Vyhláška č. 28/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Čiastka 13/2021
Platnosť od 29.01.2021
Účinnosť od 30.01.2021

28

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 a 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 39a odst. 4, § 50b, § 70f odst. 7, § 70n odst. 5 a § 73a odst. 10 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

2. V § 6 odst. 2 větě první se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 3“.

3. V § 26 odst. 1 se za slovo „kategorie“ vkládá text „A-I,“.

4. V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „zbraně kategorie“ vkládá text „A-I,“.

5. V § 26 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 30 odst. 1 a v § 31 odst. 2 úvodní části ustanovení se za text „A,“ vkládá text „A-I,“.

6. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

7. V § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo C“ nahrazují slovy „C nebo C-I“.

8. V § 30 odst. 2 se na konci bodu 2 doplňují slova „nebo kontrolní značce“.

9. V § 30 odst. 2 bodě 3 se za slova „roku ověření“ vkládají slova „nebo roku kontroly identifikačních údajů“.

10. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Správce centrálního registru zbraní může přístup do centrálního registru zbraní umožnit také prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo popřípadě jiného prostředku pro elektronickou identifikaci.“.

11. V § 34 odst. 3 se slova „zničení zbraně“ nahrazují slovy „záznam o předání zbraně k úřednímu zničení“.

12. V § 34 odst. 4 se za slova „zničení střeliva“ vkládají nová slova „ , záznam o předání střeliva k úřednímu zničení“.

13. V § 36 odst. 1 písmeno e) zní:

e) průkazu zbraně, žádosti o udělení výjimky, žádosti o povolení, žádosti o znehodnocení, výrobu řezu zbraně nebo převodu vlastnictví zbraně kategorie A, A-I, B a C,“.

14. Přílohy č. 2 až 7 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

VZOR - PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a VYHODNOCENÍ zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojní licence

VZOR - ZBROJNÍ LICENCE

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍ LICENCE a PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZBROJNÍ LICENCE

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor průkazu zkušebního komisaře

VZOR - PRŮKAZ ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

VZOR - ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍM KOMISAŘEM“.

15. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ EVROPSKÉHO ZBROJNÍHO PASU“.

16. Přílohy č. 11 až 19 znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A

VZOR - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO ZBRAŇ KATEGORIE A

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení ke zbrani kategorie B

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ KE ZBRANI KATEGORIE B

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně

VZOR - ŽÁDOST O ZNEHODNOCENÍ, ZNIČENÍ NEBO O VÝROBU ŘEZU ZBRANĚ

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

VZOR - OZNÁMENÍ O NABYTÍ VLASTNICTVÍ NEBO PŘEVODU VLASTNICTVÍ ZBRANĚ

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

VZOR - ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST PRO TRVALÝ VÝVOZ, TRVALÝ DOVOZ NEBO TRANZIT ZBRANÍ NEBO STŘELIVA

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮVODNÍHO LISTU PRO TRVALÝ VÝVOZ, TRVALÝ DOVOZ NEBO TRANZIT ZBRANÍ NEBO STŘELIVA

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva

VZOR - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ HLÁŠENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA“.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘELNICE“.

17. Přílohy č. 21 a 22 znějí:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání muničního průkazu

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ MUNIČNÍHO PRŮKAZU

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu

VZOR - PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ MUNIČNÍHO PRŮKAZU“.

18. Přílohy č. 24 až 27 znějí:

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání muniční licence

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ MUNIČNÍ LICENCE a PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ MUNIČNÍ LICENCE

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice

VZOR - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POVOLENÍ PŘEPRAVY MUNICE

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář hlášení přepravy munice

VZOR - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ HLÁŠENÍ PŘEPRAVY MUNICE

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘELNICE PRO MUNICI, TRHACÍ JÁMY PRO NIČENÍ MUNICE NEBO ZVLÁŠTNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ODPALOVÁNÍ, STŘELBU NEBO NIČENÍ MUNICE“.

19. Doplňují se přílohy č. 29 až 32, které znějí:

„Příloha č. 29 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A-I

VZOR - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO ZBRAŇ KATEGORIE A-I

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o udělení výjimky pro nadlimitní zásobníky

VZOR - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO NADLIMITNÍ ZÁSOBNÍKY

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení přepravy palných zbraní kategorie D

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY PALNÝCH ZBRANÍ KATEGORIE D

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D

VZOR - OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY PALNÝCH ZBRANÍ KATEGORIE D“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Tiskopisy a doklady podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do dne 1. srpna 2022.

2. Na průkaz zkušebního komisaře vydaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se hledí jako na průkaz zkušebního komisaře vydaný podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; průkaz zkušebního komisaře vydaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ve kterém nebyla zohledněna změna místa pobytu zkušebního komisaře, se nepovažuje za průkaz obsahující nesprávné údaje.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2021.


Ministr:

Hamáček v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.