Vyhláška č. 272/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 118/2021
Platnosť od 19.07.2021
Účinnosť od 01.09.2021 (za 1 mesiac)

272

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 3, § 121 odst. 1, § 122 odst. 5 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „a s výjimkou výdejny lesní mateřské školy“.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) výdejna lesní mateřské školy.“.

3. V § 3 odst. 2 se za slovo „stravování“ vkládají slova „s výjimkou výdejny lesní mateřské školy“.

4. V § 3 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo výdejna lesní mateřské školy“.

5. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo výdejna lesní mateřské školy“.

6. V § 3 odst. 5 se za slovo „Výdejna“ a za slovo „výdejna“ vkládají slova „nebo výdejna lesní mateřské školy“ a za slova „zařízení školního stravování“ se vkládají slova „nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy“.

7. V § 5 odst. 4 se za slova „zákonným zástupcem“ vkládají slova „dítěte nebo“ a za slovo „žákem“ se vkládají slova „nebo studentem“.

8. V § 5 odst. 5 se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „400 Kč“.

9. V příloze č. 1 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.

10. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídlaFinanční limity Kč/den/strávník
1. Strávníci do 6 let
snídaně9,00 až 16,00
přesnídávka8,00 až 11,00
oběd17,00 až 30,00
svačina8,00 až 11,00
večeře15,00 až 23,00
Celkem (celodenní)57,00 až 91,00
na nápoje4,00 až 6,00
2. Strávníci 7-10 let
snídaně11,00 až 18,00
přesnídávka9,00 až 15,00
oběd20,00 až 39,00
svačina8,00 až 12,00
večeře17,00 až 30,00
Celkem (celodenní)65,00 až 114,00
na nápoje (děti MŠ)4,00 až 6,00
3. Strávníci 11-14 let
snídaně12,00 až 20,00
přesnídávka9,00 až 15,00
oběd23,00 až 41,00
svačina9,00 až 14,00
večeře18,00 až 33,00
Celkem (celodenní)71,00 až 123,00
4. Strávníci 15 a více let
snídaně14,00 až 21,00
přesnídávka9,00 až 15,00
oběd24,00 až 45,00
svačina9,00 až 14,00
večeře21,00 až 41,00
Celkem (celodenní)77,00 až 136,00
II. večeře11,00 až 20,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.