Nařízení vlády č. 27/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

Čiastka 13/2021
Platnosť od 29.01.2021
Účinnosť od 30.01.2021

27

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

Vláda nařizuje k provedení § 79 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice, se mění takto:

1. V názvu nařízení vlády se slova „a jejich ničení“ nahrazují slovy „ , ničení střeliva“.

2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , v platném znění“.

3. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

4. V § 1 písm. d) se slova „zbraní a“ zrušují.

5. V § 1 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

6. V § 1 písmeno f) zní:

f) postup znehodnocení nebo zhotovování řezů zbraní a postup znehodnocení, ničení nebo zhotovování řezů munice formou demilitarizace v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy2) a“.

7. V § 1 se doplňuje písmeno g), které zní:

g) postup při nevratném zničení zbraní nehodou v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy2).“.

8. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 8 úvodní části ustanovení se slova „zakázaného doplňku zbraně,“ zrušují.

10. V § 8 písm. c) se slova „ , zakázaný doplněk zbraně“ zrušují.

11. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Ničení střeliva

Podle typu střeliva se zvolí 1 z těchto postupů ničení:

a) delaborace s následným roztavením,

b) výbuch, nebo

c) spálení.“.

12. V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Na zhotovení řezu munice z delaborované munice se přiměřeně použije ustanovení o zhotovení řezu střeliva a jejím označením kontrolní znehodnocovací značkou.“.

13. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13

Demilitarizace

(1) Postup podle této části se použije v případě znehodnocování nebo zhotovování řezů zbraní kategorie A a v případě znehodnocování, ničení nebo zhotovování řezů zakázané munice, na které se vztahuje kontrolní působnost Ministerstva obrany podle § 74 odst. 4 zákona o zbraních.

(2) Znehodnocování nebo zhotovení řezu zbraní podle odstavce 1 spočívá v demilitarizaci

a) nehodou zbraně, nebo

b) úpravou zbraně na exponát.

(3) Munice podle odstavce 1 se demilitarizuje zničením nebo delaborací; část třetí tohoto nařízení se použije obdobně.

(4) Demilitarizované zbraně nebo munice, které se nepovažují za zničené, se označí kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené Ministerstvem obrany.“.

14. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.

15. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Nehoda zbraně

(1) Dojde-li k nehodě zbraně uvedené v § 13 odst. 1, která vede k jejímu nevratnému poškození nebo zničení a učiní ji nepoužitelnou, oznámí držitel zbraně nehodu zbraně Ministerstvu obrany do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k nehodě došlo, a přiloží protokol o nehodě a fotodokumentaci. Protokol o nehodě obsahuje:

a) údaje o zbrani,

b) datum nehody,

c) alespoň přibližné určení místa nehody a

d) okolnosti nehody.

(2) Zbraň, která byla demilitarizována nehodou, která vedla ke zničení jejích hlavních částí, se považuje za zničenou.“.

16. V § 18 odst. 1 se slovo „zbraně,“ zrušuje.

17. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

18. V § 18 odst. 4 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

19. V § 19 větě první se slova „zničená zbraň nebo“ nahrazují slovem „zničené“ a ve větě druhé se slovo „zbraně,“ a slova „zbraně nebo“ zrušují.

20. V § 20 odst. 1 se slova „a zakázaný doplněk zbraně“ a slova „nebo na zakázaném doplňku zbraně“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.