby z nich byl zřejmý celkový stav vozidla a byl čitelný údaj o identifikačním čísle VIN, ze kterého je možné vozidlo s ukončenou životností zřetelně identifikovat. Fotodokumentace obsahuje 3 fotografie, které zachycují

a) celkový pohled na vozidlo s ukončenou životností, ze kterého je možné jej identifikovat, je zřejmý stav přijímaného vozidla s ukončenou životností a je zřejmé, že se v době pořízení fotodokumentace nachází v provozovně provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,

b) stav vybavení kabiny vozidla s ukončenou životností a

c) identifikační číslo VIN.

(3) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností vkládá dálkovým přístupem do Informačního systému fotodokumentaci podle odstavce 2 do 96 hodin po vložení údajů podle odstavce 1.

§ 5

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatel vozidel s ukončenou životností vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Evidence obsahuje

a) datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence,

b) údaje o převzatém vozidle s ukončenou životností a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k této vyhlášce,

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelé vozidel s ukončenou životností zasílají hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Součástí ročního hlášení zasílaného zpracovatelem vozidel s ukončenou životností je souhrnná evidence materiálů a částí k opětovnému použití.

(4) Ohlašovací povinnost se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí4) zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 6

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití

Zpracovatel vozidel s ukončenou životností vede v rámci průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi odděleně evidenci jednotlivých materiálů a částí k opětovnému použití, které prošly přípravou k opětovnému použití.

§ 7

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí

(1) Úroveň opětovného použití a využití se vypočte jako podíl vyjádřený v procentech tak, že se součet hmotnosti částí připravených k opětovnému použití a hmotnosti recyklovaných a energeticky využitých odpadů z vybraných vozidel s ukončenou životností vydělí číslem, které se vypočte jako součet skutečné hmotnosti vybraných vozidel s ukončenou životností a hmotnosti odpadu převedeného z minulého roku k 1. lednu vykazovaného roku, od kterého byla odečtena hmotnost zůstatkového odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku.

(2) Úroveň opětovného použití a recyklace se vypočte jako podíl vyjádřený v procentech tak, že se součet hmotnosti částí připravených k opětovnému použití a hmotnosti recyklovaných odpadů z vybraných vozidel s ukončenou životností vydělí číslem, které se vypočte jako součet skutečné hmotnosti vybraných vozidel s ukončenou životností a hmotnosti odpadu převedeného z minulého roku k 1. lednu vykazovaného roku, od kterého byla odečtena hmotnost zůstatkového odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku.

(3) Hmotnost se uvádí vždy v tunách na tři desetinná místa.

§ 8

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování

(1) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností provede přípravu k opětovnému použití opětovně použitelného dílu, pokud je to vhodné s ohledem na stav a historii vozidla s ukončenou životností, ze kterého má být opětovně použitelný díl demontován.

(2) Proces přípravy k opětovnému použití může zahrnovat zejména kontrolu funkčnosti dílu, jeho opravu, čištění nebo zajištění odpovídající ochrany před korozí.

(3) Opětovně použitelné díly musí být skladovány v prostorech určených k těmto účelům, odděleně od odpadů určených k dalšímu zpracování.

(4) V případě, že je při kontrole dílu zjištěno, že díl nelze opětovně použít, jedná se o odpad.

§ 9

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla

Vzor dokladu o opravitelnosti vozidla a vzor dokladu o funkčnosti části vozidla pro potřeby přeshraniční přepravy použitých vozidel nebo jejich částí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností je do 31. prosince 2022 vydáváno podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(2) Údaje o vozidlech s ukončenou životností a o osobách, od kterých byla vozidla s ukončenou životností převzata, jsou do Informačního systému zasílány do 31. prosince 2022 v rozsahu údajů vedených podle § 4 odst. 2 a přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(3) V letech 2021 a 2022 se průběžná evidence vede a roční hlášení za daný rok se podává podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Oznámení technického předpisu

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.


Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Obsah provozního řádu zařízení

1. Provozní řád zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností obsahuje:

1.1. Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační číslo zařízení, identifikační údaje vlastníka a provozovatele zařízení (obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu nebo obchodní firma nebo jméno a příjmení a adresa místa podnikání, popřípadě adresa místa trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, a identifikační číslo), včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména a příjmení vedoucích zaměstnanců zařízení, adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (parcelní číslo pozemku a název katastrálního území; v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách a jde o stavební parcelu, též údaj o této skutečnosti), roční projektovaná kapacita zařízení, maximální okamžitá kapacita zařízení.

1.2. Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a které jeho provozem vznikají, a zařazení podle Katalogu odpadů3), účel, k němuž je zařízení určeno.

1.3. Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (prostředky pro soustřeďování, skladování, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady apod.), situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro provoz zařízení (např.: přístupové cesty do zařízení, umístění zařízení ke zjištění hmotnosti, demontážní pracoviště, odstavná plocha, shromaždiště nebezpečných odpadů, místo pro pořizování fotodokumentace přejímaných vozidel s ukončenou životností, sklad náhradních dílů, administrativní zázemí apod.).

1.4. Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.

1.5. Organizační zajištění provozu zařízení.

1.6. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů.

1.7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.

1.8. Opatření k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

1.9. Vzor provozního deníku.

1.10. Popis opatření při ukončení provozu zařízení.

2. Provozní řád zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností obsahuje všechny údaje uvedené v provozním řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností (bod 1) a dále tyto následující údaje:

2.1. Roční projektovaná zpracovatelská kapacita, roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie) a projektovaná denní zpracovatelská kapacita.

2.2. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

2.3. Popis způsobu zpracování vozidel s ukončenou životností, samostatně převzatých částí vozidel a dalších odpadů v zařízení.

2.4. Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům.

2.5. Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí, způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, měření hlukových emisí, sledování množství, kvality a skutečných vlastností odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu s jinými předpisy, vliv na pracovní prostředí apod.

2.6. Informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vozidla s ukončenou životností nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované zpravidla výrobcem vozidla, včetně informací o bezpečném a ekologicky šetrném zpracování vozidel s ukončenou životností se zapojenou trakční baterií.

2.7. Popis postupů vedoucích k přípravě k opětovnému použití částí vozidel a popis nakládání s opětovně použitelnými díly a materiály určenými k přípravě k opětovnému použití (postup přípravy k opětovnému použití, soustřeďování, označování).

2.8. Vedení evidence dílů a materiálů určených k opětovnému použití v následujícím rozsahu:

a) název nebo označení,

b) druh vozidla (značka, model),

c) datum provedení přípravy k opětovnému použití.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

1. Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností

1.1. Místo k přejímce vozidel s ukončenou životností a místo pro soustřeďování vozidel s ukončenou životností před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveno:

a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,

b) zařízením ke zjištění hmotnosti vozidla s ukončenou životností,

c) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady,

d) zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných vozidel s ukončenou životností.

1.2. Při soustřeďování vozidel s ukončenou životností v zařízení musí provozovatel zařízení učinit všechna potřebná opatření, aby nedošlo k úniku provozních náplní (např. olejů, paliva, náplně chladicího, brzdového systému a klimatizace). Vozidla s ukončenou životností nesmí být vršena na sebe a nesmějí být soustřeďována v poloze na boku nebo na střeše.

1.3. Místa k přejímání a soustřeďování vozidel s ukončenou životností, soustřeďování odpadů a opětovně použitelných dílů a materiálů určených k přípravě k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti:

a) příjem vozidel s ukončenou životností, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení evidence,

b) soustřeďování vozidel s ukončenou životností.

1.4. Vozidla s ukončenou životností se zapojenou trakční baterií musí být soustřeďována odděleně od ostatních vozidel s ukončenou životností a odpadů a podle pokynů výrobce.

2. Technické požadavky na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na zpracování vozidel s ukončenou životností

2.1. Místa k přejímání, soustřeďování vozidel s ukončenou životností, zpracování vozidel s ukončenou životností, soustřeďování odpadů a opětovně použitelných dílů a materiálů určených k přípravě k opětovnému použití musí být zřetelně označena a vybavena podle bodu 1.1. Dále musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny činnosti uvedené v bodech 1.2., 1.3., 1.4. a tyto následující činnosti:

a) odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností,

b) soustřeďování vozidel s ukončenou životností a jejich částí bez materiálů a součástek uvedených v bodě 2.4.1.,

c) demontáž,

d) příprava k opětovnému použití,

e) soustřeďování opětovně použitelných dílů, které neobsahují žádné kapaliny,

f) soustřeďování opětovně použitelných dílů, které obsahují kapaliny,

g) soustřeďování odpadů určených k využití nebo k odstranění,

h) soustřeďování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování.

2.2. Soustřeďovat na sobě bez technických opatření je možné pouze dvě vozidla s ukončenou životností. Soustřeďovat na sobě více než dvě vozidla s ukončenou životností je možné pouze s technickými opatřeními zabezpečujícími jejich stabilitu. Soustřeďovat vozidla s ukončenou životností na sobě je možné pouze v případě, že již neobsahují provozní náplně a další části, které mají nebezpečné vlastnosti (katalogové číslo 16 01 06).

2.3. Zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností musí disponovat dostatečným vybavením pro bezpečnou demontáž a následné nakládání s odpadními trakčními bateriemi a postupovat v souladu s pokyny, které výrobce vybraných vozidel poskytuje zpracovateli na základě § 103 odst. 3 zákona.

2.4. Způsob demontáže částí vozidel s ukončenou životností, které mají nebezpečné vlastnosti, a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností.

2.4.1. Demontáž nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní vozidel s ukončenou životností se provádí tak, aby byly všechny nebezpečné části, kapaliny a náplně soustřeďovány odděleně.

2.4.2. Při demontáži musí být trakční baterie vyjmuty v souladu s bezpečnostními standardy a v souladu s pokyny, které výrobce vybraných vozidel poskytuje zpracovateli na základě § 103 odst. 3 zákona.

2.4.3. Pokud není chladicí systém vozidla s ukončenou životností poškozen nebo vypuštěn před převzetím do zařízení, chladicí prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze všech systémů vozidel s ukončenou životností se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry vedoucí k naplnění cílů opětovného použití a využití uvedených v § 109 odst. 3 zákona. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační vypouštění.

2.5. Demontáž vozidla s ukončenou životností

2.5.1. Části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány:

a) baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn,

b) potenciálně výbušné součásti (například airbagy), pokud je nelze deaktivovat,

c) provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném vozidle s ukončenou životností, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí,

d) všechny součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom, je-li to technicky proveditelné.

2.5.2. Minimální technické požadavky na zpracování vozidla s ukončenou životností a zpracovatelské operace pro podporu recyklace, které musí být vždy provedeny prvním zpracovatelem:

a) vyjmutí katalyzátoru,

b) vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení,

c) vyjmutí pneumatik, včetně rezervy, pokud je spolu s vozidlem s ukončenou životností předána k jeho zpracování, a objemných plastových konstrukčních částí (nárazníky, přístrojová deska a nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály,

d) vyjmutí skel.

2.5.3. Při splnění podmínek podle bodů 2.4. a 2.5.1. je možné přeřadit vozidlo s ukončenou životností z katalogového čísla 16 01 04* pod katalogové číslo 16 01 06 bez vylučování nebezpečných vlastností vozidla s ukončenou životností.

2.5.4. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností zpracuje vozidlo s ukončenou životností zařazené pod katalogové číslo 16 01 06 buď sám, nebo jej předá jinému zpracovateli vozidel s ukončenou životností.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Vysvětlivky:

Pořadové číslo potvrzení (PČP) - toto číslo musí být pro každé potvrzení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností jedinečné v souvislé vzestupné řadě.

Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) - vyplňuje se jedinečné číslo generované Informačním systémem pro každé potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností vystavené provozovatelem tohoto zařízení.

IČO provozovatele - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností; pokud má provozovatel IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Název provozovatele - vyplňuje se obchodní firma nebo název, je-li provozovatel právnickou osobou a jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, je-li provozovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku.

Adresa zařízení - uvádí se přesná a úplná adresa zařízení provozovatele, ve kterém došlo k převzetí vozidla s ukončenou životností.

Přejímající osoba - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která potvrzení vystavila.

Datum převzetí vozidla s ukončenou životností - vyplňuje se datum převzetí vozidla provozovatelem do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností ve formátu dd.mm.rr.

Číslo technického průkazu - uvádí se číslo technického průkazu.

Registrační značka vozidla s ukončenou životností - vyplňuje se registrační značka podle technického průkazu vozidla, které bylo předáno provozovateli. Pokud technický průkaz vozidla předávající osoba nepředloží, uvede provozovatel zařízení do poznámky, z jakého důvodu technický průkaz vozidla nebyl doložen.

Rok výroby / první registrace vozidla ve státě registrace - uvádí se rok výroby nebo první registrace vozidla.

Stát registrace / mezinárodní rozlišovací značka - uvádí se název, resp. mezinárodní rozlišovací značka státu podle číselníku značek, ve kterém je vozidlo registrováno.

Kategorie vozidla, výrobce a typ (model) - vyplňuje se podle údajů uvedených v technickém průkazu.

Identifikační číslo vozidla (VIN) - vyplňuje se podle technického průkazu. Pokud je VIN méně než sedmnácti místné, doplní se zleva nuly na celkový počet 17 míst, znaky jako /- se zapisují do samostatného políčka. V případě, že identifikační číslo VIN na vozidle není, uvede se do poznámky výrobní číslo podvozku vozidla.

Hmotnost vozidla s ukončenou životností - vyplňuje se hmotnost vozidla v tunách na tři desetinná místa zjištěná v okamžiku jeho předání do zařízení.

Hmotnost vozidla s ukončenou životností podle technického průkazu - hmotnost v tunách (s přesností na tři desetinná místa) podle technického průkazu; od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg (hmotnost paliva). Není-li v technickém průkazu uvedena pohotovostní hmotnost, je možné zadat provozní hmotnost, od které se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva).

Poznámka - uvedou se potřebné doplňující informace k předávanému vozidlu s ukončenou životností.

Jméno a příjmení / název - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která vozidlo do zařízení předala (pokud se nejedná o vlastníka podle technického průkazu, musí být předložena plná moc). V případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvádí název subjektu tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku. V případě obce se vyplňuje její název. V případě předání vozidel s ukončenou životností, u kterých není vlastník znám, uvede osoba přejímající do poznámky stručný popis daného případu.

Adresa místa trvalého pobytu nebo místa hlášeného pobytu nebo sídlo - uvádí se místo trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu osoby, která vozidlo s ukončenou životností do zařízení předala; v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání adresa sídla, v případě obce se vyplňuje její adresa. Trvalý pobyt se nevyžaduje u státních příslušníků jiných zemí EU a EHP.

Číslo dokladu totožnosti / IČO - uvádí se číslo dokladu totožnosti předávající osoby, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvede IČO; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst, uvede se, bylo-li přiděleno.

Státní příslušnost / stát - uvádí se státní příslušnost fyzických osob, v případě právnických osob stát, ve kterém má právnická osoba sídlo.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

List č. 1 - Identifikace

Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence List č. 1 - Identifikace

Vysvětlivky:

List č. 1 - Identifikace

Vykazovaný rok - uvede se rok, za který jsou informace poskytovány.

Kód SO ORP / SOP - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad provádí kontrolu a zpracování hlášení nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, který provádí kontrolu hlášení a zpracování hlášení.

Nulové hlášení - uvede se „Ano“, pokud zařízení ke sběru nebo zpracování po celý uplynulý kalendářní rok nenakládalo s odpady a nepřerušilo provoz.

Identifikace provozovatele zařízení - uvedou se identifikační údaje provozovatele zařízení vztahující se k jeho sídlu.

IČO - uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Obchodní firma / název / jméno a příjmení - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.

Ulice, č. p., č. o., obec, PSČ - uvedou se adresní údaje provozovatele zařízení.

Kód SO ORP / SOP - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém má původce odpadu / provozovatel zařízení / obchodník s odpady sídlo.

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má provozovatel zařízení sídlo. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.

Vyplnění hlášení a kontaktní údaje - uvedou se údaje k vyplnění hlášení a osobě vyplňující hlášení.

Datum - uvede se datum vyplnění hlášení ve formátu dd.mm.rrrr.

Jméno a příjmení - uvede se jméno a příjmení osoby vyplňující hlášení.

E-mail, telefon - uvedou se kontaktní údaje na osobu vyplňující hlášení.

Poznámka - v případě potřeby uvede ohlašovatel poznámku k podanému hlášení, jedná se o doplňující informace pro zpracovatele hlášení.

Potvrzení o události - v případě použití kódu XN63 v ročním hlášení ohlašovatel událost doloží připojením dokumentu s potvrzením a současně v poznámce rozvede důvody vysvětlující okolnosti události.

Identifikace zařízení - uvede se, zda se jedná o zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností nebo zpracovatele vozidel s ukončenou životností, v tomto případě je třeba rozlišit, zda se jedná o zařízení pro demontáž či drcení (šrédr) vozidel s ukončenou životností.

Identifikační číslo zařízení (IČZ) - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností přidělené krajským úřadem.

Smluvní zapojení do obecního systému nakládání s komunálními odpady - pokud zařízení má podle zákona o odpadech uzavřenou smlouvu s obcí o zapojení do obecního systému nakládání s komunálními odpady, například využíváním kontejnerů na tříděný sběr nebo zajištěním svozu odpadu apod., uvede se „Ano“, pokud nemá smlouvu a zajišťuje si nakládání s odpady jiným způsobem, uvede se „Ne“.

Odpady, s nimiž je zapojeno do obecního systému nakládání s komunálními odpady - uvedou se katalogová čísla odpadů a názvy odpadů podle Katalogu odpadů, s nimiž je zařízení zapojeno do obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Název zařízení - uvede se užívaný název zařízení.

Typ zařízení - uvede se zařazení podle údaje v Informačním systému odpadového hospodářství MŽP (ISOH) Registru zařízení provedené krajským úřadem. Údaj doplněn z ISOH Registru zařízení.

BAT technologie - uvede se podle údaje z ISOH Registru zařízení zaznamenaného krajským úřadem. Údaj doplněn z ISOH Registru zařízení.

Povolení a povolené činnosti - uvede se, zda se jedná o zařízení pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. Dále se uvedou všechny krajským úřadem povolené činnosti v zařízení pro nakládání s odpady podle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb. Údaje jsou doplněny z ISOH Registru zařízení.

Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení - uvede se „Ano“, pokud bylo pro zařízení k nakládání s odpady vydáno integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

PID (IPPC kód zařízení) - uvede se podle identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence MŽP. Identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu složeného z MZP a čísel. Vyplňuje se v případě, že pro zařízení bylo vydáno integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.

Zařízení podpořené z OPŽP (poslední OP) - uvede se „Ano“, pokud bylo zařízení finančně podpořeno z Operačního programu životní prostředí (jde o poslední období vyhlášeného OPŽP). Uvede se každoročně bez vazby na konkrétní rok, ve kterém byla podpora přidělena.

Produkujete nebo nakládáte s odpady, které obsahují perzistentní organické látky podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021? - uvede se „Ano“ pokud ohlašovatel takovéto odpady má, nebo „Ne“ v případě, že nemá. Pokud ohlašovatel takové odpady má, musí vyplnit list č. 6.

Ulice, č. p., č. o., obec, PSČ - uvedou se adresní údaje, kde se nachází zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností.

Kód SO ORP - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém se nachází zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností.

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající uvedeným adresním údajům. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.

List č. 2 - Souhrnné údaje o vybraných vozidlech s ukončenou životností, samostatně převzatých částech vybraných vozidel a odpadů vzniklých z vybraných vozidel s ukončenou životností

List č. 2 - Souhrnné údaje o vybraných vozidlech s ukončenou životností, samostatně převzatých částech vybraných vozidel a odpadů vzniklých z vybraných vozidel s ukončenou životností

Vysvětlivky:

Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách na tři desetinná místa.

a) List č. 2 a podle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží pouze k hlášení údajů o množství převzatých a předaných vybraných vozidel s ukončenou životností, samostatně převzatých jednotlivých částí vybraných vozidel a o produkci a nakládání s odpady, které vznikly při zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností,

b) Na samostatném řádku se uvede množství produkce a nakládání s každým druhem odpadu vzniklým při zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností,

c) Provozovatelům zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností nakládáním s vybranými vozidly nemůže vzniknout žádný odpad, evidují tedy pouze množství převzatých, soustřeďovaných či předaných vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí. Odpady vzniklé z činnosti zařízení [např. komunální odpady, odpady z úklidu (znečištěné sorbenty) apod.] se evidují na listu č. 3.

Pořadové číslo

Ve sloupci 1 - uvede se pořadové číslo evidenčního záznamu (vznik, převzetí, nakládání, předání) u druhu případně poddruhu odpadu.

Zařazení odpadu

Ve sloupci 2 - uvede se katalogové číslo druhu odpadu podle Katalogu odpadů. V případě, že se jedná o poddruh odpadu, uvede se katalogové číslo poddruhu odpadů podle Katalogu odpadů. V případě druhů odpadů vzniklých zpracováním vybraných vozidel s ukončenou životností se uvádí katalogové číslo odpadu přednostně zařazené do podskupiny 16 01. Odpady, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů.

Provozovatel zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností zařadí přijatá vybraná vozidla s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 04* podle Katalogu odpadů. Vybraná vozidla s ukončenou životností, na kterých první zpracovatel vozidel s ukončenou životností provedl zpracovatelské operace (body 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této vyhlášky) se zařadí pod katalogové číslo 16 01 06 dle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - uvede se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona o odpadech a Katalogu odpadů.

Ve sloupci 4 - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů. U odpadů končících na dvojčíslí „99 - odpady jinak blíže neurčené“, se uvede bližší popis odpadu, například technický nebo běžně užívaný název. V případě, že se jedná o poddruh odpadu, uvede se název poddruhu odpadů podle Katalogu odpadů.

Množství odpadu - uvede se hmotnost druhu odpadu v tunách na tři desetinná místa. Součet souhrnných množství uvedených ve sloupci 5 se musí rovnat součtu souhrnných množství podle jednotlivých evidenčních kódů, včetně zůstatku odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 6.

Ve sloupci 5 - na samostatném řádku se uvede u každého druhu, případně poddruhu odpadu souhrnné množství vzniku, převzetí, převodu odpadu z minulého roku.

Ve sloupci 6 - z toho hmotnost zpracovaného (upraveného, využitého, odstraněného), předaného odpadu. Na samostatném řádku se uvede u každého druhu, případně poddruhu odpadu souhrnné množství podle evidenčního kódu.

Evidence odpadu

Ve sloupci 7 - uvede se evidenční kód produkce odpadů, převzetí, nakládání, předání odpadu podle zákona o odpadech a tabulky č. 1 této vyhlášky (viz níže).

Provozovatel zařízení v případě použití kódu XN33 u odpadních pneumatik (16 01 03) a automobilových baterií (16 06 01*) a průmyslových (trakčních) baterií zjišťuje míru využití pro potřeby vyplnění údajů na listu č. 4 této přílohy od výrobce, resp. provozovatele kolektivního systému.

Evidence odpadu po úpravě

Ve sloupci 8 - uvede se identifikované množství odpadu z původního katalogového čísla odpadu v tunách, které po provedené úpravě odpadu (kódy R12a, R12b, R12c, R12d, R12e, R12g, D9, D13, D14) bylo směřováno do následného konečného procesu využití nebo odstranění.

Ve sloupci 9 - uvede se kód konečného procesu využití nebo odstranění, do kterého je odpad po provedené úpravě směřován.

Partner (předávající / přebírající) - osoba předávající / přebírající vybrané vozidlo s ukončenou životností, jeho část nebo odpad vzniklý zpracováním vybraných vozidel s ukončenou životností.

Ve sloupci 10

V případě převzetí vybraného vozidla s ukončenou životností nebo jeho části se uvede IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firma / název /jméno a příjmení partnera, identifikační číslo zařízení pro nakládání s odpady (IČZ) nebo identifikační číslo provozovny (IČP), IČZÚJ provozovny nebo zařízení partnera.

V případě převzetí vybraného vozidla s ukončenou životností, nebo části vybraného vozidla od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které bylo vozidlo s ukončenou životností nebo odpad vyprodukován.

V případě předání vybraného vozidla s ukončenou životností, části vozidla nebo odpadu jinému zpracovateli, nebo jinému zařízení k nakládání s odpady za účelem dalšího využití nebo odstranění, nebo v případě odpadu obchodníkovi, uvede se IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení partnera, identifikační číslo zařízení (IČZ), identifikační číslo obchodníka (IČOB), adresa zařízení příjemce a IČZÚJ zařízení partnera.

V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede zkrácený kód státu podle ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.

Počet sesbíraných vybraných vozidel s ukončenou životností

Ve sloupci 11 - uvede se celkový počet kusů vybraných vozidel s ukončenou životností od jednoho partnera (předávající osoby).

Číslo osvědčení

Ve sloupci 12 - uvede se číslo osvědčení vydaného pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě odpadu, pro který bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Nevztahuje se na vybraná vozidla s ukončenou životností, v případě kterých se po provedení zpracovatelských operací uvedených v bodech 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této vyhlášky zařadí vybrané vozidlo s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 06 podle Katalogu odpadů bez potřeby osvědčení. Nevyplňuje provozovatel zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností.

List č. 3 - Souhrnné údaje o ostatních vozidlech s ukončenou životností, samostatně převzatých částech ostatních vozidel a o produkci a nakládání s odpady

List č. 3 - Souhrnné údaje o ostatních vozidlech s ukončenou životností, samostatně převzatých částech ostatních vozidel a o produkci a nakládání s odpady

Vysvětlivky:

Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa.

a) List č. 3 a podle potřeby v pořadí další strany listu č. 3 slouží k hlášení souhrnných údajů o ostatních vozidlech s ukončenou životností podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona, samostatně převzatých částech ostatních vozidel, včetně hlášení o produkci a nakládání s jinými odpady za rok.

b) Každé katalogové číslo odpadu se uvádí na samostatném řádku.

c) Všechna převzatá a zpracovaná ostatní vozidla s ukončenou životností, jejich části a odpady vzniklé zpracováním těchto vozidel s ukončenou životností se přednostně zařazují pod katalogová čísla odpadů podskupiny 16 01 Katalogu odpadů. U odpadů, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů.

d) Nakládáním s ostatními vozidly s ukončenou životností provozovatelům zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností nevzniká odpad, evidují tedy pouze množství převzatých, soustřeďovaných (skladovaných) či předaných ostatních vozidel s ukončenou životností, jejich částí a produkci vlastního odpadu za rok [např. komunální odpady, odpady z úklidu (znečištěné sorbenty), apod.].

Pořadové číslo

Ve sloupci 1 - uvede se pořadové číslo evidenčního záznamu (vznik, převzetí, nakládání, předání) u druhu případně poddruhu odpadu.

Zařazení odpadu

Ve sloupci 2 - uvede se katalogové číslo odpadu podle Katalogu odpadů. V případě, že se jedná o poddruh odpadu, uvede se katalogové číslo poddruhu odpadů podle Katalogu odpadů. Odpady vzniklé zpracováním ostatních vozidel s ukončenou životností se přednostně zařazují pod katalogové číslo odpadu podskupiny 16 01. U odpadů, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů, viz písmeno c) v úvodním popisu Listu č. 3.

Provozovatel zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností zařadí přijatá ostatní vozidla s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 04* podle Katalogu odpadů. Ostatní vozidla s ukončenou životností, na kterých zpracovatel vozidel s ukončenou životností provedl zpracovatelské operace (body 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této vyhlášky) se zařadí pod katalogové číslo 16 01 06 podle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - uvede se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona o odpadech a Katalogu odpadů.

Ve sloupci 4 - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů. U odpadů končících na dvojčíslí „99 - odpady jinak blíže neurčené“, se uvede bližší popis odpadu, například technický nebo běžně užívaný název. V případě, že se jedná o poddruh odpadu, uvede se název poddruhu odpadů podle Katalogu odpadů.

Množství odpadu - uvede se hmotnost druhu odpadu v tunách na tři desetinná místa. Součet souhrnných množství uvedených ve sloupci 5 se musí rovnat součtu souhrnných množství podle jednotlivých evidenčních kódů, včetně zůstatku odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 6.

Ve sloupci 5 - na samostatném řádku se uvede u každého druhu případně poddruhu odpadu souhrnné množství vzniku, převzetí, převodu odpadu z minulého roku.

Ve sloupci 6 - z toho hmotnost zpracovaného (upraveného, využitého, odstraněného), předaného odpadu. Na samostatném řádku se uvede u každého druhu případně poddruhu odpadu souhrnné množství podle evidenčního kódu.

Evidence odpadu

Ve sloupci 7 - uvede se evidenční kód produkce odpadů, převzetí, nakládání, předání odpadu podle zákona o odpadech a tabulky č. 1 (viz níže).

Evidence odpadu po úpravě

Ve sloupci 8 - uvede se identifikované množství odpadu z původního katalogového čísla odpadu v tunách, které po provedené úpravě odpadu (kódy R12a, R12c, R12d, R12e, R12g, D9, D13, D14) bylo směřováno do následného konečného procesu využití nebo odstranění.

Ve sloupci 9 - uvede se kód konečného procesu využití nebo odstranění, do kterého je odpad po provedené úpravě směřován.

Partner (předávající / přebírající) - osoba předávající / přebírající ostatní vozidlo s ukončenou životností, jeho část, odpad vzniklý zpracováním ostatních vozidel s ukončenou životností nebo jiný odpad.

Ve sloupci 10

V případě převzetí ostatního vozidla s ukončenou životností nebo jeho části se uvede IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firma / název /jméno a příjmení partnera, identifikační číslo zařízení pro nakládání s odpady (IČZ) nebo identifikační číslo provozovny (IČP), IČZÚJ provozovny nebo zařízení partnera.

V případě převzetí ostatního vozidla s ukončenou životností nebo části ostatního vozidla od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které bylo vozidlo s ukončenou životností nebo odpad vyprodukován.

V případě předání ostatního vozidla s ukončenou životností, části vozidla nebo odpadu jinému zpracovateli, nebo jinému zařízení k nakládání s odpady za účelem dalšího využití nebo odstranění, nebo v případě odpadu obchodníkovi, uvádí se IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení partnera, identifikační číslo zařízení (IČZ), identifikační číslo obchodníka (IČOB), adresa zařízení příjemce a IČZÚJ zařízení partnera.

V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede zkrácený kód státu podle ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy.

Číslo osvědčení

Ve sloupci 11 - uvádí se číslo osvědčení vydaného pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě odpadu, pro který bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Nevztahuje se na ostatní vozidla s ukončenou životností, v případě kterých se po provedení zpracovatelských operací uvedených v bodech 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této vyhlášky zařadí ostatní vozidlo s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 06 podle Katalogu odpadů bez potřeby osvědčení. Nevyplňuje provozovatel zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností.

List č. 4 - Souhrnné údaje o vybraných vozidlech s ukončenou životností a způsobu nakládání s materiály a odpady, které vznikly zpracováním vybraných vozidel s ukončenou životností (kategorie vozidla M1, N1 a tříkolová motorová vozidla) a výpočet plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace

List č. 4 - Souhrnné údaje o vybraných vozidlech s ukončenou životností a způsobu nakládání s materiály a odpady, které vznikly zpracováním vybraných vozidel s ukončenou životností (kategorie vozidla M1, N1 a tříkolová motorová vozidla) a výpočet plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace

Vysvětlivky:

Veškeré hmotnostní údaje se udávají v tunách na tři desetinná místa.

Tento list vyplňují všichni zpracovatelé, kteří v daném roce provedli první převzetí vybraného vozidla s ukončenou životností (A40), to znamená ti, kteří v daném roce evidovali vybraná vozidla s ukončenou životností v Informačním systému. Tento list současně vyplňují první zpracovatelé vozidel s ukončenou životností, kteří převzali vybrané vozidlo s ukončenou životností od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností (podle § 109 odst. 3 zákona). V (krajním) případě, že by z nějakého nepředvídatelného důvodu (kapacitní důvody, poruchy, odstávky apod.) první zpracovatel neprovedl první zpracovatelskou operaci, vyplní tento list zpracovatel, kterému byla vybraná vozidla s ukončenou životností předána.

Řádek č. 1 - uvede se počet vybraných vozidel s ukončenou životností v kusech za zařízení, za které je hlášení podáváno. Uvádí se pouze vybraná vozidla s ukončenou životností evidovaná za dané zařízení v daném ohlašovacím roce v Informačním systému (převzaté pod kódem A40). Neuvádí se vybraná vozidla s ukončenou životností převzatá kódem B00 od jiného zpracovatele, ani vybraná vozidla s ukončenou životností v daném roce převedená z minulého roku (kód C00), dále se neuvádějí vybraná vozidla s ukončenou životností, která byla v Informačním systému stornována.

Řádek č. 2 - uvede se počet vybraných vozidel s ukončenou životností, u kterých došlo zpracovatelem k první zpracovatelské operaci, tedy počet vybraných vozidel s ukončenou životností převzatých v daném ohlašovacím roce od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností pod kódem B00. V (krajním) případě, že by z nějakého nepředvídatelného důvodu (kapacitní důvody, poruchy, odstávky apod.) první zpracovatel neprovedl první zpracovatelskou operaci, bude za splnění cílů odpovědný zpracovatel, kterému byla vybraná vozidla s ukončenou životností předána. V případě, že zpracovatel vozidel s ukončenou životností nevyplní řádek č. 2, má se za to, že od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností žádné vybrané vozidlo s ukončenou životností převzato nebylo.

Řádek č. 3 - uvede se celkový počet vybraných vozidel s ukončenou životností, za které je list č. 4 vyplňován. Zpracovatel tento řádek nevyplňuje, výpočet bude proveden automaticky jako součet řádků č. 1 a 2 (bez potřeby dopočítání provozovatelem zařízení).

Řádek č. 4 - uvede se suma skutečných hmotností vybraných vozidel s ukončenou životností evidovaných v daném ohlašovacím roce v Informačním systému (přijatých pod evidenčním kódem A40).

Řádek č. 5 - uvede se suma skutečných hmotností vybraných vozidel s ukončenou životností převzatých v ohlašovacím roce od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností (pod evidenčním kódem B00). V případě, že zpracovatel vozidel s ukončenou životností od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností v ohlašovacím roce žádné vybrané vozidlo s ukončenou životností nepřevzal, řádek č. 5 nevyplňuje.

Řádek č. 6 - uvede se celková suma skutečných hmotností vybraných vozidel s ukončenou životností v okamžiku převzetí do zařízení. Zpracovatel tento řádek nevyplňuje, výpočet bude proveden automaticky jako součet řádků č. 4 a 5 (bez potřeby dopočítání provozovatelem zařízení).

Řádek č. 7 - uvede se celková hmotnost dílů, které zpracovatel v ohlašovacím roce demontoval z vybraných vozidel s ukončenou životností a provedl přípravu k opětovnému použití.

Řádek č. 8 - uvede se celková hmotnost odpadů ze zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností, případně celá nezpracovaná vybraná vozidla s ukončenou životností převedená z minulého roku (v daném ohlašovacím roce evidovaná pod kódem C00) k1. lednu vykazovaného roku a v daném ohlašovacím roce s nimi bylo nakládáno. Tento řádek se vztahuje pouze na vybraná vozidla s ukončenou životností 16 01 04* převzatá pod kódem A40, vybraná vozidla s ukončenou životností převzatá pod kódem B00, jestliže byla převzata prvním zpracovatelem ze zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností, a odpady pocházející ze zpracování těchto vozidel s ukončenou životností.

Řádek č. 9 - uvede se celková hmotnost odpadů ze zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností, případně celá nezpracovaná vybraná vozidla s ukončenou životností 16 01 04*, evidovaná pod kódy R13a, D15, N5; tato hmotnost představuje skutečné množství odpadu, které se převádí do dalšího roku. Tento řádek se vztahuje pouze na vybraná vozidla s ukončenou životností 16 01 04* převzatá pod kódem A40, vybraná vozidla s ukončenou životností převzatá pod kódem B00 prvním zpracovatelem vozidel s ukončenou životností ze zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností, a jejich části (odpady) pocházející ze zpracování těchto vozidel s ukončenou životností. Tento řádek se vztahuje pouze na vozidla s ukončenou životností a části vozidel, se kterými bylo nakládáno v ohlašovacím roce.

Řádky č. 10 až 12 - nakládání s odpady vzniklými z vybraných vozidel s ukončenou životností - zpracování v drtícím zařízení (šrédru). Vyplňují zpracovatelé vozidel s ukončenou životností, kteří předávají vozidlo s ukončenou životností ke zpracování na šrédru. Tyto informace zpracovatel vozidel s ukončenou životností, který poprvé přijme vybrané vozidlo s ukončenou životností pod kódem A40 nebo pod kódem B00 od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností, zjistí od provozovatele šrédru, kam vybrané vozidlo s ukončenou životností předal. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, není možné vozidlo s ukončenou životností do takového zařízení předat. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR.

Řádky č. 13 až 15 - nakládání s odpady vzniklými z vybraných vozidel s ukončenou životností - zpracování mimo drtící zařízení (šrédr). Vyplňují zpracovatelé vozidel s ukončenou životností, kteří vybrané vozidlo s ukončenou životností zpracovávají nebo předávají vybrané vozidlo s ukončenou životností ke zpracování dalšímu zařízení mimo šrédr. Tyto informace zpracovatel vozidel s ukončenou životností, který poprvé přijme vybrané vozidlo s ukončenou životností pod kódem A40 nebo pod kódem B00 od zařízení pouze ke sběru vozidel s ukončenou životností, zjistí od provozovatele dalšího zařízení, kam vybrané vozidlo s ukončenou životností předal. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, není možné vybrané vozidlo s ukončenou životností do takového zařízení předat. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR.

Poznámky k vyplnění řádků č. 10 až 15 v případě přeshraniční přepravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

Vybraná vozidla s ukončenou životností a jejich části přijaté od zahraničního zařízení se započítávají do cílů opětovného použití a využití a opětovného použití a recyklace zahraničního zařízení pro nakládání s odpady, která vozidlo s ukončenou životností či jeho část předala zpracovateli vozidel s ukončenou životností v České republice. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností je povinen na vyžádání poskytnout informace o skutečném využití odpadu zahraničnímu zařízení (viz bod 7 preambule rozhodnutí Komise 2005/293/ES6)).

Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR. V případě vývozu vozidel ke zpracování mimo území ČR je nutné mít doklad prokazující převzetí do zařízení na zpracování vozidel s ukončenou životností. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností je povinen vyžádat od zahraničního zpracovatele informace o dosahovaných cílech. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici nebo zahraniční zpracovatel cíle neplní, není možné vozidlo s ukončenou životností do takového zařízení předat.

Řádky č. 16 a 17 - vybraná vozidla s ukončenou životností musí být opětovně použita a využita nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použita a recyklována v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. Tyto cíle jsou stanoveny v souladu s článkem 7 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Stanovené cíle se počítají z předchozích řádků. Výpočet se provede podle následujícího vzorce:

OP + R + V
OPV =————————* 100
HM + PO - ZO
OP + R
OPR =————————* 100
HM + PO - ZO

OPV - opětovné použití a využití, (min. 95 %)

OPR - opětovné použití a recyklace, (min. 85 %)

OP - příprava k opětovnému použití (řádek č. 7)

R - recyklace (řádky č. 10+13)

V - energetické využití (řádky č. 11 + 14)

HM - skutečná hmotnost vozidel s ukončenou životností (řádek č. 6)

PO - převedený odpad z minulého roku (způsob nakládání s odpadem COO; řádek č. 8)

ZO - zůstatkový odpad (způsob nakládání s odpadem R13a, D15, A/5; řádek č. 9)

Všechny hodnoty jsou uváděny v tunách na tři desetinná místa.

Do výpočtu cílů se podle rozhodnutí Komise 2005/293/ES nezapočítává hmotnost paliva.

List č. 5 - Souhrnné údaje o materiálech získaných z drcení vybraných vozidel s ukončenou životností (povinně vyplňují pouze zařízení, která provozují drtící zařízení - šrédr)

List č. 5 - Souhrnné údaje o materiálech získaných z drcení vybraných vozidel s ukončenou životností (povinně vyplňují pouze zařízení, která provozují drtící zařízení - šrédr)

Vysvětlivky:

Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa.

Vyplňují povinně pouze zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení.

Řádek č. 1 - uvádí se pouze hmotnost odpadů z vozidel s ukončenou životností vzniklých v České republice, do tohoto řádku se uvádí i vybraná vozidla s ukončenou životností, která byla přijata od jiných zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností.

Řádek č. 2 až 5 - podíl frakcí vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných vozidel s ukončenou životností. Součet řádků č. 2 až 5 musí být 100.

Řádek č. 6 až 10 - způsob nakládání s jednotlivými frakcemi vzniklými z odpadů z vybraných vozidel s ukončenou životností. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR.

List č. 6 - Údaje o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 u odpadů zde vymezených

List č. 6 - Údaje o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 u odpadů zde vymezených

Vysvětlivky:

List č. 6 je vyplňován pouze v případě, že je na listu č. 1 u otázky „Produkujete nebo nakládáte s odpady, které obsahují perzistentní organické látky podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021?“ uvedeno „Ano“.

Katalogové číslo odpadu - uvede se katalogové číslo druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

Kategorie odpadu - uvede se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona o odpadech a Katalogu odpadů3).

Název druhu odpadu - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

Název perzistentní organické látky - uvede se název perzistentní organické látky podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021.

Číslo CAS - uvede se mezinárodní jednoznačný číselný kód, používaný pro identifikaci chemické látky. Identifikační číslo látky v Chemical Abstracts Services. Seznam látek, které mají přiděleno CAS číslo je možné vyhledat na internetových stránkách ministerstva. Číslo je uvedeno i v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021.

Číslo ES - uvede se identifikační číslo látky uvedené v jednom ze seznamů látek: Seznam obchodovatelných látek (Einecs), Seznam nových látek (Elincs) a Seznam látek nepovažovaných za polymery (Nlp). Číslo je uvedeno i v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021.

Obsah perzistentní organické látky - uvede se hmotnostní koncentrace obsahu perzistentní organické látky v mg/kg.

Tabulka č. 1 - Evidenční kódy

Evidenční kódyKódMnožství odpadu
(+)/(-)
Partner
Primární produkce odpadu Vlastní vyprodukovaný odpadA00(+)Ne
Primární produkce odpadu
Produkce převzetím odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru komunálních odpadů
A10(+)Ano
Primární produkce odpadu
Produkce převzetím lékárnou odpadu léčiv (20 01 31*, 20 01 32*) od fyzické osoby - občana
A20(+)Ano
Primární produkce odpadu
Produkce prvním převzetím zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky) jejich zpracovatelem od kolektivního systému nebo výrobce, kteří zajišťují zpětný odběr podle § 65, 85, 86, 87, 97 zákona.
A30(+)Ano
Primární produkce odpadu
Produkce prvním převzetím výrobků s ukončenou životností nebo odpadních dopravních prostředků z různých druhů dopravy a strojů
- Produkce prvním převzetím elektrozařízení zpracovatelem odpadních elektrozařízení podle § 64 zákona od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby nebo od posledního prodejce podle § 66 zákona.
- Produkce prvním převzetím automobilových a průmyslových baterií nebo akumulátorů a pneumatik do zařízení pro nakládání s odpady podle § 83 odst. 2 a § 96 zákona od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby.
- Produkce prvním převzetím vozidla s ukončenou životností nebo jeho části do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle § 108 zákona od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby nebo obce, pokud bylo současně vydáno potvrzení podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona.
- Produkce prvním převzetím odpadních dopravních prostředků z různých druhů dopravy (kolejová, letecká, lodní a další) a strojů do zařízení pro nakládání s odpady od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby.
A40(+)Ano
Primární produkce odpadu
Produkce odklizením odpadu, jehož původce není znám nebo zanikl, staré zátěže nebo následků živelní pohromy včetně povodně
A60(+)Ne
Převzetí odpadu
Odpad převzatý od původce, od zařízení pro nakládání s odpady nebo od obchodníka s odpady
B00(+)Ano
Převzetí odpadu
Odpad (20 01 31*, 20 01 32*) převzatý zařízením pro nakládání s odpady od lékárny (odpad léčiv pocházejících od občanů)
B22(+)Ano
Převod odpadu
Množství odpadu převedené z minulého roku k1. lednu vykazovaného roku
C00(+)Ne
Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady (produkce odpadu stejného katalogového čísla, kdy nedošlo k jeho změně)BN40(+)Ne
Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady. Jedná se o odpady z podskupin 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 a odpady vzniklé při úpravě (demontáži vozidel s ukončenou životností): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.BN41(+)Ne
Vznik sekundárního odpadu po upuštění od odděleného soustřeďování v zařízení pro nakládání s odpady (po úpravě přijatého odpadu). Při upuštění od odděleného soustřeďování v zařízení pro nakládání s odpady se odpady zařazují přednostně do skupiny 19 Katalogu odpadů (vyjma odpadů podskupin 19 08 a 19 09).BN44(+)Ne
Nakládání s odpadem
Upuštění od odděleného soustředění v zařízení pro nakládání s odpady (úprava).
BN4(-)Ne
Předání odpadu
Předání odpadu (vlastního nebo přijatého nebo ze zásob z předchozího roku) do zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi.
XN3(-)Ano
Předání pneumatik a automobilových či průmyslových baterií a akumulátorů s ukončenou životností po demontáži vozidla s ukončenou životností a předání přenosných nebo průmyslových baterií a akumulátorů s ukončenou životností po demontáži odpadních elektrozařízení do systému zpětného odběru podle zákona.XN33(-)Ano
Zůstatek odpadu (vlastního nebo přijatého) k 31. prosinci vykazovaného roku.XN5(-)Ne
Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR.BN6(+)Ano
Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR.XN7(-)Ano
Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EUBN16(+)Ano
Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EUXN17(-)Ano
Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpaduXN50(+)Ne
Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpaduXN53(-)Ne
Inventurní rozdíl vzniklý v důsledku živelní pohromy, povodně, požáru, krádeže odpaduXN63(-)Ne

Vysvětlivky:

V průběžné evidenci odpadů a ročním hlášení o odpadech se používají výše uvedené evidenční kódy odpadů. Produkce odpadů v území je dána součtem evidenčních kódů:

A00 + A10 + A20 + A30 + A40 + A60.

Produkce odpadů původce odpadů je dána součtem evidenčních kódů: A00 + A60.

V případě, že je v evidenčním kódu uvedeno X, pak je možno X = A pro vlastní odpad, X = B pro odpad převzatý, X = C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku.

Dále platí pro používání evidenčních kódů pro způsoby využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu následující: XY, kde X = A pro vlastní odpad, X = B pro odpad převzatý, X = C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku. Y = kód způsobu využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu podle přílohy č. 5 a 6 zákona o odpadech.

Množství odpadu (+) / (-) se vztahuje ke sloupcům Množství (+) a Množství (-) Tabulky č. 1 a sloupcům 6 a 7 Listu č. 2 a Listu č. 3. Znaménko (+) znamená, že odpad přibývá (odpad vzniká nebo je přijat nebo převeden z minulého roku), (-) znamená, že odpad ubývá (odpad je předán, upraven, recyklován, využit, odstraněn nebo jde o zůstatek na konci roku).

Dále musí být zachována vyrovnaná ABC bilance na straně (+) a (-).

Partner „Ano“ znamená, že partner musí být uveden v průběžné evidenci a ročním hlášení o odpadech.

Partner „Ne“ znamená, že se partner neuvede.

Partner se neuvádí v případě použití kódů konečného využití nebo odstranění.

V případě použití kódu XN63 v ročním hlášení ohlašovatel událost doloží připojeným dokumentem (potvrzením, zápisem, protokolem policie, hasičského záchranného sboru atd.) nebo čestným prohlášením ve formátu PDF.

V případě použití kódu XN33 se jako partner uvede výrobce nebo provozovatel kolektivního systému, se kterým má provozovatel zařízení smlouvu o zřízení místa zpětného odběru podle § 12 odst. 1 zákona.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

6) Rozhodnutí Komise 2005/293/ES ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

1. Vzor dokladu o opravitelnosti vozidla:

Doklad o opravitelnosti vozidla

Doklad o opravitelnosti vozidla

Vysvětlivky:

Držitel vozidla - uvedou se údaje o vlastníkovi vozidla před přeshraniční přepravou; v případě, že je vlastníkem podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, uvede se jméno a příjmení / název společnosti a IČO, bylo-li přiděleno. V případě, že držitel není shodný s vlastníkem vozidla, je nezbytné prokázat se plnou mocí vlastníka vozidla.

Specifikace vozidla - je třeba vyplnit všechny uvedené identifikační údaje vozidla (druh, značka, model, identifikační číslo VIN, stav tachometru, odhadovaná tržní hodnota); stav tachometru musí odpovídat aktuálnímu stavu vozidla při přepravě.

Popis technické zkoušky vozidla - postup, jakým způsobem byla u daného vozidla zkouška provedena (kontrola identifikačních údajů, brzdného systému, řízení, podvozku a dalších částí vozidla), popis zjištěných závad, odhadované náklady na opravu, případně popis opravy, pokud byla provedena, a další relevantní informace.

Identifikace zařízení, ve kterém byla zkouška provedena - název, adresa, IČO osoby, která provedla technickou zkoušku vozidla. Uvede se, bylo-li přiděleno.

Jméno a kontaktní údaje autorizovaného znalce nebo mechanika vozidla, který zkoušku prováděl - autorizovaným znalcem se rozumí osoba oprávněná vykonávat znaleckou činnost, samostatný likvidátor pojistných událostí nebo osoba s odpovídající kvalifikací v zemi odeslání. Mechanikem vozidla se rozumí osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a údržby motorových vozidel nebo osoba s odpovídající kvalifikací v zemi odeslání. Jedná se o osoby podle § 112 odst. 4 zákona.

Prohlášení - autorizovaný znalec nebo mechanik označí vhodnou variantu a v případě, že vozidlo vyžaduje opravu, uvede odhadovanou cenu opravy v Kč nebo EUR.

2. Vzor dokladu o funkčnosti části vozidla:

Doklad o funkčnosti části vozidla

Doklad o funkčnosti části vozidla

Vysvětlivky:

Držitel části vozidla - uvedou se údaje o vlastníkovi části vozidla před přeshraniční přepravou; v případě, že je vlastníkem podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, uvede se název společnosti a IČO, bylo-li přiděleno.

Specifikace části vozidla - vyplňuje se oficiální nebo vžitý název části vozidla, označení části vozidla, specifikace vozidla, ze kterého část vozidla pochází, včetně identifikačního čísla VIN, a odhadovaná aktuální tržní hodnota části vozidla.

Popis technické zkoušky části vozidla - postup, jakým způsobem byla u daného vozidla zkouška provedena (specificky podle přepravované části vozidla), výsledné hodnoty zkoušek, měření, popis opravy části vozidla, pokud bylo nezbytné provést opravu, apod.

Identifikace zařízení, ve kterém byla zkouška provedena - název, adresa, IČO osoby, která provedla zkoušku funkčnosti části vozidla, příp. opravu části vozidla. Uvede se, bylo-li přiděleno.

Jméno a kontaktní údaje autorizovaného znalce nebo mechanika vozidla, který zkoušku prováděl - autorizovaným znalcem se rozumí osoba oprávněná vykonávat znaleckou činnost, samostatný likvidátor pojistných událostí nebo osoba s odpovídající kvalifikací v zemi odeslání. Mechanikem vozidla se rozumí osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a údržby motorových vozidel nebo osoba s odpovídající kvalifikací v zemi odeslání. Jedná se o osoby podle § 112 odst. 4 zákona.

1. Vzor dokladu o opravitelnosti vozidla - anglická verze:

Declaration of vehicle repairability

Declaration of vehicle repairability

Explanations:

Holder of the vehicle - the details of the vehicle owner before the transboundary shipment shall be provided; if the owner is a legal entity, the name of the company and the ID number shall be stated. In the case the holder is not the same person as owner, it is necessary to prove with the power of attorney the owner of the vehicle.

Specification of the vehicle - vehicle identification data (type, mark, model, VIN code, mileage on the clock, estimated market value) must be completed; the mileage on the clock must correspond to the current condition of the vehicle during transport.

The testing procedure for the vehicle - the procedure by which the test was performed on the vehicle (check of identification of the vehicle, braking systém, vehicle control system, chassis and other parts of the vehicle), description of the damage found, estimated repair costs, where appropriate, a description of the repair, if any, and other relevant information.

Identification of the facility, where the vehicle was tested - name, address, identification number of the person, who performed the technical test of the vehicle.

Name and contact details of the authorized expert or vehicle mechanic, who has tested the vehicle - Authorized expert means a person authorized to carry out expert activities, an independent claims adjuster or a person with appropriate qualifications in the country of destination. Vehicle mechanic means a person authorized to do business in the field of repair and maintenance of motor vehicles or a person with appropriate qualification in the country of destination. It is a person according to § 112 paragraph 4 of the Act no. 542/2020 Coll., on end-of-life products.

Declaration - authorized expert or mechanic will indicate a suitable variant and, if the vehicle requires repair, state the estimated price of the repair in CZK or EUR.

2. Vzor dokladu o funkčnosti části vozidla - anglická verze:

Declaration of the functionality of the vehicle part

Declaration of the functionality of the vehicle part

Explanations:

Vehicle part holder - the details of the owner of the vehicle part before transboundary shipment, shall be provided; if the owner is a legal entity, the name of the company and the ID number shall be stated. In the case the holder is not the same person as owner, it is necessary to prove with the power of attorney the owner of the vehicle.

Vehicle part specification - fill in the official or utility name of the vehicle part, the designation of the vehicle part, the specification of the vehicle from which the vehicle part originates, including VIN identification numbers, and the estimated current market value of the vehicle part.

The testing procedure for the vehicle part - the procedure by which the test was performed on the vehicle part (specifically according to the transported part of the vehicle), the resulting test values, measurements, description of the repair of the vehicle part, if any, etc.

Identification of the facility, where the vehicle part was tested - name, address, ID number of the person who proved the test of the functionality of the vehicle part, or vehicle part repair.

Name and contact details of the authorized expert or vehicle mechanic who has tested the vehicle part - authorized expert means a person authorized to carry out expert activities, an independent claims adjuster or a person with appropriate qualifications in the country of destination. Vehicle mechanic means a person authorized to do business in the field of repair and maintenance of motor vehicles or a person with appropriate qualification in the country of destination. It is a person according to § 112 paragraph 4 of the Act no. 542/2020 Coll., on end-of-life products.

7) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.

8) For example Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the generál safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Potvrzení o převzetí autuvraku do zařízení ke sběru autovraků

Potvrzení o převzetí autuvraku do zařízení ke sběru autovraků

Vysvětlivky:

Pořadové číslo potvrzení (PČP) - toto číslo musí být pro každé potvrzení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků jedinečné v souvislé vzestupné řadě.

Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) - vyplňuje se jedinečné číslo generované informačním systémem sledování toku vybraných autovraků pro každé potvrzení o převzetí autovraku do zařízení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků.

IČO provozovatele - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení ke sběru autovraků; pokud má provozovatel IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Označení provozovatele - vyplňuje se obchodní firma nebo název, je-li provozovatel právnickou osobou a jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, je-li provozovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku.

Adresa provozovny, ve které došlo k převzetí autovraku - uvádí se přesná a úplná adresa provozovny provozovatele, ve které došlo k převzetí autovraku.

Přejímající osoba - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která potvrzení vystavila.

Souhlas vydal - uvádí se název krajského úřadu, který vydal souhlas k provozu zařízení ke sběru autovraků.

Číslo jednací souhlasu - uvádí se číslo jednací souhlasu vydaného provozovateli ke sběru autovraků.

Datum vydání souhlasu - uvádí se datum vydání souhlasu vydaného provozovateli ke sběru autovraků ve formátu dd/mm/rr.

Datum převzetí autovraku - vyplňuje se datum převzetí vozidla provozovatelem do zařízení ke sběru autovraků ve formátu dd/mm/rr.

Číslo technického průkazu - uvádí se číslo technického průkazu.

Registrační značka autovraku - vyplňuje se registrační značka, respektive dříve uváděná státní poznávací značka vozidla, které bylo předáno provozovateli.

Rok výroby / první registrace vozidla ve státě registrace - uvádí se rok výroby nebo první registrace vozidla.

Kategorie vozidla, výrobce a typ (model) - vyplňuje se podle údajů uvedených v technickém průkazu.

Identifikační číslo vozidla (VIN) - vyplňuje se podle technického průkazu. Pokud je VIN méně než sedmnáctimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 17 míst, znaky jako /- se zapisují do samostatného políčka.

Hmotnost autovraku - vyplňuje se hmotnost vozidla v tunách na tři desetinná místa zjištěná v okamžiku jeho předání do zařízení.

Hmotnost autovraku dle technického průkazu - hmotnost v tunách (s přesností na tři desetinná místa) dle technického průkazu; od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg

(hmotnost paliva). Není-li v TP uvedena pohotovostní hmotnost, je možné zadat provozní hmotnost, od které se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva).

Předávající - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která vozidlo do zařízení předala. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvádí název subjektu tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku. V případě obce se vyplňuje její název.

Státní příslušnost předávajícího - uvádí se u fyzických osob.

Adresa předávajícího (trvalý pobyt / sídlo) - uvádí se trvalý pobyt osoby, která vozidlo do zařízení předala, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání adresa sídla, v případě obce se vyplňuje její adresa; trvalý pobyt se nevyžaduje u státních příslušníků jiných zemí EU a EHP.

IČO nebo datum narození předávajícího - v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvede IČO; v případě, že je předávající fyzickou osobou, vyplňuje se v řádku pouze datum narození.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok

LIST č. 1 - Identifikace oprávněné osoby - LIST č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků, samostatně převzatých Částí vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků za rok - LIST č. 3- Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok - List č. 4 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků (kategorie vozidla Ml, M a tříkolová motorová vozidla) a plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace - List č, 5 - Samostatná příloha: Materiál získaný z drcení autovraku (povinně vyplňují pouze zařízení, která provozují drtící zařízení - šrédr)

Vysvětlivky:

Vyplňují se pouze údaje o autovracích a odpadech. Na listu č. 2 a č. 3 se nevyplňují údaje o dílech vzniklých zpracováním autovraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název) - vyplňuje se kód ORP a název místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterému je roční hlášení zasíláno.

List č. 1 - Identifikace oprávněné osoby slouží k identifikaci oprávněné osoby k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky (dále „provozovatel zařízení ke sběru nebo zpracovatel autovraků“)

Oprávněná osoba - uvedou se informace o sídle ohlašovatele.

IČO - uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Označení oprávněné osoby - uvede se název provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracovatele autovraků tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, č. p., Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracovatele autovraků.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území má provozovatel zařízení ke sběru nebo zpracovatel autovraků adresu, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením

Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se nachází sídlo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, stránka www.czso.cz v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky, vydaný ČSÚ.

Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu dd/mm/rr.

PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu složený z velkých písmen a čísel.

Poznámka - zde může ohlašovatel využít možnosti zadat krátkou poznámku pro potřeby upřesnění hlášení (nepovinný údaj).

Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Jde o prostor, v němž je živnost provozována, nebo v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena názvem subjektu zpracovatele autovraků, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Identifikační číslo zařízení (IČZ) - vyplní se identifikační číslo zařízení oprávněné osoby přidělené krajským úřadem, včetně zařízení, u kterého byl souhlas k provozování nahrazen integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Název provozovny - uvádí se název provozovny.

Ulice, č. p./č. o., Obec, PSČ - uvádí se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území je samostatná provozovna ke sběru nebo zpracovatele autovraků provozována, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve Sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - uvádí se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se provozovna provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracovatele autovraků nachází.

Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, stránka www.czso.cz v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky, vydaný ČSÚ.

Hlášení vyplnil - uvádí se jméno, příjmení, číslo telefonu a e-mail osoby, která hlášení vyplnila a která odpovídá za pravdivost uvedených údajů.

List č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků, samostatně převzatých částí vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků za rok:

Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách na tři desetinná místa.

a) List č. 2 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží pouze k hlášení údajů o množství převzatých a předaných vybraných autovraků, samostatně převzatých částí vybraných autovraků a o produkci a nakládání s odpady, které vznikly při zpracování vybraných autovraků.

b) Každá strana listu č. 2 musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s listem č. 1.

c) Každou tovární značku autovraků a každý druh a kategorii autovraků je nutno uvést na samostatném řádku.

d) Na samostatném řádku se uvádí množství produkce a nakládání s každým druhem odpadu vzniklým při zpracování vybraných autovraků.

Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo záznamu.

Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle Katalogu odpadů, v případě druhů odpadů vzniklých zpracováním vybraných autovraků se uvádí katalogové číslo odpadu přednostně zařazené do podskupiny 16 01. U odpadů, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie druhu odpadu podle Katalogu odpadů nebo v případě změny kategorie skutečná kategorie odpadu.

Ve sloupci 4 - uvádí se firemní název značky autovraků (např. Škoda, Fiat apod.), v případě druhů odpadů vzniklých zpracováním vybraných autovraků název druhu odpadu podle Katalogu odpadů a to celkem za všechny tovární značky vybraných autovraků, které jsou uvedeny pod evidovanými sebranými vybranými autovraky.

Ve sloupci 5 - uvádí se celkové množství:

a) vlastních vybraných autovraků, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí se vždy celkové množství jedné tovární značky autovraku, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraku s kódem A00 ve sloupci 7,

b) převzatých vybraných autovraků, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí se vždy celkové množství odebrané jedné tovární značky autovraku, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku a jednoho partnera ve sloupci 8 s kódem BN30 ve sloupci 7, pokud se jedná o první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí,

c) převzatých vybraných autovraků, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí se vždy celkové množství odebrané jedné tovární značky autovraku, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku a jednoho partnera ve sloupci 8 s kódem B00 ve sloupci 7, pokud se nejedná o první převzetí autovraku (nebylo vydáno potvrzení o převzetí),

d) vybraných autovraků, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku s kódem C00 ve sloupci 7,

e) odpadů vzniklých z vybraných autovraků, které byly převedeny (zůstaly na skladu) z předchozího roku s kódem C00 ve sloupci 7,

f) jednoho druhu odpadu vzniklého ze zpracování vybraných autovraků ve sloupci 7.

Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství:

a) jedné tovární značky, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu vzniklého zpracováním vybraného autovraku, se kterým bylo nakládáno způsobem, uvedeným ve sloupci 7, v tunách na tři desetinná místa. Způsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce č. 1,

b) předaných vybraných autovraků,

c) předaných odpadů vzniklých z vybraných autovraků,

d) využitých nebo odstraněných odpadů vzniklých z vybraných autovraků.

Součet všech celkových množství uvedených ve sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství uvedených v sloupci 6, včetně zůstatků na skladu k 31. 12. vykazovaného roku.

Ve sloupci 7 - uvádí se kód skutečného způsobu nakládání dle tabulky č. 1 s množstvím uvedeným ve sloupci 6.

Partner - partnerem se rozumí původce, oprávněná osoba k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky, oprávněná osoba nebo nepodnikající fyzická osoba, od které byl autovrak, jeho části nebo odpad převzat nebo oprávněná osoba k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky nebo oprávněná osoba, které byl vybraný autovrak, nebo odpad předán k dalšímu využití či odstranění.

Ve sloupci 8 - v případě převzetí vybraného autovraků nebo odpadu se uvede IČO, název každého partnera, adresa jeho provozovny, identifikační číslo zařízení oprávněné osoby (IČZ) nebo číslo provozovny partnera (IČP), pokud bylo přiděleno, IČZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera, od které byl vybraný autovrak nebo odpad převzat.

V případě převzetí autovraku nebo odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl autovrak nebo odpad vyprodukován.

V případě předání vybraného autovraku nebo odpadu jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí IČO, obchodní název každé provozovny oprávněné osoby (příjemce odpadu), identifikační číslo zařízení (IČZ) oprávněné osoby nebo číslo provozovny partnera (IČP), pokud bylo přiděleno, adresa provozovny příjemce a IČZÚJ provozovny, na kterém se provozovna příjemce vybraného autovraku nebo odpadu nachází. Neuvádí se dopravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy.

Ve sloupci 9 - uvádí se celkový počet kusů vybraných autovraků jedné značky, vyplňuje se pouze u autovraku, obsahujících podstatné části vozidla.

List č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa.

a) List č. 3 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 3 slouží k hlášení údajů o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s jinými odpady za rok. Každá strana listu musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s identifikačními čísly z listu č. 1.

b) Každé katalogové číslo odpadu se uvádí na samostatném řádku.

c) Všechny převzaté a zpracované jiné než vybrané autovraky, a odpady vzniklé zpracováním těchto autovraků se přednostně zařazují pod katalogová čísla odpadů podskupiny 16 01 Katalogu odpadů. U odpadů, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů.

Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo záznamu.

Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle Katalogu odpadů. Výhodné je uvádět katalogová čísla odpadů ve vzestupné řadě, jak jsou uvedena v Katalogu odpadů. Odpady vzniklé zpracováním autovraků se přednostně zařazují pod katalogové číslo odpadu podskupiny 16 01. U odpadů, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie odpadu dle Katalogu odpadů nebo v případě změny kategorie se uvede skutečná kategorie odpadu. Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie „N“ pro odpad nebezpečný (v Katalogu odpadů označený symbolem „*“), „O“ pro odpad ostatní a označení „O/N“ pro odpady, které nejsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné a nemají zde ani tzv. „zrcadlovou položku“ a kategorie „nebezpečný odpad“ jim byla přiřazena na základě skutečných vlastností (v případě změny kategorie).

Ve sloupci 4 - uvádí se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). U odpadů končících na dvojčíslí „99“, „odpady jinak blíže neurčené“, se uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název).

Ve sloupci 5 - se uvádí vždy celkové množství v tunách, na tři desetinná místa. Ke každému druhu odpadu (kódu druhu odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku. Na samostatném řádku se uvádí vždy celkové množství:

a) jednoho druhu odpadu (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného provozovatelem zařízení (vlastního odpadu), s kódem A00 ve sloupci 7 (za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu, než byl původní, tj. odpad pod novým katalogovým číslem),

b) převzatého jednoho druhu odpadu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7,

c) převzatého jednoho druhu odpadu, které bylo odebráno od fyzické nepodnikající osoby s kódem BN30 ve sloupci 7,

d) dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 7.

Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 1, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek. Přitom se rozlišuje, zda jde o nakládání s vlastním odpadem, převzatým odpadem nebo odpadem odebraným ze skladu.

Bilančně, pro jeden druh odpadu, součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. 12. vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 6.

Ve sloupci 7 - uvádí se kódy dle tabulky č. 1 skutečně provedených způsobů nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedených ve sloupci 6.

Partner - partnerem se rozumí původce, oprávněná osoba k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky, oprávněná osoba nebo nepodnikající fyzická osoba, od které byl autovrak, jeho část nebo odpad převzat nebo oprávněná osoba k nakládání s autovraky, nebo oprávněná osoba, které byl autovrak nebo odpad předán k dalšímu využití či odstranění.

Ve sloupci 8 - v případě převzetí autovraku nebo odpadu se uvede IČO, název každého partnera, adresa jeho provozovny, identifikační číslo zařízení oprávněné osoby nebo číslo provozovny partnera, IČZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera, od které byl autovrak nebo odpad převzat. V případě převzetí autovraku nebo odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl autovrak nebo odpad vyprodukován.

V případě převzetí zpětně odebraného některého výrobku se uvede IČO, název každého partnera, adresa jeho provozovny, identifikační číslo zařízení oprávněné osoby nebo číslo provozovny partnera, IČZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera, od které byl zpětně odebraný některý výrobek převzat. V případě převzetí zpětně odebraného některého výrobku od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které zpětně odebraný některý výrobek vznikl.

V případě předání autovraku nebo odpadu jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí IČO, obchodní název každé provozovny oprávněné osoby (příjemce odpadu), identifikační číslo zařízení oprávněné osoby nebo číslo provozovny příjemce, adresa provozovny příjemce a IČZÚJ provozovny, na kterém se provozovna příjemce autovraku nebo odpadu nachází. Neuvádí se dopravce. V případě opětovného použití N8 či N15 je jako partnera možné uvést i společnost, která není osobou oprávněnou k nakládání s odpady (kvalifikovaný zájemce o části vozidel či společnost provádějící protektorování). V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy.

Ve sloupci 9 - uvádí se číslo osvědčení vydaného pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě odpadu, pro který bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.

List č. 4 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků (kategorie vozidla M1, N1 a tříkolová motorová vozidla) a plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace

Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa.

a) Tento list vyplňují všichni, kdo v daném roce provedli první převzetí vybraného autovraku (BN30) do zařízení ke sběru a zpracování autovraků. To znamená ti, kdo v daném roce evidovali autovraky v systému MA ISOH.

b) Každá strana listu č. 4 musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany.

Řádek č. 1 - uvádí se počet autovraků v kusech za zařízení, za které je hlášení podáváno. Uvádí se pouze autovraky evidované za dané zařízení v daném ohlašovacím roce v MA ISOH (převzaté pod kódem BN30), neuvádí se autovraky převzaté kódem B00 od jiného zpracovatele, ani autovraky v daném roce převedené z minulého roku (kód C00), dále se neuvádějí autovraky, které byly v MA ISOH stornované.

Řádek č. 2 - uvádí se suma hmotností dle TP autovraků evidovaných v daném ohlašovacím roce v MA ISOH. Autovraků uvedených v řádku č. 1. Hmotnost dle TP (t) = hmotnost v tunách (s přesností na tři desetinná místa) dle technického průkazu; od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg (hmotnost paliva). Není-li v TP uvedena pohotovostní hmotnost, je možné zadat provozní hmotnost, od které se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva).

Řádek č. 3 - uvádí se suma hmotností uvedených v MA ISOH v poli Hmotnost (t). Uvádí se skutečná hmotnost autovraku v okamžiku převzetí do zařízení. Autovraků uvedených v řádku č. 1.

Řádek č. 4 - uvádí se rozdíl mezi sumou hmotností dle TP a skutečnou hmotností přijatých autovraků. Tento rozdíl představuje hmotnost chybějících částí (náhradních dílů), které si případně odmontoval konečný uživatel autovraku.

Řádek č. 5 - uvádí se hmotnost dílů, které provozovatel ohlašovaného zařízení demontoval za účelem opětovného použití, uvádí se pouze v roce, kdy bylo předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití provedeno.

Řádek č. 6 - uvádí se množství odpadů ze zpracování autovraků, které zůstaly ve skladu z předchozího roku C00.

Řádek č. 7 - součet množství odpadů ze zpracování autovraků uvedených pod kódy R13, D15, N5.

Řádky č. 8 až 10 - nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků - zpracování na šrédru. Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraku, kteří předávají autovrak ke zpracování drtícímu zařízení. Tyto informace je provozovatel zařízení povinen zjistit od provozovatele drtícího zařízení. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, není možné autovrak do takového zařízení předat. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu.

Řádky č. 11 až 13 - nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků - zpracování mimo šrédr. Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraku, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají autovrak ke zpracování dalšímu zařízení. Tyto informace je provozovatel zařízení povinen zjistit od provozovatele dalšího zařízení. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, není možné autovrak do takového zařízení předat. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR.

Řádky č. 14 až 15 - od 1. ledna 2015 musí být vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. Stanovené cíle se počítají z předchozích řádků.

List č. 5: Materiál získaný z drcení autovraků (povinně vyplňují pouze zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení) Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa.

a) Vyplňují povinně pouze zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení.

b) Každá strana listu č. 5 musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany.

Řádek č. 1 - uvádí se pouze hmotnost odpadů z autovraků vzniklých v České republice.

Řádek č. 2 až 5 - podíl frakcí vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků č. 2 až 5 musí být 100.

Řádek č. 6 až 10 - způsob nakládání s jednotlivými frakcemi vzniklými z odpadů z vybraných autovraků. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR.

Upozornění k hlášení:

Hlášení podle této přílohy se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čiarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.

2) Rozhodnutí Komise 2002/151/ES ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

3) Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů).

4) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.