242

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2021

o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021:


§ 1

(1) Tato vyhláška za účelem stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 upravuje:

a) kompenzační hodnoty bodu (dále jen „hodnoty bodu“),

b) kompenzační výši úhrad za hrazené služby (dále jen „výše úhrad“) poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a za hrazené služby poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“),

c) kompenzační regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 19 (dále jen „regulační omezení“) a

d) výši záloh na kompenzaci.

(2) Poskytovatelem je poskytovatel

a) lůžkové péče,

b) v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c) specializované ambulantní péče, poskytovatel dialyzační zdravotní péče a poskytovatel v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“),

d) ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) v oboru zubní lékařství,

f) ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806 až 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g) ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a poskytovatel domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů,

h) ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,

i) zdravotnické záchranné služby, poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovatel zdravotnické dopravní služby, poskytovatel lékařské pohotovostní služby a poskytovatel pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,

j) lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovna,

k) lékárenské péče,

l) sociálních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona.

§ 2

(1) Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2019. Referenčními hodnotami poskytovatele jsou hodnoty příslušných úhradových ukazatelů poskytovatele v referenčním období.

(2) Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2021.

(3) Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020.

(4) Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2021, poskytovatelem vykázané do 31. března 2022 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2022.

(5) Pokud dojde v hodnoceném období ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, použije se pro výpočet úhrad součet údajů za referenční období sloučených zdravotních pojišťoven.

§ 3

(1) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem v konkrétní odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních zdravotních služeb nebo zdravotních služeb vyžádaných, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Pokud byl unikátní pojištěnec poskytovatelem v konkrétní odbornosti ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou.

(3) V případě sloučení zdravotních pojišťoven se pojištěnec, za kterého byly v hodnoceném období nebo referenčním období uhrazeny hrazené služby více než jednou ze sloučených zdravotních pojišťoven, započte do počtu unikátních pojištěnců pouze jednou.

(4) Globálním unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem lůžkové péče v libovolné odbornosti v rámci vlastních či vyžádaných zdravotních služeb v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, pokud není dále stanoveno jinak.

(5) Pokud byl globální unikátní pojištěnec poskytovatelem ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, a to bez ohledu na počet odborností, v nichž byl pojištěnec ošetřen, zahrnuje se do počtu globálních unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených u daného poskytovatele pouze jednou.

(6) V případě sloučení zdravotních pojišťoven se pojištěnec, za kterého byly v hodnoceném období nebo referenčním období uhrazeny hrazené služby více než jednou ze sloučených zdravotních pojišťoven, započte do počtu globálních unikátních pojištěnců pouze jednou.

(7) Má-li zdravotní pojišťovna při stanovení výše úhrad nebo regulačních omezení použít hodnoty úhradových ukazatelů srovnatelných poskytovatelů, použije k určení těchto hodnot příslušné hodnoty všech smluvních poskytovatelů, kteří v hodnoceném období poskytují zdravotní služby ve srovnatelném celkovém rozsahu a struktuře jako poskytovatel, pro kterého se ustanovení o srovnatelném poskytovateli používá.

(8) Mezinárodní klasifikací nemocí se pro účely této vyhlášky rozumí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů v jejím aktuálním znění (MKN-10)4).

§ 4

V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada podle § 5 až 19.

§ 5

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče nebo zvláštní lůžkové péče, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb, regulační omezení a výše záloh na kompenzace stanoví v přílohách č. 1, 9, 10 a 12 k této vyhlášce.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče, zvláštní lůžkové péče nebo zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona a pro hrazené služby poskytované poskytovateli sociálních služeb, kteří mají se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb, regulační omezení a výše záloh na kompenzace stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb, regulační omezení a výše záloh na kompenzace stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Ordinačními hodinami jsou pro účely přílohy č. 2 k této vyhlášce ordinační hodiny sjednané ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem, kdy je na pracovišti poskytovatele pro pojištěnce dostupný alespoň jeden lékař daného pracoviště se specializovanou způsobilostí, s tím, že se do ordinačních hodin nezapočítává doba věnovaná návštěvní službě a administrativním činnostem.

§ 7

Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb, regulační omezení a výše záloh na kompenzace stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Pro ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb, regulační omezení a výše záloh na kompenzace stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 9

Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 10

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 11

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a poskytovateli domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a výše záloh na kompenzace stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 12

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 13

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli dialyzační péče hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 Kč, s výjimkou výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,13 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2019.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,21 Kč, s výjimkou výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,13 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2019.

§ 15

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby se výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy pro poskytovatele

a) poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 1,13 Kč,

b) neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 0,92 Kč.

(2) Pro výkon přepravy č. 69 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč.

§ 16

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč pro zdravotní výkony a výkony přepravy podle seznamu výkonů.

(2) Pro stanovení výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a stanovení regulačních omezení pro tyto hrazené služby se použije § 9.

§ 17

(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 107,7 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dospělé.

(2) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 107,7 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům.

(3) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči se stanoví úhrada 30 Kč za vykázaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů. Tento výkon může být pojišťovně vykázán maximálně třikrát během jednoho léčebného pobytu pojištěnce.

(4) Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 980 Kč, která se skládá ze složky ubytování, stravování a složky ozdravný program. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým jsou poskytovány hrazené služby v ozdravovnách.

(5) Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče měsíčně, a to vždy do dvacátého dne od skončení měsíce, na který je záloha kalkulována. Výše měsíční zálohy se stanoví následovně:

{mm-1}
Zálohakompenzace,m = max0;[0,95 * 1,077 * Úhrada2019,j − Úhrada2021,j] −Zálohakompenzace,k
j=1k=1

kde:

Zálohakompenzace,m je záloha na kompenzaci v měsíci m hodnoceného období.

j představuje měsíce v roce a nabývá hodnot 1 až m, kde m je měsíc, pro který je kalkulována záloha na kompenzaci.

Úhrada2019,j je úhrada poskytovateli za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané dny pobytu v měsíci j referenčního období.

Úhrada2021,j je úhrada poskytovateli za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané dny pobytu v měsíci j hodnoceného období.

k představuje měsíce v roce a nabývá hodnot 1 až m-1, kde m je měsíc, pro který je kalkulována záloha na kompenzaci.

Zálohakompenzace,k je záloha na kompenzaci v měsíci k hodnoceného období.

§ 18

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 35 Kč.

(2) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09115 podle seznamu výkonů, vykázaný u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se poskytovateli navyšuje úhrada o 100 Kč, s výjimkou výkonů provedených ve vlastním sociálním prostředí pojištěnce, za které se poskytovateli navyšuje úhrada o 300 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 k této vyhlášce.

(3) Úhrada podle odstavců 1 a 2 se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby.

(4) Odstavec 1 se nepoužije na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a na poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, na poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, na poskytovatele v oboru zubní lékařství a na poskytovatele ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů.

§ 19

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 16 Kč.

(2) Po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 12 Kč za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby.

§ 20

(1) Poskytovateli podle § 6 až 15, pokud v roce 2021 v období pokračující epidemie onemocnění COVID-19 od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 poskytoval hrazené služby a vykazoval je zdravotní pojišťovně, se za účelem dodatečné kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky navyšuje úhrada o částku Odměna Dorovnání,2021 vypočtenou následovně:

Odměna Dorovnání,2021 = max{0;Odměna2021 - Odměna2020}

kde:

Odměna2021 je výše kompenzace vypočtená na základě počtu zdravotnických pracovníků v roce 2021, která je vypočtena následovně:

(KapacitaZP2021)(Porovnávací_hodnota_péče2021,1Q)
Odměna2021 = Výšeodměny * 1,338 * minPočetZP2021;————————* Kkraj * min1;——————————————————
Typkapacity0,75 * Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q

Odměna2020 je výše kompenzace vypočtená na základě počtu zdravotnických pracovníků v roce 2020, která je vypočtena následovně:

(KapacitaZP2020)(Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q)
Odměna2020 = Výšeodměny * 1,338 * minPočetZP2020;————————* Kkraj * min1;——————————————————
Typkapacity0,75 * Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q

a kde:

Výšeodmény se stanoví ve výši 75000, s výjimkou poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, pro které se stanoví ve výši 120000.

PočetZP2020 je počet zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, kteří byli uvedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou ve znění účinném k 31. prosinci 2020.

PočetZP2021 je počet zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele evidovaných zdravotní pojišťovnou k 30. červnu 2021.

KapacitaZP2020 je součet týdenních hodinových kapacit úvazků zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, které byly uvedeny ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou ve znění účinném k 31. prosinci 2020.

KapacitaZP2021 je součet týdenních hodinových kapacit úvazků zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele evidovaných zdravotní pojišťovnou k 30. červnu 2021.

Typkapacity je typická týdenní hodinová kapacita úvazku zdravotnického pracovníka poskytujícího hrazené služby u poskytovatele, která se podle typu poskytovatele stanoví podle následující tabulky:

Typ poskytovateleHodnota Typkapacity
poskytovatel podle § 625
poskytovatel podle § 730
poskytovatel podle § 830
poskytovatel podle § 935
poskytovatel podle § 1040
poskytovatel podle § 11, v odbornosti 911, 914 a 916 podle seznamu výkonů35
poskytovatel podle § 11, v odbornosti 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů40
poskytovatel podle § 1235
poskytovatel podle § 1330
poskytovatel podle § 1440
poskytovatel podle § 1540

Kkraj je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde poskytovatel poskytuje hrazené služby, který je uveden v části A, bodu 3, přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Porovnávací_hodnota_péče2021,1Q je porovnávací hodnota hrazených služeb poskytnutých v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021, poskytovatelem vykázaných do 31. května 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaných do 31. července 2021, která je vypočtena následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2021,1Q = PB2021,1Q + KP2021,1Q

kde:

PB2021,1Q je počet bodů za hrazené služby poskytovatelem poskytnuté v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021, vykázané do 31. května 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. července 2021.

KP2021,1Q je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytovatelem poskytnuté v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021, vykázané do 31. května 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. července 2021.

a kde:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q je porovnávací hodnota poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb poskytnutých v období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, která je vypočtena následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q = PB2019,1Q + KP2019,1Q

kde:

PB2019,1Q je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019.

KP2019,1Q je hodnota korunových položek za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019.

Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q je porovnávací hodnota hrazených služeb poskytnutých v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, poskytovatelem vykázaných do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaných do 31. května 2021, která je vypočtena následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q = PB2020,4Q + KP2020,4Q

kde:

PB2020,4Q je počet bodů za hrazené služby poskytovatelem poskytnuté v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, vykázané do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021.

KP2020,4Q je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytovatelem poskytnuté v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, vykázané do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021.

a kde:

Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q je porovnávací hodnota poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb poskytnutých v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018, která je vypočtena následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q = PB2018,4Q + KP2018,4Q

kde:

PB2018,4Q je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018.

KP2018,4Q hodnota korunových položek za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018.

(2) U poskytovatele, který v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 neposkytoval hrazené služby, se Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q stanoví ve výši 1.

(3) U poskytovatele, který v období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 neposkytoval hrazené služby nebo poskytl hrazené služby deseti a méně unikátním pojištěncům dané zdravotní pojišťovny, se Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q stanoví ve výši 1.

(4) Navýšení úhrady podle odstavce 1 se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle § 6 až 15.

(5) Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavce 1, a to nejpozději do 31. července 2021.


§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 5

A) Hrazené služby podle § 5 odst. 1

1. Úhrada poskytovateli v roce 2021 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady podle bodu 2, paušální úhradu podle bodu 3, úhradu vyčleněnou z paušální úhrady podle bodu 4, úhradu formou případového paušálu podle bodu 5, úhradu za akutní lůžkovou péči pro malý počet pojištěnců a zahraniční pojištěnce podle bodu 6, úhradu za ambulantní péči podle bodu 7 (dále jen „ambulantní složka úhrady“) a ostatní úhrady podle bodu 8. Pro výpočet referenčních hodnot individuálně smluvně sjednané složky úhrady, paušální úhrady, úhrady vyčleněné z paušální úhrady, úhrady formou případového paušálu a ambulantní složky úhrady jsou do výpočtu zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1 Pokud si zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb i pro hrazené služby, jež jsou zahrnuty v paušální úhradě, v úhradě vyčleněné z paušální úhrady nebo v úhradě formou případového paušálu, úhrada za tyto služby se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 7.

2.2 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), se stanoví podle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku v jednotkové ceně, maximálně však ve výši uvedené v bodech 2.2.1 až 2.2.3.

2.2.1 Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici respiračního syncytiálního viru se stanoví maximální úhrada najeden podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané úhrady v roce 2019.

2.2.2 Pro skupiny:

a)Dermatologie (Aktinická keratóza, Psoriáza těžká)
b)Dýchací soustava 1 (Astma, CHOPN)
c)Dýchací soustava 2 (Idiopatická plicní fibróza)
d)Endokrinologie (Akromegalie, Endokrinní oftalmopatie, Toxická struma štítné žlázy, Růstové hormony)
e)Hematoonkologie (Leukemie, Lymfomatózní meningitida, Lymfomy, Mnohočetný myelom, Myelo-dysplastické syndromy, Podpůrná hematoonkologie, Zhoubné imunoproliferativní nemoci, Hematologie)
f)Imunitní systém (Autoinflamatorní onemocnění, Digitální ulcerace u systémové sklerodermie, Polyangiitida, Transplantace)
g)Infekce (Hepatitida C)
h)Metabolické vady (Fabryho choroba, Gaucherova choroba, Metabolické vady)
i)Neurologie 1 (Epilepsie, Narkolepsie, Parkinsonova choroba, Substituční léčba)
j)Neurologie 2 (Roztroušená skleróza)
k)Neurologie 3 (Spinální svalová atrofie)
l)Oběhový systém (Plicní arteriální hypertenze)
m)Oftalmologie (Centrální venózní okluze, Makulární degenerace, Oftalmologie - DM, Vitreomakulární trakce, Oftalmologie -jiné)
n)Onkologie - solidní nádory (Hepatocelulární karcinom, Nádory hlavy a krku, Nádory kolorekta, Nádory ledviny, Nádory močového ústrojí, Nádory mozku, Nádory ovarií, Nádory plic, Nádory prostaty, Nádory prsu, Nádory slinivky, Nádory štítné žlázy, Nádory z embryonálních buněk, Nádory žaludku, Osteosarkom, pNET, Sarkomy měkkých tkání, Jiné nádory měkkých tkání, Jiné ZN kůže, Kožní lymfomy, Maligní melanom, Mezoteliom pleury)
o)Osteoporóza
p)Revmatologie (Bechtěrevova choroba, Artritida, Lupus erythematosus, Psoriatická artritida)
q)Trávicí soustava (Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida)
r)Cystická fibróza
s)Ostatní - výše neuvedená onemocnění s výjimkou skupiny hepatologie
t)Hepatologie - onemocnění jater a žlučových cest

se stanoví maximální úhrada takto:

s

Uhrmax,2021 = Uhrt,2020 +

Uhri,2019 * INi

i=a

kde:

Uhrmax,2021 je maximální úhrada v hodnoceném období.

i nabývá hodnot a až s, kde a až s jsou diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2.

Uhri,2019 je celková úhrada v referečním období za léčbu onemocnění i.

Uhrt,2020 je celková úhrada v roce 2020 za léčbu onemocnění hepatologie.

INi je index navýšení úhrady pro skupinu i, uvedený v bodě 2.2.3.

Maximální úhrada je stanovena pro všechny skupiny onemocnění dohromady.

2.2.3 Index navýšení úhrady se pro jednotlivé diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2 stanoví ve výši:

Diagnostická skupinaIndex navýšení úhrady
Dermatologie1,29
Dýchací soustava 11,60
Dýchací soustava 21,24
Endokrinologie1,00
Hematoonkologie1,14
Imunitní systém1,16
Infekce1,18
Metabolické vady1,03
Neurologie 11,26
Neurologie 21,05
Neurologie 31,20
Oběhový systém1,01
Oftalmologie1,16
Onkologie - solidní nádory1,20
Osteoporóza1,00
Revmatologie1,03
Trávicí soustava1,04
Cystická fibróza1,80
Ostatní1,30

2.2.4 Úhrada za léčbu léčivými přípravky poskytnutými pojištěncům v hodnoceném období nad celkový limit úhrady stanovený podle bodů 2.2.1 až 2.2.3 se uhradí po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem.

2.3 Za každý případ hospitalizace poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný, ukončený v hodnoceném období, u kterého bylo indikováno testování na onemocnění COVID-19, se navyšuje úhrada poskytovateli o 1113 Kč, pokud jde o případ hospitalizace vykázaný do 30. června 2021, a o 614 Kč, pokud jde o případ hospitalizace vykázaný od 1. července 2021:

a) za každý vykázaný výkon č. 82301 a 82304 podle seznamu výkonů, jde-li o případ s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí,

b) jednou, pokud jde o případ s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí a byl alespoň jednou vykázán výkon č. 82302 podle seznamu výkonů.

Tato navýšení úhrady se nezapočítávají do úhrady uvedené v bodech 3 až 6.

2.4 U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů pro rok 20215) (dále jen „Klasifikace“), u kterých byl vykázán výkon č. 55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markem č. 90901 až 90907 podle Klasifikace, se úhrada poskytovateli navyšuje o 59064 Kč za každý ošetřovací den (dále jen „OD“) č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace, u kterých není splněna podmínka dle věty první, se úhrada poskytovateli navyšuje o 39967 Kč za každý OD č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.

2.5 U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021, zařazených podle pravidel pro Klasifikaci, se úhrada poskytovateli navyšuje o 1000 Kč za každý OD, s výjimkou OD č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6.

3. Paušální úhrada

3.1 Paušální úhrada zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části A k této vyhlášce.

3.2 Případy hospitalizací se při výpočtu proměnných v referenčním období rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí Klasifikace.

3.3 Pro výkony OD 00031 a 00032 podle seznamu výkonů, vyjmuté z paušální úhrady, se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 484 Kč.

3.4 Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2020.

3.5 Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrnou vykázané výkony č. 82301 a 82304 podle seznamu výkonů. U případů hospitalizace s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrne první vykázání výkonu č. 82302 podle seznamu výkonů.

3.6 Výše paušální úhrady se stanoví jako ÚHRPU,CZ-DRG,2021 podle výrazu:

{1;CM2021,CZ-DRG,A}* IPU * IZP - EM2021,A

ÚHRPU,CZ-DRG,2021 = min

————————————
0,95*CM2019,CZ-DRG,A

kde:

CM2021,CZ-DRG,A je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části A k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části A k této vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,A je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části A k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části A k této vyhlášce.

EM2021,A je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části A k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

a kde IPU je individuální paušální úhrada vypočtená takto:

(i) IPU = PUdrg,2019 * 1,18

kde:

PPUdrg,2019 je referenční výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané služby hrazené paušální úhradou.

V případě, že poskytovatel v hodnoceném období zajišťuje péči na urgentním příjmu, PUdrg,2019 se vypočte následovně:

{

PUdrg,2019 = max

CM2019,CZ-DRG,A-D,H * ZSmin,2019,PU;

(n)}(CM2019,CZ-DRG,A)

CELK PUdrg,2019 +

ÚHR2019ISU + EM2019,A-D,H

*————————————
j=1CM2019,CZ-DRG,A-D,H

V ostatních případech se PUdrg,2019 vypočte následovně:

(n)(CM2019,CZ-DRG,A)

PUdrg,2019 =

CELK PUdrg,2019 +

ÚHR2019ISU + EM2019,A-D,H

*————————————
j=1CM2019,CZ-DRG,A-D,H

kde:

CM2019,CZ-DRG,A-D,H je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech A až D a části H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech A až D a části H k této vyhlášce.

CELK PUdrg,2019 je celková výše paušální úhrady v referenčním období včetně příslušného navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.

ZSmin,2019,PU je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 49711 Kč pro poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut alespoň dvou center vysoce specializované péče z následujícího seznamu: centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc podle zákona o zdravotních službách6). Pokud poskytovatel nesplňuje podmínky uvedené ve větě první, ale má statut centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut alespoň dvou center vysoce specializované péče z následujícího seznamu - centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc, centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče podle zákona o zdravotních službách - minimální základní sazba se stanoví ve výši 44977 Kč. Pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 37875 Kč.

EM2019,A-D,H¨je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací přepočtených podle bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze podle přílohy č. 10, částí A až D a části H k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ÚHR2019ISU celková úhrada poskytovateli za služby zařazené do individuálně smluvně sjednaných bází v referenčním období.

max funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší.

(ii) IZP je index změny produkce vypočtený takto:

[(CM2021,CZ-DRG,A)]

IZP = max

1; ARCTG

3 *

————————————

− 1,443

CM2019,CZ-DRG,A

4. Úhrada vyčleněná z paušální úhrady

4.1 Úhrada vyčleněná z paušální úhrady zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C až F k této vyhlášce.

4.2 Případy hospitalizací se při výpočtu proměnných v referenčním období rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí Klasifikace.

4.3 Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2020.

4.4 Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji vykazuje zdravotní pojišťovně. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrnou vykázané výkony č. 82301 a 82304 podle seznamu výkonů. U případů hospitalizace s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrne první vykázání výkonu č. 82302 podle seznamu výkonů.

4.5 Pro hrazené služby vyčleněné z paušální úhrady zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C až F poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví úhrada ve výši:

ÚHRvyčl,CZ-DRG,2021 = IZS2021,CZ-DRG,CE * CM2021,CZ-DRG,CE + IZS2021,CZ-DRG,DF * CM2021,CZ-DRG,DF − EM2021,C-F + IZS2021,CZ-DRG,CD * CMM1-42021,CZ-DRG,CD,komp

kde:

CM2021,CZ-DRG,CE je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C a E k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech C a E k této vyhlášce.

CM2021,CZ-DRG,DF je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech D a F k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech D a F k této vyhlášce.

EEM2021,C-F je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C až F k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

IZS2021,CZ-DRG,CE je individuální základní sazba vysoce homogenních hospitalizací vypočtená následovně:

1) V případě, že:

IZSvstupní,2021 ≥ (1 + RKCE,horni) * ZSCZ-DRG

pak:

IZS2021,CZ-DRG,CE = TSCE,horni * (1 + RKCE,horni) * ZSCZ-DRG + (1 - TSCE,horní) * IZSvstupní,2021

2) V případě, že:

IZSvstupní,2021 ≤ (1 - RKCE,dolní) * ZSCZ-DRG

pak:

IZS2021,CZ-DRG,CE = TSCE,dolní * (1 + RKCE,dolníi) * ZSCZ-DRG + (1 - TSCE,dolní) * IZSvstupní,2021

3) V ostatních případech:

IZS2021,CZ-DRG,CE = IZSvstupní,2021

IIZS2021,CZ-DRG,DF je individuální základní sazba středně homogenních hospitalizací vypočtená následovně:

1) V případě, že:

IZSvstupní,2021 ≥ (1 + RKDF,horni) * ZSCZ-DRG

pak:

IZS2021,CZ-DRG,DF = TSDF,horni * (1 + RKDF,horni) * ZSCZ-DRG + (1 - TSDF,horní) * IZSvstupní,2021

2) V případě, že:

IZSvstupní,2021 ≥ (1 + RKDF,dolní) * ZSCZ-DRG

pak:

IZS2021,CZ-DRG,DF = TSDF,dolní * (1 + RKDF,dolní) * ZSCZ-DRG + (1 - TSDF,dolní) * IZSvstupní,2021

3) V ostatních případech:

IZS2021,CZ-DRG,DF = IZSvstupní,2021

IZS2021,CZ-DRG,CD je individuální základní sazba pro kompenzace vypočtená následovně:

IZS2021,CZ-DRG,CE * CM2019,CZ-DRG,C + IZS2021,CZ-DRG,DF * CM2019,CZ-DRG,D
IZS2021,CZ-DRG,CD =———————————————————————————————————
CM2019,CZ-DRG,C + CM2019,CZ-DRG,D

CMM1-42021,CZ-DRG,CD,komp je hodnota propadu objemu plánované péče vypočtená následovně:

CMlosM1-42019,CZ-DRG,CD
CMM1-42021,CZ-DRG,CD,komp =0,85 *————————————*
CMM1-42019,CZ-DRG,CD
min[max(0; 0,975 * CMM1-42019,CZ-DRG,B-H − CMM1-42021,CZ-DRG,B-H);
max(0; 0,975 * CMM1-42019,CZ-DRG,CD − CMM1-42021,CZ-DRG,CD]

IZSvstupni,2021 je vstupní individuální základní sazba vypočtená následovně:

{(CM2019,CZ-DRG,CD)}
ÚHRvyčl,2019 + EMvyčl,2019 +——————————* PUdrg.2019* 1,18
CM2019,CZ-DRG,A
IZSvstupní,2021 = —————————————————————————————————————
CM2019,CZ-DRG,C-F

kde:

CM2019,CZ-DRG,C je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných,ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části C k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části C k této vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,D je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části D k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části D k této vyhlášce.

CMlosM1-42019,CZ-DRG,CD je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v prvních čtyřech měsících referenčního období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce, vynásobených dílčími relativními váhami pro nepřímé náklady 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce.

CMM1-42019,CZ-DRG,CD je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v prvních čtyřech měsících referenčního období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce.

CMM1-42019,CZ-DRG,B-H je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v prvních čtyřech měsících referenčního období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech B až H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech B až H k této vyhlášce.

CMM1-42021,CZ-DRG,B-H je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v prvních čtyřech měsících hodnoceného období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech B až H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech B až H k této vyhlášce.

CMM1-42021,CZ-DRG,CD je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v prvních čtyřech měsících hodnoceného období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,C-F je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C až F k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech C až F k této vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,CD je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech C a D k této vyhlášce.

ÚHRvyčl,2019 je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby, včetně příslušného navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, poskytnuté během hospitalizací podle bodu 4.2 ukončených v referenčním období, které byly v referenčním období hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady, s výjimkou úhrady za případy zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části G k této vyhlášce.

EMvyčl,2019 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací přepočtených podle bodu 4.2 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly v referenčním období hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady, s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části G k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

a kde ostatní parametry obsažené v proměnných IZS2021,CZ/DRG,CE a IZS2021,CZ/DRG,DF jsou parametry implementace CZ-DRG s hodnotami podle následující tabulky:

ParametrNázev parametruHodnota
ZSCZ-DRGZákladní sazba pro CZ-DRG57297
RKCE,horniHorní risk-koridor pro vysoce homogenní péči0,1
RKCE,dolníDolní risk-koridor pro vysoce homogenní péči0
TSCE,horníHorní tempo sbližování sazeb pro vysoce homogenní péči0,33
TSCE,dolníDolní tempo sbližování sazeb pro vysoce homogenní péči0,5
RKDF,horniHorní risk-koridor pro středně homogenní péči0,2
RKDF,doiníDolní risk-koridor pro středně homogenní péči0,1
TSDF,horniHorní tempo sbližování sazeb pro středně homogenní péči0,33
TSDF,dolníDolní tempo sbližování sazeb pro středně homogenní péči0,5

4.6 Pro OD 00031 a 00032 se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 484 Kč.

5. Úhrada formou případového paušálu podle CZ-DRG

5.1 Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech B, G a H k této vyhlášce.

5.2 Pro OD 00031 a 00032 se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 484 Kč.

5.3 Případy hospitalizací se při výpočtu proměnných v referenčním období rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí Klasifikace.

5.4 Léčivé přípravky vyjmuté z úhrady případovým paušálem a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2020.

5.5 Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji vykazuje zdravotní pojišťovně. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrnou vykázané výkony č. 82301 a 82304 podle seznamu výkonů. U případů hospitalizace s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrne první vykázání výkonu č. 82302 podle seznamu výkonů.

5.6 Výše úhrady formou případového paušálu se stanoví jako ÚHRPpCZ_DRG2Q21 podle výrazu:

ÚHRPPCZ-DRG,2021 = CM2021,CZ-DRG,BG * Z$CZ-DRG + CMred,2021,CZ-DRG,H * ZSCZ-DRG * KPTrans * KPKrit - EM2021,BGH

kde:

CM2021,CZ-DRG,BG je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech B a G k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech B a G k této vyhlášce.

EM2021,BGH je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech B, G a H k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

KPTrans je koeficient plnění transformačního plánu, který nabývá hodnoty 1,1 v případě, že poskytovatel provedl restrukturalizaci lůžek podle transformačního plánu v rámci reformy psychiatrické péče, který byl schválen Ministerstvem zdravotnictví. V ostatních případech KPTrans nabývá hodnoty 1.

KPKrit je koeficient plnění kritérií poskytování akutní psychiatrické péče, který nabývá hodnoty 1 v případě, že poskytovatel splňuje současně všechny podmínky uvedené v bodě 5.7. V ostatních případech KPKrit nabývá hodnoty 0,9.

CMred,2021,CZ-DRG,H je redukovaný casemix, který se vypočítá následovně:

Pokud je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací podle bodu 5.3, ukončených v referenčním nebo hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce menší nebo roven 30, stanoví se redukovaný casemix následovně:

CMred,2021,CZ-DRG,H = CM2021,CZ-DRG,H

V ostatních případech se redukovaný casemix stanoví následovně:

{{()0,3*(CM2019,CZ/DRG,H)0,7 }; CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H}

CMred,2021,CZ-DRG,H = max

min

CM2021,CZ-DRG,H;

CM2021,CZ-DRG,H

X * PPdrg,H,2021 *

———————————
PPdrg,H,2019

kde:

X nabývá hodnoty 1,05 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle bodu 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce větší než 0,1, a hodnoty 1,15 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle bodu 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce menší nebo roven 0,1.

CM2021,CZ-DRG,H je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,H je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 5.3 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

PPdrg,H,2021 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

PPdrg,H,2019 je počet případů hospitalizací přepočtených podle bodu 5.3 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo neposkytoval akutní lůžkovou péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu CMred2o2i,cz-DRG,H následující referenční hodnotu:

CM2019,CZ-DRG,H
—————————

= 1,15

PPdrg,H,2019

a kde:

CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H je redukovaný casemix s kompenzací regulace zohledňující epidemii onemocnění COVID-19, který se vypočítá následovně:

{1; 1,15 *LOSmedian2019,CZ-DRG,H}
CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H = CM2021,CZ-DRG,H * min ——————————————
LOSmedian2021,CZ-DRG,H

kde:

LOSmedian2019,CZ-DRG,H je medián délky hospitalizace u případů hospitalizací přepočtených podle bodu 5.3 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

LOSmedian2021,CZ-DRG,H je medián délky hospitalizace u případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo neposkytoval akutní lůžkovou péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H, hodnota CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H ve výši CM2021,CZ-DRG,H.

5.7 Vyhodnocení plnění následujících kritérií provede zdravotní pojišťovna do 20. května 2022:

a) Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do bází v příloze č. 10, části H k této vyhlášce, které byly ukončeny přeložením pacienta k poskytovateli následné psychiatrické péče, nepřekročí 60 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací zařazených podle Klasifikace do bází v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

b) Počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do bází v příloze č. 10, části H k této vyhlášce, které byly ukončeny přeložením pacienta k jinému poskytovateli akutní psychiatrické péče, nepřekročí 10 % z celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do bází v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

c) Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou péči v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu při příjmu pacientů k hospitalizacím zařazovaným podle Klasifikace do bází v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

6. V případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům a dále v případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby následovně:

Úhrpod50.EU,CZ-DRG,2021 = CMpod50.EU,CZ-DRG,A-G,2021 * Z$CZ-DRG − EMpod50.EU,2021 + CMpod50,CZ-DRG,H,2021 * ZSCZ-DRG * KPTrans * KPKrit + CMEU,CZ-DRG,H,2021 − Z$CZ-DRG

kde:

CMpod50.EU,CZ-DRG,A-G,2021 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech A až G k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech A až G k této vyhlášce.

CMpod50,CZ-DRG,H,2021 je počet případů hospitalizací českých pojištěnců poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

CMEU,CZ-DRG,H,2021 je počet případů hospitalizací zahraničních pojištěnců poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, části H k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2021 uvedenými v příloze č. 10, části H k této vyhlášce.

EMpod50.EU,2021 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

7. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní péče, hrazených služeb v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství, hrazených služeb poskytovaných ve vyjmenovaných odbornostech, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli zdravotnické dopravní služby, lékařské pohotovostní služby a hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925, 926 a 927 podle seznamu výkonů (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci a při propuštění z hospitalizace.

7.1 Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, s výjimkou navýšení úhrady uvedené v části A bodě 2 písm. a) a bodech 7, 8 a 14 a s výjimkou regulačních omezení uvedených v části D přílohy č. 2 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nepoužijí.

7.2 Pro specializovanou ambulantní péči, s výjimkou poskytovatelů v odbornostech 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 a 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle části A bodu 1 písm. h) a bodu 2 písm. a), b) a c) se nepoužije; dále se nepoužijí výpočet celkové úhrady podle části A bodu 3 přílohy č. 3 k této vyhlášce, navýšení úhrady podle části A bodu 9 přílohy č. 3 k této vyhlášce a regulační omezení uvedená v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce.

7.3 Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů, s výjimkou výkonů odbornosti 806 podle seznamu výkonů a výkonů screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů a výkonů č. 09115, 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů vykázaných u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodů 2 a 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) a c), a v bodech 5, 6 a 7 a výpočet celkové úhrady podle bodu 2 písm. h) a bodů 4, 8 a 9 přílohy č. 5 k této vyhlášce se nepoužijí.

7.4 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle části A bodu 2 a 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce, výpočet celkové úhrady podle části A bodu 5 přílohy č. 4 k této vyhlášce, navýšení úhrady podle části A bodu 12 přílohy č. 4 k této vyhlášce a regulační omezení uvedená v části C přílohy č. 4 k této vyhlášce se nepoužijí. Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám, registrovaným u poskytovatele alespoň 12 měsíců před začátkem třetího trimestru těhotenství, uvedené v části A bodě 4 písm. a) až c) přílohy č. 4 k této vyhlášce se stanoví úhrada podle části A bodu 4 písm. a) až c) přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám, registrovaným u poskytovatele méně než 12 měsíců před začátkem třetího trimestru těhotenství, se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro hrazené služby odbornosti 613 uvedené v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce se stanoví úhrada podle části B přílohy č. 4 k této vyhlášce.

7.5 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle bodu 1 a 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle části A bodu 3 přílohy č. 6 k této vyhlášce, navýšení úhrady podle části A bodu 9 přílohy č. 6 k této vyhlášce a výpočet celkové úhrady podle části A bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce se nepoužije. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části B bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce, přičemž navýšení úhrady podle části B bodu 7 přílohy č. 6 k této vyhlášce a výpočet celkové úhrady podle části B bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce se nepoužije.

7.6 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle bodu 1 a 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle bodu 3 a výpočet celkové úhrady podle bodu 4 přílohy č. 7 k této vyhlášce se nepoužije.

7.7 Pro hrazené služby poskytované poskytovateli dialyzační péče hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodů 1 až 3 přílohy č. 8 k této vyhlášce, přičemž regulační omezení uvedená v části C přílohy č. 8 k této vyhlášce se nepoužijí. Při splnění kvalitativních ukazatelů dialyzační péče podle přílohy č. 8 k této vyhlášce se úhrada za navýšení hodnoty bodu podle části A a za hrazené služby podle části B přílohy č. 8 k této vyhlášce nezapočítá do úhrady podle bodu 7.15.

7.8 Výkony poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle § 15.

7.9 Hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,95 Kč.

7.10Hrazené služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby, s výjimkou výkonu č. 09563 podle seznamu výkonů, se hradí podle § 16.

7.11 Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 006, 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,04 Kč. Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,01 Kč.

7.12Hrazené služby poskytované v odbornosti 806 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,11 Kč a výkony č. 95198, 95199, 95201, 95202 a 95203 podle seznamu výkonů se hradí s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč. Výkony novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 podle seznamu výkonů a výkony screeningu karcinomu kolorekta se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,13 Kč. Výkony č. 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši hodnoty bodu podle bodu 2 písm. i) přílohy č. 5 k této vyhlášce. Výkon č. 09115 podle seznamu výkonů vykázaný u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč.

7.13Výkony č. 88101 a 09563 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč.

7.14Úhrada poskytovateli za péči na urgentním příjmu se stanoví následovně:

ÚhrUrg,2021 = min [ÚhrUrg,2020 * 1,25; max(ÚhrUrg,2020; PBUrgent * HBUrgent)]

kde:

PBUrgent je počet bodů za výkony č. 06720, 06726, 06727, 06728 a 06729 podle seznamu výkonů.

HBUrgent je hodnota bodu pro výkony urgentního příjmu, která se stanoví ve výši 1 Kč.

ÚhrUrg,2020 je navýšení úhrady za urgentní příjem, které zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradila v roce 2020. V případě, že poskytovatel v roce 2020 neposkytoval péči na urgentním příjmu, stanoví se ÚhrUrg,2020 ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům.

7.15 Úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodů 7.1 až 7.10 se stanoví ve výši:

Úhr_amb2021 =max{Úhr_amb2021,kompl + Úhr_amb2021,ost;
1,04 * Hodnota_péče2019,kompl + 1,05 * Hodnota_péče2019,ostHodnota_péče2021 * 1,04
min[————————————————————————————;—————————————]*
Hodnota_péče2019Hodnota_péče2019
BON16/7,kompl * Hodnota_péče2019,kompl + BON16/7,ost * Hodnota_péče2019,ost
Úhr_amb2019*———————————————————————————————————;
Hodnota_péče2019
1,04 * BON16/7,kompl * Hodnota_péče2019,kompl + 1,05 * BON16/7,ost * Hodnota_péče2019,ost
min[Úhr_amb2019*———————————————————————————————————————;Hodnota_péče2021]}
Hodnota_péče2019

kde:

Hodnota_péče2019 je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1 až 7.10 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2019 = Hodnota_péče2019,kompl + Hodnota_péče2019,ost

a kde:

Hodnota_péče2021 je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1 až 7.10 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2021 = Hodnota_péče2021,kompl + Hodnota_péče2021,ost

a kde:

Úhr_amb2019 je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 7.1 až 7.10, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Úhr_amb2021,kompl je úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby v hodnoceném období podle bodu 7.3, která se stanoví ve výši:

Úhr_amb2021,kompl =max{min[Úhr_amb2019,kompl * 1,04 * BON16/7,kompl; Hodnota_péče2021,kompl ];
Hodnota_péče2021,kompl * 1,04
min[1,04;———————————————]* Úhr_amb2019,kompl * BON16/7,kompl}
Hodnota_péče2019,kompl

kde:

Úhr_amb2019,kompl je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 7.3, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

Hodnota_péče2019,kompl
Úhr_amb2019,kompl = Úhr_amb2019 *—————————————
Hodnota_péče2019

kde:

Hodnota_péče2019,kompl je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodu 7.3 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2019,kompl =

(∑n{PBi,2019,kompl * HBi,2021}+ KP2019,kompl) * BON16/7,kompl
i=1

kde:

PBi,2019,kompl je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodu 7.3 poskytnuté v referenčním období, kde i=1 až n, kde n je počet výkonů podle bodu 7.3, přičemž se použijí bodové hodnoty výkonů podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2021.

HBi,2021 je hodnota bodu příslušící danému výkonu i ve výši hodnoty bodu podle § 15 a 16, podle bodu 7.9 a podle příloh č. 2 až 8 k této vyhlášce, kde i=1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 7.1. až 7.10.

KP2019,kompl je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 7.3, včetně úhrady za metody hrazené v roce 2019 za sjednanou cenu (dvě trombomutace společně, tři trombomutace společně, pět trombomutací společně, cystická fibróza 36/50 mutací, Bechtěrev HLA B27, BRCA komplet).

BON16/7,kompl je bonifikace za prodloužený provozní režim, která nabývá hodnoty 1,14 v případě, že poskytovatel poskytoval v hodnoceném období hrazené služby nepřetržitě alespoň 16 hodin denně 7 dní v týdnu alespoň na jednom ambulantním pracovišti v laboratoři a zároveň alespoň na jednom ambulantním radiodiagnostickém pracovišti, a hodnoty 1 v ostatních případech.

a kde:

Hodnota_péče2021,kompl je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodu 7.3 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2021,kompl =

(∑n{PBi,2021,kompl * HBi,2021}+ KP2021,kompl) * BON16/7,kompl
i=1

kde:

PBi,2021,kompl je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období, kde i=\ slz n, kde n je počet výkonů podle bodu 7.3.

KP2021,kompl je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodu 7.3.

a kde:

Úhr_amb2021,ost je úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby v hodnoceném období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, která se stanoví ve výši:

Úhr_amb2021,ost =max{min[Úhr_amb2019,kompl * 1,05 * BON16/7,ost; Hodnota_péče2021,ost];
Hodnota_péče2021,ost * 1,04
min[

1,05 ;

——————————————]* Izp_amb * Úhr_amb2019,ost * BON16/7,ost}
Hodnota_péče2019,ost

kde:

Izp_amb je index změny produkce vypočtený takto:

[(Hodnota_péče2021,ost * 1,04)]

Izp_amb =

max

1; IZGAUP * ARCTG

2,5 *

——————————————

− 1,118

Hodnota_péče2019,ost

a kde:

Úhr_amb2019ost je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referečním období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a s výjimkou léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

Hodnota_péče2019,ost
Úhr_amb2019,ost = Úhr_amb2019

2,5 *

————————————
Hodnota_péče2019

kde:

Hodnota_péče2019,ost hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

(n{})
Hodnota_péče2019,ost =PBi,2019,ost * PBi,2021+ KP2019,ost

* BON16/7,ost

i=1

kde:

PBi,2019,ost je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=\ slz n, kde n je počet výkonů podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, přičemž se použijí bodové hodnoty výkonů podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2021.

KP2019>ost je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

BON16/7,ost je bonifikace za prodloužený provozní režim, která nabývá hodnoty 1,13 v případě, že poskytovatel poskytoval v hodnoceném období hrazené služby nepřetržitě alespoň 16 hodin denně 7 dní v týdnu alespoň na dvou specializovaných ambulantních pracovištích, a hodnoty 1 v ostatních případech.

a kde:

Hodnota_péče2021,ost je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

(n{})
Hodnota_péče2021,ost =PBi,2021,ost * PBi,2021+ KP2021,ost

* BON16/7,ost

i=1

kde:

PBi,2021,ost je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období, kde i=\ slz n, kde nje počet výkonů podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

KP2021,ost jehodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

a kde:

IZGAUP je index změny ambulantně ošetřených pojištěnců, který je vypočtený následovně:

a) Pokud

Hodnota_péče2021,ost * 1,04
——————————————

≠ 1, potom:

Hodnota_péče2019,ost
[(1;GAUP2021)]
(————————————− 1)
GAUP2019
IZGAUP = max0; min——————————————————————
Hodnota_péče2021,ost * 1,04
0,5 * (——————————————− 1)
Hodnota_péče2019,ost

b) Pokud

Hodnota_péče2021,ost * 1,04
—————————————— = 1, potom IZGAUP = 1.
Hodnota_péče2019,ost

kde:

GAUP2021 je počet globálních ambulantních unikátních pojištěnců, na které byly v hodnoceném období vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

GAUP2019 je počet globálních ambulantních unikátních pojištěnců, na které byly v referenčním období vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

7.16 Léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich jednotkové ceny v roce 2020.

7.17 V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.15 zahraničním pojištěncům nebo 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,33 Kč.

8. Ostatní úhrady

8.1 Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 10000 Kč.

8.2 Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 005 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,04 Kč.

8.3 Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09564 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 1000 Kč.

8.4 Poskytovateli, který zajišťuje urgentní příjem a zároveň zajišťuje společně s urgentním příjmem i přidružený provoz lékařské pohotovostní služby, se zvýší úhrada o K x 2700000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese, kde je poskytován urgentní příjem, podle bodu 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce.

9. Nejpozději do 180 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 1,70 Kč za každou uznanou položku na receptu, který vystavil v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

10. Záloha na kompenzaci se poskytovateli poskytne nejpozději do 31. srpna 2021, a to ve výši navýšení úhrady podle bodu 2.5 vztahujícího se k případům hospitalizací vykázaným poskytovatelem do 31. července 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaným.

B) Hrazené služby podle § 5 odst. 2

1. Úhrada následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče, péče ošetřovacího dne 00005 a zvláštní lůžkové péče hospicového typu podle § 22a zákona

a) Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného OD včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření, a výkony agregované do ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace v hodnoceném období, s výjimkou dnů hospitalizace OD 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 a 00099, se stanoví ve výši:

PSOD,2021 = KN * PSOD,2020

kde:

PSOD,2020 je paušální sazba za jeden den hospitalizace v roce 2020, včetně navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče za ošetřovací den, a bez navýšení úhrady plynoucích z plnění kvalitativních kritérií v roce 2020.

KN KN je koeficient navýšení stanovený v písmenech c) a d).

c) KN se stanoví pro každou kategorii pacienta podle seznamu výkonů zvlášť, a to následovně:

i. Pro kategorii pacienta 1 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,08,

ii. Pro kategorii pacienta 2 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,08,

iii. Pro kategorii pacienta 3 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,09,

iv. Pro kategorii pacienta 4 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,09,

v. Pro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů se KN stanoví ve výši 1,09.

d) KN definovaný v písmenu c) se dále navýší o 0,003 pro daný typ OD za každé kritérium, které poskytovatel v hodnoceném období splňuje. Zdravotní pojišťovna vyhodnotí plnění kvalitativního kritéria po skončení hodnoceného období. Jedná se o následující kritéria vázaná na daný typ OD:

i. Personální zabezpečení (vztaženo k úvazku na sledovaném pracovišti):

(1) Sestra specialistka na hojení ran - průměrně alespoň 0,4 úvazku na 120 lůžek pro OD 00005, 00022, 00023, 00024 a 00030,

(2) Nutriční terapeut - průměrně alespoň 0,4 úvazku na 120 lůžek pro OD 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 a 00030,

(3) Ergoterapeut - průměrně alespoň 1 úvazek na 120 lůžek, pro OD 00024 a 00005,

(4) Logoped - průměrně alespoň 1 úvazek na 120 lůžek pro OD 00024,

(5) Psycholog ve zdravotnictví - průměrně alespoň 0,4 úvazku na 120 lůžek pro OD 00005, 00022, 00024 a 00030.

ii. Technické vybavení:

(1) Průměrný počet lůžek na pokoji - nejvýše 2,5 lůžka na pokoj u OD 00005, 00022, 00023 a 00024,

(2) Vybavení oddělení elektricky polohovatelnými lůžky - alespoň 75 % elektricky polohovatelných lůžek doložených protokolem o bezpečnostně technické kontrole u OD 00005, 00022, 00023 a 00024.

e) Paušální sazba za jeden den hospitalizace OD 00021 a 00026 bude stanovena podle vzorce uvedeného v písmenu b), přičemž pro kategorie pacienta 1, 2, 3 a 4 podle seznamu výkonů se pro tyto OD stanoví hodnota KN ve výši 1,12 do 120. dne hospitalizace a hodnota 1,08 od 121. dne hospitalizace. Počet dní bude počítán od prvního dne přijetí na lůžko poskytovatele, včetně propustek. V případě, že hospitalizace započala před 1. lednem 2021, bude délka hospitalizace počítána od 1. ledna 2021. Pro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů se hodnota KN stanoví ve výši 1,09.

f) Stanovení výše paušální sazby OD 00021 a OD 00026 podle písmene e) je podmíněno plněním transformačního plánu restrukturalizace lůžek v rámci reformy psychiatrické péče, který byl schválen Ministerstvem zdravotnictví. V případě neprovedení restrukturalizace podle věty první se výše paušální sazby stanoví podle písmene b).

g) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace OD 00031, 00032, 00098 a 00099 se stanoví v hodnoceném období ve výši, která byla sjednána na rok 2020, navýšené o 4 %.

h) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace u pojištěnce s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí, poskytnutý v období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaný, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů, se navyšuje o 1000 Kč.

i) Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to vždy do dvacátého dne od skončení měsíce, na který je záloha kalkulována. Výše měsíční zálohy se stanoví následovně:

{n[*m()]m-1}
Zálohakompenzace,m = max0;PSOD,2021,iOD2019,ij - OD2021,ijZálohakompenzace,k
i=1j=1k=1

kde:

Zálohakompenzace,m je záloha na kompenzaci v měsíci m hodnoceného období.

i nabývá hodnot 1 až n, kde n je celkový počet kombinací kategorie pacienta a typy OD vykazovaných poskytovatelem v hodnoceném období.

PSOD,2021,i je paušální sazby zajeden den hospitalizace v hodnoceném období pro kombinaci kategorie pacienta a typu OD i, podle písmen b) až g).

j představuje měsíce v roce a nabývá hodnot 1 až m, kde m je měsíc, pro který je kalkulována záloha na kompenzaci.

OD2019,ij je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných ošetřovacích dnů typu a kategorie i v měsíci j referenčního období.

OD2021,ij je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných ošetřovacích dnů typu a kategorie i v měsíci j hodnoceného období.

k představuje měsíce v roce a nabývá hodnot 1 až m-l, kde m je měsíc, pro který je kalkulována záloha na kompenzaci.

Zálohakompenzace,k je záloha na kompenzaci v měsíci k hodnoceného období.

j) Záloha na kompenzaci podle písmene i) za měsíc červenec 2021 se navýší o úhradu podle písmene h) vztahující se ke dnům hospitalizace poskytovatelem vykázaným do 31. července 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaným.

k) V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se nepoužije koeficient navýšení KN podle písmen d), e) a f) a úhrada za OD 00021, 00026 se stanoví podle písmena b).

2. Úhrada následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, následné ventilační péče a následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče

a) OD 00015, 00017 a 00020 jsou hrazeny podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,22 Kč pro OD 00015, 1,20 Kč pro OD 00017 a 1,19 Kč pro OD 00020.

b) Zdravotní pojišťovna uhradí na jednoho unikátního pojištěnce nad 18 let věku maximálně 90 OD 00017, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko následné intenzivní péče (dále jen „NIP“), včetně překladů na jiné pracoviště NIP poskytovatele nebo jiného poskytovatele NIP.

c) Zdravotní pojišťovna uhradí na jednoho unikátního pojištěnce do 18 let věku maximálně 365 OD 00017, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko NIP, včetně překladů na jiné pracoviště NIP poskytovatele nebo jiného poskytovatele NIP. Překročení maximálního počtu hrazených OD 00017 na jednoho unikátního pojištěnce do 18 let věku je možné jen s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny.

d) Zdravotní pojišťovna uhradí na jednoho unikátního pojištěnce maximálně 190 OD 00020, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen „DIOP“), včetně překladů na jiné pracoviště DIOP poskytovatele nebo jiného poskytovatele DIOP, přičemž překlad na jiné pracoviště DIOP je možný pouze s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna může udělit předchozí souhlas s překročením limitu podle předchozí věty.

e) OD 00033 a 00035 jsou hrazeny podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč.

f) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný OD 00017 podle seznamu výkonů, poskytnutý pacientům s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů, se poskytovateli navyšuje úhrada o 39967 Kč.

g) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný OD 00015, 00020, 00033 a 00035 podle seznamu výkonů, poskytnutý v období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 pacientům s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů, se poskytovateli navyšuje úhrada o 1000 Kč.

h) Záloha na kompenzaci podle písmene f) se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám. Záloha na kompenzaci podle písmene g) se poskytne poskytovateli do 31. srpna 2021, a to za OD vykázané do 31. července 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané.

3. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 7 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

b) Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,16 Kč.

c) V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z diagnóz C00 až C97, E10.3 až E10.7, E11.3 až E11.7, F00 až F99, G09 až G99 nebo 160 - 169 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %, navyšuje se hodnota bodu o 0,02 Kč.

d) Celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

max{PMUPref *(PUMho,j )* 1,14 * KN; PBho * HBmin + KPho}+ KU07.1
j=1...m

kde:

PUMho,j je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány unikátnímu pojištěnciy zdravotní služby v hodnoceném období.

KN je koeficient navýšení, který nabývá hodnoty 1,02 v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z diagnóz C00 až C97, E10.3 až E10.7, El 1.3 až El 1.7, F00 až F99, G09 až G99 nebo 160 - 169 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %, a hodnoty 1 v ostatních případech.

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období.

HBmin je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 0,86 Kč.

KPho je hodnota korunových položek v hodnoceném období.

max funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší.

KU07.1 je kompenzace za zvýšené náklady při péči o pojištěnce, kterému byla v daném měsíci potvrzena diagnóza U07.1, jejíž výše činí 10 Kč za každý výkon č. 06613 podle seznamu výkonů vykázaný na daného pojištěnce.

j nabývá hodnot 1 až m, kde m je počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období.

PMUPref je průměrná měsíční úhrada za unikátního pojištěnce v referenčním období vypočtená jako:

Uhrref
PMUPref=——————————
PUMref,i
j=1...n

kde:

Uhrref je celková úhrada poskytovateli za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků v referenčním období.

PUMref,i je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány unikátnímu pojištěnci i zdravotní služby v referenčním období.

i nabývá hodnot 1 až n, kde n je počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním období.

e) U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

f) Pokud poskytovatel poskytl v hodnoceném nebo referenčním období hrazené služby 30 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, výpočet celkové výše úhrady podle písmene d) se nepoužije.

4. Úhrada ošetřovatelské péče poskytované poskytovatelem sociálních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona

a) Poskytovateli se navyšuje úhrada o 10 Kč za každý výkon č. 06613 podle seznamu výkonů vykázaný na pojištěnce, kterému byla v daném měsíci potvrzena diagnóza U07.1. Tato úhrada se poskytovateli započítá do výpočtu celkové výše úhrady s výjimkou poskytovatelů, kteří v hodnoceném nebo referenčním období poskytli hrazené služby 30 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

b) Navýšení úhrady podle písmene a) se nepoužije, pokud bylo navýšení úhrady za každý výkon č. 06613 podle seznamu výkonů vykázaný na pojištěnce, kterému byla v daném měsíci potvrzena diagnóza U07.1, sjednáno ve zvláštní smlouvě nebo dodatku ke zvláštní smlouvě podle zákona mezi poskytovatelem a příslušnou zdravotní pojišťovnou na rok 2021..

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení paušální úhrady, úhrady vyčleněné z paušální úhrady a úhrady formou případového paušálu

1.1 Regulační omezení uvedená v bodě 1.4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a) pokud zdravotní pojišťovna sdělila poskytovateli do 30. dubna 2021 hodnotu vyžádané extramurální péče v referenčním období oceněnou hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období, a zároveň

b) pokud zdravotní pojišťovna oznámila poskytovateli nejpozději týden před započetím revize, jestli se bude jednat o revizi náhodného vzorku případů či o revizi vybraných jednotlivých případů.

1.2 Revizi jednotlivého případu podle bodu 1.4 písm. a) zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a) na případy v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal 10 či méně případů, nebo

b) maximálně na X případů v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal více než 10 případů a na níž nebyla uplatněna revize podle bodu 1.4 písm. b) nebo c), kde X se vypočítá jako 10 případů plus 10 % případů vykázaných v dané DRG bázi.

1.3 Na DRG baze, v nichž poskytovatel vykázal více než 10 případů, uplatní pojišťovna revize podle bodu 1.4 písm. b) nebo c), s výjimkou případů popsaných v bodě 1.2 písm. b).

1.4 Pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace, v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší relativní váhou uvedenou v příloze č. 10 k této vyhlášce u konkrétního poskytovatele, sníží poskytovatelem vykázaný a pojišťovnou uznaný počet případů násobený relativní vahou (dále jen CM) takto:

a) při revizi jednotlivého případu sníží CM o:

(CMpůvodní − CMrevidovaný ) x 2

nebo

b) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky méně významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní − CMrevidovaný ) / (CMpůvodní )) x ∑ CM baze x 0,2

nebo

c) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní − CMrevidovaný ) / (CMpůvodní )) x ∑ CM baze x 0,8

kde:

CM baze je součet relativních vah nebo úhradových tarifů příslušné DRG baze.

DRG baze jsou agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace.

DRG skupina je skupina ze skupin vztažených k diagnóze podle.

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze je více než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze je méně než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

CMpůvodní je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený relativními váhami těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10, vykázaných poskytovatelem před provedením kontroly zdravotní pojišťovnou.

CMrevidovaný je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený relativními váhami těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10, poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě kontroly.

2. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči

2.1 Regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2021 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a) celkovou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období,

b) celkovou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem,

c) počet globálních unikátních pojištěnců ošetřených v odbornostech uvedených v části A bodu 7.1, 7.2, 7.4 a 7.10.

2.2 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c), s výjimkou ATC skupiny H01AC01 léčba růstovým hormonem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c) vyšší než 120 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c), zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

2.3 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za péči ve vyjmenovaných odbornostech vyžádanou odbornostmi uvedenými v bodě 2.1 písm. c), indikovanou při poskytování ambulantních služeb, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem a vyžádané péče za výkony č. 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů vyžádané v ambulantní péči u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c) vyšší než 120 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 písm. c) v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu a novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení součinem bodové hodnoty podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2021 a hodnoty bodu platné v hodnoceném období.

2.4 Regulační omezení podle bodů 2.2 a 2.3 se nepoužijí, pokud bylo nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2.2 a 2.3.

2.5 Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2.2 a 2.3 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

2.6 V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném období hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 6

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 12 a indexů podle bodu 12. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:

a) 56 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a pracoviště poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin a alespoň 2 dny v týdnu umožňuje pojištěncům objednat se na pevně stanovenou hodinu,

b) 50 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin,

c) 48 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který na tomto pracovišti neposkytuje hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),

d) 50 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který na daném pracovišti neposkytuje hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a).

2. Základní kapitační platba:

a) podle bodu 1 se navýší o 0,60 Kč v případě, že poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli dokladu vydaného příslušnou profesní komorou nebo profesním sdružením v souladu se stavovskými předpisy této komory nebo profesního sdružení osvědčujícího celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře afarmaceuta (dále jen „doklad celoživotního vzdělávání lékařů“), přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2021,

b) podle bodu 1 písm. a) až c) se navýší o 0,50 Kč v případě, že poskytovatel provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku vykázanou výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu výkonů alespoň u 30 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let,

c) podle bodu 1 se navýší o 1 Kč poskytovateli, který předložil před rokem 2021 nebo předloží v průběhu roku 2021 zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti kvýkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře afarmaceuta o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Navýšení kapitační platby se provede od prvního dne měsíce následujícího po předložení rozhodnutí do konce platnosti akreditace, nejdéle však do konce roku 2021.

3. Poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, který do 28. února 2022 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle zákona o zdravotních službách, se zvýší roční úhrada o K x 40000 Kč,

kde:

K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde je poskytována lékařská pohotovostní služba:

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji
kraj / ZPVZPVoZPČPZPOZPZPŠZPMVRBP
Hlavní město Praha0,60,10,00,20,00,10,0
Jihočeský0,60,10,10,00,00,20,0
Jihomoravský0,60,10,10,00,00,20,0
Karlovarský0,70,10,10,00,00,10,0
Kraj Vysočina0,70,10,10,00,00,10,0
Královehradecký0,60,10,00,00,10,20,0
Liberecký0,70,10,00,10,00,10,0
Moravskoslezský0,30,00,30,00,00,10,3
Olomoucký0,40,10,40,00,00,10,0
Pardubický0,70,10,10,00,00,10,0
Plzeňský0,60,10,10,10,00,10,0
Středočeský0,50,10,10,10,10,10,0
Ústecký0,70,10,10,00,00,10,0
Zlínský0,60,00,10,10,00,1_0J____

4. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
09215INJEKCE I. M.,S. C, I.D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

5. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST DÍTĚ NAD 6 LET
06111KOMPLEX VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M.,S. C, I.D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

6. Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby se hodnota bodu stanoví takto:

a) pro výkony č. 01021, 01022, 01201, 01204, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02037, 02039, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 podle seznamu výkonů poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,16 Kč,

b) pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a pro výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,16 Kč.

7. Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navýší o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů, kteří uněj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2021.

8. Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navýší o 0,05 Kč pro pracoviště poskytovatele v případě, že poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin a zároveň má objednávkový systém, který umožňuje pojištěncům zdravotní pojišťovny objednávat se na pevně stanovenou dobu alespoň dva dny v týdnu.

9. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,26 Kč.

10. Pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

11. Za každou vykázanou epizodu péče nebo kontakt u pacientů v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost se stanoví úhrada ve výši 65 Kč.

12. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let, jsou stanoveny takto:

Věková skupinaIndex
0 - 4 roky4,10
5 - 9 let1,90
10 - 14 let1,45
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

13. Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 1,70 Kč za každou uznanou položku na receptu, který vystavil v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

14. Poskytovateli, který splňuje podmínky pro navýšení základní kapitační platby uvedené v bodě 2. písm. c), se navyšuje úhrada za každého zdravotnického pracovníka evidovaného u poskytovatele zdravotní pojišťovnou k 30. červnu 2021 s nulovou týdenní kapacitou úvazku, který se u poskytovatele alespoň v části období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 účastnil vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, o K x 100350 Kč, kde K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji uvedený v bodu 3.

15. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 14. Zdravotní pojišťovna zálohu na kompenzaci vyplatí nejpozději do 31. července 2021.

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A bodu 1 a 2. Dorovnání kapitace se poskytuje, pokud poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost registruje v hodnoceném období, s ohledem na geografické podmínky, méně než 70 % celostátního průměrného počtu přepočtených registrovaných pojištěnců všech zdravotních pojišťoven, a poskytování hrazených služeb tímto poskytovatelem je nezbytné ke splnění povinností zdravotních pojišťoven podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců se stanoví podle údajů centrálního registru pojištěnců.

2. Výše dorovnání kapitace pro poskytovatele podle bodu 1 se stanoví výpočtem níže. Na úhradě dorovnání kapitace se podílí zdravotní pojišťovny, s nimiž má poskytovatel uzavřenou smlouvu, přičemž výše poměrné části dorovnání kapitace je stanovena podle poměru přepočtených registrovaných pojištěnců těchto zdravotních pojišťoven.

Dorovnání kapitace = (0,9 * CPPJP - PJP) * KS * DK

kde:

PJP je počet přepočtených registrovaných pojištěnců daného poskytovatele.

CPPJP je celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců vztaž< na úvazek lékaře 1,00.

KS je kapitační sazba poskytovatele podle části A bodu 1 a 2.

DK je dorovnávací koeficient, který se stanoví následovně:

DK =

PJP
DK =——————+ 0,3
CPPJP

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 6 až 11, 13, 14 a 15 části A použijí obdobně.

C) Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,99 Kč; pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

D) Regulační omezení

1. Pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se stanoví regulační omezení uvedená v bodech 1.1 až 1.4.

1.1 Pokud průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Zdravotní pojišťovna při určení výše regulační srážky podle první věty přihlédne k případům, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2 Pokud průměrná úhrada za zdravotnické prostředky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrné úhrady za zdravotnické prostředky pro inkontinentní, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

1.3 Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky podle seznamu výkonů, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se nezapočítávají úhrady za registrované pojištěnce poskytovatele, u kterých byl v roce 2021 vykázán výkon č. 01186 nebo 01188 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče se dále nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla ascreeningu kolorektálního karcinomu podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu, a dále se do vyžádané péče nezahrnují výkony č. 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů vyžádané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

1.4 Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 30 % celostátní průměrné úhrady

za vyžádanou péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud bylo nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou zdravotnických prostředků pro inkontinentní předepsané v roce 2021 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

4. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za zdravotnické prostředky pro inkontinentní předepsané v roce 2021 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2021 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů v roce 2021 nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud poskytovatel v roce 2021 registroval 50 a méně pojištěnců zdravotní pojišťovny, nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

8. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodu 1 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2021.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši:

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,04 Kč.

b) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 901 a 931 podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 podle seznamu výkonů společně s OD 00041 a 00042 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,08 Kč.

c) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,01 Kč.

d) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,73 Kč.

e) Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč.

f) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,74 Kč.

g) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 105 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,13 Kč a pro výkony screeningu č. 73028, 73029 a 71112 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701, 702 nebo 704 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,01 Kč.

h) Hodnota bodu uvedená v písm. a) až g) se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

i. 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

ii. 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u odborností 501 až 507, 601, 602, 605, 606, 701 a 704 až 707 podle seznamu výkonů (dále jen „operační obory“), přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

iii. 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

i) Vypočtená částka odpovídající navýšení hodnoty bodu podle písm. h) bod iii) bude poskytovateli uhrazena nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč, s výjimkou výkonu č. 89312 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč.

Hodnota bodu se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

a) 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

b) 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

c) 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

3. Celková výše úhrady poskytovateli uvedenému v bodě 2 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1,05 + KN) x (max(POPzpoZ; POPrefZ) x PUROo + max[PUROo x POPzpoMh;
UHRMh − UHRMr]),

kde:

POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; základním unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v hodnoceném období nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

POPrefZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti

v referenčním období; základním unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu mimořádně nákladných unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

PUROo je průměrná úhrada za výkony přepočtená podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Hodnota PUROo se stanoví následovně:

(PBPREPROo x HBROo) + ZUMROo + ZULPROo
PUROo =————————————————————————
POPROo

PBPREPROo je celkový počet bodů za vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané výkony v dané odbornosti poskytnuté v referenčním období přepočtený podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období.

HBROo je hodnota bodu poskytovatele v dané odbornosti v referenčním období stanovená následovně:

UHRROo − ZUMROo − ZULPROo
HBROo =————————————————————————
PBROo

Pokud HBROo < 1, vstupuje do výpočtu PUROo hodnota HBROo = 1.

UHRROo je celková výše úhrady poskytovatele v dané odbornosti v referenčním období.

PBROo je celkový počet bodů za vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané výkony v dané odbornosti poskytnuté v referenčním období podle seznamu výkonů ve znění účinném v referenčním období.

ZUMROo je úhrada za zvlášť účtovaný materiál v dané odbornosti za referenční

období.

ZULPROo je úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky v dané odbornosti za referenční období.

POPROo je počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

KN koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a) 0,04 - pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů,

b) 0,04 - pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

c) 0,04 - pro danou odbornost v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

d) 0,10 - pro odbornost 903 podle seznamu výkonů v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.

4. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti.

5. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 3 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

6. Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 3 se nepoužije v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 a méně unikátních pojištěnců při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 Kč a výpočet celkové výše úhrady podle bodu 3 se nepoužije.

8. Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 35 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.

9. Poskytovateli specializované ambulantní péče, který předloží v průběhu roku 2021 zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře afarmaceuta nebo podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru specializačního vzdělávání, se navyšuje úhrada za každého zdravotnického pracovníka evidovaného u poskytovatele zdravotní pojišťovnou k 30. červnu 2021 s nulovou týdenní kapacitou úvazku, který se u poskytovatele alespoň v části období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 účastnil specializačního vzdělávání ve vzdělávacím programu příslušného specializačního oboru, o K x 100350 Kč, kde K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji uvedený v bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

10. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 9. Zdravotní pojišťovna zálohu na kompenzací vyplatí nejpozději do 31. července 2021.

11. Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 1,70 Kč za každou uznanou položku na receptu, který vystavil v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

B) Regulační omezení

1. Regulační omezení uvedená v bodech 2 až 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2021 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

b) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

c) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2. Pokud poskytovatel poskytující hrazené služby uvedené v části A bodu 1 dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál vykázané v rámci hrazených služeb uvedených v části A bodu 1 v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

3. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

4. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 130 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče podle věty první se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu, a dále se do vyžádané péče nezahrnují výkony č. 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů vyžádané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad a výše srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2021 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

5. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud bylo nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí u poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů.

7. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny poskytovatelům specializované ambulantní péče za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období nepřevýší utéto zdravotní pojišťovny součet úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

8. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

9. Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

10. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

11. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

12. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

13. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období vdané odbornosti 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

14. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům.

15. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

16. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodů 2 až 4 zdravotní pojišťovna vypočte a uplatní za každou odbornost zvlášť.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 8

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,07 Kč.

2. Hodnota bodu uvedená v bodě 1 se dále navýší o:

a) 0,01 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání lékařů se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

b) 0,01 Kč, pokud poskytovatel alespoň na jednom pracovišti poskytovatele (IČP) poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,

c) 0,01 Kč, pokud poskytovatel doloží příslušné zdravotní pojišťovně do 31. prosince 2021 rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru gynekologie a porodnictví podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které je platné po celé hodnocené období,

d) 0,01 Kč, pokud poskytovatel doloží certifikát ISO 9001, který je platný po celé hodnocené období.

3. V případě, že poskytovatel provedl za hodnocené období preventivní prohlídku vykázanou výkonem č. 63050 podle seznamu výkonů alespoň u 50 % pojištěnek příslušné zdravotní pojišťovny, které jsou u něj registrovány k 31. prosinci 2021, bude mu úhrada za výkon č. 63021 podle seznamu výkonů vynásobena koeficientem navýšení 1,45 a úhrada za výkon č. 63050 podle seznamu výkonů vynásobena koeficientem navýšení 1,20.

4. Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám se stanovuje úhrada ve výši podle písmen a) až c) a to za podmínek stanovených v písmenech d) až h):

a) Úhrada za hrazené služby v prvním trimestru těhotenství ve výši 1576 Kč.

b) Úhrada za hrazené služby v druhém trimestru těhotenství ve výši 2626 Kč.

c) Úhrada za hrazené služby v třetím trimestru těhotenství ve výši 3677 Kč.

d) Poskytovatel vykazuje kontakt s těhotnou pojištěnkou prostřednictvím výkonů č. 63053, 63055, 63411, nebo 63413 podle seznamu výkonů, jejichž úhrada je součástí úhrad podle písmen a) až c) a které slouží pouze jako signální výkony pro vykazování kontaktu těhotné pojištěnky s registrujícím poskytovatelem a provedení screeningového ultrazvukového vyšetření registrujícím poskytovatelem.

e) Podmínkou úhrady hrazených služeb podle písmen a) až c) je registrace pojištěnky u daného poskytovatele v odbornosti 603 podle seznamu výkonů a nahlášení této registrace zdravotní pojišťovně nejpozději zároveň s vykázáním těchto hrazených služeb.

f) U těhotných pojištěnek, u nichž se úhrada za hrazené služby stanoví podle písmen a) až c), poskytovatel v průběhu těhotenství nevykazuje výkony č. 09115, 09119, 09123, 09133, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 a 63532 podle seznamu výkonů, úhrada za tyto výkony je zahrnuta v úhradě podle písmen a) až c). Výkon č. 09215 podle seznamu výkonů poskytovatel vykazuje tehdy, pokud jej poskytnul v souvislosti s aplikací imunoglobulinu anti-D jako zvlášť účtovaného léčivého přípravku, jinak je též zahrnut v úhradě podle písmen a) až c).

g) Výkony č. 32410, 32420 a 63415 podle seznamu výkonů jsou poskytovateli v odbornosti 603 podle seznamu výkonů hrazeny s hodnotou bodu dle bodů 1 a 2, pokud byly výkony provedeny a vykázány nebo vyžádány registrujícím poskytovatelem. Pokud tyto výkony podle seznamu výkonů vykáže neregistrující poskytovatel odbornosti 603 podle seznamu výkonů bez žádanky registrujícího poskytovatele, jsou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč.

h) V případě, že neregistrující poskytovatel v odbornosti 603 podle seznamu výkonů vykáže v průběhu těhotenství některý z výkonů uvedených v písmenu d) a f), jsou tyto výkony hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč a zároveň se tato péče odečte z celkové úhrady registrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč. To neplatí u výkonů č. 63411 a 63413 podle seznamu výkonů, které jsou neregistrujícímu poskytovateli hrazeny s hodnotou bodu ve výši 1,07 Kč, pokud již nebyly provedeny a vykázány registrujícím poskytovatelem. Jsou-li výkony č. 63411 a 63413 podle seznamu výkonů hrazeny neregistrujícímu poskytovateli podle předchozí věty, jsou zároveň odečteny registrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu ve výši 1,07 Kč. První věta dále neplatí u výkonů č. 63022, 63023 nebo 63417 podle seznamu výkonů, které je neregistrující poskytovatel oprávněn vykázat jako nepravidelnou péči o těhotnou pojištěnku a které jsou v takovém případě hrazeny neregistrujícímu poskytovali s hodnotou bodu podle odstavců 1 a 2 a jejich úhrada nevstupuje do hodnoty extramurální péče registrujícího poskytovatele.

5. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů podle bodů 1 až 4 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

NPURO2019 x UOP2021 x (1,13 + F(t) + IGV + IUV) - EM2021,

kde:

NPURO2019 je průměrná úhrada za zdravotní výkony, s výjimkou úhrady za výkon č. 09543 podle seznamu výkonů, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky a individuálně smluvně sjednaných úhrad, pokud byly v referenčním období sjednány, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo 09511 podle seznamu výkonů.

UOP2021 je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo 09511 podle seznamu výkonů.

IGV je index genetických vyšetření, jehož hodnota je 0,00 v případě, že podíl těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele, na něž byly v hodnoceném období vykázány výkony v rámci odborností 208 nebo 816 podle seznamu výkonů, k počtu těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele v hodnoceném období nepřesáhne hranici 40 %, nebo -0,02 v případě, že tento podíl je větší než 40 %, ale nepřesáhne hranici 60 %, nebo -0,04 v případě, že tento podíl přesáhne hranici 60 %.

Za těhotnou pojištěnku se pro účely vyhodnocení IGV považuje pojištěnka, na kterou byly v hodnoceném období vykázány výkony č. 63053 a 63055 podle seznamu výkonů nebo úhrada podle bodu 4 písm. a), b) nebo c). V případě, že měl poskytovatel v hodnoceném období ve své péči méně těhotných pojištěnek, než odpovídá 1,5 % z počtu RUOP2021 příslušné zdravotní pojišťovny, IGV se při výpočtu úhrady nepoužije.

IUV je index ultrazvukových vyšetření, jehož hodnota je 0,00 v případě, že podíl těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele, na něž byly v hodnoceném období vykázány výkony č. 32410, 32420 nebo 63415 podle seznamu výkonů k počtu těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele v hodnoceném období nepřesáhne hranici 40 %, nebo -0,01 v případě, že je tento podíl větší než 40 %, ale nepřesáhne hranici 60 %, nebo -0,03 v případě, že tento podíl přesáhne hranici 60 %.

Za těhotnou pojištěnku se pro účely vyhodnocení IUV považuje pojištěnka, na kterou byly v hodnoceném období vykázány výkony č. 63053 a 63055 podle seznamu výkonů nebo úhrada podle bodu 4 písm. a), b) nebo c). V případě, že měl poskytovatel v hodnoceném období ve své péči méně těhotných pojištěnek, než odpovídá 1,5 % z počtu RUOP2021 příslušné zdravotní pojišťovny, IUV se při výpočtu úhrady nepoužije.

EM2021 je celková hodnota extramurální péče o těhotné pojištěnky vypočtené podle bodu 4 písm. h). Extramurální péče bude odečtena ve výši maximálně 25 % celkové úhrady podle bodu 4 písm. a) až c).

F(t) je funkce těhotných, která nabývá hodnoty od 0 do 0,06 a jejíž hodnota se vypočte takto:

F(t) = 0,36 x K(t)+ 0,0164

V případě, že poskytovatel nepečoval v hodnoceném období o žádnou těhotnou pojištěnku dané zdravotní pojišťovny, stanoví se hodnota funkce těhotných F(t) ve výši 0.

Pokud je hodnota koeficientu těhotných K(t) větší než 0,12, stanoví se hodnota funkce těhotných F(t) ve výši 0,06.

kde:

K(t) je koeficient těhotných, který nabývá hodnoty od 0 do 1 a jehož hodnota se vypočte takto:

PTEH2021
K(t) =——————,
RUOP2021

kde:

PTEH2021 je počet registrovaných unikátních těhotných pojištěnek, na které byl vykázán alespoň jeden z výkonů č. 63053 nebo 63055 podle seznamu výkonů nebo hrazené služby podle bodu 4 písm. a), b) nebo c).

RUOP2021 je počet unikátních vyšetřených pojištěnek registrovaných u poskytovatele alespoň jeden den v roce 2021.

6. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč. Pro stanovení úhrady podle první věty se body 1 až 5 nepoužijí.

7. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

8. U poskytovatele, u kterého oproti referenčnímu období dojde v důsledku změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 5 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky vykázané k těmto výkonům. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč.

9. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změny struktury ošetřených pojištěnců.

10. Za každou vykázanou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením nebo výkony č. 63050, 63053 a 63055 podle seznamu výkonů v ordinaci poskytovatele v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 56 Kč.

11. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb minimálně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 5. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

12. Poskytovateli, který splňuje podmínky pro navýšení hodnoty bodu uvedené v části A bodě 2. písm. c), se navyšuje úhrada za každého zdravotnického pracovníka evidovaného u poskytovatele zdravotní pojišťovnou k30. červnu 2021 s nulovou týdenní kapacitou úvazku, který se u poskytovatele alespoň v části období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 účastnil vzdělávacího programu v oboru gynekologie a porodnictví, o K x 100350Kč, kde K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny vdaném kraji uvedený v bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

13. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 12. Zdravotní pojišťovna zálohu na kompenzací vyplatí nejpozději do 31. července 2021.

14. Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 1,70 Kč za každou uznanou položku na receptu, který vystavil v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

B) Úhrada služeb asistované reprodukce (výkony IVF)

1. Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 613 podle seznamu výkonů jsou hrazeny podle bodu 2.

2. Pro níže uvedené hrazené služby se stanovuje úhrada ve výši:

a) IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů 1372 Kč,

b) IVF cyklus s odběrem oocytů k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí 15932 Kč,

c) Kompletní IVF cyklus s transferem embryí 33144 Kč,

d) Kompletní IVF cyklus s transferem pouze jednoho embrya 33144 Kč,

e) Použití darovaných oocytů při IVF cyklu 11000 Kč,

f) Použití darovaných spermií při IVF cyklu a IUI 1390 Kč.

3. Léčivé přípravky spotřebované při poskytování hrazených služeb uvedených v bodě 1 hradí zdravotní pojišťovna jako zvlášť účtované léčivé přípravky.

C) Regulační omezení

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech je uvedena v bodech 1.1 a 1.2.

1.1 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu a výkony č. 95201, 95202 a 95203 podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2021 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2. Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud bylo nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 nebo 1.2.

3. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 přiměřeně upraví.

4. V případě, že poskytovatel v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, zdravotní pojišťovna použije pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

5. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

7. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v odbornosti 603 podle seznamu výkonů 50 a méně unikátních pojištěnců při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužije. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců podle první věty přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro odbornost 603 podle seznamu výkonů.

8. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony, snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

9. Pokud poskytovatel vykáže zdravotnický prostředek s úhradou vyšší než 15000 Kč schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se tato úhrada do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

10. Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Pro nasmlouvané výkony odbornosti 806 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč a pro výkony č. 95198, 95199, 95201, 95202 a 95203 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s následující hodnotou bodu:

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů se pro poskytovatele, kteří v referenčním období vykázali některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů, stanoví hodnota bodu ve výši 1,31 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,47 Kč. Pro poskytovatele, kteří v referenčním období nevykázali žádný z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů, se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,19 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,47 Kč.

b) Pro výkony č. 89611 až 89619 podle seznamu výkonů odbornosti 809 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,57 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel doloží do 31. ledna 2022, že je po celé hodnocené období zapojen do systému elektronické distribuce obrazových dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle první věty ve výši 0,59 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.

c) Pro výkony č. 89711 až 89725 podle seznamu výkonů odbornosti 809 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,55 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel doloží do 31. ledna 2022, zeje po celé hodnocené období zapojen do systému elektronické distribuce obrazových dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle první věty ve výši 0,58 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.

d) Pro výkon č. 89312 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,00 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,43 Kč.

e) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,72 Kč pro poskytovatele, kteří jsou držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 802 a 818 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 Kč pro poskytovatele, kteří jsou držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. Osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. prosince 2021, přičemž hodnota bodu podle věty první nebo druhé mu bude stanovena po dobu platnosti osvědčení. Pro hrazené služby v odbornostech podle věty první a druhé poskytované poskytovateli, kteří nesplňují podmínky podle tohoto písmene, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč.

f) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

g) Pro výkon č. 81733 podle seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,14 Kč, přičemž úhrada za tento výkon nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8.

h) Pro výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8. Celková výše úhrady poskytovateli za výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů, s výjimkou úhrady za výkon č. 09115 podle seznamu výkonů vykázaný u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, nepřekročí částku, která se vypočte takto:

PBref x 1,14 x 1,05

kde:

PBref je celkový počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů poskytnuté v referenčním období.

i) Pro výkony č. 82301 a 82302 podle seznamu výkonů vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí do 30. června 2021 je stanovena hodnota bodu ve výši 0,85 Kč. Pro výkony č. 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí od 1. července 2021 je stanovena hodnota bodu ve výši 1 Kč. Úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8.

3. Pro výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,31 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

4. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. a) až d) se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota bodu je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady, a stanoví se pro každou odbornost a výkony uvedené v bodě 2 písm. a) až d) samostatně:

HBred = FS + VS

kde:

HBred je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů.

FS je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a) až d).

VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:

{

1;

(PBref)}
——————
UOPref

VS = (HB – FS) * min

————————
PBho
——————
UOPho

kde:

HB je hodnota bodu podle bodu 2 písm. a) až d) navýšená podle bodů 5 až 7.

KN je koeficient navýšení, který se stanoví ve výši 1,02 pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) až d).

PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období přepočtený podle seznamu výkonů věznění účinném k 1. lednu 2021. Do celkového počtu bodů se nezapočítávají počty bodů za výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů.

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období. Do celkového počtu bodů se nezapočítávají počty bodů za výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů.

UOPref je počet unikátních pojištěnců v referenčním období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů.

UOPho je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů.

5. Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. a) a v bodě 3 se navýší o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 35 hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně.

6. Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) se navýší o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 70 hodin týdně.

7. Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. c) se navýší o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 70 hodin týdně.

8. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. e) a f) nepřekročí částku, která se vypočte takto:

max(POPicz, POPref) x PUROicz x 1,02,

kde:

POPicz je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) nebo f) v hodnoceném období, přičemž se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon podle kapitol 819 nebo 999 seznamu výkonů, a kromě pojištěnců, na které byly vykázány pouze výkony č. 09115, 82301, 82302 a 82304 podle seznamu výkonů v souvislosti s diagnózou U07.1 nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

POPref je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) nebo f) v referenčním období, přičemž se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán pouze výkon podle kapitol 819 nebo 999 seznamu výkonů.

PUROicz je průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) nebo f) v referenčním období. Do PUROicz se nezapočítává úhrada za výkony podle kapitol 819 nebo 999 seznamu výkonů vypočtená na základě skutečné hodnoty HBskut za výkony, které byly v referenčním období součástí limitace hodnotou PUROicz.

a) U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e), u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu HBskut,e pod hodnotu minimální hodnoty bodu HBmin,e, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROicznové,e následovně:

HBmin,e
PUROicznové,e =———————* PUROicz ,
HBskut,e

kde:

HBmin,e je minimální hodnota bodu poskytovatele poskytujícího hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) stanovená takto:

n() ∕
HBmin,e =PBi,ref * HBi,refPBref,e

* 0,90

i=1

PBi,ref je počet bodů poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. e) v referenčním období, přičemž index i až n označuje jednotlivé odbornosti uvedené v bodě 2 písm. e).

HBi,ref je hodnota bodu odbornosti v referenčním období, přičemž index i slz n označuje jednotlivé odbornosti uvedené v bodě 2 písm. e).

PBref,e je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) v referenčním období.

HBskut,e je skutečná hodnota bodu poskytovatele poskytujícího hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) stanovená jako:

UHRref,e
HBskut,e =———————
PBref,e

kde:

UHRref,e je celková výše úhrady poskytovatele poskytujícího hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) v referenčním období.

b) U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f), u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu HBskut,f pod hodnotu minimální hodnoty bodu HBmin,f, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROicznové,f následovně:

PBref,f * HBmin,f + KPref,f
PUROicznové,f =———————————————
UOPref,f

kde:

PBref,f je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období.

HBmin,f je minimální hodnota bodu stanovená ve výši 67 % hodnoty bodu odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období.

KPref,f je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období.

UOPref,f je počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období.

Skutečná hodnota bodu poskytovatele je stanovená jako:

UHRref,f − KPref,f
HBskut,f =———————————————
PBref,f

kde:

UHRref,f je celková výše úhrady poskytovatele poskytujícího hrazené služby v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období.

9. U odborností uvedených v bodě 2 písm. e) a f), se stanoví celková výše úhrady podle bodu 8 souhrnně pro všechny odbornosti uvedené v daném písmenu.

10. Zdravotní pojišťovna sdělila poskytovatelům hrazeným podle bodu 2 písm. a) do 30. dubna 2021 následující hodnoty referenčního období (hrazené služby poskytovatelem vykázané za období 2019 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. března 2020):

a) celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony uvedené v bodě 3,

b) celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony neuvedené v bodě 3,

c) celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem vstupujících do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

11. Zdravotní pojišťovna sdělila poskytovatelům hrazeným podle bodu 2 písm. e) a f) do 30. června 2021 následující hodnoty referenčního období:

a) průměrnou úhradu za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) a f),

b) celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů,

c) celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů,

d) celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v odbornostech 802 a 818 podle seznamu výkonů mimo výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů,

e) celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. e) a f).

12. U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval nebo poskytoval hrazené služby pouze v části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady podle bodů 4 a 8 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. U poskytovatelů, kteří nebyli v referenčním období držiteli Osvědčení o akreditaci podle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL, ale pro hodnocené období předloží alespoň jedno z těchto osvědčení, provede zdravotní pojišťovna přepočet PUROICZ s použitím hodnoty bodu 0,71 Kč pro hrazené služby poskytované v odbornostech uvedených ve větě první v bodě 2 písm. e), a s použitím hodnoty bodu 0,85 Kč pro odbornosti uvedené ve větě druhé bodu 2 písm. e).

13. Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) až d) poskytované zahraničním pojištěncům a pro poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije.

14. Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) a d) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,33 Kč, pro hrazené služby podle bodu 2 písm. b) a c) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 0,61 Kč, pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) a i) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 Kč, pro hrazené služby podle bodu 2 písm. f) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč, pro hrazené služby podle bodu 2 písm. g) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,14 Kč a pro hrazené služby podle bodu 2 písm. h) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč .

15. Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až h) poskytované zahraničním pojištěncům a pro poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. h) nepoužije.

16. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodů 4 a 8 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnot bodu podle bodu 2 písm. a) až h).

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

A) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů

1. Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 stanoví hodnota bodu ve výši:

a) 1,06 Kč pro odbornost 914 podle seznamu výkonů,

b) 1,06 Kč pro odbornost 925 podle seznamu výkonů,

c) 0,95 Kč pro odbornosti 911,916a 921 podle se známu výkonů.

3. V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z diagnóz C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, 160 až 169, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %, navyšuje se hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, která je uvedena v bodě 2, o 0,04 Kč.

4. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 911, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů celková výše úhrady poskytovateli v dané odbornosti, mimo úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1 a navýšení úhrady podle bodu 9, nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1,19 + KN) x max (POPzpoZ; POPrefZ) x PUROo + (1,19 + KN) x max [PUROo x POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)],

kde:

POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů,

POPrefZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů,

PUROo je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce,

POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených vdané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; za mimořádně nákladného pojištěnce se nepovažuje pojištěnec, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMh nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMr nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

KN je koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a) 0,03 - v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %,

b) 0,03 - v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %,

c) 0,15 - v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z diagnóz C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, 160 až 169, E10.3 až E10.7 nebo El 1.3 až El 1.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %.

5. Pro hrazené služby poskytované pojištěncům, na které byl poskytovatelem hrazených služeb vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije. Zdravotní služby za tyto pojištěnce jsou hrazeny výkonově s hodnotou bodu uvedenou v bodech 1 a 2 a navýšenou podle pravidel uvedených v bodě 3.

6. Hrazené služby poskytnuté v odbornosti 914 podle seznamu výkonů jsou hrazeny výkonově s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2.

7. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu PUROo podle bodu 4 hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

8. Pro výpočet úhrady hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům se výpočet výše úhrady dle bodů 3, 4 a 5 nepoužije. Zdravotní služby poskytované zahraničním pojištěncům jsou hrazeny výkonově s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2.

9. Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 06313, 06315, 06317, 06318 a 06319 podle seznamu výkonů, poskytnutý pojištěnci s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů, se poskytovateli navyšuje úhrada o 180 Kč.

B) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornosti 926 podle seznamu výkonů

1. Domácí specializovanou paliativní péči lze vykazovat výhradně na pojištěnce v terminálním stavu.

2. Poskytovatel v odbornosti 926 podle seznamu výkonů zajistí pojištěnci veškeré potřebné hrazené služby po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu.

3. Hrazené služby v odbornosti 926 podle seznamu výkonů poskytnuté v průběhu jednoho dne (24 hodin) jsou vykazovány agregovanými výkony č. 80090 nebo 80091 podle seznamu výkonů.

4. Hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 1,03 Kč, přičemž celková výše úhrady nepřekročí částku, která se vypočte takto:

min{(POPičz, dosp * 30 * PB80091 * HB)
+ (POPičz,dět * 180 * PB80091 * HB); Bodyh * HB}

kde:

POPičz,dosp je počet unikátních dospělých pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

POPičz,dět je počet unikátních dětských pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

Bodyh je počet bodů vykázaných poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

HB je hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů, která činí 1,03 Kč.

PB80091 je jednotkový počet bodů za výkon č. 80091 podle seznamu výkonů v hodnoceném období.

5. Hrazené služby odbornosti 926 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty pojištěncům, kteří přestali splňovat podmínky pro poskytování hrazených služeb této odbornosti a byli předáni do péče jinému poskytovateli hrazených služeb, budou uhrazeny poskytovateli odbornosti 926 podle seznamu výkonů, pokud počet těchto pojištěnců nepřesáhne 10 % z celkového počtu pojištěnců ošetřených tímto poskytovatelem v hodnoceném období.

6. Úhrada jiných poskytnutých hrazených služeb, včetně služeb poskytnutých jiným poskytovatelem, v den, kdy byl pojištěnci poskytnut výkon č. 80090 nebo 80091 podle seznamu výkonů, bude odečtena z úhrady poskytovateli odbornosti 926 podle seznamu výkonů s následujícími výjimkami:

a) pokud počet pojištěnců, na které byl vykázán některý z výkonů č. 80090 nebo 80091 podle seznamu výkonů a současně byly na tyto pojištěnce vykázány jiné hrazené služby mimo hrazených služeb uvedených v písmenu b) tohoto bodu, nepřesáhne 10 % z celkového počtu pojištěnců ošetřených poskytovatelem odbornosti 926 podle seznamu výkonů v hodnoceném období, nebudou tyto jiné hrazené služby odečteny z úhrady poskytovatele odbornosti 926 podle seznamu výkonů,

b) z úhrady poskytovatele odbornosti 926 podle seznamu výkonů nebudou odečteny následující hrazené služby:

i. kapitační platba registrujícímu praktickému lékaři,

ii. poskytnutá stomatologická péče,

iii. zdravotnický materiál a léčivé přípravky, které byly předepsány před datem přijetí pacienta do péče poskytovatele,

iv. prohlídka zemřelého a přeprava lékaře k tomuto výkonu,

v. další výkony provedené na zemřelém pacientovi.

7. Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 80090 a 80091 podle seznamu výkonů, poskytnutý pojištěncům s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů, se poskytovateli navyšuje úhrada o 540 Kč. Toto navýšení úhrady se nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12

1. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony podle seznamu výkonů neuvedené v bodě 1 stanoví hodnota bodu ve výši 0,81 Kč.

3. V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se hodnota bodu uvedená v bodě 2 o 0,07 Kč.

4. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů celková výše úhrady poskytovateli, mimo úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1,05 + KN) x max (POPzpoZ; POPrefZ) x PUROo + max[(l,05 + KN) x PUROo x POPzpoMh; (UHRMh − UHRMr)],

kde:

POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94 nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byly vykázány v hodnoceném období hrazené služby s hlavní diagnózou C50, E83, F84, G20, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

POPrefZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období, do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byly vykázány v referenčním období hrazené služby s hlavní diagnózou C50, E83, F84, G20, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

PUROo je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byly vykázány v referenčním období hrazené služby s hlavní diagnózou C50, E83, F84, G20, G35, G51 - G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí, dále do výpočtu PUROo nevstupuje úhrada za tyto pojištěnce v referenčním období a úhrada za výkony přepravy v návštěvní službě v referenčním období, vypočtené na základě skutečné hodnoty bodu HBskut za výkony, které byly v referenčním období součástí limitace úhrady.

UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků a s výjimkou úhrady za výkony přepravy v návštěvní službě za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94 nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků a s výjimkou úhrady za výkony přepravy v návštěvní službě za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94 nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

KN je koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a) 0,02 - v případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %,

b) 0,02 - v případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %.

c) 0,11 - v případě, že v hodnoceném období podíl počtu ošetřených unikátních pojištěnců s některou z hlavních diagnóz G10 až G14, 160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců překročí 5 %.

HBskut je skutečná hodnota bodu v referenčním období pro jednotlivé výkony poskytovatele stanovená jako:

UHRref
HBskut =HBref *————————————
PBref * HBref + KPref

kde:

UHRref je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období za služby, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady,

KPref je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v referenčním období za služby, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady,

PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za výkony, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady.

HBref je hodnota bodu platná v referenčním období pro jednotlivé služby, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo u poskytovatele, který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce podle bodu 4 hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu podle bodů 1 a 2. Pro stanovení úhrady u zahraničních pojištěnců se body 3, 4 a 5 nepoužijí.

7. Hrazené služby poskytnuté pojištěncům, na které byly vykázány v hodnoceném období hrazené služby s hlavní diagnózou C50, E83, F84, G20, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, R62, Q05, Q36 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Výše úhrady za tyto služby se nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Pro poskytovatele poskytující dialyzační péči se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,79 Kč.

2. Hodnota bodu podle bodu 1 se dále navýší za podmínek uvedených v písmenech a) až d) v případě, že poskytovatel kvartálně referuje výsledky jím poskytované dialyzační léčby.

a) V případě, že poskytovatel referoval data o dialyzační léčbě již za rok 2020, zdravotní pojišťovna navýší hodnotu bodu podle bodu 1 o 0,02 Kč od 1. ledna 2021.

b) Pokud poskytovatel za období před 1. lednem 2021 výsledky jím poskytované dialyzační léčby nereferoval, zdravotní pojišťovna mu částku odpovídající navýšení hodnoty bodu podle pravidel uvedených v písmenu a) uhradí, pokud referoval data kvartálně v roce 2021. Vypočtenou částku navýšení úhrady zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

c) Pokud je poskytovateli navýšena hodnota bodu podle písmene a) a poskytovatel data v roce 2021 přestal referovat, je zdravotní pojišťovna oprávněna mu úhradu podle písmene a) zpětně snížit.

d) Poskytovatel doložil zdravotním pojišťovnám splnění podmínek uvedených v písmenu a) nejpozději do 31. ledna 2021 a splnění podmínek uvedených v písmenu b) nejpozději do 31. ledna 2022.

3. Zdravotní pojišťovna nejpozději do 28. února 2022 vyhodnotí dohodnutá kvalitativní kritéria stanovená v části D za jednotlivá pracoviště poskytovatele. Hodnota bodu podle bodu 1 se poskytovateli v případě, že plní podmínky podle bodu 2 a dohodnutá kvalitativní kritéria, navýší o další 0,05 Kč tímto způsobem:

Navýšení HB = 0,05 Kč x Ip

kde:

Navýšení HB je výsledné navýšení hodnoty bodu u poskytovatele, které může dosáhnout maximální hodnoty ve výší 0,05 Kč,

IP je index produkce, který může nabývat hodnoty od 0 do 1 a který se vypočte jako:

∑PSPL
Ip =——————,
∑PALL

∑PSPL je součet bodů za výkony č. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 a 18550 podle seznamu výkonů za všechna pracoviště poskytovatele (IČP), u kterých došlo ke splnění kvalitativních kritérií, v hodnoceném období,

∑ PALL je součet bodů za výkony č. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 a 18550 podle seznamu výkonů za všechna pracoviště poskytovatele (IČP) v hodnoceném období.

4. Vypočtenou částku navýšení úhrady podle bodu 3 zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

5. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se úhrada stanoví podle bodu 1.

B) Úhrada za včasné zařazování pojištěnců na čekací listinu k transplantaci ledviny

1. Pro níže uvedené hrazené služby se stanovuje úhrada ve výši:

a) Oznámení o začátku vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce již zařazeného do dialyzačního programu 3000 Kč.

i. Popis: Signalizace zahájení vyšetřování pojištěnce s chronickým renálním selháním (stadium 5) bez klíčových kontraindikací k transplantaci ledvin.

ii. Podmínky úhrady: Vykazuje se na jednoho pojištěnce jedenkrát.

b) Oznámení o začátku vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce v predialyzačním stádiu 4500 Kč.

i. Popis: Signalizace zahájení vyšetřování pojištěnce s chronickým renálním selháním, u kterého opakovaně hodnota glomerulární filtrace (GFR) dosáhne hodnoty menší než 0,20 ml/s.

ii. Podmínky úhrady: U pojištěnce nebyl v době před začátkem vyšetřování vhodnosti k transplantaci ledviny vykázán žádný z výkonů dialyzační péče podle seznamu výkonů. Vykazuje se na jednoho pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny jedenkrát.

c) Oznámení o ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce již zařazeného do dialyzačního programu 7000 Kč.

i. Popis: Signalizace ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce, který byl již zařazen do dialyzačního programu. Je vykazováno poskytovatelem, který indikoval pojištěnce k vyšetření, poté, co obdržel vyjádření centra vysoce specializované péče v oblasti transplantologie k zařazení nebo nezařazení pojištěnce na čekací listinu.

ii. Podmínky úhrady: U pojištěnce byla vykázána hrazená služba podle části B bodu 1 písm. a). Transplantační centrum u pojištěnce vykázalo výkon č. 51902 podle seznamu výkonů a zároveň bylo signalizováno odeslání žádosti k zařazení pojištěnce na čekací listinu, nebo zařazení pojištěnce na čekací listinu není nedoporučeno.

d) Oznámení o ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce v predialyzačním stádiu 10500 Kč.

i. Popis: Signalizace ukončení vyšetřování vhodnosti pojištěnce, který je u poskytovatele v predialyzační péči. Je vykazováno poskytovatelem, který indikoval pojištěnce k vyšetření, poté, co obdržel vyjádření transplantačního centra k zařazení nebo nezařazení pojištěnce na čekací listinu.

ii. Podmínky úhrady: U pojištěnce byla vykázána hrazená služba podle části B bodu 1 písm. b). Transplantační centrum u pojištěnce vykázalo výkon č. 51902 podle seznamu výkonů a zároveň bylo signalizováno odeslání žádosti k zařazení pojištěnce na čekací listinu, nebo skutečnost, že zařazení pojištěnce na čekací listinu není nedoporučeno.

e) Vyšetření žijícího dárce ledviny 20000 Kč.

i. Popis: Vykazuje se při zahájení vyšetření žijícího dárce ledviny. Tato hrazená služba se vykazuje na číslo pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, který je příjemcem orgánu.

ii. Podmínka úhrady: Vykazuje poskytovatel v případě, že indikuje vhodného dárce ledviny.

2. Pravidla pro vykazování a úhradu hrazených služeb uvedených v bodě 1:

a) Minimálním rozsahem péče při vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny se rozumí soubor vyšetření provedený v souladu s doporučeným postupem České transplantační společnosti a v závislosti na aktuálním klinickém stavu konkrétního pojištěnce.

b) Hrazené služby uvedené v bodě 1 nelze vykázat u pojištěnců, kteří mají zdravotní kontraindikaci k transplantaci ledvin.

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení uvedená v bodech 2 až 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2021 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou úhrady zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a úhrady za zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

b) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

c) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2. Pokud poskytovatel hrazených služeb poskytující dialyzační péči dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou úhrady zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a úhrady za zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou úhrady zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a úhrady za zvlášť účtovaný materiál vykázaný v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

3. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

4. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 104% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Do vyžádané péče se dále nezahrnou náklady na pojištěnce zdravotní pojišťovny, na které byly poskytovatelem vykázány hrazené služby podle části B bodu 1 písm. a), b) nebo e). Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2021 hodnotou bodu účinnou v hodnoceném období.

5. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud bylo nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny poskytovatelům specializované ambulantní péče za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny součet úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

7. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

8. Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužijí, pokud součet úhrad zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2021 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny.

9. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

10. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely přiměřeně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů

výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

11. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

12. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužije, jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, nebo pokud poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb pro danou odbornost.

13. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o úhradu za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

D) Kvalitativní kritéria poskytované dialyzační péče a jejich vyhodnocení

1) Parametry předávaných údajů

a) Poskytovatel referuje výsledky jím poskytované pravidelné dialyzační péče za jednotlivá pracoviště (dialyzační střediska) v průběhu roku 2021 kvartálně, a to vždy po ukončení daného kvartálu. Data za poslední kvartál roku 2021 referuje poskytovatel nejpozději do 31. ledna 2022.

b) Poskytovatel referuje minimálně 90 % pojištěnců ošetřených na daném pracovišti, kteří splnili podmínky pravidelného dialyzačního léčení.

c) Za pacienta v pravidelném dialyzačním léčení se považuje pojištěnec, u kterého jsou pravidelně prováděny výkony dialyzačních nebo hemoeliminačních metod nebo peritoneální dialýzy podle seznamu výkonů, a to alespoň do 90 dní od prvního dne jejich vykázání.

d) Poskytovatel referuje zdravotní pojišťovně informace a data o průběhu dialyzační léčby.

2) Parametry kvality léčby v pravidelném dialyzačním léčení

a. Dohodnuté parametry kvality:

Parametr kvality dialyzační léčbyMinimální procento referovaných pojištěnců ošetřených na pracovišti poskytovatele plnících daný parametr kvality
Hodnota Hb > 100 g/l70%
Hodnota P < l,8 mmol/l50%
Hodnota KtV > 1,270%
Počet transplantovaných pojištěnců a pojištěnců zařazených do čekací listiny7%

b. Do vyhodnocení kvalitativních kritérií nejsou zahrnuti pojištěnci, jimž byly poskytnuty pouze hrazené služby vykázané výkony peritoneální dialýzy podle seznamu výkonů.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Koeficienty poměru počtu pojištěnců

1. Koeficient poměru poetu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese

OKRESVZPVoZPČPZPOZPZPŠZPMVRBP
BENEŠOV0,6290,0650,0250,0780,0000,2030,000
BEROUN0,4400,0480,3480,0810,0000,0820,000
BLANSKO0,6400,0430,0170,0260,0000,2730,001
BRNO-MĚSTO0,5470,1010,0710,0610,0000,2120,008
BRNO-VENKOV0,5760,0820,0930,0460,0000,2000,003
BRUNTÁL0,4160,0830,1530,0580,0000,2210,069
BŘECLAV0,5770,0470,1440,0370,0000,1920,004
ČESKÁ LÍPA0,6510,1250,0840,0390,0160,0840,000
ČESKÉ BUDĚJOVICE0,5650,1630,0310,0550,0000,1850,000
ČESKÝ KRUMLOV0,6440,1200,0320,0340,0000,1690,000
DĚČÍN0,6170,0580,1530,0530,0010,1160,002
DOMAŽLICE0,7500,0680,0280,0410,0000,1120,000
FRÝDEK-MÍSTEK0,3010,0090,4360,0150,0000,0470,193
HAVLÍČKŮV BROD0,6540,0480,1670,0380,0000,0930,000
HODONÍN0,4480,0300,2210,0240,0000,1510,126
HRADEC KRÁLOVÉ0,5230,1770,0480,0580,0020,1920,000
CHEB0,6490,1010,0720,0500,0000,1260,000
CHOMUTOV0,7180,0360,1330,0250,0000,0840,005
CHRUDIM0,7270,0650,0630,0500,0000,0950,000
JABLONEC NAD NISOU0,8120,0580,0040,0350,0040,0870,000
JESENÍK0,4950,0550,3430,0150,0010,0840,007
JIČÍN0,6870,0410,0280,0380,0600,1450,000
JIHLAVA0,8020,0400,0510,0330,0000,0740,000
JINDŘICHŮV HRADEC0,7020,1180,0360,0270,0000,1160,000
KARLOVY VARY0,6970,0750,0570,0710,0000,1000,000
KARVINÁ0,2620,0080,2220,0120,0000,0570,439
KLADNO0,4080,0330,4330,0520,0000,0730,000
KLATOVY0,6300,0890,1430,0420,0000,0960,000
KOLÍN0,6950,0510,0340,0780,0020,1390,001
KROMĚŘÍŽ0,4350,0440,0850,0320,0000,1260,278
KUTNÁ HORA0,4660,1270,2770,0420,0000,0870,000
LIBEREC0,7150,1250,0110,0600,0050,0840,000
LITOMĚŘICE0,7070,0930,0100,0630,0000,1260,001
LOUNY0,7690,0670,0340,0320,0000,0970,001
MĚLNÍK0,6510,0490,0380,1230,0150,1230,000
MLADÁ BOLESLAV0,2100,0130,0040,0160,7360,0220,000
MOST0,8230,0100,0340,0230,0000,0950,016
NÁCHOD0,6600,0740,0800,0390,0030,1440,000
NOVÝ JIČÍN0,3460,0190,2040,0170,0000,0690,344
NYMBURK0,6080,0550,0690,0820,0510,1340,000
OLOMOUC0,2230,1550,4310,0360,0000,1470,008
OPAVA0,3600,0160,2890,0310,0000,0820,223
OSTRAVA-MĚSTO0,2180,0090,3960,0260,0000,0890,262
PARDUBICE0,6710,1000,0660,0570,0010,1050,000
PELHŘIMOV0,8000,0360,0310,0340,0000,0990,000
PÍSEK0,6910,0890,0440,0480,0000,1270,000
PLZEŇ-JIH0,6080,0770,0880,0770,0000,1500,000
PLZEŇ-MĚSTO0,5150,0910,1170,0880,0000,1900,000
PLZEŇ-SEVER0,5180,0930,1170,0980,0000,1740,000
PRAHA0,5920,0580,0130,2200,0010,1140,001
PRAHA-VÝCHOD0,5510,0670,0340,2230,0030,1210,000
PRAHA-ZÁPAD0,5880,0570,0240,2130,0010,1160,000
PRACHATICE0,6000,1460,0730,0340,0000,1480,000
PROSTĚJOV0,3020,0700,5480,0190,0000,0570,005
PŘEROV0,5820,0990,0800,0370,0000,1550,046
PŘÍBRAM0,7320,0620,0380,0490,0000,1180,000
RAKOVNÍK0,5730,0410,2200,0440,0000,1220,000
ROKYCANY0,5200,1320,1510,0690,0000,1280,000
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU0,5650,0900,0200,0360,1560,1340,000
SEMILY0,7500,0430,0160,0460,0610,0830,000
SOKOLOV0,6170,0660,1690,0440,0000,1040,000
STRAKONICE0,6670,1160,0380,0490,0000,1300,000
SVITAVY0,8010,0390,0320,0280,0000,0980,001
ŠUMPERK0,4810,0340,3630,0260,0000,0920,003
TÁBOR0,4830,1540,1430,0730,0000,1460,000
TACHOV0,6290,1420,0570,0410,0000,1310,000
TEPLICE0,7170,0830,0600,0440,0000,0940,002
TRUTNOV0,4480,0470,1190,0530,1450,1890,000
TŘEBÍČ0,7200,0590,1150,0190,0000,0870,000
UHERSKÉ HRADIŠTĚ0,5660,0360,1290,0290,0000,2380,002
ÚSTÍ NAD LABEM0,3710,1590,0250,1600,0000,2830,002
ÚSTÍ NAD ORLICÍ0,5330,0840,1110,0420,0020,2280,000
VSETÍN0,6110,0210,0920,0190,0000,0600,198
VYŠKOV0,5320,1310,0950,0500,0000,1890,003
ZLÍN0,7600,0190,1420,0350,0000,0390,005
ZNOJMO0,5470,0520,1300,0180,0000,2520,001
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU0,6380,0250,1220,0220,0000,1920,001

2. Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném regionu

RegionVZPVoZPCPZPOZPZPŠZPMVRBP
Jihočeský kraj0,6070,1370,0550,0490,0000,1520,000
Jihomoravský kraj0,5500,0750,1040,0430,0000,2070,020
Plzeňský kraj + Karlovarský kraj0,5960,0910,1050,0660,0000,1420,000
Královehradecký kraj + Pardubický kraj0,6160,0870,0670,0460,0330,1510,000
Středočeský kraj + Praha0,5640,0560,0720,1570,0390,1120,001
Kraj Vysočina0,7180,0420,1010,0280,0000,1110,000
Liberecký kraj0,7260,0980,0280,0480,0170,0840,000
Moravskoslezský kraj0,2940,0170,3090,0230,0000,0810,276
Olomoucký kraj0,3750,0980,3620,0310,0000,1190,014
Ústecký kraj0,6690,0730,0670,0580,0000,1290,004
Zlínský kraj0,6170,0280,1160,0290,0000,1080,101

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Část A

Heterogenní hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny paušální úhradou a v hodnoceném období jsou hrazeny rovněž paušální úhradou

cz-DRG báze-kódCZ-DRG skupina -kódČást A - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váha
00-10600-106-00Transplantace orgánů nezařazených jinde6,9043
00-K0100-K01-01Léčba akutní rejekce transplantovaného orgánu u pacientů s CC=3-42,5976
00-K0100-K01-02Léčba akutní rejekce transplantovaného orgánu u pacientů s CC=0-21,1361
00-K0200-K02-00Léčba akutní rejekce transplantáru krvetvorných buněk1,8520
00-M0100-M01-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 97-240 hodin (5-10 dnů)16,4795
00-M0100-M01-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 97-240 hodin (5-10 dnů)13,3348
00-M0100-M01-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 97-240 hodin (5-10 dnů)10,0288
00-M0100-M01-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 97-240 hodin (5-10 dnů)6,8500
00-M0200-M02-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 241-504 hodin (11-21 dnů)22,6076
00-M0200-M02-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 241-504 hodin (11-21 dnů)20,2372
00-M0200-M02-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 241-504 hodin (11-21 dnů)15,9742
00-M0200-M02-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 241-504 hodin (11-21 dnů)12,0712
00-M0300-M03-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 505-1008 hodin (22-42 dnů)32,2263
00-M0300-M03-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 505-1008 hodin (22-42 dnů)32,0540
00-M0300-M03-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 505-1008 hodin (22-42 dnů)29,1061
00-M0300-M03-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 505-1008 hodin (22-42 dnů)25,3432
00-M0400-M04-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 1009-1800 hodin (43-75 dnů)57,0746
00-M0400-M04-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 1009-1800 hodin (43-75 dnů)44,6639
00-M0400-M04-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 1009-1800 hodin (43-75 dnů)44,6639
00-M0400-M04-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 1009-1800 hodin (43-75 dnů)42,3537
00-M0500-M05-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 1801a více hodin (76 a více dnů)70,1683
00-M0500-M05-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)70,1683
00-M0500-M05-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)70,1683
00-M0500-M05-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)70,1683
01-C0101-C01-01Aplikace více než 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy5,4786
01-C0101-C01-02Aplikace 90 až 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy3,7070
01-C0101-C01-03Aplikace 45 až 90 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy1,6255
01-C0101-C01-04Aplikace 25 až 45 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy0,8575
01-C0101-C01-05Aplikace 15 až 25 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy0,7135
01-C0101-C01-06Aplikace méně než 15 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro onemocnění nervové soustavy0,9264
01-C0201-C02-01Trombolýza pomocí rt-PA v komplexním CVSP u pacientů s CC=1-42,4643
01-C0201-C02-02Trombolýza pomocí rt-PA v komplexním CVSP u pacientů s CC=01,4877
01-C0201-C02-03Trombolýza pomocí rt-PA mimo komplexní CVSP u pacientů s CC=l-41,9182
01-C0201-C02-04Trombolýza pomocí rt-PA mimo komplexní CVSP u pacientů s CC=01,2803
01-C0301-C03-01Cílená léčba pro novotvary nervové soustavy0,3594
01-C0301-C03-02Chemoterapie pro novotvary nervové soustavy1,0617
01-C0401-C04-01Cílená léčba pro autoimunitní onemocnění nervové soustavy0,2046
01-C0401-C04-02Chemoterapie pro autoimunitní onemocnění nervové soustavy0,2307
01-D0101-D01-01Dlouhodobý EEG video monitoring pro epilepsii v CVSP1,2420
01-D0101-D01-02Dlouhodobý EEG video monitoring mimo CVSP0,4887
01-D0101-D01-03Jiný dlouhodobý diagnostický monitoring0,1580
01-11201-112-01Mikrochirurgická sutura nervových pletení2,8858
01-11201-112-02Jiný chirurgický výkon na nervových pleteních1,4589
01-11301-113-00Chirurgické uvolnění mononeuropatie horní končetiny0,4288
01-11401-114-01Mikrochirurgická sutura jiných periferních nervů1,1678
01-11401-114-02Jiný chirurgický výkon na jiných periferních nervech1,1562
01-K0101-K01-01Autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy u pacientů s CC=l-40,8493
01-K0101-K01-02Autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy u pacientů s CC=00,5070
01-K0201-K02-01Bakteriální neuroinfekce nebo herpetická meningoencefalitida u pacientů s CC=2-42,6370
01-K0201-K02-02Bakteriální neuroinfekce nebo herpetická meningoencefalitida u pacientů s CC=0-12,2991
01-K0201-K02-03Jiná infekční onemocnění nervové soustavy u pacientů s CC=2-41,7791
01-K0201-K02-04Jiná infekční onemocnění nervové soustavy u pacientů s CC=0-11,1077
01-K0301-K03-01Epilepsie v CVSP u pacientů s CC=3-42,5055
01-K0301-K03-02Epilepsie v CVSP u pacientů s CC=l-20,9814
01-K0301-K03-03Epilepsie v CVSP u dětí do 18 let nebo u pacientů ve věku 75 a více let s CC=00,8921
01-K0301-K03-04Epilepsie v CVSP u pacientů ve věku 18-74 let s CC=00,5639
01-K0301-K03-05Epilepsie mimo CVSP u pacientů s CC=3-41,9289
01-K0301-K03-06Epilepsie mimo CVSP u pacientů s CC=l-20,8079
01-K0301-K03-07Epilepsie mimo CVSP u dětí do 18 let nebo u pacientů ve věku 75 a více let s CC=00,6025
01-K0301-K03-08Epilepsie mimo CVSP u pacientů ve věku 18-74 let s CC=00,3479
01-K0401-K04-01Neurodegenerativní onemocnění u pacientů s CC=l-41,1855
01-K0401-K04-02Neurodegenerativní onemocnění u pacientů s CC=00,8006
01-K0501-K05-01Hydrocefalus u pacientů s CC=1-41,4491
01-K0501-K05-02Hydrocefalus u pacientů s CC=00,5265
01-K0601-K06-00Poruchy spánku0,1391
01-K0701-K07-01Poruchy mozkových nervů u dětí do 18 let věku1,2299
01-K0701-K07-02Poruchy mozkových nervů u pacientů ve věku 18 a více let nebo jiná bolest hlavy u pacientů s CC=l-40,5928
01-K0701-K07-03Jiné bolesti hlavy u pacientů s CC=00,4642
01-K0801-K08-01Neuropatie a onemocnění motoneuronu u pacientů s CC=l-41,1733
01-K0801-K08-02Neuropatie a onemocnění motoneuronu (mimo mononeuropatie horní končetiny) u pacientů s CC=00,6052
01-K0801-K08-03Mononeuropatie horní končetiny u pacientů s CC=00,4618
01-K0901-K09-01Onemocnění nervosvalového přenosu u pacientů s CC=l-41,3216
01-K0901-K09-02Onemocnění nervo svalového přenosu u pacientů s CC=00,7189
01-K1001-K10-01Mozkový infarkt v komplexním CVSP u pacientů s CC=3-42,0594
01-K1001-K10-02Mozkový infarkt v komplexním CVSP u pacientů s CC=l-21,6306
01-K1001-K10-03Mozkový infarkt v komplexním CVSP u pacientů s CC=01,0016
01-K1001-K10-04Mozkový infarkt v CVSP u pacientů s CC=3-41,7108
01-K1001-K10-05Mozkový infarkt v CVSP u pacientů s CC=l-21,2854
01-K1001-K10-06Mozkový infarkt v CVSP u pacientů s CC=00,7492
01-K1001-K10-07Mozkový infarkt mimo CVSP0,6880
01-K1101-K11-01Netraumatické intrakraniální krvácení v komplexním CVSP u pacientů s CC=3-42,3526
01-K1101-K11-02Netraumatické intrakraniální krvácení v komplexním CVSP u pacientů s CC=l-21,9453
01-K1101-K11-03Netraumatické intrakraniální krvácení v komplexním CVSP u pacientů s CC=01,5643
01-K1101-K11-04Netraumatické intrakraniální krvácení v CVSP u pacientů s CC=3-42,8437
01-K1101-K11-05Netraumatické intrakraniální krvácení v CVSP u pacientů s CC=l-21,7173
01-K1101-K11-06Netraumatické intrakraniální krvácení v CVSP u pacientů s CC=01,2120
01-K1101-K11-07Netraumatické intrakraniální krvácení mimo CVSP1,1432
01-K1201-K12-01Jiná cévní onemocnění mozku a míchy v komplexním CVSP0,7129
01-K1201-K12-02Jiná cévní onemocnění mozku a míchy v CVSP0,5010
01-K1201-K12-03Jiná cévní onemocnění mozku a míchy mimo CVSP0,4106
01-K1301-K13-01Novotvary mozku a mozkových plen v CVSP u pacientů s CC=2-41,2432
01-K1301-K13-02Novotvary mozku a mozkových plen v CVSP u pacientů s CC=0-10,7954
01-K1301-K13-03Novotvary mozku a mozkových plen mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,9183
01-K1301-K13-04Novotvary mozku a mozkových plen mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,7021
01-K1401-K14-00Novotvary periferních nervů1,3211
01-K1501-K15-00Vrozené vady nervové soustavy0,6604
01-K1601-K16-01Závažná kraniocerebrální poranění v CVSP u pacientů s CC=3-42,1195
01-K1601-K16-02Závažná kraniocerebrální poranění v CVSP u pacientů s CC=0-21,0797
01-K1601-K16-03Závažná kraniocerebrální poranění mimo CVSP u pacientů s CC=3-42,1969
01-K1601-K16-04Závažná kraniocerebrální poranění mimo CVSP u pacientů s CC=0-20,8955
01-K1601-K16-05Zlomeniny lebky0,5798
01-K1601-K16-06Otřes mozku0,2647
01-K1701-K17-00Poranění periferních nervů0,7244
01-K1801-K18-01Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=42,5029
01-K1801-K18-02Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy u pacientů s CC=2-31,1170
01-K1801-K18-03Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy u pacientů s CC=10,7618
01-K1801-K18-04Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy u pacientů s CC=00,4989
01-M0401-M04-00Léčebná výměnná plazmaferéza pro onemocnění nervové soustavy3,9957
01-R0201-R02-01Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT5,7743
01-R0201-R02-02Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT7,0359
01-R0201-R02-03Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5320
01-R0201-R02-04Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,0615
01-R0201-R02-05Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3778
01-R0201-R02-06Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-12,1618
01-R0201-R02-07Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8892
01-R0201-R02-08Zevní radioterapie pro novotvary nervové soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,6165
02-C0102-C01-00Chemoterapie pro zhoubný novotvar oka a očních adnex0,8826
02-10902-109-01Filtrační operace pro glaukom u dětí do 18 let1,6584
02-10902-109-02Implantace drenážního implantátu pro glaukom u pacientů ve věku 18a více let0,7055
02-10902-109-03Filtrační operace pro glaukom u pacientů ve věku 18a více let0,9298
02-11202-112-01Jiný chirurgický výkon na oku nebo očnici pro zánět nebo u dětí do 6 let1,5392
02-11202-112-02Jiný chirurgický výkon na oku pro jiné hlavní diagnózy u pacientů ve věku 6 a více let0,9704
02-11302-113-01Malý chirurgický výkon na očních adnexech se závažnou hlavní diagnózou nebo u dětí do 6 let0,6972
02-11302-113-02Malý chirurgický výkon na očních adnexech pro jiné hlavní diagnózy u pacientů ve věku 6 a více let0,3760
02-K0102-K01-01Zánětlivá onemocnění oka u pacientů s CC=2-41,2845
02-K0102-K01-02Zánětlivá onemocnění oka u pacientů s CC=0-10,7775
02-K0202-K02-01Závažná zánětlivá onemocnění očních adnex a očnice0,8901
02-K0202-K02-02Ostatní zánětlivá onemocnění očních adnex a očnice0,5529
02-K0302-K03-00Funkční poruchy rohovky0,4361
02-K0402-K04-00Funkční poruchy čočky0,3047
02-K0502-K05-01Funkční poruchy sklivce, sítnice a cévnatky u dětí do 18 let nebo sítnicové cévní uzávěry0,6785
02-K0502-K05-02Ostatní funkční poruchy sklivce, sítnice a cévnatky u pacientů ve věku 18 a více let0,4531
02-K0602-K06-01Glaukom u dětí do 18 let0,4504
02-K0602-K06-02Glaukom u pacientů ve věku 18a více let0,3615
02-K0702-K07-01Paralytický strabismus0,9488
02-K0702-K07-02Ostatní funkční poruchy očních adnex0,4870
02-K0802-K08-00Novotvary oka, očních adnex a očnice0,5323
02-K0902-K09-00Oční traumata0,4072
02-K1002-K10-00Vrozené vady oka, očních adnex a očnice0,4958
02-K1102-K11-01Onemocnění zrakového nervu a zrakových drah0,8820
02-K1102-K11-02Jiné onemocnění oka, očních adnex nebo očnice0,5218
02-M0102-M01-01Laserová a koagulační léčba u dětí do 18 let1,5698
02-M0102-M01-02Laserová a koagulační léčba u pacientů ve věku 18a více let0,5830
02-R0302-R03-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,3021
02-R0302-R03-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT5,8603
02-R0302-R03-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5367
02-R0302-R03-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,0549
02-R0302-R03-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3298
02-R0302-R03-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,8903
02-R0302-R03-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8277
02-R0302-R03-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar oka v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,0681
03-C0103-C01-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla0,4937
03-C0103-C01-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla0,4490
03-10403-104-01Resekce poloviny obličeje, totální resekce horní čelisti nebo jiný rozsáhlý resekční výkon na čelisti nebo obličeji pro zhoubný novotvar se zavedením gastrostomie, umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo s CC=3-45,4509
03-10403-104-02Jiný rozsáhlý resekční výkon na čelisti nebo obličeji pro zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-23,2845
03-10503-105-01Odstranění hrtanu nebo resekční výkon na hrtanu s odstraněním krčních mízních uzlin a se zavedením gastrostomie, umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo s CC=3-45,8656
03-10503-105-02Odstranění hrtanu nebo resekční výkon na hrtanu s odstraněním krčních mízních uzlin u pacientů s CC=0-24,6008
03-10603-106-01Resekční výkon na hltanu nebo totální odstranění jazyka se zavedením gastrostomie, umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo s CC=3-45,4712
03-10603-106-02Resekční výkon na hltanu nebo totální odstranění jazyka u pacientů s CC=0-24,2982
03-11303-113-00Jiný chirurgický výkon na hrtanu1,2947
03-11403-114-01Chirurgický výkon ve vnitřním uchu nebo chirurgický výkon ve středním uchu pro novotvar, u dětí do 3 let věku, s CC=3-4 nebo s dalším provedeným výkonem pro komplikaci2,0825
03-11403-114-02Chirurgický výkon ve středním uchu pro onemocnění mimo novotvar u pacientů ve věku 3 a více let s CC=0-21,1086
03-11903-119-01Jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti u pacientů s CC=3-41,6297
03-11903-119-02Jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti pro zhoubný novotvar nebo pro zánět u pacientů s CC=0-20,8883
03-11903-119-03Jiný výkon v ústní dutině nebo na čelisti pro onemocnění mimo zhoubný novotvar a zánět u pacientů s CC=0-20,6070
03-12103-121-00Odstranění hltanové mandle0,3850
03-12203-122-01Jiný výkon pro onemocnění horních cest dýchacích nebo hrtanu u pacientů s CC=3-41,3317
03-12203-122-02Jiný výkon pro zhoubný novotvar horních cest dýchacích nebo hrtanu u pacientů s CC=0-20,7597
03-12203-122-03Jiný výkon pro onemocnění horních cest dýchacích nebo hrtanu mimo zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-20,4905
03-12303-123-00Extrakce zubu nebo preprotetická úprava alveolu0,4764
03-12403-124-00Tracheostomie1,7938
03-K0103-K01-01Záněty ucha mimo nehnisavý zánět středního ucha0,6699
03-K0103-K01-02Nehnisavý zánět středního ucha0,3724
03-K0203-K02-01Záněty horních cest dýchacích a hrtanu s CC=3-40,8926
03-K0203-K02-02Záněty horních cest dýchacích a hrtanu u pacientů ve věku 65 a více letnebosCC=l-20,5689
03-K0203-K02-03Záněty horních cest dýchacích a hrtanu u pacientů do 65 let věku s CC=00,3396
03-K0303-K03-01Záněty úst, ústní dutiny a čelisti u pacientů s CC=2-41,5194
03-K0303-K03-02Záněty úst, ústní dutiny a čelisti u pacientů s CC=0-10,4925
03-K0403-K04-01Funkční a strukturální poruchy ucha u pacientů ve věku 18 a více let0,4666
03-K0403-K04-02Funkční a strukturální poruchy ucha u dětí do 18 let věku0,3881
03-K0503-K05-00Funkční a strukturální poruchy nosu a nosních dutin0,3859
03-K0603-K06-01Akutní záněty krčních mandlí0,4718
03-K0603-K06-02Nemoci mandlí a adenoidní tkáně mimo akutní záněty0,2683
03-K0703-K07-00Funkční a strukturální poruchy hrtanu0,3638
03-K0803-K08-00Nezánětlivé nemoci úst, ústní dutiny a čelisti0,4275
03-K0903-K09-01Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla v CVSP0,5992
03-K0903-K09-02Zhoubný novotvar ucha, nosu, úst a hrdla mimo CVSP0,4166
03-K1003-K10-01Novotvary ucha, nosu, úst a hrdla mimo zhoubné0,5238
03-K1003-K10-02Polypy nosu a hrdla0,3444
03-K1103-K11-00Vrozené vady ucha, nosu, úst a hrdla0,4383
03-K1203-K12-01Traumata ucha, nosu, úst a hrdla v CVSP0,3760
03-K1203-K12-02Traumata ucha, nosu, úst a hrdla mimo CVSP0,3345
03-K1303-K13-01Jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla u pacientů s CC=l-40,6340
03-K1303-K13-02Jiné nemoci ucha, nosu, úst a hrdla u pacientů s CC=00,2555
03-R0103-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,7783
03-R0103-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT5,7536
03-R0103-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,8781
03-R0103-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT2,9835
03-R0103-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3383
03-R0103-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,9324
03-R0103-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8770
03-R0103-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-10,9493
03-R0203-R02-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar ústní dutiny, hltanu nebo nosohltanu v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,8790
03-R0203-R02-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar ústní dutiny, hltanu nebo nosohltanu v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
04-C0104-C01-01Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii u pacientů s CC=l-41,9075
04-C0104-C01-02Trombolýza pomocí rt-PA pro plicní embolii u pacientů s CC=01,2656
04-C0204-C02-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar dýchací soustavy0,2849
04-C0204-C02-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy0,3589
04-10104-101-00Extrakorporální membránová oxygenace pro plicní embolii7,4300
04-10704-107-00Destrukční výkon pro onemocnění dýchací soustavy1,7130
04-10804-108-01Opakovaná hrudní drenáž nebo hrudní drenáž u pacientů s CC=42,9021
04-10804-108-02Hrudní drenáž otevřeným přístupem nebo thorakoskopicky u pacientů s CC=0-32,2174
04-10804-108-03Klasická nebo perkutánní hrudní drenáž u pacientů s CC=l-31,5696
04-10804-108-04Klasická nebo perkutánní hrudní drenáž u pacientů s CC=00,9423
04-10904-109-01Diagnostický chirurgický výkon nebo odstranění mízních uzlin pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=l-42,8443
04-10904-109-02Diagnostický chirurgický výkon nebo odstranění mízních uzlin pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=00,8150
04-11004-110-01Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie bez jejího uzavření1,1325
04-11004-110-02Chirurgický výkon pro ošetření tracheostomie s jejím uzavřením0,6898
04-K0104-K01-01Tuberkulóza u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=l-41,6702
04-K0104-K01-02Tuberkulóza u pacientů ve věku 18 a více let s CC=00,5398
04-K0204-K02-01Časné úmrtí do 2 dnů pro zánět plic0,2071
04-K0204-K02-02Záněty plic u pacientů s CC=4 nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)2,5186
04-K0204-K02-03Záněty plic u pacientů s CC=2-31,2859
04-K0204-K02-04Záněty plic u pacientů s CC=0-10,8247
04-K0304-K03-01Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=3-41,1687
04-K0304-K03-02Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=l-20,8260
04-K0304-K03-03Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek u pacientů s CC=00,5318
04-K0404-K04-01Astma u pacientů s CC=2-41,1272
04-K0404-K04-02Astma u pacientů s CC=0-10,5047
04-K0504-K05-01Časné úmrtí do 2 dnů pro plicní embolii0,3542
04-K0504-K05-02Plicní embolie v CVSP u pacientů s akutním cor pulmonale, CC=3-4 nebo s umělou sliční ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)1,2657
04-K0504-K05-03Plicní embolie v CVSP u pacientů bez akutního cor pulmonale s CC=0-20,7498
04-K0504-K05-04Plicní embolie mimo CVSP u pacientů s akutním cor pulmonale, CC=3-4 nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)1,0263
04-K0504-K05-05Plicní embolie mimo CVSP u pacientů bez akutního cor pulmonale s CC=0-20,6223
04-K0604-K06-01Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=41,9838
04-K0604-K06-02Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=2-31,0042
04-K0604-K06-03Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s CC=0-10,6626
04-K0704-K07-01Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=41,7309
04-K0704-K07-02Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=2-31,1432
04-K0704-K07-03Intersticiální plicní nemoc u pacientů s CC=0-10,6626
04-K0804-K08-01Časné úmrtí do 2 dnů pro respirační selhání0,5283
04-K0804-K08-02Respirační selhání u pacientů s CC=42,6110
04-K0804-K08-03Respirační selhání u pacientů s CC=2-31,5965
04-K0804-K08-04Respirační selhání u pacientů s CC=0-10,9273
04-K0904-K09-01Časné úmrtí do 2 dnů pro zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku0,1329
04-K0904-K09-02Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku v CVSP u pacientů s CC=2-41,2861
04-K0904-K09-03Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku v CVSP u pacientů s CC=0-10,6275
04-K0904-K09-04Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,9289
04-K0904-K09-05Zhoubný novotvar dýchací soustavy a hrudníku mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,5342
04-K1004-K10-01Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné u pacientů s CC=2-40,8760
04-K1004-K10-02Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné u pacientů s CC=0-10,3888
04-K1104-K11-01Cystická fibróza u pacientů ve věku 16 a více let1,8947
04-K1104-K11-02Cystická fibróza u dětí do 16 let věku1,7855
04-K1204-K12-00Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu0,6730
04-K1304-K13-01Trauma dýchací soustavy a hrudníku v CVSP0,6427
04-K1304-K13-02Trauma dýchací soustavy a hrudníku mimo CVSP0,4800
04-K1404-K14-01Pneumo torax a herno torax u pacientů s CC=3-41,6799
04-K1404-K14-02Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=l-21,3401
04-K1404-K14-03Pneumotorax a hemotorax u pacientů s CC=00,7871
04-K1504-K15-01Jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=42,2197
04-K1504-K15-02Plicní edém nebo jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=2-31,0601
04-K1504-K15-03Jiné nemoci dýchací soustavy u pacientů s CC=0-10,4901
04-M0104-M01-01Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 1801 a více hodin (76 a více dní)70,1683
04-M0104-M01-02Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 1009-1800 hodin (43-75 dní)42,3537
04-M0104-M01-03Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 505-1008 hodin (22-42 dní)17,5389
04-M0104-M01-04Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 241-504 hodin (11-21 dní)11,1008
04-M0104-M01-05Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 97-240 hodin (5-10 dní)6,2101
04-M0104-M01-06Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 dny) u pacientů s CC=3-43,5309
04-M0104-M01-07Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 dny) u pacientů s CC=0-22,6560
04-M0204-M02-01Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně pro chronickou obstrukční plicní nemoc4,7998
04-M0204-M02-02Endoskopická dilatace stenóz pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=l-42,1123
04-M0204-M02-03Endoskopický výkon mimo dilatace pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=l-41,5855
04-M0204-M02-04Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy u pacientů s CC=00,7238
04-R0204-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,2187
04-R0204-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT5,9350
04-R0204-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5850
04-R0204-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT2,4268
04-R0204-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3156
04-R0204-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,4775
04-R0204-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,7944
04-R0204-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,0152
04-R0304-R03-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,8013
04-R0304-R03-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
05-D0105-D01-01Elektrořyziologické vyšetření nebo implantace arytmického záznamníku se srdeční katetrizací2,1281
05-D0105-D01-02Implantace arytmického záznamníku1,5751
05-D0105-D01-03Elektrořyziologické vyšetření1,0069
05-D0105-D01-04Jiná invazivní diagnostika pro srdeční zástavu nebo šok nebo u pacientů s CC=3-42,0049
05-D0105-D01-05Jiná invazivní diagnostika pro závažné onemocnění oběhové soustavy mimo zástavu nebo šok u pacientů s CC=21,1738
05-D0105-D01-06Jiná invazivní diagnostika pro závažné onemocnění oběhové soustavy mimo zástavu nebo šok u pacientů s CC=0-10,7611
05-D0105-D01-07Jiná invazivní diagnostika pro jinou nemoc oběhové soustavy u pacientů s CC=20,5327
05-D0105-D01-08Jiná invazivní diagnostika pro jinou nemoc oběhové soustavy u pacientů s CC=0-10,4093
05-10105-101-01Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 241 a více hodin (11a více dní)117,0120
05-10105-101-02Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)76,3253
05-10105-101-03Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (bez UPV nebo max. 4 dny)69,5602
05-10205-102-01Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 241 a více hodin (11a více dní)51,1247
05-10205-102-02Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)36,2756
05-10205-102-03Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (bez UPV nebo max. 4 dny)17,5910
05-10305-103-01Zavedení jiné mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 241 a více hodin (11a více dní)31,2202
05-10305-103-02Zavedení jiné mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)17,6002
05-10305-103-03Dva operační výkony na srdci nebo aortě v různých dnech se zavedením jiné mechanické srdeční podpory18,6426
05-10305-103-04Zavedení jiné mechanické srdeční podpory s nejvýše jedním operačním dnem na srdci nebo aortě10,5650
05-10605-106-01Roboticky asistovaná náhrada nebo plastika 2 a více chlopní7,4872
05-11005-110-01Roboticky asistovaná náhrada mitrální nebo trikuspidální chlopně7,4529
05-11105-111-01Roboticky asistovaná plastika mitrální nebo trikuspidální chlopně8,9195
05-11305-113-01Roboticky asistovaný chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách7,8719
05-11405-114-01Implantace kardioverteru-defíbrilátoru s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=410,0059
05-11405-114-02Implantace kardioverteru-defíbrilátoru se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-36,3217
05-11405-114-03Implantace dvoukomorového nebo subkutánního kardioverteru-defíbrilátoru u pacientů s CC=0-36,1292
05-11405-114-04Implantace dvoudutinového nebo jednodutinového kardioverteru-defíbrilátoru u pacientů s CC=0-35,4003
05-11505-115-00Chirurgická ablace poruchy srdečního rytmu11,7819
05-11605-116-01Roboticky asistovaný aortokoronární bypass5,9841
05-11705-117-00Odstranění nebo chirurgická drenáž perikardu4,4776
05-11805-118-01Roboticky asistovaný bypass nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hradní a břišní dutině6,9204
05-11805-118-02Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hradní a břišní dutině s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=47,6033
05-11805-118-03Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hradní a břišní dutině s odstraněním uzávěru cévy nebo se závažnou vedlejší diagnózou nebo u pacientů s CC=2-34,9308
05-11805-118-04Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hradní a břišní dutině u pacientů s CC=0-13,6121
05-12005-120-01Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév v CVSP u pacientů s CC=l-45,8971
05-12005-120-02Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév v CVSP u pacientů s CC=04,0667
05-12005-120-03Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév mimo CVSP3,7969
05-12105-121-01Chirurgická implantace nebo extrakce stimulačních elektrod5,3882
05-12105-121-02Transvenózní extrakce stimulačních elektrod1,6566
05-12305-123-01Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév pacientů s CC=3-4 v CVSP4,1421
05-12305-123-02Amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév v CVSPu pacientů sCC=0-22,2504
05-12305-123-03Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév pacientů s CC=3-4 mimo CVSP2,3265
05-12305-123-04Amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév mimo CVSP u pacientů s CC=0-21,6292
05-12405-124-01Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=45,1613
05-12405-124-02Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu s endovaskulárním výkonem ve stejný den u pacientů s CC=0-34,3617
05-12405-124-03Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu u pacientů s CC=2-33,1405
05-12405-124-04Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu u pacientů s CC=0-12,1857
05-12605-126-01Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen v CVSP u pacientů s CC=l-42,3390
05-12605-126-02Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen v CVSP u pacientů s CC=01,5084
05-12605-126-03Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen mimo CVSP1,2887
05-12705-127-01Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy v CVSP u pacientů s CC=l-42,2878
05-12705-127-02Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy v CVSP u pacientů s CC=01,9340
05-12705-127-03Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy mimo CVSP0,9569
05-12805-128-01Amputace prstů nebo záprstí pro nemoc periferních cév v CVSP1,1691
05-12805-128-02Amputace prstů nebo záprstí pro nemoc periferních cév mimo CVSP1,0405
05-12905-129-01Vytvoření AV zkratu protézou pro onemocnění periferních tepen1,1762
05-12905-129-02Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro onemocnění periferních tepen u pacientů s CC=2-41,2307
05-12905-129-03Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro onemocnění periferních tepen u pacientů s CC=0-10,9437
05-13005-130-01Operace povrchových končetinových žil s ošetřením refluxu otevřeným přístupem0,6414
05-13005-130-02Operace povrchových končetinových žil termickými metodami0,4673
05-13005-130-03Extirpace varikózních větví bez ošetření refluxu v žilních kmenech0,5324
05-K0105-K01-01Nemoci myokardu u pacientů s CC=3-41,5759
05-K0105-K01-02Nemoci myokardu u pacientů s CC=l-21,0186
05-K0105-K01-03Nemoci myokardu u pacientů s CC=00,6605
05-K0205-K02-01Nemoci perikardu v CVSP u pacientů s CC=l-41,6235
05-K0205-K02-02Nemoci perikardu v CVSP u pacientů s CC=00,8408
05-K0205-K02-03Nemoci perikardu mimo CVSP0,7566
05-K0305-K03-01Akutní koronární syndrom v CVSP u pacientů s CC=3-41,7359
05-K0305-K03-02Akutní koronární syndrom v CVSP u pacientů s CC=l-21,2156
05-K0305-K03-03Akutní koronární syndrom v CVSP u pacientů s CC=00,5465
05-K0305-K03-04Akutní koronární syndrom mimo CVSP u pacientů s CC=3-41,3400
05-K0305-K03-05Akutní koronární syndrom mimo CVSP u pacientů s CC=l-20,7273
05-K0305-K03-06Akutní koronární syndrom mimo CVSP u pacientů s CC=00,3319
05-K0405-K04-01Chronická ischemická choroba srdeční v CVSP u pacientů s CC=2-40,8713
05-K0405-K04-02Chronická ischemická choroba srdeční v CVSP u pacientů s CC=0-10,4532
05-K0405-K04-03Chronická ischemická choroba srdeční mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,7400
05-K0405-K04-04Chronická ischemická choroba srdeční mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,3191
05-K0505-K05-01Poruchy srdečního rytmu v CVSP u pacientů s CC=3-41,8811
05-K0505-K05-02Poruchy srdečního rytmu v CVSP u pacientů s CC=1-20,9060
05-K0505-K05-03Poruchy srdečního rytmu mimo CVSP u pacientů s CC=3-41,1072
05-K0505-K05-04Poruchy srdečního rytmu mimo CVSP u pacientů s CC=1-20,5895
05-K0505-K05-05Poruchy srdečního rytmu u pacientů s CC=00,3782
05-K0605-K06-01Srdeční zástava a šok v CVSP u pacientů s CC=4 nebo umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)2,5053
05-K0605-K06-02Srdeční zástava a šok mimo CVSP u pacientů s CC=4 nebo umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)1,9416
05-K0605-K06-03Časné úmrtí do 2 dnů pro srdeční zástavu nebo šok0,3812
05-K0605-K06-04Srdeční zástava a šok v CVSP u pacientů s CC=0-31,2140
05-K0605-K06-05Srdeční zástava a šok mimo CVSP u pacientů s CC=0-31,0104
05-K0705-K07-01Srdeční selhání s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)3,8003
05-K0705-K07-02Časné úmrtí do 2 dnů pro srdeční selhání0,2451
05-K0705-K07-03Srdeční selhání v CVSP u pacientů s CC=3-41,7626
05-K0705-K07-04Srdeční selhání v CVSP u pacientů s CC=l-21,1310
05-K0705-K07-05Srdeční selhání v CVSP u pacientů s CC=00,8141
05-K0705-K07-06Srdeční selhání mimo CVSP u pacientů s CC=3-41,2489
05-K0705-K07-07Srdeční selhání mimo CVSP u pacientů s CC=l-20,7605
05-K0705-K07-08Srdeční selhání mimo CVSP u pacientů s CC=00,5616
05-K0805-K08-01Zánět endokardu v CVSP u pacientů s CC=3-45,0400
05-K0805-K08-02Zánět endokardu v CVSP u pacientů s CC=0-22,5421
05-K0805-K08-03Zánět endokardu mimo CVSP2,1511
05-K0905-K09-01Funkční a strukturální poruchy chlopní u pacientů s CC=3-41,4126
05-K0905-K09-02Funkční a strukturální poruchy chlopní u pacientů s CC=l-20,6410
05-K0905-K09-03Funkční a strukturální poruchy chlopní u pacientů s CC=00,4255
05-K1005-K10-00Funkční a strukturální poruchy aorty0,5281
05-K1105-K11-01Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace u pacientů s CC=l-40,9810
05-K1105-K11-02Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace u pacientů s CC=00,6746
05-K1205-K12-01Funkční a strukturální poruchy periferních tepen u pacientů s CC=3-41,0042
05-K1205-K12-02Funkční a strukturální poruchy periferních tepen u pacientů s CC=0-20,5360
05-K1305-K13-01Trombóza hlubokých žil nebo žilní městky s vředem nebo jiné nemoci žil u pacientů s CC=3-4 v CVSP1,2979
05-K1305-K13-02Jiné nemoci žil v CVSP u pacientů s CC=0-20,6095
05-K1305-K13-03Trombóza hlubokých žil nebo žilní městky s vředem nebo jiné nemoci žil u pacientů s CC=3-4 mimo CVSP0,9328
05-K1305-K13-04Jiné nemoci žil mimo CVSP u pacientů s CC=0-20,4039
05-K1405-K14-01Hypertenze se selháním srdce nebo ledvin v CVSP1,1473
05-K1405-K14-02Hypertenze v CVSP u pacientů s CC=l-40,8427
05-K1405-K14-03Hypertenze v CVSP u pacientů s CC=00,4416
05-K1405-K14-04Hypertenze se selháním srdce nebo ledvin mimo CVSP0,8083
05-K1405-K14-05Hypertenze mimo CVSP u pacientů s CC=l-40,4738
05-K1405-K14-06Hypertenze mimo CVSP u pacientů s CC=00,2732
05-K1505-K15-01Hypotenze a kolaps v CVSP u pacientů s CC=l-40,8319
05-K1505-K15-02Hypotenze a kolaps v CVSP u pacientů s CC=00,4751
05-K1505-K15-03Hypotenze a kolaps mimo CVSP u pacientů s CC=l-40,4708
05-K1505-K15-04Hypotenze a kolaps mimo CVSP u pacientů s CC=00,2943
05-K1605-K16-00Vrozené vady oběhové soustavy0,6507
05-K1705-K17-00Traumata oběhové soustavy1,1113
05-K1805-K18-00Komplikace umělých náhrad1,0295
05-K1905-K19-01Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy v CVSP0,4117
05-K1905-K19-02Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy mimo CVSP0,2417
05-M0905-M09-00Dočasná srdeční stimulace nebo úprava endokardiální elektrody1,2437
05-M1005-M10-00Elektrická kardioverse0,2046
06-C0106-C01-00Cílená léčba pro Crohnovu nemoc nebo ulcerózní kolitidu0,3927
06-C0206-C02-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar trávicí soustavy0,2723
06-C0206-C02-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar jícnu nebo žaludku0,3471
06-C0206-C02-03Chemoterapie pro zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu0,2577
06-D0106-D01-00Endoskopický diagnostický výkon a staging pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu1,3544
06-10506-105-01Roboticky asistované odstranění nebo resekce konečníku4,1919
06-11206-112-01Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=44,6520
06-11206-112-02Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-32,5862
06-11206-112-03Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-31,8894
06-11306-113-01Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-43,7052
06-11306-113-02Stomický výkon pro závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-22,0766
06-11306-113-03Stomický výkon pro méně závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-21,6753
06-11406-114-01Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-43,5490
06-11406-114-02Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-21,6961
06-12006-120-01Jiný chirurgický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=2-42,5153
06-12006-120-02Jiný chirurgický výkon pro onemocnění trávicí soustavy mimo akutní bolest břicha a jiné symptomy u pacientů s CC=0-11,6910
06-12006-120-03Jiný chirurgický výkon pro akutní bolest břicha nebo jiné symptomy týkající se trávicí soustavy u pacientů s CC=0-10,4210
06-12206-122-01Chirurgické odstranění hemoroidů staplerovou metodou0,6437
06-12206-122-02Chirurgické odstranění hemoroidů klasickou metodou0,4360
06-K0106-K01-01Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=42,0233
06-K0106-K01-02Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=2-31,2551
06-K0106-K01-03Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=0-10,7997
06-K0206-K02-01Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=41,3010
06-K0206-K02-02Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=2-30,7991
06-K0206-K02-03Parazitární a bakteriální střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=0-10,4796
06-K0206-K02-04Virové střevní infekce u pacientů s CC=0-10,3634
06-K0306-K03-01Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=41,5786
06-K0306-K03-02Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=2-30,9657
06-K0306-K03-03Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=0-10,4402
06-K0406-K04-01Peptický vřed a zánět žaludku u pacientů s CC=41,9043
06-K0406-K04-02Peptický vřed a zánět žaludku s perforací nebo krvácením nebo u pacientů s CC=2-30,8832
06-K0406-K04-03Peptický vřed bez perforace a krvácení a jiný zánět žaludku u pacientů s CC=0-10,3825
06-K0506-K05-01Nemoci apendixu se zánětem peritonea1,0575
06-K0506-K05-02Nemoci apendixu bez zánětu peritonea0,3514
06-K0606-K06-01Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u pacientů s CC=l-41,3448
06-K0606-K06-02Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u pacientů s CC=00,6936
06-K0706-K07-01Divertikulární nemoc střeva s perforací a abscesem nebo u pacientů s CC=2-40,8850
06-K0706-K07-02Divertikulární nemoc střeva bez perforace a abscesu u pacientů s CC=0-10,4442
06-K0806-K08-01Varixy jícnu s krvácením nebo jiné funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku u pacientů s CC=3-41,3269
06-K0806-K08-02Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo krvácející varixy s CC=0-20,3958
06-K0906-K09-01Kýly u pacientů s CC=2-41,3519
06-K0906-K09-02Kýly u pacientů s CC=0-10,3555
06-K1006-K10-01Vaskulární onemocnění střeva nebo obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=3-41,6342
06-K1006-K10-02Vaskulární onemocnění střeva u pacientů s CC=0-2 nebo obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=l-20,7926
06-K1006-K10-03Obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=00,4388
06-K1106-K11-00Nemoci anorekta0,3481
06-K1206-K12-01Pooperační střevní malabsorpce2,0524
06-K1206-K12-02Střevní malabsorpce mimo pooperační0,5052
06-K1306-K13-01Zhoubný novotvar jícnu a žaludku v CVSP u pacientů s CC=2-41,0836
06-K1306-K13-02Zhoubný novotvar jícnu a žaludku v CVSP u pacientů s CC=0-10,6088
06-K1306-K13-03Zhoubný novotvar jícnu a žaludku mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,8684
06-K1306-K13-04Zhoubný novotvar jícnu a žaludku mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4728
06-K1406-K14-01Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu v CVSP u pacientů s CC=2-41,1700
06-K1406-K14-02Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu v CVSP u pacientů s CC=0-10,5728
06-K1406-K14-03Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,8319
06-K1406-K14-04Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4802
06-K1506-K15-01Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné u pacientů s CC=1-40,5806
06-K1506-K15-02Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné u pacientů s CC=00,2777
06-K1606-K16-00Vrozené vady trávicí soustavy0,5506
06-K1706-K17-01Traumata trávicí soustavy mimo cizí těleso0,5445
06-K1706-K17-02Cizí těleso v trávicí soustavě0,2968
06-K1806-K18-00Umělá vyústění trávicí soustavy0,4201
06-K1906-K19-01Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=3-41,4271
06-K1906-K19-02Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=l-21,1658
06-K1906-K19-03Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=00,8901
06-K2006-K20-01Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=3-41,4596
06-K2006-K20-02Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=l-20,9370
06-K2006-K20-03Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=00,4423
06-K2106-K21-01Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC 3-41,4296
06-K2106-K21-02Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=l-20,8085
06-K2106-K21-03Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=00,4443
06-K2206-K22-01Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-41,2008
06-K2206-K22-02Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=l-20,5802
06-K2206-K22-03Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=00,3165
06-M0106-M01-01Endoskopický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-42,1871
06-M0106-M01-02Endoskopický výkon pro odstranění leze trávicí soustavy u pacientů s CC=0-21,2191
06-M0106-M01-03Endoskopická dilatace trávicí trubice, zavedení stentu nebo stavění krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=0-20,8245
06-M0106-M01-04Endoskopické zavedení gastrostomie pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-20,6510
06-M0106-M01-05Endoskopický výkon pro jícnové varixy, odstranění polypu nebo cizího tělesa z trávicí soustavy u pacientů s CC=0-20,4171
06-R0106-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT5,8961
06-R0106-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT5,5322
06-R0106-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,3937
06-R0106-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT2,8504
06-R0106-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,2970
06-R0106-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,9931
06-R0106-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8460
06-R0106-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-10,8651
06-R0206-R02-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,7760
06-R0206-R02-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
07-C0107-C01-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní0,3924
07-C0107-C01-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní0,3053
07-10507-105-00Destrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní1,7683
07-10707-107-00Nekrektomie nebo drenážní výkon pro akutní zánět slinivky břišní10,6993
07-10907-109-00Výkon na nervech pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní1,1562
07-11107-111-01Jiný chirurgický výkon v dutině břišní pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní u pacientů s CC=2-43,2428
07-11107-111-02Jiný chirurgický výkon v dutině břišní pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní u pacientů s CC=0-11,5151
07-K0107-K01-01Zánět a selhání jater u pacientů s CC=3-41,7039
07-K0107-K01-02Zánět a selhání jater u pacientů s CC=0-20,9301
07-K0207-K02-01Akutní zánět slinivky břišní u pacientů s CC=3-42,6397
07-K0207-K02-02Akutní zánět slinivky břišní u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=21,4137
07-K0207-K02-03Akutní zánět slinivky břišní u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-10,7742
07-K0307-K03-01Chronický zánět a cysta slinivky břišní u pacientů s CC=3-42,1691
07-K0307-K03-02Chronický zánět a cysta slinivky břišní u pacientů s CC=0-20,5306
07-K0407-K04-01Cirhóza a alkoholová hepatitida u pacientů s CC=42,9830
07-K0407-K04-02Cirhóza a alkoholová hepatitida u pacientů s CC=31,4744
07-K0407-K04-03Cirhóza a alkoholová hepatitida u pacientů s CC=l-2 nebo hepatorenální syndrom1,0898
07-K0407-K04-04Cirhóza a alkoholová hepatitida u pacientů s CC=00,6136
07-K0507-K05-01Obstrukce nebo zánět žlučníku a žlučových cest u pacientů s CC=3-41,4122
07-K0507-K05-02Zánět žlučníku a žlučových cest u pacientů s CC=0-20,6019
07-K0507-K05-03Obstrukce žlučníku a žlučových cest u pacientů s CC=0-20,3577
07-K0607-K06-01Zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest v CVSP u pacientů s CC=2-41,0365
07-K0607-K06-02Zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest v CVSP u pacientů s CC=0-10,4571
07-K0607-K06-03Zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,7653
07-K0607-K06-04Zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4605
07-K0707-K07-01Zhoubný novotvar slinivky břišní v CVSP u pacientů s CC=2-41,0751
07-K0707-K07-02Zhoubný novotvar slinivky břišní v CVSP u pacientů s CC=0-10,5326
07-K0707-K07-03Zhoubný novotvar slinivky břišní mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,8013
07-K0707-K07-04Zhoubný novotvar slinivky břišní mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4249
07-K0807-K08-01Novotvary hepatobiliární soustavy a slinivky břišní mimo zhoubné u pacientů s CC=2-40,8339
07-K0807-K08-02Novotvary hepatobiliární soustavy a slinivky břišní mimo zhoubné u pacientů s CC=0-10,3721
07-K0907-K09-00Vrozené vady hepatobiliární soustavy a slinivky břišní0,8726
07-K1007-K10-00Traumata hepatobiliární soustavy a slinivky břišní1,2437
07-K1107-K11-01Jiné nemoci hepatobiliární soustavy a slinivky břišní u pacientů s CC=3-41,2998
07-K1107-K11-02Jiné nemoci hepatobiliární soustavy a slinivky břišní u dětí do 18 let věku s CC=0-20,7090
07-K1107-K11-03Jiné nemoci hepatobiliární soustavy a slinivky břišní u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-20,4106
07-M0107-M01-00Eliminační metody pro náhradu funkce akutně selhávajících jater3,3779
07-R0207-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,2643
07-R0207-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT6,0341
07-R0207-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5415
07-R0207-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,0390
07-R0207-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3298
07-R0207-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,8903
07-R0207-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8026
07-R0207-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,0079
07-R0307-R03-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,7737
07-R0307-R03-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
08-C0108-C01-01Aplikace více než 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání5,4405
08-C0108-C01-02Aplikace 90 až 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání3,4270
08-C0108-C01-03Aplikace 45 až 90 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání1,9153
08-C0108-C01-04Aplikace 25 až 45 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání1,2584
08-C0108-C01-05Aplikace 15 až 25 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání1,1969
08-C0108-C01-06Aplikace méně než 15 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání1,2526
08-C0308-C03-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání1,3807
08-C0308-C03-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání1,0652
08-C0408-C04-01Cílená léčba pro autoimunitní onemocnění pojivových tkání0,7927
08-C0408-C04-02Chemoterapie pro autoimunitní onemocnění pojivových tkání0,4392
08-11208-112-01Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=3-44,3731
08-11208-112-02Amputace části končetiny pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-21,9522
08-11708-117-01Operace poranění kostí předloktí a zápěstí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-4 nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,7848
08-11708-117-02Operace poranění kostí předloktí a zápěstí v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=00,9831
08-11708-117-03Operace poranění kostí předloktí a zápěstí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-4 nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,2888
08-11708-117-04Operace poranění kostí předloktí a zápěstí mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=00,8467
08-12408-124-01Operace pletence ramenního, kostí předloktí a zápěstí mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=l-41,0648
08-12408-124-02Operace pletence ramenního, kostí předloktí a zápěstí mimo poranění u pacientů s CC=00,7447
08-12508-125-01Operace kostí nártu, dlaně a prstů mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-40,9656
08-12508-125-02Operace kostí nártu, dlaně a prstů mimo poranění u pacientů s CC=00,5746
08-12608-126-01Operace vazivového aparátu kolene mimo poranění1,1702
08-12608-126-02Rekonstrukce nebo sutura ostatních vazů, šlach a svalů mimo poranění0,8340
08-12608-126-03Chirurgické uvolnění svalů a šlach mimo poranění0,4568
08-12908-129-01Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=2-42,0428
08-12908-129-02Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-11,6821
08-13008-130-01Drenážní výkon a chirurgické odstranění nekrotické tkáně pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=2-42,1389
08-13008-130-02Drenážní výkon a chirurgické odstranění nekrotické tkáně u pacientů s CC=0-11,2816
08-13108-131-01Resekce zhoubného novotvaru kostí končetin1,0080
08-13108-131-02Resekce zhoubného novotvaru měkkých tkání1,2277
08-13108-131-03Ostatní excize a exstirpace kostí končetin0,7394
08-13108-131-04Ostatní excize a menší výkony na měkkých tkáních a kůži0,5095
08-13208-132-01Odstranění endoprotézy kloubu2,8792
08-13208-132-02Odstranění jiného osteosyntetického materiálu0,4143
08-K0108-K01-01Systémová onemocnění pojivových tkání u pacientů s CC=2-41,4827
08-K0108-K01-02Systémová onemocnění pojivových tkání u pacientů s CC=11,1327
08-K0108-K01-03Systémová onemocnění pojivových tkání u pacientů s CC=00,6531
08-K0208-K02-01Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=2-41,5983
08-K0208-K02-02Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=11,2082
08-K0208-K02-03Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=00,7356
08-K0308-K03-01Infekční onemocnění obratlů a meziobratlových plotének u pacientů s CC=l-43,1173
08-K0308-K03-02Infekční onemocnění obratlů a meziobratlových plotének u pacientů s CC=0 nebo ostatní infekce kloubů a kostí u pacientů s CC=1-4 nebo akutní osteomyelitida1,5814
08-K0308-K03-03Ostatní infekční onemocnění kloubů a kostí u pacientů s CC=00,8070
08-K0408-K04-01Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání u pacientů s CC=l-41,0062
08-K0408-K04-02Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání u pacientů do 18 let sCC=00,4882
08-K0408-K04-03Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání u pacientů ve věku 18avíceletsCC=00,4505
08-K0508-K05-00Patologické zlomeniny0,9922
08-K0608-K06-01Deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře, ruky a chodidla1,4319
08-K0608-K06-02Deformity a vrozené vady ruky a chodidla0,1648
08-K0708-K07-00Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí0,9516
08-K0808-K08-00Jiná onemocnění páteře a bolest zad0,5167
08-K0908-K09-01Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=2-41,3799
08-K0908-K09-02Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=0-11,0061
08-K0908-K09-03Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=2-41,1301
08-K0908-K09-04Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,8355
08-K1008-K10-00Nezhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání0,8189
08-K1108-K11-01Poranění míchy a zlomeniny obratlů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=l-40,9945
08-K1108-K11-02Poranění míchy a zlomeniny obratlů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=00,6239
08-K1108-K11-03Ostatní poranění páteře v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,3881
08-K1108-K11-04Poranění míchy a zlomeniny obratlů mimo CVSP u pacientů ve věku 16avíceletasCC=l-40,6827
08-K1108-K11-05Poranění míchy a zlomeniny obratlů mimo CVSP u pacientů ve věku 16avíceletasCC=00,3947
08-K1108-K11-06Ostatní poranění páteře mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,2089
08-K1208-K12-01Poranění pánve a stehna v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=l-41,5251
08-K1208-K12-02Poranění pánve a stehna v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=00,7162
08-K1208-K12-03Poranění pánve a stehna mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více letasCC=l-40,7865
08-K1208-K12-04Poranění pánve a stehna mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více letasCC=0-l0,4266
08-K1308-K13-01Poranění končetin mimo pánev a stehno v CVSP u pacientů ve věku 16avíceletasCC=l-40,8005
08-K1308-K13-02Poranění končetin mimo pánev a stehno v CVSP u pacientů ve věku 16avíceletasCC=00,4721
08-K1308-K13-03Poranění končetin mimo pánev a stehno mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=l-40,4873
08-K1308-K13-04Poranění končetin mimo pánev a stehno mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0-10,2770
08-K1408-K14-01Poranění páteře, pánve a stehna v CVSP u dětí do 16 let0,6300
08-K1408-K14-02Poranění dolní končetiny mimo pánev a stehno v CVSP u dětí do 16 let0,4150
08-K1408-K14-03Poranění horní končetiny v CVSP u dětí do 16 let0,2617
08-K1408-K14-04Poranění páteře a dolní končetiny mimo CVSP u dětí do 16 let0,4944
08-K1408-K14-05Poranění horní končetiny mimo CVSP u dětí do 16 let0,3062
08-K1508-K15-00Následná ortopedická péče nebo neurčené poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání0,4418
08-M0108-M01-00Léčebná výměnná plazmaferéza pro systémové onemocnění pojivových tkání5,1256
08-M0308-M03-01Revizní nebo zvláště složitá rekonstrukční artroskopie1,0430
08-M0308-M03-02Artroskopická stabilizace ramene nebo rekonstrukce rotátorové manžety0,8697
08-M0308-M03-03Artroskopická dekomprese ramene0,6945
08-M0308-M03-04Rekonstrukční artroskopie kloubů mimo rameno0,8609
08-M0308-M03-05Složitá artroskopie0,5176
08-M0308-M03-06Jednoduchá artroskopie0,4190
08-R0208-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,2658
08-R0208-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT6,0353
08-R0208-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5127
08-R0208-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT2,9905
08-R0208-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3751
08-R0208-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,7833
08-R0208-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8242
08-R0208-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,1725
09-C0109-C01-00Izolovaná regionální hypertermní perfuze končetiny cytostatiky pro melanom kůže3,8358
09-C0209-C02-00Cílená léčba pro papuloskvamózní onemocnění0,1147
09-C0309-C03-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar prsu0,4546
09-C0309-C03-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar prsu0,3780
09-C0409-C04-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar kůže0,3389
09-C0409-C04-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar kůže0,4307
09-10209-102-01Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoci a poruchy kůže a podkožní tkáně u pacientů s CC=3-43,7465
09-10209-102-02Amputace části končetiny pro nemoci a poruchy kůže a podkožní tkáně u pacientů s CC=0-22,2504
09-10509-105-01Opakovaný chirurgický výkon pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu s CC=3-42,8424
09-10509-105-02Opakovaný chirurgický výkon pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu s CC=0-21,8446
09-11109-111-01Amputace prstů nebo záprstí pro nemoci a poruchy kůže a podkožní tkáně u pacientů s CC=2-41,4385
09-11109-111-02Amputace prstů nebo záprstí pro nemoci a poruchy kůže a podkožní tkáně u pacientů s CC=0-10,9704
09-11209-112-01Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu se závažnou hlavní diagnózou nebo u pacientů s CC=2-41,1513
09-11209-112-02Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu u u pacientů s CC=0-10,7899
09-11309-113-01Jiný chirurgický výkon pro zánětlivé onemocnění kůže u pacientů s CC=3-4 nebo pro nezánětlivé onemocnění kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=42,2027
09-11309-113-02Jiný chirurgický výkon pro zánětlivé onemocnění kůže u pacientů s CC=l-2 nebo pro nezánětlivé onemocnění kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=31,3832
09-11309-113-03Jiný chirurgický výkon pro zánětlivé onemocnění kůže u pacientů s CC=0 nebo pro nezánětlivé onemocnění kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=l-20,7738
09-11309-113-04Jiný chirurgický výkon pro vybrané nezánětlivé onemocnění kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=00,5773
09-11309-113-05Jiný chirurgický výkon pro novotvary kůže, podkožní tkáně a prsu mimo melanom u pacientů s CC=00,4366
09-K0109-K01-01Onemocnění kůže způsobená mikroorganismy a parazity u pacientů s CC=42,1405
09-K0109-K01-02Onemocnění kůže způsobená mikroorganismy a parazity u pacientů s CC=1-31,0527
09-K0109-K01-03Růže u pacientů s CC=00,8833
09-K0109-K01-04Jiná onemocnění kůže způsobená mikroorganismy a parazity u pacientů s CC=00,5782
09-K0209-K02-00Bulózní dermatózy a papuloskvamózní onemocnění1,1361
09-K0309-K03-01Vředová onemocnění kůže u pacientů s CC=l-41,4508
09-K0309-K03-02Vředová onemocnění kůže u pacientů s CC=01,0156
09-K0409-K04-01Jiná zánětlivá onemocnění kůže u pacientů s CC=l-40,7806
09-K0409-K04-02Jiná zánětlivá onemocnění kůže u pacientů s CC=00,6828
09-K0509-K05-00Erytematózní onemocnění0,6938
09-K0609-K06-00Lymfedém0,8349
09-K0709-K07-01Zhoubný novotvar kůže u pacientů s CC=2-41,0827
09-K0709-K07-02Zhoubný novotvar kůže u pacientů s CC=0-10,4045
09-K0809-K08-01Zhoubný novotvar prsu v CVSP u pacientů s CC=2-41,1131
09-K0809-K08-02Zhoubný novotvar prsu v CVSP u pacientů s CC=0-10,5485
09-K0809-K08-03Zhoubný novotvar prsu mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,7569
09-K0809-K08-04Zhoubný novotvar prsu mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4702
09-K0909-K09-00Novotvary kůže mimo zhoubné0,4952
09-K1009-K10-00Novotvary prsu mimo zhoubné0,4550
09-K1109-K11-00Vrozené vady kůže, podkožní tkáně a prsu1,0340
09-K1209-K12-00Poranění kožního krytu hlavy a krku0,2435
09-K1309-K13-01Otevřené poranění kožního krytu trupu nebo končetin nebo povrchové poranění kožního krytu trupu nebo končetin u pacientů s CC=l-40,5890
09-K1309-K13-02Povrchové poranění kožního krytu trupu nebo končetin u pacientů s CC=00,3014
09-K1409-K14-01Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva u pacientů s CC=l-40,8937
09-K1409-K14-02Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva u pacientů s CC=00,5055
09-K1509-K15-00Jiné nemoci a poruchy prsní tkáně0,5424
09-K1609-K16-00Následky poranění a následná péče0,5442
09-R0109-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT5,6888
09-R0109-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,8940
09-R0109-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,4849
09-R0109-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT2,2966
09-R0109-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3236
09-R0109-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,3666
09-R0109-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8513
09-R0109-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar kůže a prsu v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-10,8477
09-R0209-R02-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar prsu v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,8131
09-R0209-R02-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar prsu v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
10-C0110-C01-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar štítné žlázy0,7347
10-C0110-C01-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar endokrinních žláz0,3885
10-10210-102-01Výkon na cévách s chirurgickým výkonem na noze pro syndrom diabetické nohy v CVSP3,7247
10-10210-102-02Výkon na cévách s chirurgickým výkonem na noze pro syndrom diabetické nohy mimo CVSP2,3452
10-10310-103-01Výkon na cévách bez chirurgického výkonu na noze pro syndrom diabetické nohy v CVSP3,3295
10-10310-103-02Výkon na cévách bez chirurgického výkonu na noze pro syndrom diabetické nohy mimo CVSP2,3452
10-10410-104-01Amputace celé dolní končetiny nebo amputace části končetiny nad kotníkem pro syndrom diabetické nohy v CVSP u pacientů s CC=3-44,1981
10-10410-104-02Amputace části končetiny nad kotníkem pro syndrom diabetické nohy v CVSP u pacientů s CC=0-22,1144
10-10410-104-03Amputace celé dolní končetiny nebo amputace části končetiny nad kotníkem pro syndrom diabetické nohy mimo CVSP u pacientů s CC=3-42,8349
10-10410-104-04Amputace části končetiny nad kotníkem pro syndrom diabetické nohy mimo CVSP u pacientů s CC=0-21,7377
10-10710-107-01Amputace končetiny pod kotníkem pro syndrom diabetické nohy v CVSP1,0918
10-10710-107-02Amputace končetiny pod kotníkem pro syndrom diabetické nohy mimo CVSP0,8612
10-10810-108-01Jiný chirurgický výkon na diabetické noze u pacientů s infekcí nebo s CC=3-41,3737
10-10810-108-02Jiný chirurgický výkon na diabetické noze u pacientů s CC=0-2 bez infekce0,8561
10-K0110-K01-01Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek u pacientů s CC=3-41,2074
10-K0110-K01-02Záněty a funkční poruchy štítné žlázy a příštítných tělísek u pacientů s CC=0-20,6317
10-K0110-K01-03Strukturální a jiné poruchy štítné žlázy a příštítných tělísek u pacientů s CC=0-20,4029
10-K0210-K02-01Syndrom diabetické nohy u pacientů s CC=3-42,0976
10-K0210-K02-02Syndrom diabetické nohy u pacientů s CC=0-2 a infekcí0,7236
10-K0210-K02-03Syndrom diabetické nohy u pacientů s CC=0-2 bez infekce0,5629
10-K0310-K03-01Diabetická ketoacidóza nebo koma u pacientů s CC=42,0244
10-K0310-K03-02Diabetická ketoacidóza nebo koma u dětí do 16 let věku s CC=0-31,3724
10-K0310-K03-03Diabetická ketoacidóza nebo koma u pacientů ve věku 16 a více let s CC=2-31,3075
10-K0310-K03-04Diabetická ketoacidóza nebo koma u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-10,6516
10-K0410-K04-01Diabetes mellitus u pacientů s CC=41,8913
10-K0410-K04-02Diabetes mellitus u pacientů ve věku 16 a více let s CC=2-31,0504
10-K0410-K04-03Diabetes mellitus u dětí do 16 let věku s CC=0-30,7984
10-K0410-K04-04Diabetes mellitus u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-10,5633
10-K0510-K05-01Funkční poruchy hypofýzy a nadledviny u pacientů s CC=l-40,9848
10-K0510-K05-02Funkční poruchy hypofýzy a nadledviny u pacientů s CC=00,4346
10-K0610-K06-00Zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek0,4488
10-K0710-K07-00Zhoubný novotvar nadledviny0,7192
10-K0810-K08-00Novotvary endokrinních žláz mimo zhoubné0,5691
10-K0910-K09-00Vrozené vady endokrinních žláz0,8576
10-K1010-K10-00Poruchy pohlavního a fyziologického vývoje0,5475
10-K1110-K11-01Těžká podvýživa a nutriční karence u pacientů s CC=2-41,8822
10-K1110-K11-02Těžká podvýživa a nutriční karence u pacientů s CC=0-11,0618
10-K1210-K12-01Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí mimo dehydrataci u pacientů s CC=41,8906
10-K1210-K12-02Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí mimo dehydrataci u pacientů s CC=l-30,9483
10-K1210-K12-03Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí mimo dehydrataci u pacientů s CC=00,5063
10-K1310-K13-01Jiné nutriční poruchy u pacientů s CC=42,5509
10-K1310-K13-02Jiné nutriční poruchy u pacientů s CC=l-31,0143
10-K1310-K13-03Jiné nutriční poruchy u pacientů s CC=00,4626
10-K1410-K14-01Dehydratace u pacientů s CC=41,4377
10-K1410-K14-02Dehydratace u pacientů ve věku 65 a více let s CC=2-30,7044
10-K1410-K14-03Dehydratace u pacientů ve věku 65 a více let s CC=0-10,5044
10-K1410-K14-04Dehydratace u pacientů do 65 let věku s CC=2-30,4956
10-K1410-K14-05Dehydratace u pacientů do 65 let věku s CC=0-10,3464
10-K1510-K15-01Obezita u pacientů s CC=2-41,8311
10-K1510-K15-02Obezita u pacientů s CC=0-11,0346
10-K1610-K16-01Jiné nemoci endokrinních žláz u pacientů s CC=42,0619
10-K1610-K16-02Jiné nemoci endokrinních žláz u pacientů s CC=l-30,7115
10-K1610-K16-03Jiné nemoci endokrinních žláz u pacientů s CC=00,3797
10-M0110-M01-00Zavedení inzulínové pumpy0,5633
10-R0110-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,3021
10-R0110-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT6,0341
10-R0110-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5671
10-R0110-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,0549
10-R0110-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3298
10-R0110-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,8903
10-R0110-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8277
10-R0110-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,0654
11-C0111-C01-01Chemoterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u dětí do 18 let0,8708
11-C0111-C01-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let0,2630
11-10711-107-01Roboticky asistovaná resekce ledviny2,5976
11-11011-110-01Roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky2,8389
11-11111-111-01Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=2-42,7764
11-11111-111-02Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0-11,1984
11-11511-115-00Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy0,8233
11-11611-116-01Vytvoření AV zkratu protézou pro chronické onemocnění ledvin1,1221
11-11611-116-02Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro chronické onemocnění ledvin0,4948
11-11711-117-01Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=3-41,8376
11-11711-117-02Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=l-20,7890
11-11711-117-03Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=00,5061
11-K0111-K01-01Záněty močových cest u pacientů s CC=3-41,2690
11-K0111-K01-02Záněty močových cest u pacientů s CC=l-20,8229
11-K0111-K01-03Záněty močových cest u pacientů s CC=00,5949
11-K0211-K02-01Hemolyticko-uremický syndrom nebo jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů s CC=42,1690
11-K0211-K02-02Jiné akutní onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-31,2911
11-K0211-K02-03Jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-10,7979
11-K0311-K03-01Chronické onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=3-41,2429
11-K0311-K03-02Chronické onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18a více let s CC=0-20,6008
11-K0411-K04-01Pyonefróza nebo jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=2-40,8812
11-K0411-K04-02Jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=0-10,3669
11-K0511-K05-00Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových0,3673
11-K0611-K06-01Močové kameny u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 60 a více let0,2977
11-K0611-K06-02Močové kameny u pacientů ve věku 18-59 let0,2263
11-K0711-K07-01Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-41,0079
11-K0711-K07-02Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-10,4869
11-K0711-K07-03Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,6928
11-K0711-K07-04Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4100
11-K0811-K08-01Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů sCC=2-40,8214
11-K0811-K08-02Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-10,4739
11-K0811-K08-03Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,7313
11-K0811-K08-04Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4096
11-K0911-K09-00Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné0,4396
11-K1011-K10-00Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné0,4230
11-K1111-K11-00Vrozené vady vylučovací soustavy0,5271
11-K1211-K12-01Traumata vylučovací soustavy u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-41,7997
11-K1211-K12-02Traumata vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-10,4983
11-K1311-K13-01Ošetření umělých vyústění u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=l-40,4915
11-K1311-K13-02Ošetření umělých vyústění u pacientů ve věku 18 a více let s CC=00,2650
11-K1411-K14-01Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18a více let s CC=3-4 nebo u dětí do 18 let věku s CC=l-41,1149
11-K1411-K14-02Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18a více let s CC=l-2 nebo u dětí do 18 let věku s CC=00,5226
11-K1411-K14-03Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18a více let s CC=00,3060
11-M0211-M02-01Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 6 a více dnech5,7610
11-M0211-M02-02Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené ve 4-5 dnech2,7364
11-M0211-M02-03Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 1-3 dnech2,1475
11-M0211-M02-04Eliminační metody krve pro chronické selhání ledvin provedené v 6 a více dnech3,6068
11-M0211-M02-05Eliminační metody krve pro chronické selhání ledvin provedené v 4-5 dnech1,6351
11-M0211-M02-06Eliminační metody krve pro chronické selhání ledvin provedené ve 2-3 dnech0,9821
11-M0211-M02-07Eliminační metody krve pro chronické selhání ledvin provedené v 1 dni0,5377
11-M0411-M04-01Jiný perkutánní výkon na ledvině pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=3-42,5193
11-M0411-M04-02Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=l-21,6171
11-M0411-M04-03Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=01,0784
11-R0111-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,2680
11-R0111-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 21a více ozařo vacích dní bez použití techniky IMRT5,9569
11-R0111-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,3479
11-R0111-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT2,9588
11-R0111-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,2943
11-R0111-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,9005
11-R0111-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8680
11-R0111-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,2254
12-C0112-C01-01Chemoterapie pro zhoubný novotvar varlat, pyje, šourku a testikulárních adnex0,6511
12-C0112-C01-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar prostaty0,3048
12-D0112-D01-00Biopsie prostaty0,2237
12-10112-101-00Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy1,4093
12-10212-102-01Roboticky asistované odstranění prostaty včetně mízních uzlin3,1241
12-10312-103-01Roboticky asistované odstranění prostaty bez mízních uzlin2,6786
12-10812-108-01Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=3-43,1506
12-10812-108-02Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=l-21,0455
12-10812-108-03Odstranění varlete nebo nadvarlete pro onemocnění varlat nebo nadvarlat u pacientů s CC=00,7036
12-10812-108-04Odstranění varlete nebo nadvarlete pro zhoubný novotvar prostaty u pacientů s CC=00,5810
12-10912-109-00Destrukční výkon pro onemocnění prostaty1,3019
12-11112-111-00Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy1,0845
12-11412-114-00Jiný chirurgický výkon na penisu0,4435
12-K0112-K01-01Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů s CC=3-41,0773
12-K0112-K01-02Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů ve věku 18a více let s CC=0-20,5020
12-K0112-K01-03Záněty mužské reprodukční soustavy u dětí do 18 let s CC=0-20,3107
12-K0212-K02-01Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=3-41,0773
12-K0212-K02-02Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=0-20,3281
12-K0312-K03-00Funkční nebo strukturální poruchy penisu0,2747
12-K0412-K04-00Funkční nebo strukturální poruchy šourku, varlete nebo testikulárních adnex0,3879
12-K0512-K05-01Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=2-40,9545
12-K0512-K05-02Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=0-10,4415
12-K0512-K05-03Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,7739
12-K0512-K05-04Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,4081
12-K0612-K06-00Zhoubný novotvar penisu0,5672
12-K0712-K07-00Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex0,3950
12-K0812-K08-00Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné0,3544
12-K0912-K09-00Vrozené vady mužské reprodukční soustavy0,4814
12-K1012-K10-00Traumata mužské reprodukční soustavy0,3822
12-K1112-K11-00Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy0,4237
12-R0212-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,3370
12-R0212-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT5,7400
12-R0212-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,4845
12-R0212-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,0173
12-R0212-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3228
12-R0212-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,8227
12-R0212-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8099
12-R0212-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-10,8732
12-R0312-R03-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,8533
12-R0312-R03-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
13-C0113-C01-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy0,2294
13-C0113-C01-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy0,2349
13-10413-104-01Roboticky asistované odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně parametrií nebo totální omentektomie pro zhoubný novotvar2,6413
13-11813-118-01Jiný chirurgický výkon pro onemocnění ženské reprodukční soustavy otevřeným přístupem nebo u pacientek s CC=3-41,8515
13-11813-118-02Jiný chirurgický výkon pro závažné onemocnění ženské reprodukční soustavy nebo u pacientek ve věku 60 a více let s CC=0-20,9343
13-11813-118-03Jiný chirurgický výkon pro onemocnění ženské reprodukční soustavy u pacientek do 60 let věku s CC=0-20,6368
13-11913-119-00Malý operační výkon pro onemocnění ženské reprodukční soustavy0,2468
13-K0113-K01-01Záněty ženské reprodukční soustavy u pacientek ve věku 60 a více let0,6209
13-K0113-K01-02Záněty ženské reprodukční soustavy u pacientek do 60 let věku0,4011
13-K0213-K02-00Funkční a strukturální poruchy děložních adnex0,2408
13-K0313-K03-00Funkční a strukturální poruchy dělohy0,2515
13-K0413-K04-00Funkční a strukturální poruchy pochvy a vulvy0,3019
13-K0513-K05-00Genitální píštěle a sestup ženských pohlavních orgánů0,6342
13-K0613-K06-00Endometrióza0,3786
13-K0713-K07-01Zhoubný novotvar děložních adnex u pacientek s CC=2-41,1559
13-K0713-K07-02Zhoubný novotvar děložních adnex u pacientek s CC=0-10,3805
13-K0813-K08-01Zhoubný novotvar dělohy u pacientek s CC=2-41,2710
13-K0813-K08-02Zhoubný novotvar dělohy u pacientek s CC=0-10,4943
13-K0913-K09-01Zhoubný novotvar pochvy a vulvy u pacientek s CC=2-41,1843
13-K0913-K09-02Zhoubný novotvar pochvy a vulvy u pacientek s CC=0-10,4682
13-K1013-K10-00Novotvary děložních adnex mimo zhoubné0,2843
13-K1113-K11-00Novotvary dělohy mimo zhoubné0,2526
13-K1213-K12-00Novotvary pochvy a vulvy mimo zhoubné0,2620
13-K1313-K13-00Vrozené vady ženské reprodukční soustavy0,5005
13-K1413-K14-00Traumata ženské reprodukční soustavy0,3313
13-K1513-K15-01Jiné nemoci ženské reprodukční soustavy u pacientek ve věku 60 a více let0,3090
13-K1513-K15-02Jiné nemoci ženské reprodukční soustavy u pacientek do 60 let věku0,1836
13-R0113-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar děložního hrdla v délce 21 a více ozařovacích dní7,1971
13-R0113-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ženských pohlavních orgánů vyjma hrdla děložního v délce 21a více ozařovacích dní5,8049
13-R0113-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar děložního hrdla v délce 11-20 ozařovacích dní3,4320
13-R0113-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ženských pohlavních orgánů vyjma hrdla děložního v délce 11-20 ozařovacích dní3,3236
13-R0113-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar děložního hrdla v délce 6-10 ozařovacích dní2,1760
13-R0113-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ženských pohlavních orgánů vyjma hrdla děložního v délce 6-10 ozařovacích dní1,8717
13-R0113-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ženské pohlavní soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientek s CC=2-41,8877
13-R0113-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar ženské pohlavní soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientek s CC=0-10,9518
13-R0213-R02-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,6773
13-R0213-R02-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy v rámci 1 ozařovacího dne0,6487
14-10714-107-00Cerkláž děložního hrdla v těhotenství1,1327
14-10814-108-01Malý operační výkon v těhotenství, po porodu nebo po potratu se závažnou diagnózou0,4423
14-10814-108-02Umělé přerušení těhotenství v II. trimestru nebo selektivní fetocida plodu při vícečetném těhotenství0,3056
14-10814-108-03Jiný malý operační výkon v těhotenství, po porodu nebo po potratu bez závažné diagnózy0,2110
14-K0114-K01-00Mimoděložní těhotenství0,2497
14-K0214-K02-00Potrat0,1754
14-K0314-K03-01Předporodní diagnózy při mnohočetném těhotenství nebo se závažnou diagnózou0,5706
14-K0314-K03-02Předporodní diagnózy při těhotenství jednoho dítěte bez závažné diagnózy0,2646
14-K0414-K04-00Falešný porod0,1266
14-K0514-K05-01Péče o pacientku bezprostředně po porodu mimo zdravotnické zařízení0,2170
14-K0514-K05-02Poporodní a popotratové diagnózy u pacientek ve věku 40 a více let nebo se závažnou diagnózou0,3819
14-K0514-K05-03Poporodní a popotratové diagnózy u pacientek do 40 let věku bez závažné diagnózy0,3021
15-K0115-K01-00Časný překlad novorozence0,1769
15-K0215-K02-01Časné úmrtí do 2 dnů u novorozence s hmotností do 1000 g0,3016
16-C0116-C01-01Podání koagulačních faktorů v CVSP1,4214
16-C0116-C01-02Podání koagulačních faktorů mimo CVSP2,3643
16-C0216-C02-00Podání romiplostimu nebo eltrombopagu4,3880
16-C0316-C03-01Podání trombocytů v CVSP u pacientů s CC=2-44,4528
16-C0316-C03-02Podání trombocytů v CVSP u pacientů s CC=0-13,5938
16-C0316-C03-03Podání trombocytů mimo CVSP2,3453
16-C0416-C04-01Aplikace více než 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu5,4585
16-C0416-C04-02Aplikace 90 až 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu4,0061
16-C0416-C04-03Aplikace 45 až 90 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu2,1050
16-C0416-C04-04Aplikace 25 až 45 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu1,4072
16-C0416-C04-05Aplikace 15 až 25 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu1,4687
16-C0416-C04-06Aplikace méně než 15 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu1,4434
16-C0516-C05-01Cílená léčba pro myelodysplastický syndrom0,8912
16-C0516-C05-02Chemoterapie pro myelodysplastický syndrom0,8405
16-C0616-C06-00Chemoterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku0,3571
16-C0716-C07-01Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů v CVSP u pacientů s CC=2-41,8630
16-C0716-C07-02Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů v CVSP u pacientů s CC=0-11,1087
16-C0716-C07-03Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů mimo CVSP u pacientů s CC=2-41,1836
16-C0716-C07-04Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,6062
16-10316-103-01Drenážní výkon pro onemocnění mízních uzlin, sleziny nebo brzlíku u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-42,2306
16-10316-103-02Drenážní výkon pro onemocnění mízních uzlin, sleziny nebo brzlíku u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-11,2404
16-K0116-K01-01Zvětšení a zánět mízních uzlin u pacientů s CC=l-40,8616
16-K0116-K01-02Zvětšení a zánět mízních uzlin u pacientů s CC=00,5018
16-K0216-K02-01Anémie u pacientů s CC=3-41,2648
16-K0216-K02-02Anémie u pacientů s CC=l-20,7746
16-K0216-K02-03Anémie u pacientů s CC=00,5302
16-K0316-K03-01Poruchy krevního srážení u pacientů s CC=3-41,4385
16-K0316-K03-02Poruchy krevního srážení u pacientů s CC=l-20,9225
16-K0316-K03-03Poruchy krevního srážení u pacientů s CC=00,6232
16-K0416-K04-01Poruchy kostní dřeně v CVSP u pacientů s CC=l-41,3260
16-K0416-K04-02Poruchy kostní dřeně v CVSP u pacientů s CC=01,1209
16-K0416-K04-03Poruchy kostní dřeně mimo CVSP u pacientů s CC=1-41,0702
16-K0416-K04-04Poruchy kostní dřeně mimo CVSP u pacientů s CC=00,5615
16-K0516-K05-00Poruchy imunitních mechanismů0,6651
16-K0616-K06-01Trauma sleziny v CVSP1,6866
16-K0616-K06-02Trauma sleziny mimo CVSP1,3930
16-K0716-K07-00Nemoci sleziny a brzlíku0,9417
16-M0116-M01-00Léčebná výměnná plazmaferéza pro anémii nebo poruchu krevního srazem6,2066
16-R0116-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT6,2358
16-R0116-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT6,0341
16-R0116-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT3,5483
16-R0116-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT3,0549
16-R0116-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-42,3298
16-R0116-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,8903
16-R0116-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,8277
16-R0116-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,0506
17-C0117-C01-01Indukční i reindukční fáze léčby akutní leukémie19,4916
17-C0117-C01-02Indukční fáze léčby akutní leukémie11,1118
17-C0217-C02-01Léčba relapsu akutní leukémie u pacientů s CC=411,7342
17-C0217-C02-02Léčba relapsu akutní leukémie u dětí do 18 let věku s CC=0-33,0871
17-C0217-C02-03Léčba relapsu akutní leukémie u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-33,5813
17-C0317-C03-01Konsolidační fáze léčby akutní leukémie u pacientů s CC=43,6529
17-C0317-C03-02Konsolidační fáze léčby akutní leukémie u dětí do 18 let věku s CC=0-30,9447
17-C0317-C03-03Konsolidační fáze léčby akutní leukémie u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-31,0248
17-C0417-C04-01Paliativní fáze léčby akutní leukémie u pacientů s CC=45,1556
17-C0417-C04-02Paliativní fáze léčby akutní leukémie u dětí do 18 let věku s CC=0-31,5115
17-C0417-C04-03Paliativní fáze léčby akutní leukémie u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-31,5115
17-C0517-C05-01Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění krvetvorby u pacientů s CC=46,2105
17-C0517-C05-02Cílená léčba pro mnohočetný myelom u pacientů s CC=0-31,7686
17-C0517-C05-03Cílená léčba pro chronickou lymfocytární leukémii u pacientů s CC=0-30,5966
17-C0517-C05-04Cílená léčba pro non-Hodgkinův lymfom u pacientů s CC=0-30,7712
17-C0517-C05-05Cílená léčba pro jiné onemocnění krvetvorby u pacientů s CC=0-31,1664
17-C0517-C05-06Chemoterapie pro mnohočetný myelom u pacientů s CC=0-30,5026
17-C0517-C05-07Chemoterapie pro chronickou lymfocytární leukémii u pacientů s CC=0-30,6078
17-C0517-C05-08Chemoterapie pro non-Hodgkinův lymfom u pacientů s CC=0-30,8378
17-C0517-C05-09Chemoterapie pro jiné onemocnění krvetvorby u pacientů s CC=0-30,7496
17-C0617-C06-01Chemoterapie nebo cílená léčba pro špatně diferencované novotvary u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=3-40,9907
17-C0617-C06-02Chemoterapie nebo cílená léčba pro špatně diferencované novotvary u pacientů s CC=0-20,3826
17-10817-108-01Jiný chirurgický výkon v dutině břišní, retroperitoneu nebo pánvi u pacientů s CC=3-42,4777
17-10817-108-02Jiný chirurgický výkon v dutině břišní, retroperitoneu nebo pánvi u pacientů s CC=0-21,1428
17-10917-109-01Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku u pacientů s CC=3-43,1914
17-10917-109-02Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku pro špatně diferencované novotvary u pacientů s CC=0-21,2550
17-10917-109-03Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie u pacientů s CC=0-20,9363
17-11017-110-01Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu u pacientů s CC=3-43,6768
17-11017-110-02Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu u pacientů s CC=0-20,9296
17-K0117-K01-01Akutní leukémie v CVSP u pacientů s CC=2-45,0046
17-K0117-K01-02Akutní leukémie v CVSP u pacientů s CC=0-10,8379
17-K0117-K01-03Akutní leukémie mimo CVSP1,0575
17-K0217-K02-01Chronická lymfocytární leukémie v CVSP u pacientů s CC=2-42,8917
17-K0217-K02-02Chronická lymfocytární leukémie v CVSP u pacientů s CC=0-10,7186
17-K0217-K02-03Chronická lymfocytární leukémie mimo CVSP0,6249
17-K0317-K03-01Mnohočetný myelom v CVSP u pacientů s CC=2-42,0348
17-K0317-K03-02Mnohočetný myelom v CVSP u pacientů s CC=0-10,8943
17-K0317-K03-03Mnohočetný myelom mimo CVSP1,0042
17-K0417-K04-00Hodgkinův lymfom0,8666
17-K0517-K05-01Non-Hodgkinův lymfom v CVSP u pacientů s CC=2-42,6165
17-K0517-K05-02Non-Hodgkinův lymfom v CVSP u pacientů s CC=0-10,9422
17-K0517-K05-03Non-Hodgkinův lymfom mimo CVSP1,0004
17-K0617-K06-00Primárně kožní non-Hodgkinův lymfom0,9905
17-K0717-K07-01Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary v CVSP u pacientů s CC=2-43,2158
17-K0717-K07-02Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary v CVSP u pacientů s CC=0-10,9382
17-K0717-K07-03Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary mimo CVSP1,1396
17-K0817-K08-00Novotvary mízních uzlin mimo lymfomy0,6183
17-K0917-K09-01Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=2-41,4086
17-K0917-K09-02Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=0-10,7124
17-K0917-K09-03Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=2-40,9228
17-K0917-K09-04Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,3780
17-K1017-K10-01Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde v CVSP u pacientů s CC=2-41,6902
17-K1017-K10-02Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde v CVSP u pacientů s CC=0-10,6548
17-K1017-K10-03Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde mimo CVSP u pacientů s CC=2-41,3409
17-K1017-K10-04Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde mimo CVSP u pacientů s CC=0-10,5258
17-M0117-M01-00Terapeutická cytaferéza pro onemocnění krvetvorby11,9390
17-R0117-R01-01Zevní radioterapie pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie a kožního lymfomu v délce 21a více ozařovacích dní5,6744
17-R0117-R01-02Zevní radioterapie pro špatně diferencované novotvary nebo kožní lymfom v délce 21a více ozařovacích dní7,3385
17-R0117-R01-03Zevní radioterapie pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie a kožního lymfomu v délce 11-20 ozařovacích dní3,1718
17-R0117-R01-04Zevní radioterapie pro špatně diferencované novotvary nebo kožní lymfom v délce 11-20 ozařovacích dní3,7311
17-R0117-R01-05Zevní radioterapie pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie a kožního lymfomu v délce 6-10 ozařovacích dní2,1767
17-R0117-R01-06Zevní radioterapie pro špatně diferencované novotvary nebo kožní lymfom v délce 6-10 ozařovacích dní2,0713
17-R0117-R01-07Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvary v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-41,7185
17-R0117-R01-08Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvary v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-11,1423
18-10118-101-01Amputace částí končetin mimo prsty nebo chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse5,1765
18-10118-101-02Jiný chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse3,4747
18-K0118-K01-01Těžká sepse u pacientů s CC=4 nebo sepse u dětí do 18 let věku s CC=43,0181
18-K0118-K01-02Těžká sepse u pacientů s CC=0-3 nebo sepse u dětí do 18 let věku s CC=2-32,6108
18-K0118-K01-03Sepse u dětí do 18 let věku s CC=0-11,8284
18-K0118-K01-04Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=42,4565
18-K0118-K01-05Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=31,6713
18-K0118-K01-06Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=l-21,4033
18-K0118-K01-07Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=01,0324
18-K0218-K02-01Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci nezařazené jinde u pacientů s CC=3-41,5840
18-K0218-K02-02Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci nezařazené jinde u pacientů s CC=l-21,2563
18-K0218-K02-03Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci nezařazené jinde u pacientů s CC=00,8757
18-K0218-K02-04Virové nemoci a neurčené následky infekcí nezařazené jinde u pacientů s CC=l-40,8326
18-K0218-K02-05Virové nemoci a neurčené následky infekcí nezařazené jinde u pacientů s CC=00,4922
18-K0318-K03-01Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde u pacientů s CC=2-41,6984
18-K0318-K03-02Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde u pacientů s CC=0-10,6618
18-M0118-M01-01Eliminační metody krve pro sepsi provedené v 6 a více dnech nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)4,2788
18-M0118-M01-02Eliminační metody krve pro sepsi provedené ve 4-5 dnech2,3319
18-M0118-M01-03Eliminační metody krve pro sepsi provedené v 1-3 dnech2,1098
20-K0120-K01-01Předčasné ukončení hospitalizace proti doporučení lékaře pro nadužívání psychoaktivních látek0,1362
20-K0120-K01-02Akutní intoxikace psychoaktivními látkami u pacientů s CC=2-40,8471
20-K0120-K01-03Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro delirium způsobené psychoaktivními látkami0,6440
20-K0120-K01-04Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro duševní poruchy a poruchy chování způsobené psychoaktivními látkami0,3816
20-K0120-K01-05Akutní intoxikace léky nebo drogami u pacientů s CC=0-10,3289
20-K0120-K01-06Akutní intoxikace alkoholem u pacientů s CC=0-10,2578
20-K0220-K02-01Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog1,4113
20-K0220-K02-02Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog u pacientů s CC=2-41,3595
20-K0220-K02-03Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog u pacientů s CC=0-10,5728
20-K0320-K03-01Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog1,3168
20-K0320-K03-02Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog u pacientů s CC=2-41,2949
20-K0320-K03-03Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog u pacientů s CC=0-11,0110
20-K0420-K04-01Akutní psychiatrická péče 11-15 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog1,4636
20-K0420-K04-02Akutní psychiatrická péče 11-15 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog1,4984
20-K0520-K05-01Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog1,8896
20-K0520-K05-02Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog1,9813
20-K0620-K06-01Akutní psychiatrická péče 21-25 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog2,4080
20-K0620-K06-02Akutní psychiatrická péče 21-25 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog2,4006
20-K0720-K07-01Akutní psychiatrická péče 26-30 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog2,8907
20-K0720-K07-02Akutní psychiatrická péče 26-30 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog3,0205
20-K0820-K08-01Akutní psychiatrická péče 31a více dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog4,2789
20-K0820-K08-02Akutní psychiatrická péče 31a více dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog4,9572
20-M0120-M01-00Eliminační metody krve při akutní intoxikaci psychoaktivními látkami3,6307
21-K0121-K01-00Mnohočetná a jiná poranění nezařazená jinde0,8152
21-K0221-K02-00Účinky vnějších příčin nezařazené jinde0,3760
21-K0321-K03-00Vyšetření a pozorování po úrazu a otravě0,1831
21-K0421-K04-00Alergické reakce0,2279
21-K0521-K05-01Toxické účinky u pacientů s CC=3-41,5164
21-K0521-K05-02Toxické účinky u pacientů s CC=l-20,8541
21-K0521-K05-03Toxické účinky léčiv a drog u pacientů s CC=00,4675
21-K0521-K05-04Toxické účinky jiných látek u pacientů s CC=00,2424
21-K0621-K06-00Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde0,4932
21-M0121-M01-00Eliminační metody krve pro toxické účinky3,6307
22-10222-102-00Amputace částí končetin mimo prsty pro popálení, poleptání nebo omrzlinu2,2777
22-10322-103-01Amputace prstů nebo záprstí v CVSP pro popálení, poleptání nebo omrzlinu1,4676
22-10322-103-02Amputace prstů nebo záprstí mimo CVSP pro popálení, poleptání nebo omrzlinu1,0881
22-10422-104-01Odstranění nekrotické tkáně pro popálení, poleptání nebo omrzlinu s 2 a více ošetřovacími dny2,8639
22-10422-104-02Odstranění nekrotické tkáně pro popálení, poleptání nebo omrzlinu s nejvýše 1 ošetřovacím dnem1,3553
22-10522-105-01Ošetření a převaz popáleniny, poleptání nebo omrzliny v CVSP s 2 a více ošetřovacími dny2,8606
22-10522-105-02Ošetření a převaz popáleniny, poleptání nebo omrzliny v CVSP s 1 ošetřovacím dnem1,0392
22-10522-105-03Ošetření a převaz popáleniny, poleptání nebo omrzliny mimo CVSP s 2 a více ošetřovacími dny1,1823
22-10522-105-04Ošetření a převaz popáleniny, poleptání nebo omrzliny mimo CVSP s 1 ošetřovacím dnem0,4207
22-K0122-K01-00Popáleniny a poleptání dětí ve věku do 3 let0,2848
22-K0222-K02-00Popáleniny a poleptání dětí ve věku 3-14 let0,3309
22-K0322-K03-00Popáleniny a poleptání pacientů ve věku 15a více let0,3975
22-K0422-K04-00Omrzliny0,5659
23-10923-109-01Sterilizace odstraněním vejcovodů0,6701
23-10923-109-02Sterilizace přerušením vejcovodů nebo chámovodů0,5608
23-11023-110-00Odstranění silikonové tamponády oka0,5678
23-K0123-K01-00Neprovedení plánované péče0,1314
23-K0223-K02-01Léčba související se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností u dětí s věkem 29 dnů a více3,0783
23-K0223-K02-02Léčba ostatních stavů vzniklých v perinatálním období u dětí s věkem 29 dnů a více0,5158
23-K0323-K03-01Potřeba imunizace0,1669
23-K0323-K03-02Jiná péče o osoby bez obtíží nebo známé diagnózy0,3545
23-K0423-K04-01Vyšetření a pozorování pro podezření na nemoci a patologické stavy u pacientů ve věku 80 a více let0,5160
23-K0423-K04-02Vyšetření a pozorování pro podezření na nemoci a patologické stavy u pacientů do 79 let věku0,3869
23-K0523-K05-01Následné vyšetření pro již dříve léčený zhoubný novotvar štítné žlázy0,5677
23-K0523-K05-02Následné vyšetření pro již dříve léčené onemocnění0,4425
23-K0623-K06-00Péče a diagnostika pro nemoci a stavy nezařazené jinde0,6132
24-M0424-M04-00Krátkodobá (neúplná) rehabilitace - 0-4 rehabilitační dny0,4554
24-M0524-M05-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy nebo u pacientů s amputovanou končetinou - 5-6 rehabilitačních dnů0,6419
24-M0524-M05-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 5-6 rehabilitačních dnů0,5896
24-M0624-M06-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy nebo u pacientů s amputovanou končetinou - 7-12 rehabilitačních dnů1,1548
24-M0624-M06-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 7-12 rehabilitačních dnů1,0233
24-M0724-M07-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy nebo u pacientů s amputovanou končetinou - 13-18 rehabilitačních dnů1,7399
24-M0724-M07-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 13-18 rehabilitačních dnů1,5094
24-M0824-M08-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy nebo u pacientů s amputovanou končetinou - 19-24 rehabilitačních dnů2,5593
24-M0824-M08-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 19-24 rehabilitačních dnů2,3557
24-M0924-M09-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy nebo u pacientů s amputovanou končetinou - 25-30 rehabilitačních dnů3,4546
24-M0924-M09-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 25-30 rehabilitačních dnů3,2680
24-M1024-M10-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy nebo u pacientů s amputovanou končetinou - 31-42 rehabilitačních dnů4,4729
24-M1024-M10-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 31-42 rehabilitačních dnů4,4729
24-M1124-M11-01Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy - 43-54 rehabilitačních dnů5,2934
24-M1124-M11-02Akutní rehabilitace pro ostatní onemocnění - 43-54 rehabilitačních dnů5,2934
24-M1224-M12-00Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy - 55-66 rehabilitačních dnů5,2934
24-M1324-M13-00Akutní rehabilitace pro onemocnění centrální nervové soustavy - 67 a více rehabilitačních dnů5,2934
88-10188-101-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 010,1146
88-10288-102-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 020,1146
88-10388-103-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 030,1146
88-10488-104-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 040,1146
88-10588-105-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 050,1146
88-10688-106-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 060,1146
88-10788-107-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 070,1146
88-10888-108-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 080,1146
88-10988-109-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 090,1146
88-11088-110-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 100,1146
88-11188-111-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 110,1146
88-11288-112-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 120,1146
88-11388-113-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 130,1146
88-11488-114-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 140,1146
88-11588-115-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 150,1146
88-11688-116-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 160,1146
88-11788-117-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 170,1146
88-11888-118-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 180,1146
88-11988-119-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 190,1146
88-12088-120-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 200,1146
88-12188-121-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 210,1146
88-12288-122-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 220,1146
88-12388-123-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 230,1146
88-12488-124-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 240,1146
88-12588-125-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 250,1146
88-12688-126-00Hospitalizační případy reklasifikované z MDC 000,1146
99-K0199-K01-00Nepřípustná hlavní diagnóza0,1146
99-K0299-K02-00Nekonzistence hlavní diagnózy a údaje přímo s ní souvisejícího0,1146
99-K0399-K03-00Novorozenec s nekonzistentními údaji0,1146
99-K0499-K04-00Neklasifikovatelné0,1146

Část B

Homogenní specializované hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny paušální úhradou a v hodnoceném období jsou hrazeny případovým paušálem

CZ-DRG báze - kódCZ-DRG skupina - kódČást B - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váha
04-10204-102-01Anatomická resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den7,5578
04-10204-102-02Anatomická resekce plic u pacientů s CC=3-44,8301
04-10204-102-03Anatomická resekce plic provedená thorakoskopicky u pacientů s CC=0-23,5296
04-10204-102-04Anatomická resekce plic provedená otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-23,1618
04-10304-103-01Extraanatomická resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den7,4702
04-10304-103-02Extraanatomická resekce plic u pacientů s CC=3-43,4263
04-10304-103-03Extraanatomická resekce plic pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-22,6869
04-10304-103-04Extraanatomická resekce plic pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-22,0316
04-10504-105-01Velký chirurgický výkon v dutině hradní nebo na hrudníku mimo resekce plic s dalším operačním výkonem v jiný den7,7099
04-10504-105-02Velký chirurgický výkon v dutině hradní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=3-44,5010
04-10504-105-03Velký chirurgický výkon v dutině hradní nebo na hrudníku mimo resekce plic u pacientů s CC=0-22,1143
13-10113-101-00Exenterace pánevních orgánů pro zhoubný novotvar ženské reprodukční soustavy6,4260
13-10213-102-01Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních v alespoň 2 lokalizacích6,5238
13-10213-102-02Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních v právě 1 lokalizaci u pacientek s CC=46,5238
13-10213-102-03Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních v právě 1 lokalizaci u pacientek s CC=2-34,0804
13-10213-102-04Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních v právě 1 lokalizaci u pacientek s CC=0-13,5353
13-10413-104-02Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně parametrií nebo totální omentektomie pro zhoubný novotvar u pacientek s CC=44,3406
13-10413-104-03Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně parametrií nebo totální omentektomie pro zhoubný novotvar u pacientek s CC=2-33,8504
13-10413-104-04Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně parametrií nebo totální omentektomie pro zhoubný novotvar u pacientek s CC=0-12,2546
13-10513-105-01Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně výkonu na mízních uzlinách pro zhoubný novotvar u pacientek s CC=3-45,1727
13-10513-105-02Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně výkonu na mízních uzlinách pro zhoubný novotvar děložních adnex nebo těla děložního u pacientek s CC=0-22,1888
13-10513-105-03Odstranění vnitřních pohlavních orgánů včetně výkonu na mízních uzlinách pro zhoubný novotvar hrdla děložního u pacientek s CC=0-21,5728
13-10613-106-01Radikální odstranění vulvy nebo pochvy pro zhoubný novotvar u pacientek s CC=3-44,1502
13-10613-106-02Radikální odstranění vulvy nebo pochvy pro zhoubný novotvar u pacientek s CC=0-22,1846
13-10713-107-01Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar děložních adnex nebo těla děložního2,2432
13-10713-107-02Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar hrdla děložního1,7665
13-10713-107-03Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar pochvy nebo vulvy1,5539
13-10813-108-01Neradikální výkon pro zhoubný novotvar děložních adnex nebo těla děložního1,6611
13-10813-108-02Neradikální výkon pro zhoubný novotvar hrdla děložního nebo pochvy1,5502
13-10813-108-03Neradikální výkon pro novotvar in šitu ženské reprodukční soustavy1,2184

Část C

Vysoce homogenní hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny paušální úhradou a v hodnoceném období jsou hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady s vyšší mírou sbližování sazeb a nižšími risk-koridory

cz-DRG báze - kódCZ-DRG skupina -kódČást C - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váhaCZ-DRG - dílčí relativní váha pro nepřímé náklady
00-M1000-M10-01Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění u pacientů s CC=3-44,32113,4204
00-M1000-M10-02Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění u pacientů s CC=0-21,24501,0616
00-M1100-M11-01Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při jiném onemocnění než hematoonkologickém u pacientů s CC=3-44,32113,4204
00-M1100-M11-02Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při jiném onemocnění než hematoonkologickém u pacientů s CC=0-22,03241,8405
01-10101-101-01Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro obsedantně kompulzivní poruchu -bilaterální16,65712,2555
01-10101-101-02Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro obsedantně kompulzivní poruchu -unilaterální6,65863,6842
01-10201-102-00Implantace zařízení pro kortikální mozkovou stimulaci6,65863,6842
01-10301-103-01Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění nervové soustavy - zkušební i definitivní období8,66731,3218
01-10301-103-02Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění nervové soustavy - pouze definitivní období6,83400,5084
01-10301-103-03Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění nervové soustavy - pouze zkušební období2,15980,6899
01-10401-104-00Implantace elektronické lékové pumpy pro onemocnění nervové soustavy9,16171,2868
01-10501-105-00Implantace zařízení pro stimulaci bloudivého nervu6,18061,0904
02-11002-110-01Rekonstrukční výkon na slzném ústrojí pro zánět0,88610,8684
02-11002-110-02Rekonstrukční výkon na slzném ústrojí pro jiné hlavní diagnózy0,61150,5888
02-R0102-R01-00Radiochirurgie oka1,82961,7949
02-R0202-R02-00Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar oka1,37201,3054
03-10103-101-01Oboustranná endoprotéza čelistního kloubu20,67724,1435
03-10103-101-02Jednostranná endoprotéza čelistního kloubu10,22192,1206
03-10203-102-01Zavedení oboustranného kochleárního implantátu24,36102,3852
03-10203-102-02Zavedení jednostranného kochleárního implantátu11,98481,5204
03-10203-102-03Zavedení aktivního středoušního implantátu8,36481,6808
03-10203-102-04Zavedení sluchového implantátu pro přímé kostní vedení1,66050,7760
03-11503-115-00Chirurgický výkon pro vrozenou cystu nebo pištěl obličeje nebo krku0,97690,9753
03-11603-116-01Odstranění krčních mandlí pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=2-41,46551,4409
03-11603-116-02Odstranění krčních mandlí pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-10,89540,8925
03-11703-117-00Rekonstrukční výkon nosu, nosní přepážky nebo nosních kůstek0,84960,8418
03-11803-118-01Výkon na vedlejších dutinách nosních pro zhoubný novotvar nebo u pacientů s CC=3-41,44301,3994
03-11803-118-02Výkon na vedlejších dutinách nosních pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-20,84370,8350
04-10604-106-01Miniinvazivní operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku2,83871,8134
04-10604-106-02Operace vpáčeného nebo ptačího hrudníku otevřeným přístupem1,98231,9521
04-11104-111-00Odstranění dlahy po operaci vpáčeného nebo ptačího hrudníku0,79740,7972
05-10505-105-01Primooperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci III-IV6,71785,6959
05-10505-105-02Primooperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci I-II4,71603,9791
05-10905-109-00Chirurgický výkon na plicním řečišti8,21615,9210
05-11905-119-01Složitá korekce vrozené srdeční vady na zavřeném srdci3,86043,8065
05-11905-119-02Jednoduchá korekce vrozené srdeční vady na zavřeném srdci3,14203,0834
05-M0305-M03-00Endovaskulární výkon na srdci3,35071,2451
05-M0505-M05-01Katetrizační ablace s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=45,50882,5985
05-M0505-M05-02Katetrizační ablace komplexních forem arytmií3,51601,0647
05-M0505-M05-03Katetrizační ablace jednoduchých forem arytmií1,99910,6888
05-M0505-M05-04Katetrizační ablace atrioventrikulární junkce1,18450,4402
06-10106-101-01Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - zkušební i definitivní období8,66731,3218
06-10106-101-02Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - pouze definitivní období6,60760,4897
06-10106-101-03Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - pouze zkušební období2,15980,6899
06-10306-103-00Odstranění nebo resekce jícnu6,42555,4690
06-11006-110-00Chirurgický výkon pro vrozenou vadu konečníku nebo řiti2,61352,5966
06-11506-115-00Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu1,75961,3928
06-11606-116-01Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-41,55311,4866
06-11606-116-02Laparoskopický výkon pro oboustrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-21,10540,7996
06-11606-116-03Laparoskopický výkon pro jednostrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-20,85100,6135
06-11606-116-04Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-20,67620,6581
06-11606-116-05Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-20,46140,4614
06-11806-118-01Odstranění apendixu s dalším operačním výkonem v jiný den2,66622,4932
06-11806-118-02Odstranění apendixu u dětí do 18 let věku nebo pacientů ve věku 65 a více let pro rozsáhlý zánět nebo s CC=2-42,04471,9399
06-11806-118-03Odstranění apendixu u pacientů ve věku 18-64 let pro rozsáhlý zánět nebo s CC=2-41,40751,2645
06-11806-118-04Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 65 a více let s CC=0-11,15141,0737
06-11806-118-05Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u pacientů ve věku 18-64 let s CC=0-10,85550,7205
06-11906-119-00Uvolňování srůstů pobřišnice nebo střeva1,33441,1703
08-C0208-C02-00Izolovaná regionální hypertermní perfuze končetiny cytostatiky pro zhoubný novotvar kostí a měkkých tkání3,83583,4999
08-10108-101-01Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy - zkušební i definitivní období8,66731,3218
08-10108-101-02Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy - pouze definitivní období6,69460,5205
08-10108-101-03Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy - pouze zkušební období2,15980,6899
08-10208-102-00Implantace elektronické lékové pumpy pro onemocnění páteře a míchy nebo syndrom ochrnutí9,16171,2868
08-10608-106-01Implantace tumorózní endoprotézy kolene5,42702,5662
08-10608-106-02Reimplantace endoprotézy kolene4,87832,3065
08-10608-106-03Revize endoprotézy kolene s výměnou artikulačních komponent2,19001,8188
08-10608-106-04Implantace totální endoprotézy kolene2,42601,5852
08-10608-106-05Implantace hemiartroplastiky kolene nebo patelo-femorální náhrady2,19821,3636
08-10708-107-01Implantace tumorózní endoprotézy nebo reimplantace/revize endoprotézy hlezna3,48731,8991
08-10708-107-02Implantace totální endoprotézy hlezna2,22891,2301
08-10908-109-01Implantace tumorózní endoprotézy nebo reimplantace/revize endoprotézy lokte3,48731,8991
08-10908-109-02Implantace totální endoprotézy lokte3,00681,5856
08-10908-109-03Implantace endoprotézy hlavičky radia1,94271,1795
08-12708-127-01Krytí defektu volným přenosem laloku nebo kosti pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=2-44,49004,3545
08-12708-127-02Krytí defektu volným přenosem dvou nebo více laloků či kostí pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-14,46244,3267
08-12708-127-03Krytí defektu volným přenosem jednoho laloku či kosti pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-14,22494,1680
09-10109-101-01Krytí defektu volným přenosem dvou a více laloků nebo kostí pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu nebo krytí defektu volným přenosem jednoho laloku nebo kosti u pacientů s CC=2-44,41354,2795
09-10109-101-02Krytí defektu volným přenosem jednoho laloku nebo kosti pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=0-14,09384,0447
09-10309-103-00Kranioplastika2,54172,3188
09-10709-107-01Resekce prsu včetně rekonstrukce implantátem obou prsů1,77831,4230
09-10709-107-02Resekce prsu včetně rekonstrukce implantátem jednoho prsu1,28161,1036
09-10809-108-01Rekonstrukce obou prsů implantátem1,29470,9411
09-10809-108-02Rekonstrukce jednoho prsu implantátem nebo rekonstrukce obou prsů místní tkání1,12901,0617
09-10809-108-03Rekonstrukce jednoho prsu místní tkání0,82190,8196
10-11010-110-00Plastický výkon pro metabolickou nebo nutriční poruchu1,16661,1639
10-11110-111-00Chirurgický výkon pro onemocnění nadledviny1,84621,6277
10-11310-113-01Odstranění nebo resekce štítné žlázy nebo příštítných tělísek ze sternotomie, s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-41,44051,4251
10-11310-113-02Odstranění celé štítné žlázy u pacientů s CC=0-21,14681,1411
10-11310-113-03Odstranění celého laloku štítné žlázy u pacientů s CC=0-20,90450,8992
10-11310-113-04Odstranění příštítných tělísek u pacientů s CC=0-20,66120,6575
10-11510-115-00Chirurgický výkon na štítné žláze mimo resekce1,07001,0692
10-R0210-R02-01Léčba zhoubného novotvaru štítné žlázy radiojódem0,96980,8049
10-R0210-R02-02Léčba hypertyreózy radiojódem0,65360,6261
11-10211-102-00Implantace arteficiálního sfinkteru5,33641,2885
11-10311-103-01Implantace zařízení pro stimulaci sakrální nervu pro inkontinenci moči - zkušební i definitivní období8,66731,3218
11-10311-103-02Implantace zařízení pro stimulaci sakrální nervu pro inkontinenci moči - pouze definitivní období6,69990,5084
11-10311-103-03Implantace zařízení pro stimulaci sakrální nervu pro inkontinenci moči - pouze zkušební období2,15980,6899
11-10711-107-02Resekce ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=44,66204,3504
11-10711-107-03Resekce ledviny u pacientů s CC=2-32,85202,7365
11-10711-107-04Resekce ledviny u pacientů s CC=0-11,90051,8609
11-11411-114-01Závěsná nebo slingová operace močové trubice u mužů1,48140,9917
11-11411-114-02Závěsná nebo slingová operace močové trubice u žen0,63060,3633
12-10212-102-02Laparoskopické odstranění prostaty včetně mízních uzlin3,31472,7638
12-10212-102-03Odstranění prostaty včetně mízních uzlin otevřeným způsobem2,18242,1581
12-10312-103-02Laparoskopické odstranění prostaty bez mízních uzlin2,32892,0153
12-10312-103-03Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným způsobem pro zhoubný novotvar2,12342,1005
12-10312-103-04Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným způsobem pro ostatní hlavní diagnózy1,84191,8196
12-11012-110-01Laparoskopický rekonstrukční výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex1,13460,9926
12-11012-110-02Rekonstrukční výkon otevřeným přístupem nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex0,57380,5736
12-11312-113-01Laparoskopické odstranění varikokély nebo odstranění varikokély, hydrokély nebo spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=3-40,92340,8026
12-11312-113-02Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-20,57240,5720
12-M0212-M02-01Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=l-41,20881,1863
12-M0212-M02-02Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=00,99500,9840
13-10313-103-01Resekční výkon na trávicí soustavě pro extragenitální endometriózu3,68132,9472
13-10313-103-02Resekční výkon na trávicí soustavě pro rektokélu1,30781,2247
13-11113-111-01Odstranění dělohy pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientek s CC=3-43,01322,7971
13-11113-111-02Odstranění dělohy pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientek s CC=l-21,56191,4168
13-11113-111-03Odstranění dělohy pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientek s CC=01,38091,2254
13-11213-112-00Jiný chirurgický výkon pro odstranění extragenitálních endometriózních ložisek1,46961,1951
13-11413-114-01Resekční výkon na děložních adnexech pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientek s CC=3-42,17841,9262
13-11413-114-02Resekční výkon na děložních adnexech pro onemocnění mimo zhoubný novotvar otevřeným přístupem u pacientek s CC=0-21,39621,3719
13-11413-114-03Resekční výkon na děložních adnexech pro onemocnění mimo zhoubný novotvar laparoskopickým přístupem u pacientek s CC=0-20,83200,6492
13-11713-117-00Uvolňování pánevních peritoneálních srůstů0,74590,5772
14-10214-102-01Odstranění dělohy v těhotenství, po porodu nebo po potratu2,08611,9746
14-10214-102-02Chirurgické otevření dělohy pro potrat nebo mimoděložní těhotenství1,43241,2775
14-10414-104-00Chirurgický výkon na děložních adnexech v těhotenství, po porodu nebo po potratu0,78750,6126
19-10119-101-01Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro obsedantně kompulzivní poruchu -bilaterální16,65712,2555
19-10119-101-02Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro obsedantně kompulzivní poruchu -unilaterální6,65863,6842
19-10219-102-01Rekonstrukční výkon zahrnující volný přenos laloku pro poruchy sexuálních funkcí u pacientů s CC=2-44,47584,3384
19-10219-102-02Rekonstrukční výkon zahrnující volný přenos dvou nebo více laloků pro poruchy sexuálních funkcí u pacientů s CC=0-14,46244,3267
19-10219-102-03Rekonstrukční výkon zahrnující volný přenos jednoho laloku pro poruchy sexuálních funkcí u pacientů s CC=0-14,14584,0837
23-10523-105-01Profylaktické odstranění prsu včetně rekonstrukce autologní tkání4,39794,3397
23-10523-105-02Profylaktické odstranění prsu včetně rekonstrukce implantátem obou prsů1,78861,4394
23-10523-105-03Profylaktické odstranění prsu včetně rekonstrukce implantátem jednoho prsu1,56421,3778
23-10623-106-01Profylaktické odstranění obou prsů bez rekonstrukce nebo profylaktické odstranění jednoho prsu u pacientek s CC=2-41,14691,1356
23-10623-106-02Profylaktické odstranění jednoho prsu bez rekonstrukce u pacientek s CC=0-10,92600,9045
23-10723-107-00Profylaktické odstranění dělohy1,38161,1454
23-10823-108-00Profylaktické odstranění děložních adnex0,79700,6117
23-M0123-M01-00Odběr krvetvorných buněk od zdravého dárce0,40230,3700

Část D

Středně homogenní hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny paušální úhradou a v hodnoceném období jsou hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady s nižší mírou sbližování sazeb a vyššími risk-koridory

cz-DRG báze - kódcz-DRG skupina -kódČást D - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG -relativní váhaCZ-DRG - dílčí relativní váha pro nepřímé náklady
00-D0100-D01-01Kontrolní biopsie transplantovaného srdce nebo plic0,86940,6668
00-D0100-D01-02Kontrolní biopsie pro transplantovanou ledvinu nebo slinivku0,38480,3795
00-D0100-D01-03Kontrolní biopsie transplantovaných jater0,28400,2839
00-10500-105-01Transplantace ledviny u pacientů s CC=3-413,465511,5778
00-10500-105-02Transplantace ledviny u pacientů s CC=0-26,90436,2567
00-M0600-M06-01Alogenní transplantace krvetvorných buněk u dětí do 18 let věku30,250420,6133
00-M0600-M06-02Alogenní transplantace krvetvorných buněk u pacientů ve věku 18a více let25,196217,7206
00-M0700-M07-00Autologní transplantace krvetvorných buněk pro hematoonkologické onemocnění vyjma mnohočetného myelomu8,08936,3382
00-M0800-M08-00Autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom4,61023,6627
00-M0900-M09-01Autologní transplantace krvetvorných buněk při jiném onemocnění než hematoonkologickém u dětí do 18 let věku10,03097,6233
00-M0900-M09-02Autologní transplantace krvetvorných buněk při jiném onemocnění než hematoonkologickém u pacientů ve věku 18a více let5,95234,9279
01-10601-106-01Chirurgický výkon v nitrolebním prostoru s kraniotomií s dalším operačním výkonem v jiný den7,27666,7058
01-10601-106-02Chirurgický výkon v nitrolebním prostoru s kraniotomií pro netraumatické subarachnoidální krvácení nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=2-45,16874,9010
01-10601-106-03Chirurgický výkon v nitrolebním prostoru s kraniotomií u dětí do 18 let věku s CC=0-13,53493,4310
01-10601-106-04Chirurgický výkon v nitrolebním prostoru s kraniotomií pro epilepsii nebo novotvar u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-13,62313,3767
01-10601-106-05Chirurgický výkon v nitrolebním prostoru s kraniotomií pro ostatní onemocnění u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-12,67362,5025
01-10701-107-01Chirurgický výkon z návrtu nebo transsfenoidálním přístupem s dalším operačním výkonem v jiný den8,04696,7404
01-10701-107-02Chirurgický výkon z návrtu nebo transsfenoidálním přístupem pro netraumatické krvácení, infekci nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=44,74094,4646
01-10701-107-03Chirurgický výkon z návrtu nebo transsfenoidálním přístupem pro hydrocefalus nebo vrozené vady nervové soustavy u pacientů s CC=0-33,24582,1177
01-10701-107-04Chirurgický výkon z návrtu nebo transsfenoidálním přístupem pro ostatní onemocnění u pacientů s CC=0-32,26792,1666
01-10801-108-01Kraniofaciální operace pro vrozené vady6,11644,7253
01-10801-108-02Chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny s dalším operačním výkonem v jiný den4,20144,0704
01-10801-108-03Chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny se závažnou hlavní diagnózou nebo u pacientů s CC=3-42,83062,7355
01-10801-108-04Chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny u pacientů s CC=0-21,61561,5586
01-10901-109-01Extrakraniální chirurgický výkon na cévách hlavy v komplexním CVSP u pacientů s CC=l-42,29822,2488
01-10901-109-02Extrakraniální chirurgický výkon na cévách hlavy v komplexním CVSP u pacientů s CC=01,53021,5064
01-10901-109-03Extrakraniální chirurgický výkon na cévách hlavy mimo komplexní CVSP1,34311,3099
01-11001-110-00Odstranění brzlíku pro onemocnění nervosvalového přenosu1,69811,5044
01-11101-111-01Chirurgický výkon v retrobasilinguální nebo velofaryngeální oblasti pro poruchu spánku0,99990,9975
01-11101-111-02Chirurgický výkon v nosní dutině nebo nosohltanu pro poruchu spánku0,57210,5661
01-M0101-M01-01Embolizace s angioplastikou pro onemocnění nervové soustavy6,58541,9081
01-M0101-M01-02Embolizace pro krvácení do mozku7,76575,0347
01-M0101-M01-03Embolizace pro jiná onemocnění nervové soustavy3,95021,6600
01-M0201-M02-00Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro onemocnění nervové soustavy5,40232,6869
01-M0301-M03-01Angioplastika mozkových cév pro mozkový infarkt, aneurysma nebo disekci4,12912,1581
01-M0301-M03-02Angioplastika mozkových cév pro ostatní cévní onemocnění mozku2,70701,1955
01-R0101-R01-00Radiochirurgie pro onemocnění nervové soustavy1,82961,7949
02-10102-101-00Transplantace rohovky včetně chirurgického výkonu na čočce1,37600,7327
02-10202-102-01Transplantace rohovky1,22740,7327
02-10202-102-02Transplantace amniové membrány1,36951,2715
02-10302-103-00Odstranění tumoru očnice z kraniotomie2,64382,4570
02-10402-104-00Rekonstrukční chirurgický výkon na očnici0,96790,8891
02-10502-105-01Chirurgické ošetření poranění oka ve dvou a více operačních dnech2,28862,2273
02-10502-105-02Chirurgické ošetření poranění oka v rámci jednoho operačního dne1,36971,3573
02-10602-106-01Odstranění sklivce pro zánět1,31721,2636
02-10602-106-02Odstranění sklivce pro odchlípení nebo trhlinu sítnice0,90300,8033
02-10602-106-03Odstranění sklivce pro jiné hlavní diagnózy0,63690,6145
02-10702-107-01Odstranění celého oka nebo části oka z předního segmentu s komplikující hlavní diagnózou1,67491,5262
02-10702-107-02Odstranění celého oka nebo části oka z předního segmentu bez komplikující hlavní diagnózy1,09711,0773
02-10802-108-01Chirurgický výkon pro náhradu čočky u dětí do 18 let1,46921,4689
02-10802-108-02Chirurgický výkon pro náhradu čočky u pacientů ve věku 18 a více let0,55270,5515
02-11102-111-01Rekonstrukční výkon na okohybném svalu u dětí do 18 let0,87620,8751
02-11102-111-02Rekonstrukční výkon na okohybném svalu u pacientů ve věku 18a více let0,64790,6471
03-10303-103-01Mikrochirurgický plastický výkon pro novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla7,68247,4400
03-10303-103-02Jiný plastický nebo rekonstrukční výkon kostí lebky pro novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla5,18595,0437
03-10703-107-01Resekční výkon v dutině ústní nebo na příušních žlázách s odstraněním krčních mízních uzlin a se zavedením gastrostomie, umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodm (2-4 dny) nebo s CC=3-43,83043,7394
03-10703-107-02Resekční výkon v dutině ústní nebo na příušních žlázách s odstraněním krčních mízních uzlin u pacientů s CC=0-22,32412,3149
03-10803-108-01Disekce krčních uzlin pro novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla1,94801,9370
03-10803-108-02Částečná exstirpace krčních uzlin pro novotvar ucha, nosu, úst nebo hrdla1,05281,0482
03-10903-109-01Rekonstrukční výkon pro rozštěp rtu nebo patra u dětí do 18 let věku1,73391,7311
03-10903-109-02Rekonstrukční výkon pro rozštěp rtu nebo patra u pacientů ve věku 18a více let1,00070,9982
03-11003-110-01Resekce čelisti pro zhoubný novotvar nebo zánět dutiny ústní1,37201,3262
03-11003-110-02Resekce čelisti pro onemocnění dutiny ústní mimo zhoubný novotvar a zánět0,92820,9244
03-11103-111-01Rekonstrukční výkon na obou čelistech pro nezánětlivé onemocnění2,23832,0625
03-11103-111-02Jiný rekonstrukční výkon na čelisti nebo obličeji pro nezánětlivé onemocnění nebo vrozenou vadu1,31971,2415
03-11103-111-03Rekonstrukční výkon na čelisti nebo obličeji pro trauma1,02530,9402
03-11203-112-01Odstranění celé příušní žlázy1,68171,6793
03-11203-112-02Odstranění laloku příušní žlázy1,29121,2863
03-11203-112-03Exstirpace podčelistní nebo podjazykové slinné žlázy1,00160,9982
03-11203-112-04Extrakapsulární exstirpace nebo biopsie příušní žlázy0,90650,9053
03-12003-120-01Velký rekonstrukční výkon ucha pro poranění nebo vrozenou vadu1,81121,7564
03-12003-120-02Chirurgický výkon na zevním uchu u pacientů ve věku 18 a více let0,83640,8284
03-12003-120-03Chirurgický výkon na zevním uchu pro vrozenou vadu u dětí do 18 let věku0,68050,6804
03-12003-120-04Chirurgický výkon na zevním uchu pro onemocnění mimo vrozené vady u dětí do 18 let věku0,47230,4684
04-D0104-D01-00Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy1,81841,7113
04-10404-104-00Výkon na cévách pro onemocnění dýchací soustavy3,68912,7598
04-R0104-R01-01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic v rámci 2 a více ozařovacích dnů1,97241,9698
04-R0104-R01-02Radiochirurgie pro zhoubný novotvar plic v rámci 1 ozařovacího dne1,29031,2717
05-10405-104-01Druhá a další reoperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci10,28588,9162
05-10405-104-02První reoperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci7,21296,1052
05-10605-106-02Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo se závažnou hlavní nebo vedlejší diagnózou nebo u pacientů s CC=411,28738,4593
05-10605-106-03Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-310,50567,9541
05-10605-106-04Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní u pacientů s CC=0-38,36996,2017
05-10705-107-01Chirurgický výkon na kořeni aorty s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedený jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=412,47909,1809
05-10705-107-02Chirurgický výkon na kořeni aorty se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-310,33167,7931
05-10705-107-03Chirurgický výkon na kořeni aorty u pacientů s CC=0-38,37976,0017
05-10805-108-01Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo u pacientů s CC=411,16388,5097
05-10805-108-02Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní u pacientů s CC=0-37,02525,2280
05-11005-110-02Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní či vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=410,83358,6806
05-11005-110-03Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-39,01777,2375
05-11005-110-04Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně u pacientů s CC=0-37,70325,6461
05-11105-111-02Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=49,64037,8627
05-11105-111-03Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-39,01777,2375
05-11105-111-04Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni u pacientů s CC=0-36,80405,5650
05-11205-112-01Náhrada nebo plastika aortální chlopně s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=48,76836,5550
05-11205-112-02Náhrada nebo plastika aortální chlopně se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-38,32726,4539
05-11205-112-03Náhrada nebo plastika aortální chlopně u pacientů s CC=0-36,49644,7847
05-11305-113-02Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách se srdeční katetrizací9,23627,2348
05-11305-113-03Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách bez srdeční katetrizace6,71745,3571
05-11605-116-02Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=49,15707,6767
05-11605-116-03Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách s chirurgickou ablací u pacientů s CC=0-37,41445,7982
05-11605-116-04Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-36,14985,1454
05-11605-116-05Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách z laparotomie pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-35,62264,8356
05-11605-116-06Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách z laparotomie u pacientů s CC=0-35,29884,5469
05-11605-116-07Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách z minilaparotomie u pacientů s CC=0-34,24123,9567
05-12205-122-00Transplantace kůže nebo krytí defektu lalokem pro nemoc periferních cév1,52221,5143
05-12505-125-01Implantace kardiostimulátoru s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=44,30222,7318
05-12505-125-02Implantace dvoukomorového kardiostimulátoru u pacientů s CC=0-32,90810,7450
05-12505-125-03Implantace dvoudutinového kardiostimulátoru u pacientů s CC=0-31,55080,5772
05-12505-125-04Implantace jednodutinového kardiostimulátoru u pacientů s CC=0-30,99080,4735
05-M0105-M01-01Katetrizační implantace nebo korekce chlopní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=415,02934,1884
05-M0105-M01-02Katetrizační implantace nebo korekce chlopní se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-312,59932,6661
05-M0105-M01-03Katetrizační implantace nebo korekce chlopní u pacientů s CC=0-312,38053,0649
05-M0205-M02-01Endovaskulární výkon na aortě s dalším operačním výkonem v jiný den nebo provedený jako urgentní výkon nebo u pacientů s CC=413,44716,9922
05-M0205-M02-02Endovaskulární výkon na aortě s otevřeným operačním výkonem ve stejný den u pacientů s CC=0-39,42444,2126
05-M0205-M02-03Endovaskulární výkon na aortě u pacientů s CC=0-37,34682,0761
05-M0405-M04-01Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=l-44,92643,6384
05-M0405-M04-02Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=03,61552,5405
05-M0405-M04-03Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév s mechanickou aterektomií nebo trombektomií3,05291,1950
05-M0405-M04-04Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév bez mechanické aterektomie a trombektomie2,46731,5185
05-M0605-M06-01Angioplastika 2 a více věnčitých tepen s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=44,66132,6217
05-M0605-M06-02Angioplastika 1 věnčité tepny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=43,85222,4610
05-M0605-M06-03Komplexní angioplastika 2 a více věnčitých tepen za použití zobrazovacích nebo rotačních technik2,67270,8262
05-M0605-M06-04Komplexní angioplastika 1 věnčité tepny za použití zobrazovacích nebo rotačních technik2,19580,8056
05-M0605-M06-05Angioplastika 2 a více věnčitých tepen při akutním infarktu myokardu2,30101,1142
05-M0605-M06-06Angioplastika 1 věnčité tepny při akutním infarktu myokardu1,76521,0153
05-M0605-M06-07Angioplastika 2 a více věnčitých tepen při jiném onemocnění srdce1,87180,7103
05-M0605-M06-08Angioplastika 1 věnčité tepny při jiném onemocnění srdce1,47190,7038
05-M0705-M07-01Angioplastika periferních cév se zavedením stentgraftu4,63551,6237
05-M0705-M07-02Angioplastika periferních cév s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=43,33192,0563
05-M0705-M07-03Vícesegmentální angioplastika periferních cév se zavedením stentu u pacientů s CC=0-32,35901,2384
05-M0705-M07-04Angioplastika periferních cév se zavedením stentu u pacientů s CC=0-31,77990,8531
05-M0705-M07-05Vícesegmentální angioplastika periferních cév bez zavedení stentu u pacientů s CC=0-31,74421,2011
05-M0705-M07-06Angioplastika periferních cév bez zavedení stentu u pacientů s CC=0-31,25130,8084
05-M0805-M08-00Embolizace pro nemoc periferních cév2,41771,0491
06-10206-102-01Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro zhoubný novotvar trávicí soustavy6,82386,2607
06-10206-102-02Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy mimo zhoubný novotvar4,42493,7083
06-10406-104-01Odstranění nebo resekce žaludku s dalším operačním výkonem v jiný den8,26927,2477
06-10406-104-02Odstranění nebo resekce žaludku u pacientů s CC=46,66585,8256
06-10406-104-03Odstranění nebo resekce žaludku u pacientů s CC=0-34,03633,6230
06-10506-105-02Odstranění nebo resekce konečníku s dalším operačním výkonem v jiný den8,05927,0238
06-10506-105-03Odstranění nebo resekce konečníku u pacientů s CC=3-44,94314,5879
06-10506-105-04Odstranění nebo resekce konečníku u pacientů s CC=0-23,35462,8677
06-10606-106-00Výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy6,03784,3819
06-10706-107-01Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=48,06947,4836
06-10706-107-02Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u dětí do 2 let věku4,49504,4187
06-10706-107-03Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-35,34834,9440
06-10706-107-04Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=44,82224,5298
06-10706-107-05Resekce střeva nebo peritonea pro závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-32,84672,6175
06-10706-107-06Resekce střeva nebo peritonea pro méně závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-32,39882,2464
06-10806-108-00Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku1,63541,6332
06-10906-109-01Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva u dětí do 18 let věku3,35943,3196
06-10906-109-02Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva u pacientů ve věku 18 a více let2,02531,8145
06-11106-111-00Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce1,77621,5375
06-11706-117-01Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-42,47342,3619
06-11706-117-02Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu s použitím implantátu nebo korekce rozestupu přímých svalů břišních u pacientů s CC=0-20,97920,9283
06-11706-117-03Výkon pro recidivující břišní nebo pupeční kýlu u pacientů s CC=0-20,86760,8335
06-11706-117-04Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-20,49940,4986
06-11706-117-05Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-20,39450,3945
06-12106-121-01Perianální výkon u pacientů s CC=3-42,19062,0542
06-12106-121-02Perianální výkon pro zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-20,82110,7667
06-12106-121-03Perianální výkon pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-20,47820,4735
06-M0206-M02-00Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí0,76270,7465
07-10107-101-01Velká resekce slinivky břišní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=49,43218,5887
07-10107-101-02Velká resekce slinivky břišní u pacientů s CC=0-35,49485,2584
07-10207-102-01Velká resekce jater s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=48,79598,0379
07-10207-102-02Velká resekce jater u pacientů s COO-33,55843,3073
07-10307-103-01Jiná resekce slinivky břišní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-44,60474,3224
07-10307-103-02Jiná resekce slinivky břišní u pacientů s CC=0-23,31173,1146
07-10407-104-01Jiná resekce jater s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-44,29334,0232
07-10407-104-02Jiná resekce jater u pacientů s CC=0-22,06651,9732
07-10607-106-01Výkon na cévách se zavedením portosystémového shuntu pro cirhózu5,36612,9609
07-10607-106-02Výkon na cévách bez zavedení portosystémového shuntu pro onemocnění hepatobiliární soustavy1,98370,9779
07-10807-108-01Spojkový nebo rekonstrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-45,13814,7764
07-10807-108-02Spojkový nebo rekonstrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní u pacientů s CC=0-22,89202,7951
07-11007-110-01Odstranění žlučníku otevřeným přístupem u pacientů s CC=3-43,67813,4583
07-11007-110-02Odstranění žlučníku laparoskopicky u pacientů s CC=3-42,15351,8226
07-11007-110-03Odstranění žlučníku otevřeným přístupem pro akutní zánět slinivky břišní nebo u pacientů s CC=l-22,21002,1169
07-11007-110-04Odstranění žlučníku otevřeným přístupem pro jiné onemocnění mimo akutní zánět slinivky břišní u pacientů s CC=01,43361,4038
07-11007-110-05Odstranění žlučníku laparoskopicky pro akutní zánět slinivky břišní nebo u pacientů s CC=l-21,26060,9958
07-11007-110-06Odstranění žlučníku laparoskopicky pro jiné onemocnění mimo akutní zánět slinivky břišní u pacientů s CC=00,97280,7502
07-M0207-M02-01Opakovaný endoskopický nebo radiologický výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní2,56352,0259
07-M0207-M02-02Endoskopický nebo radiologický výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní u pacientů s CC=3-42,17161,8650
07-M0207-M02-03Endoskopický nebo radiologický výkon pro akutní zánět nebo zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní u pacientů s CC=0-21,28511,0863
07-M0207-M02-04Endoskopický nebo radiologický výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní mimo akutní zánět a zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-20,73930,5960
07-R0107-R01-00Radiochirurgie pro zhoubný novotvar hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní2,01701,9731
08-10308-103-01Operace páteře s instrumentací 9 a více segmentů10,69074,7429
08-10308-103-02Operace páteře s instrumentací 5 až 8 segmentů7,06493,6174
08-10308-103-03Operace páteře s instrumentací 3 až 4 segmentů pro novotvar nebo poranění mimo krční páteř5,33073,1467
08-10308-103-04Operace páteře s instrumentací 3 až 4 segmentů pro jiná onemocnění mimo krční páteř4,81692,5513
08-10308-103-05Operace páteře s instrumentací nejvýše 2 segmentů pro novotvar nebo poranění mimo krční páteř3,45182,0260
08-10308-103-06Operace páteře s instrumentací nejvýše 2 segmentů pro jiná onemocnění mimo krční páteř3,37382,0292
08-10308-103-07Operace páteře s instrumentací pro poranění krční páteře3,03852,3927
08-10308-103-08Operace páteře s instrumentací pro jiná onemocnění krční páteře2,06051,4450
08-10408-104-01Operace páteře bez instrumentace pro poranění nebo novotvar2,87372,7521
08-10408-104-02Operace páteře bez instrumentace pro jiná onemocnění u dětí do 16 let nebo u pacientů ve věku 60 a více let1,67191,6530
08-10408-104-03Operace páteře bez instrumentace pro jiná onemocnění u pacientů ve věku 16-59 let1,33101,3044
08-10508-105-01Implantace tumorózní endoprotézy kyčle5,47323,3520
08-10508-105-02Reimplantace endoprotézy kyčle3,68822,4788
08-10508-105-03Revize endoprotézy kyčle s výměnou artikulačních komponent2,85302,2333
08-10508-105-04Implantace necementované totální endoprotézy kyčle2,45811,5298
08-10508-105-05Implantace hybridní totální endoprotézy kyčle2,29321,6011
08-10508-105-06Implantace cementované totální endoprotézy kyčle2,03691,6647
08-10508-105-07Implantace cervikokapitální endoprotézy kyčle1,95371,6882
08-10808-108-01Implantace tumorózní endoprotézy nebo reimplantace/revize endoprotézy ramene3,48731,8991
08-10808-108-02Implantace reverzní totální endoprotézy ramene3,59531,5756
08-10808-108-03Implantace anatomické totální endoprotézy ramene3,00681,5856
08-10808-108-04Implantace cervikokapitální endoprotézy ramene1,81561,2699
08-11008-110-01Implantace endoprotézy zápěstí2,22891,2301
08-11008-110-02Implantace ne-silikonové endoprotézy prstu1,02320,5385
08-11008-110-03Implantace silikonové endoprotézy prstu0,79960,7401
08-11108-111-01Replantace končetiny nebo její části mimo prsty7,10106,8494
08-11108-111-02Replantace dvou a více prstů3,73543,7021
08-11108-111-03Replantace jednoho prstu2,68852,6653
08-11308-113-01Operace poranění pánve v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=3-45,14154,6161
08-11308-113-02Operace poranění pánve v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s CC=l-2 nebo ve věku 75 a více let3,21952,8612
08-11308-113-03Operace poranění pánve v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=02,70212,4928
08-11308-113-04Operace poranění stehenní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=3-43,11432,7074
08-11308-113-05Operace poranění stehenní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s CC=l-2 nebo ve věku 75 a více let2,17781,8768
08-11308-113-06Operace poranění stehenní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=02,00991,7236
08-11308-113-07Operace poranění pánve a stehenní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=3-42,69262,3542
08-11308-113-08Operace poranění pánve a stehenní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s CC=l-2 nebo ve věku 75 a více let1,58281,3282
08-11308-113-09Operace poranění pánve a stehenní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=01,37981,1701
08-11408-114-01Operace poranění kostí bérce v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-43,84733,2259
08-11408-114-02Operace poranění kostí bérce v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu proximálního/distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,73251,4085
08-11408-114-03Operace poranění jiných segmentů kostí bérce v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=01,59051,3541
08-11408-114-04Operace poranění čéšky v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let1,07871,0569
08-11408-114-05Operace poranění kostí bérce mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-42,64482,2966
08-11408-114-06Operace poranění kostí bérce mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let proximálního/distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,50931,2251
08-11408-114-07Operace poranění jiných segmentů kostí bérce mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=01,18831,0184
08-11408-114-08Operace poranění čéšky mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,81120,7983
08-11508-115-01Operace poranění kostí hlezna a zánártí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-42,16581,9661
08-11508-115-02Operace poranění kostí hlezna a zánártí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu patní kosti nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,72671,5828
08-11508-115-03Operace poranění jiných kostí hlezna a zánártí v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=01,18381,1004
08-11508-115-04Operace poranění kostí hlezna a zánártí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-41,45961,3695
08-11508-115-05Operace poranění kostí hlezna a zánártí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu patní kosti nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,23171,1449
08-11508-115-06Operace poranění jiných kostí hlezna a zánártí mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=00,84690,7935
08-11608-116-01Operace poranění pažní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-42,73682,2485
08-11608-116-02Operace poranění pažní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,80521,3929
08-11608-116-03Operace poranění jiných segmentů pažní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=01,39841,1000
08-11608-116-04Operace poranění pletence ramenního mimo pažní kost v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,92160,7866
08-11608-116-05Operace poranění pažní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=l-41,84341,5507
08-11608-116-06Operace poranění pažní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let1,45391,1695
08-11608-116-07Operace poranění jiných segmentů pažní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=01,15360,9217
08-11608-116-08Operace poranění pletence ramenního mimo pažní kost mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,73030,6414
08-11808-118-01Násobná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let1,04210,9817
08-11808-118-02Izolovaná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,65770,6154
08-11808-118-03Násobná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,70040,6864
08-11808-118-04Izolovaná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,52980,4950
08-11908-119-01Operace poranění vazivového aparátu kolene v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let1,04560,8836
08-11908-119-02Násobná operace poranění vazů, šlach a svalů ruky a zápěstí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let1,03590,9693
08-11908-119-03Izolovaná operace poranění ostatních vazů, šlach a svalů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,61250,6004
08-11908-119-04Operace poranění vazivového aparátu kolene mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,80410,7650
08-11908-119-05Násobná operace poranění vazů, šlach a svalů ruky a zápěstí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,62800,6177
08-11908-119-06Izolovaná operace poranění ostatních vazů, šlach a svalů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let0,54010,5318
08-12008-120-01Operace poranění pánve a stehna v CVSP u dětí do 16 let2,28552,2093
08-12008-120-02Operace poranění bérce, hlezna a zánártí v CVSP u dětí do 16 let0,94160,8820
08-12008-120-03Operace poranění horní končetiny, nártu a prstů v CVSP u dětí do 16 let0,63300,6115
08-12008-120-04Operace poranění pánve, stehna, bérce, hlezna a zánártí mimo CVSP u dětí do 16 let1,08511,0458
08-12008-120-05Operace poranění horní končetiny, nártu a prstů mimo CVSP u dětí do 16 let0,54970,5418
08-12108-121-01Operace pánve a stehenní kosti mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-42,47302,0858
08-12108-121-02Operace pánve a stehenní kosti mimo poranění u pacientů s CC=01,33721,2580
08-12208-122-01Operace kostí bérce a pažní kosti mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=l-41,88001,6750
08-12208-122-02Operace kostí bérce a pažní kosti mimo poranění u pacientů s CC=01,10490,9621
08-12308-123-01Operace kostí hlezna a zánártí mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-41,72431,5684
08-12308-123-02Operace kostí hlezna a zánártí mimo poranění u pacientů s CC=00,93840,8909
08-12808-128-01Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=2-44,13754,0135
08-12808-128-02Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-11,34821,3443
08-M0208-M02-00Miniinvazivní výkon na páteři0,82490,5340
08-R0108-R01-00Radiochirurgie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání2,00951,9853
09-10409-104-01Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=2-44,13754,0135
09-10409-104-02Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu u pacientů s CC=0-11,50081,4731
09-10609-106-01Resekce prsu včetně odstranění mízních uzlin a rekonstrukce implantátem obou prsů2,44942,0977
09-10609-106-02Resekce prsu včetně odstranění mízních uzlin a rekonstrukce implantátem jednoho prsu1,77171,5788
09-10609-106-03Resekce obou prsů včetně odstranění mízních uzlin nebo resekce jednoho prsu včetně ostranění mízních uzlin u pacientů s CC=l-4 v CVSP1,43831,3933
09-10609-106-04Resekce jednoho prsu včetně odstranění mízních uzlin v CVSP u pacientů s CC=00,98830,9378
09-10609-106-05Resekce prsu včetně odstranění mízních uzlin mimo CVSP0,90950,8955
09-10909-109-01Resekce obou prsů pro zhoubný novotvar nebo resekce jednoho prsu pro zhoubný novotvar u pacientů s CC=1-4 v CVSP1,21751,1943
09-10909-109-02Resekce jednoho prsu pro zhoubný novotvar v CVSP u pacientů s CC=00,84140,8136
09-10909-109-03Resekce prsu pro zhoubný novotvar mimo CVSP0,75600,7328
09-10909-109-04Resekce obou prsů pro ostatní onemocnění nebo resekce jednoho prsu pro ostatní onemocnění u pacientů s CC=1-40,82750,8260
09-10909-109-05Resekce jednoho prsu pro ostatní onemocnění u pacientů s CC=00,47210,4703
09-11009-110-01Odstranění krčních mízních uzlin pro zhoubný novotvar kůže nebo odstranění mízních uzlin pro novotvar kůže nebo prsu u pacientů s CC=2-41,71721,6894
09-11009-110-02Odstranění mízních uzlin pro novotvar kůže nebo prsu u pacientů s CC=0-10,98380,9537
10-10110-101-00Transplantace inzulín produkující tkáně4,17223,0851
10-10510-105-01Opakovaný chirurgický výkon na diabetické noze v CVSP2,70822,6281
10-10510-105-02Opakovaný chirurgický výkon na diabetické noze mimo CVSP1,85191,7812
10-10610-106-00Rekonstrukční nebo transplantační výkon na diabetické noze2,06051,9572
10-10910-109-01Bypass žaludku nebo biliopankreatická diverze4,19362,9111
10-10910-109-02Tubulizace žaludku2,61511,5856
10-10910-109-03Plikace žaludku1,77031,4634
10-10910-109-04Bandáž žaludku1,62390,8956
10-11210-112-00Odstranění nebo resekce štítné nebo příštítné žlázy s odstraněním krčních mízních uzlin1,64711,6389
10-11410-114-00Odstranění krčních mízních uzlin pro novotvar štítné žlázy1,16131,1573
11-10111-101-01Odstranění močového měchýře s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=47,34656,9421
11-10111-101-02Odstranění močového měchýře u pacientů s CC=0-35,54765,3245
11-10411-104-01Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=44,87604,5565
11-10411-104-02Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin u pacientů s CC=0-32,80992,6418
11-10511-105-00Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy3,25633,1311
11-10611-106-01Odstranění nebo resekce močovodu pro závažnou hlavní diagnózu nebo u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-42,65242,4238
11-10611-106-02Odstranění nebo resekce močovodu u pacientů s CC=0-12,24002,0142
11-10811-108-01Odstranění ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=46,24065,7469
11-10811-108-02Odstranění ledviny u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-33,00292,8596
11-10811-108-03Odstranění ledviny u pacientů s CC=0-12,06771,8552
11-10911-109-00Resekce močového měchýře otevřeným přístupem2,77282,6053
11-11011-110-02Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=43,93993,7819
11-11011-110-03Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři u pacientů s CC=0-32,33142,2899
11-11211-112-00Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice1,75181,7352
11-11311-113-00Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových1,31061,3062
11-M0111-M01-01Embolizace pro chronické onemocnění ledvin nebo u pacientů s CC=3-42,52691,1560
11-M0111-M01-02Embolizace pro novotvar nebo poranění ledviny u pacientů s CC=0-21,09470,7667
11-M0311-M03-01Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=2-42,10071,9833
11-M0311-M03-02Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=0-11,28241,2090
11-M0511-M05-01Endoskopická extrakce kamene horních cest močových u pacientů s CC=2-41,24761,1380
11-M0511-M05-02Endoskopická extrakce kamene horních cest močových u pacientů s CC=0-10,65690,5702
11-M0611-M06-01Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=3-41,80761,6462
11-M0611-M06-02Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=l-20,90400,8726
11-M0611-M06-03Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=00,61520,6068
11-M0711-M07-01Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů ve věku 70 a více let0,80330,7918
11-M0711-M07-02Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů do 70 let0,61910,6084
11-M0811-M08-00Extrakorporální litotrypse0,35620,3560
12-10412-104-00Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy2,41082,3787
12-10512-105-00Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy1,77361,7355
12-10612-106-00Parciální amputace penisu1,14041,1364
12-10712-107-01Rekonstrukční výkon na penisu pro zadní hypospadii nebo epispadii u dětí do 18 let věku2,25682,2432
12-10712-107-02Rekonstrukční výkon na penisu pro přední nebo střední hypospadii nebo jinou vrozenou vadu pyje u dětí do 18 let věku1,85731,8422
12-10712-107-03Rekonstrukční výkon na penisu pro vrozenou vadu pyje u pacientů ve věku 18 a více let nebo pro funkční nebo strukturální poruchu pyje1,01401,0110
12-11212-112-00Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty0,60820,6016
12-M0112-M01-00Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy1,09470,7667
12-R0112-R01-00Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy2,32752,2586
13-10913-109-00Rekonstrukční výkon pro vrozenou vadu ženské reprodukční soustavy1,62541,3493
13-11013-110-01Transperitoneální nebo transvezikální odstranění píštěle ženské reprodukční soustavy2,58942,4786
13-11013-110-02Vaginální odstranění píštěle ženské reprodukční soustavy1,65541,6185
13-11313-113-01Rekonstrukční výkon pro úplný výhřez pochvy i dělohy1,65131,3950
13-11313-113-02Rekonstrukční výkon pro jiný sestup ženských pohlavních orgánů0,98650,8839
13-11513-115-01Odstranění vulvy u pacientek ve věku 60 a více let1,06951,0662
13-11513-115-02Odstranění vulvy u pacientek do 60 let věku0,62650,6257
13-11613-116-00Odstranění děložního myomu1,02560,8537
13-M0113-M01-00Embolizace nebo termoablace děložního myomu nebo varixů pohlavních orgánů2,55810,9887
14-10314-103-00Výkon na cévách pro komplikaci v těhotenství, po potratu nebo po porodu7,73015,2645
14-10514-105-00Chirurgický výkon v dutině břišní mimo dělohu a děložní adnexa v těhotenství, po porodu nebo po potratu0,76500,7029
14-10614-106-01Intrauterinní výkon na plodu při mnohočetném těhotenství1,10011,0979
14-10614-106-02Intrauterinní výkon na plodu při těhotenství jednoho dítěte0,50960,4600
16-10116-101-01Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-43,19062,9425
16-10116-101-02Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-12,32532,0537
16-10216-102-00Odstranění brzlíku pro onemocnění brzlíku1,86301,6727
16-10416-104-01Odstranění krčních mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět nebo odstranění mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět u pacientů s CC=2-41,00861,0017
16-10416-104-02Odstranění mízních uzlin mimo krční pro zvětšení nebo zánět u pacientů s CC=0-10,69400,6910
17-10117-101-00Rozsáhlý resekční výkon v dutině břišní nebo pánevní pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary5,84585,4886
17-10217-102-00Kraniotomie pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary2,96562,6711
17-10317-103-00Instrumentace nebo resekční výkon na páteři6,51784,6558
17-10417-104-01Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta s následným operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=47,32606,7014
17-10417-104-02Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta u pacientů s CC=0-33,45433,3181
17-10517-105-01Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách se zavedením gastrostomie, umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo s CC=45,85605,6826
17-10517-105-02Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách u pacientů s CC=0-33,71363,6124
17-10617-106-01Resekční výkon v retroperitoneu, pánvi, dutině hradní nebo odstranění sleziny s následným operačním výkonem v jiný den nebo u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=44,58834,2579
17-10617-106-02Resekční výkon v retroperitoneu, pánvi, dutině hradní nebo odstranění sleziny u pacientů s CC=0-32,16632,0503
17-10717-107-01Resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách u pacientů s CC=3-43,73063,6599
17-10717-107-02Resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách u pacientů s CC=0-22,19102,1704
19-10319-103-00Totální amputace penisu pro poruchy sexuálních funkcí2,31212,2888
19-10419-104-00Odstranění dělohy pro poruchy sexuálních funkcí1,28871,0343
19-10519-105-00Resekce prsu pro poruchy sexuálních funkcí1,11581,1036
19-10619-106-00Jiný chirurgický výkon pro poruchy sexuálních funkcí0,82670,8238
22-10122-101-01Transplantace kůže pro popálení, poleptání nebo omrzlinu sila více ošetřovacími dny21,694020,6639
22-10122-101-02Transplantace kůže pro popálení, poleptání nebo omrzlinu s 6-10 ošetřovacími dny9,76249,5931
22-10122-101-03Transplantace kůže pro popálení, poleptání nebo omrzlinu s 2-5 ošetřovacími dny4,22234,2037
22-10122-101-04Transplantace kůže pro popálení, poleptání nebo omrzlinu s nejvýše 1 ošetřovacím dnem2,77892,7710
23-10123-101-00Odběr orgánů od zemřelého dárce1,41911,4112
23-10223-102-00Odběr jater od zdravého dárce3,55843,3073
23-10323-103-00Odběr ledviny od zdravého dárce2,77452,6232
23-10423-104-00Odběr dělohy od zdravé dárkyně1,38031,2208
24-M0124-M01-01Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 22-42 dnů po předchozí operaci páteře včetně instrumentace10,07757,7824
24-M0124-M01-02Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 22-42 dnů po předchozí operaci páteře bez instrumentace9,64269,5909
24-MOl24-M01-03Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 22-42 dnů bez předchozí operace páteře5,63605,6090
24-M0224-M02-01Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 43-63 dnů po předchozí operaci páteře včetně instrumentace12,593410,7198
24-M0224-M02-02Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 43-63 dnů bez předchozí operace páteře s instrumentací8,66558,6021
24-M0324-M03-01Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 64 a více dnů po předchozí operaci páteře včetně instrumentace14,411012,5155
24-M0324-M03-02Komplexní péče na spinálních jednotkách v délce 64 a více dnů bez předchozí operace páteře s instrumentací10,417810,2231
25-10125-101-00Chirurgický výkon na více lokalizacích při polytraumaru10,05737,8846
25-10225-102-01Chirurgický výkon v dutině hradní nebo břišní, instrumentace páteře, amputace/osteosyntéza dlouhých kostí při polytraumaru s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)9,96798,5260
25-10225-102-02Chirurgický výkon v dutině hradní nebo břišní, instrumentace páteře, amputace/osteosyntéza dlouhých kostí při polytraumaru bez umělé plicní ventilace (nebo max. 1 den)5,84594,8992
25-K0125-K01-01Polytrauma s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)3,66653,4195
25-K0125-K01-02Polytrauma bez umělé plicní ventilace (nebo max. 1 den)2,64122,5325

Část E

Vysoce homogenní hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady a v hodnoceném období jsou rovněž hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady s vyšší mírou sbližování sazeb a nižšími risk-koridory

CZ-DRG báze - kódCZ-DRG skupina -kódČást E - CZ - DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váha
14-10114-101-01Porod císařským řezem v CVSP se závažnou diagnózou nebo s výkonem pro komplikaci1,5294
14-10114-101-02Porod císařským řezem v CVSP při mnohočetném těhotenství nebo po vedení porodu vaginálně1,1289
14-10114-101-03Porod císařským řezem mimo CVSP se závažnou diagnózou nebo s výkonem pro komplikaci1,2196
14-10114-101-04Porod císařským řezem mimo CVSP při mnohočetném těhotenství nebo po vedení porodu vaginálně1,0944
14-10114-101-05Porod jediného dítěte císařským řezem bez závažné diagnózy0,8003
14-M0114-M01-01Vaginální porod v CVSP se závažnou diagnózou nebo s výkonem pro komplikaci0,8822
14-M0114-M01-02Vaginální porod v CVSP při mnohočetném těhotenství nebo s revizí po porodu0,7445
14-M0114-M01-03Vaginální porod mimo CVSP se závažnou diagnózou nebo s výkonem pro komplikaci0,7297
14-M0114-M01-04Vaginální porod mimo CVSP při mnohočetném těhotenství nebo s revizí po porodu0,6691
14-M0114-M01-05Vaginální porod jediného dítěte bez závažné diagnózy0,5424
15-K0615-K06-01Novorozenci s hmotností 2500 a více g v CVSP a s velmi závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení1,1248
15-K0615-K06-02Novorozenci s hmotností 2500 a více g v CVSP a se závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení0,5977
15-K0615-K06-03Novorozenci s hmotností 2500 a více g mimo CVSP a se závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení0,4591
15-K0615-K06-04Novorozenci s hmotností 2500 a více g bez závažné diagnózy narození v daném zdravotnickém zařízení0,2748
15-K0715-K07-01Novorozenci s hmotností 2500 a více g v CVSP a s velmi závažnou diagnózou nenarození v daném zdravotnickém zařízení1,5082
15-K0715-K07-02Novorozenci s hmotností 2500 a více g v CVSP a se závažnou diagnózou nenarození v daném zdravotnickém zařízení1,0072
15-K0715-K07-03Novorozenci s hmotností 2500 a více g v CVSP bez závažné diagnózy nenarození v daném zdravotnickém zařízení0,5396
15-K0715-K07-04Novorozenci s hmotností 2500 a více g mimo CVSP nenarození v daném zdravotnickém zařízení0,4722

Část F

Středně homogenní hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady a v hodnoceném období jsou rovněž hrazeny úhradou vyčleněnou z paušální úhrady s nižší mírou sbližování sazeb a vyššími risk-koridory

CZ-DRG báze - kódCZ-DRG skupina - kódČást F - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váha
15-10115-101-00Extrakorporální membránová oxygenace novorozence25,6825
15-10215-102-01Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)34,6991
15-10215-102-02Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)24,2076
15-10215-102-03Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)15,8230
15-10215-102-04Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)12,0190
15-10215-102-05Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodm (0-4 dny)6,1027
15-10315-103-01Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)34,6991
15-10315-103-02Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)24,2076
15-10315-103-03Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)15,8230
15-10315-103-04Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)10,2645
15-10315-103-05Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)5,4318
15-10415-104-01Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)34,6991
15-10415-104-02Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)24,2076
15-10415-104-03Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)15,8230
15-10415-104-04Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)9,0069
15-10415-104-05Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě mimo kýlu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)3,9900
15-10415-104-06Chirurgický výkon pro kýlu mimo brániční u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)0,8839
15-10515-105-00Chirurgický výkon na vylučovací soustavě u novorozence1,7230
15-10615-106-00Chirurgický výkon na pohlavních orgánech u novorozence0,5551
15-10715-107-00Chirurgický výkon pro rozštěp rtu nebo vrozenou vadu nosu u novorozence1,8379
15-K0215-K02-02Novorozenci s hmotností do 1000 g5,0052
15-K0315-K03-01Novorozenci s hmotností 1000-1499 g a velmi závažnou diagnózou4,4282
15-K0315-K03-02Novorozenci s hmotností 1000-1499 g bez velmi závažné diagnózy3,3967
15-K0415-K04-01Novorozenci s hmotností 1500-1999 g a velmi závažnou diagnózou3,3435
15-K0415-K04-02Novorozenci s hmotností 1500-1999 g a závažnou diagnózou2,2849
15-K0415-K04-03Novorozenci s hmotností 1500-1999 g bez závažné diagnózy1,6882
15-K0515-K05-01Novorozenci s hmotností 2000-2499 g v CVSP a s velmi závažnou diagnózou2,1966
15-K0515-K05-02Novorozenci s hmotností 2000-2499 g v CVSP a se závažnou diagnózou1,2017
15-K0515-K05-03Novorozenci s hmotností 2000-2499 g v CVSP bez závažné diagnózy0,6238
15-K0515-K05-04Novorozenci s hmotností 2000-2499 g mimo CVSP0,4417
15-M0115-M01-01Umělá plicní ventilace v délce 1009 a více hodin (43 a více dní) u novorozence s hmotností do 750 g31,8173
15-M0115-M01-02Umělá plicní ventilace v délce 1009 a více hodin (43 a více dní) u novorozence s hmotností 750-1999 g26,2609
15-M0115-M01-03Umělá plicní ventilace v délce 1009 a více hodin (43 a více dní) u novorozence s hmotností 2000 a více g28,3966
15-M0115-M01-04Umělá plicní ventilace v délce 505-1008 hodin (22-42 dní) u novorozence s hmotností do 750 g16,3463
15-M0115-M01-05Umělá plicní ventilace v délce 505-1008 hodin (22-42 dní) u novorozence s hmotností 750-1999 g16,0642
15-M0115-M01-06Umělá plicní ventilace v délce 505-1008 hodin (22-42 dní) u novorozence s hmotností 2000 a více g15,9350
15-M0115-M01-07Umělá plicní ventilace v délce 241-504 hodin (11-21 dní) u novorozence s hmotností do 750 g9,3676
15-M0115-M01-08Umělá plicní ventilace v délce 241-504 hodin (11-21 dní) u novorozence s hmotností 750-1999 g9,6515
15-M0115-M01-09Umělá plicní ventilace v délce 241-504 hodin (11-21 dní) u novorozence s hmotností 2000 a více g8,6981
15-M0115-M01-10Umělá plicní ventilace v délce 97-240 hodin (5-10 dní) u novorozence s hmotností do 2000 g6,5005
15-M0115-M01-11Umělá plicní ventilace v délce 97-240 hodin (5-10 dní) u novorozence s hmotností 2000 a více g4,7669
15-M0115-M01-12Umělá plicní ventilace v délce 25-96 hodin (2-4 dny) u novorozence s hmotností do 2000 g4,8941
15-M0115-M01-13Umělá plicní ventilace v délce 25-96 hodin (2-4 dny) u novorozence s hmotností 2000 a více g2,5092

Část G

Hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny jednotnou základní sazbou a v hodnoceném období jsou hrazeny případovým paušálem

CZ-DRG báze - kódCZ-DRG skupina - kódČást G - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váha
00-10100-101-01Transplantace plic u pacientů s UPV 1009 a více hodin (43 a více dnů)145,7026
00-10100-101-02Transplantace plic u pacientů s UPV 241-1008 hodin (11-42 dnů)53,6124
00-10100-101-03Transplantace plic u pacientů s UPV do 240 hodin (do 10 dnů)26,0418
00-10200-102-01Transplantace srdce u pacientů s dlouhodobou srdeční podporou117,0120
00-10200-102-02Transplantace srdce u pacientů s jiným typem srdeční podpory68,3104
00-10200-102-03Transplantace srdce u pacientů bez srdeční podpory23,0654
00-10300-103-01Transplantace jater s UPV 505 a více hodin (22 a více dnů)58,4208
00-10300-103-02Transplantace jater s UPV 241-504 hodin (11-21 dnů)39,4742
00-10300-103-03Transplantace jater u pacientů s CC=419,5160
00-10300-103-04Transplantace jater u pacientů s CC=0-312,8862
00-10400-104-00Transplantace slinivky13,7960

Část H

Hrazené služby klasifikované do bází, které byly v referenčním období hrazeny paušální úhradou a v hodnoceném období jsou hrazeny případovým paušálem s koeficienty plnění a redukcí casemixu

CZ-DRG báze - kódCZ-DRG skupina -kódČást H - CZ-DRG skupina - názevCZ-DRG - relativní váha
19-K0119-K01-01Krátkodobá akutní a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění1,0681
19-K0119-K01-02Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro duševní onemocnění u pacientů s CC=2-41,0681
19-K0119-K01-03Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro duševní onemocnění u pacientů s CC=0-10,6025
19-K0219-K02-01Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění1,4113
19-K0219-K02-02Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů pro duševní onemocnění u pacientů s CC=2-41,4512
19-K0219-K02-03Akutní psychiatrická péče 2-5 dnů pro duševní onemocnění u pacientů s CC=0-10,6727
19-K0319-K03-01Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění1,3168
19-K0319-K03-02Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro duševní onemocnění u pacientů s CC=2-41,4267
19-K0319-K03-03Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro duševní onemocnění u pacientů s CC=0-10,9317
19-K0419-K04-01Akutní psychiatrická péče 11-15 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění1,4636
19-K0419-K04-02Akutní psychiatrická péče 11-15 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro duševní onemocnění1,4597
19-K0519-K05-01Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění1,8896
19-K0519-K05-02Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro duševní onemocnění1,8836
19-K0619-K06-01Akutní psychiatrická péče 21-25 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění2,4080
19-K0619-K06-02Akutní psychiatrická péče 21-25 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro duševní onemocnění2,4085
19-K0719-K07-01Akutní psychiatrická péče 26-30 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění2,8907
19-K0719-K07-02Akutní psychiatrická péče 26-30 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro duševní onemocnění2,8760
19-K0819-K08-01Akutní psychiatrická péče 31a více dnů a zvýšená psychiatrická péče pro duševní onemocnění4,2789
19-K0819-K08-02Akutní psychiatrická péče 31a více dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro duševní onemocnění4,1917
19-M0119-M01-00Neinvazivní neurostimulační terapie pro duševní onemocnění2,3900

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Výše úhrad hrazených služeb podle § 9

KódVýkonRegulační omezeníVýše úhrady
00900Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a individuálního léčebného postupu. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, profylaktické odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativního ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace poté, co zdravotnická dokumentace vedená o pojištěnci byla v souladu s právními předpisy vyřazena a zničena.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
495 Kč
00901Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce -preventivní prohlídka Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, profylaktické odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativního ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.U pojištěnců do dne dosažení 18 let lze vykázat 2 /1 kalendářní rok na pojištěnce, a to nejdříve 3 měsíce od vykázání kódu 00900 nebo 00901 v témže kalendářním roce. U pojištěnců od 18 let lze vykázat 1/1 kalendářní rok, a to nejdříve 5 měsíců od vykázání kódu 00900 v témže kalendářním roce; ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pojištěnce vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. U těhotných žen lze vykázat dvakrát v průběhu těhotenství s odstupem nejméně 3 měsíce (musí být uvedena diagnóza Z34 nebo Z35 podle mezinárodní klasifikace nemocí). Za vykázání kódu 00901 se pro účely regulačních omezení tohoto kódu považuje i vykázání kódu 00946.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů.
455 Kč
00902Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku

Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativního ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.

Lze vykázat 1 /1 kalendářní rok, ve kterém byl vykázán kód 00901 nebo 00946 a nebyl vykázán kód 00900, a to nejdříve 5 měsíců od vykázání kódu 00901 nebo 00946; ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pojištěnce vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. Za vykázání kódu 00902 se pro účely regulačních omezení tohoto kódu považuje i vykázání kódu 00947.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů \
328 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Lze vykázat 1/1 onemocnění, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických onemocnění maximálně 3/1 rok. Nelze vykázat současně s kódem 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 a 00981. Kód nelze vykázat u pojištěnce registrovaného daným poskytovatelem.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7) a odbornosti 015, 605 podle seznamu výkonů.
355 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 10 let v rámci registrace a preventivní péčeLze vykázat pouze v souvislosti s preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, tj. kódem 00901, resp. 00946 a s kódem 00900, pokud v daném roce byl pojištěnec u poskytovatele registrován. Je vykazováno s diagnózou Z01.2 - zubní vyšetření podle mezinárodní klasifikace nemocí.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
125 Kč
00906Stomatologické vyšetření a ošetření registrovaného poiištěnce do dne dosažení 6 let nebo registrovaného hendikepováného poiištěnce Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost vyšetření a ošetření pojištěnce. Lze vykázat i bez kurativního výkonu.Lze vykázat 1 /1 den.
U hendikepovaného pojištěnce se kód vykazuje s příslušnou diagnózou. Nelze vykázat s kódem 00976.
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
115 Kč
00907Stomatologické ošetření registrovaného poiištěnce od 6 let do dne dosažení 15
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.
Lze vykázat 1 /1 den. Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat v kombinaci pouze s některým z kódů 00900, 00901, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z 01.2 - zubní vyšetření podle mezinárodní klasifikace nemocí). Nelze vykázat s kódem 00976. Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7) lze vykázat i při vyžádané péči o neregistrovaného pojištěnce.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
90 Kč
00908Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného poiištěnce - i v rámci pohotovostní služby Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Výkon zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy/sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, ošetření komplikací chirurgických výkonů nebo opravu/úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.Lze vykázat 1/1 den /1 onemocnění.
Lze vykázat samostatně nebo v kombinaci s těmito kódy: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 (nelze vykázat v případě, že poskytovatel vybral regulační poplatek za pohotovostní službu) 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, 00956, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00963, 00964, 00970 a 00971.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
355 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.Lze vykázat 1/1 den. Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, 00946 a 00947. Kód může vykázat poskytovatel s lůžkovým pracovištěm a klinickým pracovištěm, tj. společné pracoviště fakultní nemocnice a lékařské fakulty vysoké školy podle § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, včetně rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
415 Kč
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímku Zhotovení intraorálního rentgenového snímku na zubním rentgenovém zařízení.Lze vykázat - bez omezení.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
75 Kč
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku lebky různých projekcí a u odbornosti 015 podle seznamu výkonů i rentgenového snímku ruky (stanovení fáze růstu skeletu). Vykazuje se každý zhotovený snímek.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
230 Kč
00913Zhotovení ortopantomo gramu Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na zubním rentgenovém zařízení.Lze vykázat 1/2 kalendářní roky. V odbornosti 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7) a v odbornosti 015, 605 podle seznamu výkonů lze v souvislosti se specializovanou péčí vykázat 2/1 kalendářní rok. Lze vykázat bez omezení v případech, kdy je vyšetření vyžádáno kardiologem, kardiochirurgem, ortopedem, transplantologem, osteologem či otorinolaryngologem (např. z důvodu vyloučení fokální infekce nebo předoperačního vyšetření) v souvislosti s diagnózou Z01.8 podle mezinárodní klasifikace nemocí nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou (diagnóza M87.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí), a dále v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a v případě úrazové nebo onkologické diagnózy.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
280 Kč
00914Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí nebo ostatních extraorálních snímků. Součástí výkonu je stručný popis snímku ve zdravotnické dokumentaci.
Lze vykázat 1/1 snímek / 1 poskytovatel.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
Vyhodnocuje a vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů7) a k lékaři odbornosti 015 podle seznamu výkonů může kód vykázat i tento zubní lékař.
85 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém zařízení.Lze vykázat 1/1 kalendářní rok.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE7), odbornosti 015, 605 podle seznamu výkonů. Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
275 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus) ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
120 Kč
00917Anestézie infiltrační Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, nervus palatinus maior a foramen incisivum a tuber maxillae. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.Lze vykázat - bez omezení.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
100 Kč
00920Ošetření stálého zubu fotokompozitní vyplní Ošetření stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do dne dosažení 18 let v rozsahu řezáků a špičáků, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.Lze vykázat 1 /1 zub / 365 dní. Lokalizace - zub.
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
795 Kč
00921Ošetření stálého zubu plastickou vyplní Ošetření stálého zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu,
a) u pojištěnců do dne dosažení 15 let a u těhotných a kojících žen v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu a v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám,
b) u pojištěnců, kteří nejsou uvedeni v písmenu a), v rozsahu celého chrupu při použití dózovaného amalgámu a v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu.
Lze vykázat 1 /1 zub / 365 dní. Lokalizace - zub.
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
570 Kč
00922Ošetření dočasného zubu plastickou vyplní.
Bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu a v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám.
Lze vykázat 1 /1 zub / 365 dní. Lokalizace - zub.
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
445 Kč
00924Endodontické ošetření - dočasný zub Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu, který je klinický pevný a na rentgenogramu dosahuje resorbce nejvýše do poloviny kořene, metodou amputace vitální nebo mortální dřeně se vykazuje jedenkrát, při případné exstirpaci se vykazuje za každý zaplněný kořenový kanálek.Lze vykázat 1 /1 kanálek /1 zub při exstirpaci a 1 /1 zub při amputaci. Lokalizace - zub.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
270 Kč
00925Primární endodontické ošetření - stály zub - v rozsahu řezáků a špičáků Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu, provizorní výplně a definitivní primární endodontické ošetření zubu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.Lze vykázat 1 /1 kanálek /1 zub. Lokalizace - zub.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
270 Kč
00926Primární endodontické ošetření - stály zub - v rozsahu molárů a premolárů Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu, provizorní výplně a definitivní primární endodontické ošetření zubu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.Lze vykázat 1 /1 kanálek /1 zub. Lokalizace - zub.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
270 Kč
00931Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné parodontologické péče
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení individuálního léčebného postupu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny. Součástí výkonu je parodontologický zápis ve zdravotnické dokumentaci. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče.
Lze vykázat 1 / 2 kalendářní roky a při změně zdravotního stavu maximálně 1/1 kalendářní rok. Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00903, 00909 a 00932. Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, PE7).855 Kč
00932Léčba chronických onemocnění parodontu
Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (například PBI, API), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedeny, remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu.
Součástí výkonu je parodontologický zápis ve zdravotnické dokumentaci.
Lze vykázat 3/1 kalendářní rok.
Nelze vykázat s kódy 00900, 00901, 00902, 00903, 00909, 00931, 00946 a 00947.
Odstup mezi vykázáním kódů 00900, 00901, 00902, 00931, 00932, 00946 a 00947 musí být v takovém intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby, lze vykázat minimálně v měsíčních odstupech.
Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN.
Přechodné dlahy zvolné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivální ošetření (kód 00935) se vykazují zvlášť.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
300 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu Provedený chirurgický výkon v mukogingivální oblasti (např. gingivektomie s plastikou) navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu za každý zub.Lze vykázat -1/1 zub / 730 dnů.
Lokalizace - zub.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7).
455 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula, výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Implementace odebraného slizničního nebo mezenchymálního štěpu.Lze vykázat - bez omezení. Nelze vykázat s chirurgickými výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7).
1105 Kč
00935Subgingivální ošetření Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola u zubů s parodontálními choboty (CPI 3, 4). Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.Lze vykázat 1 /1 zub / 365 dní. Lokalizace - zub.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, PE7).
89 Kč
00936Odebrání transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo mezenchymálního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
605 Kč
00937Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Podrobný zápis o průběhu a výsledku funkčního vyšetření a popis rámcového plánu artikulace ve zdravotnické dokumentaci.
Lze vykázat 1 /1 kalendářní rok.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, PE7).
438 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice).
Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1 /1 zub / 365 dní.
Lokalizace - zub.
Odbornosti 014, 015 podle seznamu výkonů.
65 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice v rámci pravidelné specializované péče Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy. Součástí výkonu je zápis ve zdravotnické dokumentaci obsahující popis onemocnění ústní sliznice a návrh léčby.Lze vykázat 1 / 2 kalendářní roky a při změně zdravotního stavu maximálně 1/1 kalendářní rok. Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00903 a 00909.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
855 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení. Lze vykázat pouze v návaznosti na provedený kód 00940.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
305 Kč
00943Měření galvanických proudů Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
93 Kč
00944Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékařeLze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření.
Lze vykázat v kombinaci s některým z kódů 00900, 00902, 00903, 00908 (pouze za předpokladu, že poskytovatel nevybral regulační poplatek za pohotovostní službu), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986, v případě vyšetření zaměřeného na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce a v případě dlouhodobých zástupů registrujícího zubního lékaře ohlášených zdravotní pojišťovně.
Odbornosti 014, 015 podle seznamu výkonů.
60 Kč
00946Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce -preventivní prohlídka I Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění profylaktické zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativního ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.U pojištěnců do dne dosažení 18 let lze vykázat 2 / 1 kalendářní rok na pojištěnce, a to nejdříve 3 měsíce od vykázání kódu 00900 nebo 00946 v témže kalendářním roce. U pojištěnců od 18 let lze vykázat 1 / 1 kalendářní rok, a to nejdříve 5 měsíců od vykázání kódu 00900 v témže kalendářním roce; ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pojištěnce vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. U těhotných žen lze vykázat dvakrát v průběhu těhotenství s odstupem nejméně 3 měsíce (musí být uvedena diagnóza Z34 nebo Z35 podle mezinárodní klasifikace nemocí). Za vykázání kódu 00946 se pro účely regulačních omezení tohoto kódu považuje i vykázání kódu 00901.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
381 Kč
00947Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní.
Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativního ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok, ve kterém byl vykázán kód 00901 nebo 00946 a nebyl vykázán kód 00900, a to nejdříve 5 měsíců od vykázání kódu 00901 nebo 00946; ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pojištěnce vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. Za vykázání kódu 00947 se pro účely regulačních omezení tohoto kódu považuje i vykázání kódu 00902.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů.
268 Kč
00948Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce
Provedení sutury po extrakci stálého zubu, resp. radixu nebo dočasného moláru bez resorpce kořenů v indikovaných případech týkajících se stavění krvácení či jeho prevence u pojištěnců na antitrombotické nebo na antiresorpční léčbě a pojištěnců imunosuprimovaných. Bez ohledu na použitý druh materiálu a počet stehů.
Lze vykázat 1/1 zub. Lokalizace - zub.
Lze vykázat pouze v kombinaci s kódem 00950. Vykazuje se s diagnózou Z40.9 podle mezinárodní klasifikace nemocí.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
135 Kč
00949Běžná extrakce dočasného zubu Extrakce dočasného zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.Lze vykázat 1 /1 zub. Lokalizace - zub.
U pojištěnců do dne dosažení 18 let lze vykázat pouze při stvrzení čerpání hrazené služby podpisem zákonného zástupce nebo zletilé doprovázející osoby ve zdravotnické dokumentaci nebo fotodokumentací ve zdravotnické dokumentaci.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
135 Kč
00950Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací a stavění krvácení kompresivní tamponádou nebo extrakce dočasného moláru s neresorbovanými kořeny.Lze vykázat 1/1 zub. Lokalizace - zub.
U pojištěnců od 8 let lze extrakci dočasného moláru s neresorbovanými kořeny vykázat pouze při zdokumentování rentgenovým vyšetřením.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
350 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub.
Při vícečetné extrakci sousedících zubů se vykazuje pouze 1 kód 00951, zbylé extrakce jsou vykázány kódem 00950.
Nelze vykázat, jde-li o chirurgický výkon s řízenou tkáňovou regenerací, augmentací a implantací.
Odbornosti 014, 605 podle seznamu výkonů.
600 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než 1 sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, ošetření zubní retence uzavřenou metodou s mobilizací zubu do směru žádané erupce a fixací ortodontického tahu odstranění sekvestru, artrocentéza temporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub v případě extrakce zubu nebo radixu, či mobilizace zubu.
Při vícečetné extrakci sousedních zubů se vykazuje pouze 1 kód 00952, zbylé extrakce jsou vykázány kódem 00950.
Nelze vykázat, jde-li o chirurgický výkon s řízenou tkáňovou regenerací, augmentací a implantací.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
1290 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů otevřenými metodami Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a případná mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání).Lze vykázat 1 /1 zub. Lokalizace - zub.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE7), odbornosti 015, 605 podle seznamu výkonů.
635 Kč
00954Periapikální chirurgie
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta radixu a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění), vykazuje se za každý ošetřený radix. Též periapikální exkochleace aexstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub.
Odbornosti 014, 605 podle seznamu výkonů.
425 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za 1 sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž avýplach vývodu slinné žlázy, případně její náplň kontrastní látkou.Lze vykázat - bez omezení. Nelze vykázat při gingivektomii.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
455 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než 1 sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie, přístrojová sialoendoskopie se zprůchodněním vývodu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
905 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně replantace, jednoduché fixace plastickým materiálem, popřípadě zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
455 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace (za každou ošetřenou čelist).Lze vykázat - bez omezení. Lokalizace - čelist. Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.755 Kč
00959Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení. Lokalizace - kvadrant. Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.155 Kč
00960Zevní incize
Léčba kolemčelistního zánětu zevní incizí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE7), odbornost 605 podle seznamu výkonů.
605 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, dále stavění pozdního postextrakčního krvácení, revize extrakční rány bez odklopení mukoperiostálního laloku, svalové rehabilitační cvičení a fyzikální terapie.Lze vykázat 5/10 dnů.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
60 Kč
00962Konzervativní léčba
temporomandibulárních poruch Vyšetření, zdokumentování a konzervativní léčba poruchy temporomandibulárního kloubu (například úprava artikulace, fyzikální terapie, nácvik správného stereotypu otevírání).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok.
Nelze kombinovat s kódem 00964.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
305 Kč
00963Injekce i. m, i. v., i. d., s. c. Injekční aplikace léčivého přípravku, včetně poskytnutého léčivého přípravku, nejde-li o zvlášť účtovaný léčivý přípravek.Lze vykázat - bez omezení.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
105 Kč
00964Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem Vyšetření, zdokumentování onemocnění, případná indikace a vyhodnocení cílené zobrazovací metody a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (např. indikace nákusné dlahy, provedení mezičelistní fixace, manuální repozice, indikace rehabilitace, cílené podání medikace).Lze vykázat - bez omezení.
Nelze kombinovat s kódem 00962.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH , odbornost 605 podle seznamu výkonů.
605 Kč
00968Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem
Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem v ambulanci poskytovatele ambulantních hrazených služeb. Součástí výkonu je vystavení písemné zprávy.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00964.
Ošetření neregistrovaného pojištěnce na základě písemného doporučení jiného zubního lékaře při neodkladných stavech (při naléhavých stavech i bez doporučení). V souvislosti s léčením jednoho neodkladného stavu lze vykázat pouze lx. V případě dalšího plánovaného ošetření daného pojištěnce již kód 00968 nelze znovu vykázat. Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb jakékoliv odbornosti.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH7).
1005 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací, v případě zkrácení mostu odseparování části mostu v místě mezičlenu (v tom případě se lokalizace vykazuje na tento mezičlen).Lze vykázat 1 /1 zub / 730 dní.
Lokalizace - zub.
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
145 Kč
00971Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destrnovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1 / 730 dní. Lokalizace - zub.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
185 Kč
00973Úprava snímatelné náhrady v ordinaci jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.Lze vykázat 5/1 kalendářní rok. Lokalizace - čelist. Lze vykázat nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
60 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku Poskytovatel vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (dokladem 03s).Lze vykázat - bez omezení.
Odbornosti 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.
0 Kč
00976Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost v souvislosti se stomatologickým vyšetřením a ošetřením pacienta s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx podle mezinárodní klasifikace nemocí) či jinou psychiatrickou diagnózou.
Lze vykázat 1/1 den.
Výkon nelze kombinovat s kódy 00906 a 00907.
Lze vykazovat s hrazenými výkony vyšetření a ošetření. Lze vykázat, jen pokud podle doporučení psychiatra jde o pojištěnce neošetřitelného v běžném režimu, a dále u pojištěnců s průkazem autisty (PAS).
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o absolvování kurzu ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou v rámci systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů7).
503 Kč
00977Aplikace prefabrikované korunky na dočasný zub
Prefabrikovaná ocelová plášťová korunka na dočasný molár nebo prefabrikovaná plastová stripová korunka na dočasný řezák nebo dočasný špičák. Výkon zahrnuje tangenciální preparaci, adaptaci a fixaci korunky včetně ceny použitého materiálu a prefabrikátu.
Lze vykázat 1/1 zub. Lokalizace - zub.
Lze vykázat u defektu na třech nebo více ploškách na zubu s dg. zubního kazu K02 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u zubu po endodontickém ošetření s dg. K04 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u zubu po provedené vitální pulpotomii s dg. K02 nebo K04 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u defektů souvisejících s dg. amelogenesis imperfecta K00.4 i K00.5 a dentinogenesis imperfecta K00.5 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u zubů po ztrátě tvrdých zubních tkání v důsledku úrazu s dg. S02.5 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u zubů s prokázanou ztrátou tvrdých zubních tkání v důsledku eroze nebo abraze s dg. K03.0, K03.1, K03.2 podle mezinárodní klasifikace nemocí.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PE7).
605 Kč
00978Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním stomatologickém ošetření Perorální podání midazolamu pojištěnci od 3 let do dne dosažení 15 let a uložení pojištěnce po ošetření na lůžko v dospávací místnosti. Součástí výkonu jsou monitorace pulzním oxymetrem a měření krevního tlaku v průběhu ošetření i v dospávací místnosti, a dále zajištění případného podání antidota (flumazenil) a kyslíku.Lze vykázat 2 / 365 dní. Lze vykázat pouze v souvislosti s kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 a 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.
Nelze vykázat v kombinaci s kódem 00979.
Lze vykázat v indikovaných případech, jde-li o pojištěnce neošetřitelného v běžném režimu PZL.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PE .
905 Kč
00979Sedace nezletilého pojištěnce oxidem dusným při ambulantním stomatologickém ošetření Podání farmakologicky připravené směsi oxidu dusného a kyslíku v poměru 1:1 náustkem nebo obličejovou maskou pojištěnci od 4 let do dne dosažení 15 let, zajištění monitorace pulzním oxymetrem a měření krevního tlaku v průběhu ošetření a zajištění případného podání kyslíku.Lze vykázat 2 / 365 dní.
Lze vykázat pouze v souvislosti s kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 a 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.
Nelze vykázat v kombinaci s kódem 00978.
Lze vykázat v indikovaných případech, jde-li o pojištěnce neošetřitelného v běžném režimu PZL.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PE7).
505 Kč
00981Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015 podle seznamu výkonů. Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a poskytovatele, v případě, že pacient přichází opětovně po více než 2 letech od poslední návštěvy a je nutné nové komplexní vyšetření lze 2 /1 pojištěnce a poskytovatele.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
654 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - na jeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.Lze vykázat 1/1 čelist, v případě rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) max. 2/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
1411Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu vdaném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 kalendářní čtvrtletí, a to maximálně 16x na pojištěnce, v případě rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00982 nebo 00994.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
870 Kč
00984Kontrola léčby ortodontickych anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu Kontrola postupu léčby dle individuálního léčebného postupu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu. Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.Lze vykázat 1 / 1 kalendářní čtvrtletí, a to maximálně 16x na pojištěnce, v případě rozštěpových vad lze vykázat bez omezení. Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
233 Kč
00985Ukončení léčby ortodontickych anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu Po ukončení léčby ortodontickych anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).Lze vykázat 2 / 1 čelist, v případě rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) max. 3/1 čelist.
S časovým odstupem 3 let lze vykázat jedenkrát na čelist v návaznosti na kód 00982 a jedenkrát na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
762 Kč
00986Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle individuálního léčebného postupu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.Lze vykázat 1/1 kalendářní pololetí, a to maximálně 8x na pojištěnce.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
243 Kč
00987Stanovení fáze růstu Určení růstové fáze pojištěnce -skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.Lze vykázat 2/1 pojištěnce.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
63 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.Lze vykázat 1/1 kalendářní rok.
V případě rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
131Kč
00989Analýza ortodontickych modelů Vyhodnocení ortodontickych modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.Lze vykázat 1/1 kalendářní rok.
V případě rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
345 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce.
V případě léčby rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
517 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper, továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce.
V případě léčby rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
193 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličej ové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce.
V případě léčby rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
232 Kč
00993Navázání parciálního oblouku Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6 zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu.Lze vykázat 4/1 kalendářní pololetí na pojištěnce.
V případě léčby rozštěpových vad (diagnózy Q35 až Q38 podle mezinárodní klasifikace nemocí) lze vykázat bez omezení.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
330 Kč
00994Zahájení léčby ortodontickych anomálií malým fixním ortodontickym aparátem na 1 zubní oblouk Zahájení léčby ortodontickych anomálií fixním ortodontickym aparátem na jeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.Lze vykázat 1/1 čelist do dne dosažení 10 let věku pojištěnce.
Lokalizace - čelist.
Odbornost 015 podle seznamu výkonů.
979Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL praktický zubní lékař

PA parodontolog

CH stomatochirurg

PE pedostomatolog

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

1. Z platby případovým paušálem, platby vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, z ambulantní složky úhrady jsou vyjmuty:

1.1 Léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

B02BB01

B02BD01

B02BD02

B02BD03

B02BD04

B02BD05

B02BD06

B02BD07

B02BD08

B02BD09

B02BD10

B02BX06

B05AA02

1.2 Tyto individuálně vyráběné léčivé přípravky:

Kryoprotein (0207926)

Plazma čerstvá, zmrazená pro klinické použití (0207921, 0207928, 0207929)

1.3 Tyto hromadně vyráběné léčivé přípravky:

Veklury (0249655 a 0249656)

1.4 Neregistrované léčivé přípravky obsahující léčivé látky:

Bamlanivimab

kombinace Bamlanivimab a Etesevimab