333

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2021

k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat (dále jen „výkaz“), který je dokladem pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Vzor výkazu v listinné podobě

Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Postup a prahy pro vykazování údajů

Postup a prahy pro vykazování údajů ve výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů ve výkazu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 5

Přechodné ustanovení

Při vyhotovení a opravě výkazu za referenční období, které skončilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

2. Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Okruh vykazovaných údajů ve výkazu a náležitosti výkazu

I. Rozsah a způsob uvádění údajů

1. Ve výkazu se uvádějí údaje o vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie (dále jen „vývoz“) anebo o dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „dovoz“) bez ohledu na skutečnost, zda transakce, při které zboží prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je uskutečňována s plátcem nebo neplátcem daně z přidané hodnoty. Údaje o vývozu nebo dovozu zboží uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropské unie2) se ve výkazu neuvádějí.

2. Výkaz, kterým zpravodajská jednotka oznamuje, že v příslušném referenčním období neuskutečnila žádný vývoz nebo dovoz zboží, se označuje jako negativní hlášení. Negativní hlášení se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží a předává se správci cla ve stejných lhůtách jako výkaz.

3. Výkaz v elektronické podobě obsahuje pouze údaje uvedené v předepsaných částech.

4. Výkaz v listinné podobě nesmí obsahovat údaje jiné než v předepsaných částech a uvedené údaje nesmějí být mazány ani přepisovány. Výkaz v listinné podobě, který je vyplněn ručně, může být vyplněn pouze velkým tiskacím písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.

Kmenová data a základní údaje

5. Údaje o referenčním období, zpravodajské jednotce a popřípadě o jejím zástupci se ve výkazu v elektronické podobě uvádějí v programové aplikaci správce cla pro jeho předání, popřípadě i vyhotovení (dále jen „programová aplikace“).

6. Údaje o referenčním období, zpravodajské jednotce a popřípadě o jejím zástupci se ve výkazu v listinné podobě uvádějí takto:

6.1 Do prvního řádku se do předtištěných okének vyznačí údaj o sledovaném referenčním období, za které jsou ve výkazu uvedené údaje o vývozu nebo dovozu zboží. Vyplňuje se příslušnými čísly ve struktuře „čtyřčíslí letopočtu a dvojčíslí měsíce v roce (ve tvaru „RRRRMM“)“. Do dalších předtištěných okének se uvede celkový počet řádků vyplněných na listu výkazu; čísla se v okénkách zarovnávají doprava.

6.2 Do části s nadpisem „Zpravodajská jednotka“ se uvádí do předtištěných okének daňové identifikační číslo. Pod toto číslo se uvádí název a adresa sídla právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby, která je zpravodajskou jednotkou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě se uvádějí příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu a telefonní anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu s místem pobytu v České republice, která k předanému výkazu může za zpravodajskou jednotku zajistit podání vysvětlení.

6.3 V případě, že výkaz vyhotovuje nebo předává správci cla zástupce zpravodajské jednotky, do pravé části záhlaví se za nadpis „Zástupce“ uvádí slovo „ANO“, které může být doplněno nebo nahrazeno názvem a adresou sídla právnické osoby nebo příjmením a jménem, popřípadě jmény, a adresou místa pobytu fyzické osoby. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě je možné uvést příjmení, jméno, popřípadě jména, adresu místa pobytu a telefonní anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu s místem pobytu v České republice, která k předanému výkazu může za zástupce zajistit podání vysvětlení.

6.4 Pod vyznačené sloupce výkazu se za příslušné předtisky uvádí příjmení, jméno, popřípadě jména, a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených ve výkazu a do předtištěných okének s nadpisem „Datum“ se uvede datum vystavení dokladu ve struktuře „čtyřčíslí letopočtu, dvojčíslí měsíce v roce a dvojčíslí dne v měsíci (ve tvaru „RRRRMMDD“)“.

Kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží

7. Uvádí se dvoumístný abecední kód, kterým se označuje zvláštní druh zboží nebo jeho pohyb nebo zjednodušeně vykázané zásilky zboží nízké hodnoty. Způsob vyplnění a používané kódy jsou uvedeny v části IV této přílohy.

Kód povahy transakce

8. Uvádí se dvoumístný číselný kód ze seznamu kódů povahy transakcí, které stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie3).

Kód státu určení

9. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu určení vyvezeného zboží.

Kód státu odeslání

10. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu odeslání dovezeného zboží. Kód skupiny dodacích podmínek

11. Velkým tiskacím písmenem se uvádí kód skupiny dodacích podmínek, do které náleží dodací podmínka použitá při vývozu nebo dovozu zboží. Seznam kódů skupin dodacích podmínek je uveden v části II této přílohy.

Kód státu původu

12. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu původu vyvezeného nebo dovezeného zboží. Způsob určení státu původu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie2). Nejsou-li stát nebo území původu zboží známy, vyjádří se kódem „QU“.

Kód druhu dopravy

13. Uvádí se kód druhu dopravy podle předpokládaného aktivního dopravního prostředku, ve kterém vyvezené zboží mělo opustit nebo opustilo území České republiky, nebo ve kterém dovezené zboží vstoupilo na území České republiky. Aktivním dopravním prostředkem se rozumí dopravní prostředek, který zboží přímo přepravuje, nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostředků. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven v části III této přílohy.

Kód zboží

14. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury vyvezeného nebo dovezeného zboží podle společného celního sazebníku4).

Statistický znak

15. U vybraného zboží se uvádí doplňkový dvoumístný číselný statistický znak. Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.

Vlastní hmotnost

16. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky kombinované nomenklatury vyvezeného nebo dovezeného zboží v celých kilogramech. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, vyznačuje se v gramech po desetinné čárce za vyznačenou nulu. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa vyjadřující méně jak půl kilogramu zaokrouhlují směrem dolů. Od půl kilogramu se zaokrouhluje směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg“.

17. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné ji přesně určit, může se do ní zahrnout i hmotnost komerčního obalu nebo obalů, které zboží přímo chrání.

18. Při vývozu nebo dovozu elektrické energie, u kterého se vlastní hmotnost nezjišťuje, se zpracovávaný údaj nahrazuje ve výkazu číslem „0,001“.

Množství v doplňkových měrných jednotkách

19. Uvádí se množství vyvezeného nebo dovezeného zboží v doplňkové měrné jednotce stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie2). Je-li množství v doplňkové měrné jednotce menší než číslo 1, vyznačuje se s přesností na tři desetinná místa. Množství v doplňkové měrné jednotce vyšší než číslo 1 se zaokrouhluje matematicky na celé číslo. Není-li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku4) určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou nebo v číselníku kódem „ZZZ“), uvádí se číslo „0“.

Fakturovaná hodnota

20. Uvádí se fakturovaná hodnota vyvezeného nebo dovezeného zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

21. Při vývozu nebo dovozu zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno, se namísto fakturované hodnoty uvádí ve výkazu číslo „0“.

22. Při vývozu vraceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se ve výkazu uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána ve výkazu při dovozu tohoto zboží.

23. Při dovozu vráceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v jiném členském státě Evropské unie za účelem finančního leasingu, je fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána ve výkazu při vývozu tohoto zboží.

24. Fakturované hodnotě vykázané při dovozu nebo vývozu zboží ke zpracování podle smlouvy, odpovídá fakturovaná hodnota uváděná při zpětném vývozu nebo zpětném dovozu tohoto zboží, pokud je vráceno, aniž by prošlo zpracovatelskou operací.

25. Fakturovaná hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná fakturované hodnotě vykázané při dovozu nebo vývozu nahrazovaného zboží.

26. Pro vyvezené nebo dovezené zboží dodávané s montáží se za fakturovanou hodnotu vykazovanou ve výkazu považuje samotná hodnota zboží bez ceny montáže a nákladů s ní spojených.

27. Fakturovaná hodnota zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tedy nákladů za nosič i informace, které přenáší.

28. Obsahuje-li vyvezená nebo dovezená zásilka více druhů zboží, které je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky kombinované nomenklatury, fakturovaná hodnota pro ně se určí poměrným rozdělením z celkové hodnoty podle množství.

Daňové identifikační číslo partnerského subjektu

29. U vyvezeného zboží se uvádí daňové identifikační číslo nebo obdobné číslo používané pro účely daně z přidané hodnoty přidělené partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, do kterého je zboží vyváženo. V případě, že bylo zboží vyvezeno pro partnerský subjekt, který nemá přiděleno daňové identifikační číslo nebo obdobné číslo používané pro účely daně z přidané hodnoty, nebo zpravodajská jednotka toto číslo partnerského subjektu nezná, vyjádří se kódem „QV123“.

II. Seznam kódů skupin dodacích podmínek

Kód skupinyKódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory
KEXW, FCA, FAS, FOB
LCFR, CIF
MDPU, DAP, DDP, CPT, CIP
Ndodací podmínky neodpovídající žádné z podmínek Incoterms
Kód skupinyVysvětlivka
Kzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující
Lzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých prodávající hradí přepravné do přístavu určení
Mzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých zajišťuje a hradí hlavní přepravné prodávající
Nzahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní hranici nebo sjednané dodací podmínky neodpovídají žádné z doložek Incoterms

III. Seznam kódů druhu dopravy

2 Železniční doprava (včetně kamionů na nákladním vagónu)

3 Silniční doprava

4 Letecká doprava

5 Poštovní zásilky

7 Pevná přepravní zařízení (zejména potrubí a vedení)

8 Vnitrozemská říční doprava

9 Vlastní pohon

IV. Okruh vykazovaných údajů pro zvláštní druhy a pohyby zboží a pro zboží nízké hodnoty

1. Mají-li být ve výkazu uváděny údaje o jednotlivých malých zásilkách vyvezeného nebo dovezeného zboží, jejichž fakturovaná hodnota je nižší než 400 EUR, je možné je vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží 99500000. K tomuto zbožovému kódu se z ostatních údajů o zboží uvádějí ve výkazu pouze kód státu určení při vývozu zboží, kód státu odeslání při dovozu zboží, fakturovaná hodnota vyvezeného nebo dovezeného zboží a kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“. Tento zjednodušený způsob vykazování údajů pro malé zásilky nelze použít v případech, kdy se má ve výkazu uvést jiný kód označující zvláštní druh nebo pohyb zboží. Nevyužije-li zpravodajská jednotka tento zjednodušený způsob vykazování údajů pro malé zásilky, kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“ ve výkazu neuvádí. Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

2. Možnost zjednodušeného zařazování do zbožových kódů kapitoly 98 kombinované nomenklatury a nevykazování údaje o vlastní hmotnosti a množství zboží v doplňkových měrných jednotkách pro vyvezené nebo dovezené součásti průmyslového celku2), s uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZI“ ve výkazu, může zpravodajská jednotka využít pouze v případech zveřejněných Českým statistickým úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3. Údaje o rozložených zásilkách zboží se ve výkazu uvádějí celkově za referenční období, ve kterém je vyvezena nebo dovezena poslední zásilka a označují se uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR“ ve výkazu. Při použití různých druhů dopravy anebo dodacích podmínek pro jednotlivé dílčí zásilky se ve výkazu vyznačují kódy odpovídající poslední zásilce nebo převážnému počtu dílčích zásilek. Rozloženou zásilkou se rozumí dodávky částí kompletní položky ve smontovaném či demontovaném stavu, které jsou dopravovány během více než jednoho referenčního období z obchodních či přepravních důvodů.

4. Údaj uvedený ve výkazu o převodu ekonomického vlastnictví lodi2) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZP“.

5. Údaj uvedený ve výkazu o převodu ekonomického vlastnictví letadla2) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZL“.

6. Vývoz zboží dodávaného do lodě a letadla2) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZZ“.

7. Vývoz nebo dovoz zboží určeného pro posádku zařízení na volném moři, pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení takového zařízení a zboží vyrobené zařízením na volném moři nebo jeho prostřednictvím získané2) se ve výkazu označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZT“.

8. Obsah údaje uváděného ve výkazu o vývozu nebo dovozu mořských produktů je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie2). Vývoz nebo dovoz mořského produktu se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZM“.

9. Obsah údaje uváděného ve výkazu o vývozu nebo dovozu kosmických lodí je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie2). Vývoz nebo dovoz kosmické lodi se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZK“.

10. Vývoz nebo dovoz zboží, za které není odběratelem poskytována náhrada, ale naopak je za ně od jejich dodavatele náhrada přijímána, se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZO“.

11. Pokud dojde v průběhu jednoho referenčního období k dovozu zboží a jeho zpětnému vývozu nebo k jeho vývozu a zpětnému dovozu, a to v obou případech v nezměněném stavu, zejména z důvodů reklamace, není třeba údaj o takovém zboží ve výkazu uvádět.

12. Údaj o vývozu nebo dovozu elektrické energie nebo plynu dopravovaných pomocí přenosových sítí vykazuje ve výkazu zpravodajská jednotka podle svého realizovaného požadavku na operátora přenosových sítí (vedení nebo potrubí) k přepravě elektrické energie nebo plynu do nebo z jiného členského státu Evropské unie. V případě, že nelze jednoznačně stanovit stát určení nebo odeslání pro elektrickou energii a plyn dopravovaný pomocí přenosových sítí, uvádí se ve výkazu kód státu sousedícího s Českou republikou. Pokud zpravodajská jednotka nezná v době vykazování přesnou fakturovanou hodnotu elektrické energie a plynu dopravovaného pomocí přenosových sítí, může ji nahradit průměrnou dopočtenou hodnotou.

V. Zjednodušené hlášení

1. Výkaz o vývozu a výkaz o dovozu zboží může zpravodajská jednotka vyhotovit ve formě zjednodušeného hlášení. Tímto výkazem zpravodajská jednotka oznamuje, že splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování.

2. Zpravodajská jednotka splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování, pokud za předcházející kalendářní rok

a) celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států Evropské unie nebo dovezeného z jiných členských států Evropské unie nepřesáhla výši 20000000 Kč, a

b) nevyvezla nebo nedovezla zboží, jehož seznam je stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu vyhlášeným ve Sbírce zákonů jako zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

3. Zpravodajská jednotka, která zjednodušeně vykázala, splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování, pokud v aktuálním kalendářním roce

a) celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států Evropské unie nebo dovezeného z jiných členských států Evropské unie nepřesáhla výši 20000000 Kč a

b) nevyvezla nebo nedovezla zboží, jehož seznam je stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu vyhlášeným ve Sbírce zákonů jako zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

4. Zpravodajská jednotka, které vznikne povinnost vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie v průběhu kalendářního roku, splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování, pokud v tomto kalendářním roce

a) celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států Evropské unie nebo dovezeného z jiných členských států Evropské unie nepřesáhla výši 20000000 Kč a

b) nevyvezla nebo nedovezla zboží, jehož seznam je stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu vyhlášeným ve Sbírce zákonů jako zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

5. Zjednodušené hlášení se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží.

6. Zpravodajská jednotka, která splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování a má v úmyslu vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie zjednodušeně, podává zjednodušené hlášení jednou ročně za všechna referenční období příslušného kalendářního roku, a to do konce období pro odeslání výkazu za referenční období leden příslušného kalendářního roku.

7. Zpravodajská jednotka, které vznikne povinnost vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie v průběhu kalendářního roku a která splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování a má v úmyslu vykazovat tyto údaje zjednodušeně, podává zjednodušené hlášení za všechna referenční období příslušného kalendářního roku od referenčního období, ve kterém přesáhla práh pro vykazování, a to ve lhůtě pro podání výkazu za toto období.

8. Pokud zpravodajská jednotka nepodá zjednodušené hlášení způsobem uvedeným v bodech 6 a 7, vykazuje údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie s úplnými údaji až do konce příslušného kalendářního roku.

9. Přestane-li zpravodajská jednotka splňovat podmínky pro zjednodušené vykazování, začne vykazovat úplné údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie počínaje referenčním obdobím, ve kterém zpravodajská jednotka přestala splňovat podmínky pro zjednodušené vykazování.

2) Příloha V prováděcího nařízení Komise 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

3) Část C přílohy I prováděcího nařízení Komise 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

4) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě

Jednorázový výkaz pro dovoz zboží

Vzor dokladu pro statistické účely - Jednorázový výkaz pro dovoz zboží

Jednorázový výkaz pro vývoz zboží

Vzor dokladu pro statistické účely - Jednorázový výkaz pro vývoz zboží

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Postup a prahy pro vykazování údajů

1. Zpravodajská jednotka vyhotovuje samostatně výkaz o vývozu a samostatně výkaz o dovozu zboží počínaje referenčním obdobím, ve kterém od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států Evropské unie dosáhla prahu pro vykazování ve výši 12000000 Kč, anebo v němž od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží dovezeného z jiných členských států Evropské unie dosáhla prahu pro vykazování ve výši 12000000 Kč.

2. Zpravodajská jednotka sleduje skutečnost, že dosáhne prahů pro vykazování uvedených v bodu 1, samostatně. Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

3. Údaj o zboží vyvezeném nebo dovezeném v měsících předcházejících měsíci, ve kterém byl dosažen práh pro vykazování, se ve výkazu neuvádí.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

1. Oprava nepřesného nebo chybného údaje ve výkazu v elektronické podobě se provádí v programové aplikaci vyhotovením nového a úplného výkazu za referenční období, za které byl předán výkaz obsahující nepřesný nebo chybný údaj, popřípadě pouze v řádku, v němž je doplněný nebo opravený údaj uveden.

2. Oprava nepřesného nebo chybného údaje z výkazu v listinné podobě se provádí vyhotovením nového a úplného výkazu za referenční období, za které byl předán výkaz obsahující nepřesný nebo chybný údaj. Obdobně se provádí oprava výkazu, ve kterém chybí údaj nebo ve kterém je uveden údaj, který ve výkazu nemá být uveden. Nový doklad se v pravém horním rohu zřetelně označí slovem „OPRAVA“. Řádek s doplněným nebo opraveným údajem se na pravém okraji výkazu označí křížkem.

3. Opravy a doplnění výkazu se neprovádějí, pokud je není možné předat správci cla do ukončení lhůty k předání výkazu za měsíc červen roku následujícího po roce, do něhož spadá referenční období, k němuž se oprava nebo doplnění výkazu vztahuje.

4. Opravovat není třeba nepřesný nebo chybný údaj o fakturované hodnotě, nezmění-li se opravou původně vykázaná fakturovaná hodnota o více než 5 %. Zpravodajská jednotka neopravuje vykázaný hodnotový údaj v případě, kdy není předmětem opravy základu daně z přidané hodnoty.

5. Opravovat není třeba nepřesný nebo chybný údaj o množství zboží, nezmění-li se opravou původně vykázaný údaj o množství zboží o více než 5 %.

6. Pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10000 Kč.

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.