Vyhláška č. 289/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Čiastka 128/2021
Platnosť od 30.07.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac)

289

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona, a podle § 4 odst. 5 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance, se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Datový soubor

(1) Pro účely této vyhlášky se datovým souborem rozumí elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami.

(2) Formát a struktura datového souboru jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Například čl. 304 a následující nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, v platném znění.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 1 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 3, který zní:

3. POJ (ČNB) 26-04 „Činnost pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným“,“.

5. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

6. V § 3 odst. 2 písm. d) a v § 4 odst. 2 písm. c) se slova „do 98 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje,“ nahrazují slovy „ve lhůtě pro předkládání ročních kvantitativních informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) Čl. 312 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, v platném znění.“.

7. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) ročně a předkládá ve lhůtě pro předkládání ročních kvantitativních informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) výkaz POJ (ČNB) 90-01 „Renty z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“.“.

8. V § 5 odst. 2 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

9. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) ročně a předkládá ve lhůtě pro předkládání ročních kvantitativních informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) výkaz POJ (ČNB) 90-01 „Renty z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“.“.

10. V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Pobočka pojišťovny z třetího státu dále sestavuje

a) čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 26-04 „Činnost pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným“ a

b) ročně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“.“.

11. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pobočka pojišťovny z jiného členského státu sestavuje čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 26-04 „Činnost pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným“.“.

12. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

13. § 11 včetně nadpisu se zrušuje.

14. V příloze bodech 1 a 3 se slova „vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících účetnictví pojišťovny nebo zajišťovny“.

15. V příloze bodu 6 se slova „dohod o sdílení nákladů, pasivního“ zrušují.

16. Na konci přílohy se doplňují body 10 a 11, které včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

10. POJ (ČNB) 90-01 „Renty z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“

Výkaz obsahuje přehled o rentách z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, pokud se vykazují v rámci rezerv neživotního pojištění. Struktura výkazu vychází z jednotného vykazovacího rámce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5).

11. POJ (ČNB) 26-04 „Činnost pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným“

Výkaz obsahuje přehled pojistníků a údaje o jejich činnosti týkající se nabízení možnosti stát se pojištěným podnikatelským způsobem, včetně určení, která z podmínek zakládajících oprávnění pojistníka k nabízení možnosti stát se pojištěným je splněna, typu a charakteristiky pojistného produktu, druhu pojištění, data vzniku a zániku pojištění, pojistné doby, počtu pojištěných k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předepsaného pojistného za kalendářní čtvrtletí.

5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450, v platném znění.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.