Nařízení vlády č. 276/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

Čiastka 121/2021
Platnosť od 21.07.2021
Účinnosť od 22.07.2021

276

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. července 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; za obydlí se rovněž považuje rozestavěné obydlí, kterým je rozestavěná stavba pro bydlení, která byla postižena živelní pohromou“.

2. V § 2 písm. e) se doplňuje bod 4, který zní:

4. v případě rozestavěného obydlí oprava nebo výstavba do stavu před poškozením živelní pohromou,“.

3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

4. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) byla stavebníkem stavby pro bydlení, která nebyla ke dni živelní pohromy dokončena.“.

5. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova „tak, aby kolaudace proběhla“ zrušují.

6. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Pro poskytnutí podpory na obnovu podle § 2 písm. e) bodu 4 se § 3 odst. 5 a 6 použijí obdobně.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

7. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; u rozestavěného obydlí identifikaci podle stavebního povolení nebo podle jiného postupu podle stavebního zákona, nelze-li je identifikovat podle katastru nemovitostí“.

8. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) K žádosti o podporu na obnovu rozestavěného obydlí podle § 2 písm. e) bodu 4 žadatel přiloží

a) pravomocné stavební povolení, platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, na jehož základě je stavebník oprávněn provést stavbu, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,

b) projektovou dokumentaci obydlí,

c) stavební deník zaznamenávající průběh prací na obydlí,

d) fotodokumentaci obydlí přede dnem živelní pohromy s uvedením data pořízení, pokud je k dispozici,

e) fotodokumentaci obydlí poškozeného živelní pohromou,

f) doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na obydlí a

g) v případě výstavby doklad o tom, že obydlí zaniklo nebo bylo nenávratně poškozeno v důsledku živelní pohromy.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

9. V § 4 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

10. V § 4 odst. 6 písm. b) se slova „a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl“ nahrazují slovem „není“ a slova „nebyl a“ se zrušují.

11. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) rozestavěné stavby náklady na uvedení do stavu před živelní pohromou.“.

12. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo v případě rozestavěného obydlí nepřekročí výměru podle projektové dokumentace rozestavěného obydlí“.

13. V § 5 odst. 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

14. V § 7 odst. 5 písm. b) bod 3 zní:

3. pravomocné stavební povolení, platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, na jehož základě je stavebník oprávněn provést stavbu, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,“.

15. V § 7 odst. 6 písm. a) se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „ , 2 nebo 4“.

16. V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Po dobu od pořízení nového obydlí, ukončení výstavby nového obydlí, ukončení opravy obydlí, nebo dokončení stavby pro bydlení v případě rozestavěného obydlí do splacení úvěru nebo po dobu 10 let musí obydlí nebo nové obydlí, na které byla podpora poskytnuta, sloužit k bydlení.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o podporu podané podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.