Vyhláška č. 277/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 122/2021
Platnosť od 23.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

277

VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. a vyhlášky č. 326/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Přerušitelnou přepravní kapacitu nabízí provozovatel přepravní soustavy do výše technické kapacity na příslušném bodě přepravní soustavy, kdy objem nabízené přerušitelné přepravní kapacity neovlivňuje nabízený objem pevné kapacity.“.

2. V § 28 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 32 odst. 1 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o) denně do 10:15:00 hodnotu součtu nominací přepravy na vstupních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus po odečtení nominací přepravy na následující plynárenský den na výstupním hraničním bodě VIP Brandov,

p) denně do 10:15:00 úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.

5. V § 50 odst. 1 se slova „skladovací služby“ nahrazují slovy „službu uskladňování“.

6. V § 50 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Skladovací kapacitu lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným nebo přerušitelným výkonem nebo jako skladovací kapacitu kombinující pevný a přerušitelný výkon.

(5) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi skladovací kapacitu podle odstavce 4 v rozsahu uzavřené smlouvy o uskladnění plynu, a to jako

a) roční skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let s tím, že 40 % celkové technické kapacity virtuálního zásobníku plynu je vyčleněno pro rezervaci skladovací kapacity na dobu maximálně 5 let,

b) měsíční skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 měsíc,

c) denní skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.“.

7. V § 50 odst. 7 se slovo „Kapacita“ nahrazuje slovy „Skladovací kapacita“.

8. V § 51 odst. 1 a § 54 odst. 1 se slovo „vícekolové“ zrušuje.

9. V § 51 odstavce 2 až 4 znějí:

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou roční skladovací kapacitu a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 84 hodin před začátkem elektronické aukce. V případě aukce na volnou skladovací kapacitu podle věty první, u níž byl v prvním aukčním kole součet požadavků na rezervaci volné skladovací kapacity všech aktivních žadatelů nižší než velikost v aukci nabízené volné skladovací kapacity, může provozovatel zásobníku plynu ve lhůtě do 24 hodin od ukončení nebo zrušení aukce rozhodnout o opakování aukce zveřejněním podmínek aukce s tím, že aukce bude zahájena do 20 hodin po zveřejnění podmínek aukce. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Operátor trhu tyto informace bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle subjektům zúčtování.

(3) Podmínky aukce jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při opakování aukce podle odstavce 2 věty druhé se použijí podmínky aukce, která je opakována s výjimkou velikosti nabízené volné skladovací kapacity, počáteční ceny a finančního zajištění, které provozovatel zásobníku plynu nevyžaduje.

(4) Provozovatel zásobníku plynu, který zveřejní podmínky aukce na skladovací kapacitu podle odstavce 2 věty první dříve než 84 hodin před začátkem elektronické aukce, může nejpozději 20 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit počáteční cenu za jednotku skladovací kapacity. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Úprava počáteční ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na výši finančního zajištění.“.

10. V § 51 se odstavce 5 a 6 zrušují.

11. V § 52 odst. 1 se za slova „Žadatel složí“ vkládají slova „v požadované výši“.

12. V § 52 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(3) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh nebo kWh/den.“.

13. V § 52 se odstavce 4 až 9 zrušují.

14. V § 53 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud se s aktivním žadatelem nedohodne jinak“.

15. V § 53 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

16. V § 53 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud se s aktivním žadatelem nedohodne jinak“.

17. V § 53 odst. 5 a 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

18. V § 54 odstavec 2 zní:

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou měsíční skladovací kapacitu a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 72 hodin před začátkem elektronické aukce. V případě aukce na volnou skladovací kapacitu podle věty první, u níž byl v prvním aukčním kole součet požadavků na rezervaci volné skladovací kapacity všech aktivních žadatelů nižší než velikost v aukci nabízené volné skladovací kapacity, může provozovatel zásobníku plynu ve lhůtě do 24 hodin od ukončení nebo zrušení aukce rozhodnout o opakování aukce zveřejněním podmínek aukce s tím, že aukce bude zahájena do 20 hodin po zveřejnění podmínek aukce. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Operátor trhu tuto informaci bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle subjektům zúčtování.“.

19. V § 54 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je pro jednotlivé kalendářní měsíce neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(4) Provozovatel zásobníku plynu může nejpozději 20 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu podle odstavce 2 věty první upravit počáteční cenu za jednotku skladovací kapacity. Do lhůty podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Úprava počáteční ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na velikost finančního zajištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

20. § 55 včetně nadpisu zní:

㤠55

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejdříve 90 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) termíny pro podání žádosti o rezervaci denní skladovací kapacity,

b) počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny, za kterou je denní skladovací kapacita nabízena,

c) mechanismus změny ceny za rezervaci denní skladovací kapacity,

d) způsob vyhodnocení obdržených žádostí a mechanismus přidělení denní skladovací kapacity,

e) minimální a maximální dobu rezervace denní skladovací kapacity a

f) velikost nabízené denní skladovací kapacity.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je denní skladovací kapacita s pevným nebo přerušitelným výkonem rezervována.“.

21. § 56 až 58 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují.

22. V § 59 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo předloží subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi návrh kupní smlouvy na přímý odkup nevytěženého plynu“.

23. V § 59 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Provozovatel zásobníku plynu není povinen pokračovat v prodeji, pokud cena poklesne na polovinu úvodní nabídkové ceny. V takovém případě může provozovatel zásobníku plynu rozhodnout o zastavení prodeje nevytěženého plynu v daném plynárenském dni a podat nabídku na prodej plynu následující plynárenský den.“.

24. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Provozovatel zásobníku plynu poskytne na vyžádání po ukončení dané aukce aktivnímu žadateli nabídkové a poptávkové křivky služby uskladňování v jednotlivých aukčních kolech.“.

25. V § 80 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Každý plynárenský den do 10:15:00 zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den. V případě, že operátor trhu neobdrží v termínu podle § 96 odst. 6 od provozovatele přepravní soustavy informaci o snížení úrovně flexibility na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce, zveřejní operátor trhu informaci o použití základní úrovně flexibility pro následující plynárenský den.“.

26. V § 81 odst. 6 se slova „pro probíhající“ nahrazují slovy „za předchozí“.

27. V § 81 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Flexibilita, kterou může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zobchodovat podle § 89, nesmí být vyšší než dvojnásobek přidělené hodnoty flexibility podle § 80 odst. 5.“.

28. V § 94 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

29. V § 96 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Každý kalendářní den nejpozději do 10:00:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

30. V § 97 odst. 1 písm. a) a b) se slova „kteří změnili dodavatele plynu a“ zrušují.

31. V § 97 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

32. V § 97 odstavec 2 zní:

(2) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánované procento ztrát v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích, nebo denní množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích. Provozovatel distribuční soustavy může plánované procento ztrát, nebo denní množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách v aktuálním kalendářním roce aktualizovat, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého má platit aktualizované plánované procento ztrát. Operátor trhu hodnotu plánovaného procenta ztrát nebo denního množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

33. § 105 se zrušuje.

34. V § 115 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prodloužení dodávky plynu podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v informačním systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu postupem podle § 113 odst. 5.“.

35. V § 118 odst. 2 se za slova „§ 116 odst. 3 nebo 4“ vkládají slova „provede operátor trhu při žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 kontrolu na dostatečné finanční zajištění subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě a“ a za slovem „oznámí“ se slova „operátor trhu“ zrušují.

36. V § 121 odst. 6 větě první se za slovo „provede“ vkládá slovo „nejpozději“.

37. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

Podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu

1. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní.

2. Podmínky aukce obsahují

a) počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny za první časovou jednotku rezervace skladovací kapacity období, pro které je skladovací kapacita rezervována,

b) termín zahájení aukce,

c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d) způsob určení velikosti a postup složení finančního zajištění,

e) velikost nabízené volné skladovací kapacity nebo způsob určení velikosti volné skladovací kapacity,

f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vymezení rozsahu změn obsahu stávající smlouvy o uskladňování plynu, pokud je úprava smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g) velikost, nebo způsob určení změny ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly, algoritmus použitého typu aukce a způsob alokace skladovací kapacity,

h) minimální a maximální dobu trvání rezervace skladovací kapacity,

i) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní časové jednotky, po něž je skladovací kapacita rezervována,

j) dobu trvání nebo způsob určení doby trvání jednotlivých aukčních kol,

k) způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu uživateli, kterému byla rezervace skladovací kapacity potvrzena, ale nedošlo k uzavření smlouvy o uskladnění, včetně termínu a způsobu pro její uhrazení,

l) termín složení finančního zajištění pro aktivní účast v aukci na skladovací kapacitu,

m) velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována,

n) podmínky, za nichž aktivuje dodatečnou skladovací kapacitu, jejíž velikost nesmí překročit jedenapůlnásobek velikosti volné skladovací kapacity nabídnuté do aukce podle bodu 2 písm. e) přílohy č. 3 k této vyhlášce,

o) postup provozovatele zásobníku plynu při alokaci skladovací kapacity v případě, že část skladovací kapacity po posledním aukčním kole zůstane nerezervována,

p) parametry požadavku na rezervaci skladovací kapacity podávané subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v příslušném aukčním kole, kdy je minimálně stanovena velikost požadované skladovací kapacity a požadovaná délka rezervace skladovací kapacity; v případě změny požadavku v průběhu aukčního kola se za platný považuje požadavek, který byl podán jako poslední (s nejnovějším časovým razítkem),

q) způsob určení ceny za rezervaci skladovací kapacity v případě, kdy

i. nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity,

ii. je aktivnímu žadateli rezervována skladovací kapacita také na základě požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole,

iii. je rezervována celá velikost nabízené skladovací kapacity,

r) podmínky, za nichž provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci na skladovací kapacitu.“.

38. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

Flexibilita prostřednictvím akumulace plynárenské soustavy stanovená operátorem trhu pro plynárenský den

1. V případě, že to vyžaduje aktuální nebo predikovaný provozní stav přepravní soustavy, provozovatel přepravní soustavy může do 10:00:00 hodin plynárenského dne dát operátorovi trhu pokyn ke snížení velikosti flexibility na následující plynárenský den na první sníženou úroveň, pokud součet nominací přepravy na probíhající plynárenský den na vstupních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus po odečtení nominací přepravy na výstupním hraničním bodě VIP Brandov přesahuje v 9:00:00 hodin plynárenského dne hodnotu 1600 GWh.

2. V případě, že to vyžaduje aktuální nebo predikovaný provozní stav přepravní soustavy, provozovatel přepravní soustavy může do 10:00:00 hodin plynárenského dne dát operátorovi trhu pokyn ke snížení velikosti flexibility na následující plynárenský den na druhou sníženou úroveň, pokud součet nominací přepravy na probíhající plynárenský den na vstupních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus po odečtení nominací přepravy na výstupním hraničním bodě VIP Brandov přesahuje v 9:00:00 hodin plynárenského dne hodnotu 1900 GWh.

3. V případě, že to vyžaduje aktuální nebo predikovaný provozní stav přepravní soustavy, provozovatel přepravní soustavy může do 10:00:00 hodin plynárenského dne dát operátorovi trhu pokyn ke snížení velikosti flexibility na následující plynárenský den na třetí sníženou úroveň, pokud součet nominací přepravy na probíhající plynárenský den na vstupních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus po odečtení nominací přepravy na výstupním hraničním bodě VIP Brandov přesahuje v 9:00:00 hodin plynárenského dne hodnotu 2100 GWh.

4. Flexibilita prostřednictvím akumulace se stanoví následujícím postupem:

a) Flexibilita za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B FOPMA v tisícinách MWh pro plynárenský den

FOPMA = KOPM1 x RKOPM x Spt,

kde

KOPM1 je koeficient základní úrovně flexibility stanovený na hodnotu 0,03884,
při první snížené úrovni flexibility na hodnotu 0,03107,
při druhé snížené úrovni flexibility na hodnotu 0,02330,
při třetí snížené úrovni flexibility na hodnotu 0,01295,

RKOPM je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování v odběrném místě zákazníka na daný plynárenský den v m3 předaných podle § 95 odst. 1 písm. f) nebo § 96 odst. 1 písm. n),

Spt je průměrná hodnota spalného tepla předávaná podle § 96 odst. 1 písm. f) v tisícinách MWh/m3.

Pro odběrné místo zákazníka připojené k přepravní soustavě se součin RKOPM x Spt nahradí součtem všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování v odběrném místě zákazníka na daný plynárenský den v tisícinách MWh.

b) Flexibilita za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM FOPMC v tisícinách MWh pro plynárenský den

CY
FOPMC = KOPM1×———×Spt,
KLFSP

kde

KOPM1 je koeficient základní úrovně flexibility stanovený na hodnotu 0,03884,
při první snížené úrovni flexibility na hodnotu 0,03107,
při druhé snížené úrovni flexibility na hodnotu 0,02330,
při třetí snížené úrovni flexibility na hodnotu 0,01295,

CY je hodnota plánované roční spotřeby v tisícinách MWh uvedená pro příslušný plynárenský den pro denní odchylky v informačním systému operátora trhu,

Spt je průměrná hodnota spalného tepla předávaná podle § 96 odst. 1 písm. f) v tisícinách MWh/m3,

KLFSP je koeficient stanovený na hodnotu 1171 v tisícinách MWh/m3.

c) Flexibilita za bod výrobny plynu

FVP = [KVP × RKVP],

kde

KVP je koeficient stanovený na hodnotu 0,

RKVP je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování v bodě výrobny plynu na daný plynárenský den v tisícinách MWh předaných podle § 96 odst. 1 písm. o) nebo podle § 95 odst. 1 písm. i).

d) Flexibilita za vstupní hraniční bod, vstupní virtuální hraniční bod, za vstupní bod přeshraničního plynovodu a za vstupní bod virtuálního zásobníku plynu

FVB = KVB1 × RKVB,

kde

KVB1 je koeficient základní úrovně flexibility stanovený podle následující tabulky

Název vstupního boduKVB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00442
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00442
Bod přeshraničního plynovodu0

Při první snížené úrovni flexibility

Název vstupního boduKVyB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00354
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00354
Bod přeshraničního plynovodu0

Při druhé snížené úrovni flexibility

Název vstupního boduKVyB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00212
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00212
Bod přeshraničního plynovodu0

Při třetí snížené úrovni flexibility

Název vstupního boduKVyB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00147
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00147
Bod přeshraničního plynovodu0

RKVB je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování na příslušném vstupním bodě plynárenská soustavy v tisícinách MWh podle § 96 odst. 1 písm. j) nebo § 95 odst. 1 písm. j).

e) Flexibilita za výstupní hraniční bod, výstupní virtuální hraniční bod, za výstupní bod přeshraničního plynovodu a za výstupní bod virtuálního zásobníku plynu

FVyB = [KVyB1 × RKVyB + KVyB2 × (RKVyB - AlVyB)],

kde

KVyB1 je koeficient základní úrovně flexibility stanovený podle následující tabulky

Název výstupního boduKVB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00442
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00442
Bod přeshraničního plynovodu0,03361

Při první snížené úrovni flexibility

Název výstupního boduKVyB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00354
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00354
Bod přeshraničního plynovodu0,02689

Při druhé snížené úrovni flexibility

Název výstupního boduKVyB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00212
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00212
Bod přeshraničního plynovodu0,01613

Při třetí snížené úrovni flexibility

Název výstupního boduKVyB1
Hraniční bod, virtuální hraniční bod0,00147
Bod virtuálního zásobníku plynu0,00147
Bod přeshraničního plynovodu0,01120

RKVyB je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování na příslušném výstupním bodě plynárenská soustavy v tisícinách MWh podle § 96 odst. 1 písm. j) nebo § 95 odst. 1 písm. j).“.

39. V příloze č. 7 bodě 7 se slovo „přiměřeně“ zrušuje a na konci bodu se doplňuje věta „Za hospodárný provoz přepravní soustavy se pro účely tohoto bodu považuje rovněž udržování akumulace soustavy na hodnotě optimální z pohledu nákladů na provoz kompresních stanic.“.

40. V příloze č. 8 bodě 8 se slovo „přiměřeně“ zrušuje a na konci bodu se doplňuje věta „Za hospodárný provoz přepravní soustavy se pro účely tohoto bodu považuje rovněž udržování akumulace přepravní soustavy na hodnotě optimální z pohledu nákladů na provoz kompresních stanic.“.

41. V příloze č. 10 části I bodě 2 se u parametru kkDVM slovo „snížení“ nahrazuje slovem „úpravy“.

42. V příloze č. 10 části II bodě 2 se u parametru kzDVM slovo „snížení“ nahrazuje slovem „úpravy“.

43. V příloze č. 14 bodě 1 se u parametru Zld za slovy „plynárenský den“ doplňuje písmeno „d“.

44. V příloze č. 20 v části „Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka“ bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

4. typ měření; u měření typu A bude formou parametru uvedeno, zda se jedná o měření typu A1 nebo A220),“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

20) § 4 vyhlášky č. 108/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

45. V příloze č. 20 v části „Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka“ se na konci bodu 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní:

10. typ smlouvy uzavřené pro odběrné místo zákazníka (smlouva o sdružených službách dodávky plynu, nebo smlouva o dodávce plynu).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2021.


Předseda Rady:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.