Nařízení vlády č. 228/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 94/2021
Platnosť od 09.06.2021
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2021 (za 3 mesiace)

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. a nařízení vlády č. 190/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu vět třetí a čtvrté doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „porcované“ nahrazuje slovem „krájené“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „protlaků“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 17.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „akce a tištěné“ nahrazují slovy „akce nebo tištěné“.

7. V § 2 odst. 4 se slova „písm. a) až d)“ zrušují.

8. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

9. V § 3 se za slova „podle § 2“ vkládají slova „a na sledování, hodnocení nebo propagaci školního projektu“.

10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „porcovaného“ nahrazuje slovem „krájeného“.

11. V § 5 odst. 1 písm. j) se číslo „100“ nahrazuje číslem „80“.

12. V § 5 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3“ nahrazují slovy „je stanovena v přílohách č. 1 a 2“ a za slovo „rozlišení“ se vkládají slova „podle produktů z ekologického zemědělství a“.

13. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která produkty dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (dále jen „žadatel“).“.

14. V § 6 odst. 3 se za slova „závazek žadatele, že“ vkládají slova „bude provádět doprovodná vzdělávací opatření a“.

15. V § 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6.

16. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 5 se slova „b) až e)“ nahrazují slovy „b) až d)“.

17. V § 6 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

18. V § 6 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

19. V § 7 odst. 3 se slovo „října“ nahrazuje slovem „května“, slovo „příslušný“ se nahrazuje slovem „následující“ a slovo „prosince“ se nahrazuje slovem „srpna“.

20. V § 7 odstavec 4 zní:

(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 4 a 5.“.

21. V § 7 odstavec 6 zní:

(6) Pokud je schválený žadatel zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, předloží Fondu před zahájením plnění veřejné zakázky dokumentaci k postupu výběru dodavatele veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“.

22. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

23. V § 8 odst. 1 se slova „ve školách“ nahrazují slovy „zapojených do školního projektu“.

24. V § 9 odst. 1 se slova „přímo dodává nebo řídí“ nahrazují slovem „dodává“.

25. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „ , včetně ceny těchto produktů“ zrušují.

26. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se text „písm. a)“ zrušuje.

27. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo „produkty,“ nahrazuje slovy „produkty; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a“.

28. V § 9 odst. 4 se na konci písmene b) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

29. V § 9 se odstavce 5, 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

30. V § 9 odst. 5 se slova „přímo dodává nebo řídí“ nahrazují slovem „dodává“, slova „i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a“ se zrušují, slova „dodávky produktů“ se nahrazují slovem „produkty“, slovo „doklady“ se nahrazuje slovem „doklad“, slovo „nich“ se nahrazuje slovem „něm“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Doklad podle věty první lze nahradit elektronickým ověřením příslušných údajů Fondem.“.

31. V § 9 odstavec 6 zní:

(6) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.“.

32. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova „soupis faktur vztahujících“ nahrazují slovy „faktury vztahující“ a slovo „uhrazených“ se nahrazuje slovem „uhrazené“.

33. V § 10 odst. 2 písm. d) se slova „podle § 6 odst. 5“ zrušují.

34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny

(§ 5 odst. 1)

SkupinaDruh ovoce a zeleninyVelikost porceVýše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněVýše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žákůVýše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněVýše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou nad 150 žáků
1. skupina - ovoce a zelenina uvedených druhůjablka1 ks6,405,167,296,05
hrušky1 ks6,715,477,766,51
broskve nebo nektarinky1 ks7,926,689,568,32
hroznové vínominimálně 100 g7,055,818,247,00
meruňkyminimálně 100 g8,527,2810,459,21
jahodyminimálně 100 g11,9010,6614,7813,54
švestkyminimálně 100 g6,054,816,745,50
rajčataminimálně 100 g8,337,0910,168,92
mrkevminimálně 100 g5,734,496,265,02
ředkvičkyminimálně 100 g9,268,0211,5610,32
papriky1 ks7,426,188,827,57
kedlubny1 ks8,807,5610,899,65
pomeranče1 ks7,396,14xx
mandarinkyminimálně 100 g7,276,02xx
banány1 ks6,915,67xx
okurkyminimálně 100 g7,326,088,667,42
třešněminimálně 100 g18,6417,4024,8923,65
2. skupina - ostatní ovoce a zelenina s výjimkou ananasu a kiwiminimálně 100 g11,2510,01xx
3. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny s výjimkou ananasu a kiwiminimálně 100 g12,7711,5215,1313,89
4. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny balený v ochranné atmosféře nebo více druhů krájeného čerstvého ovoce nebo zeleninyminimálně 100 g16,3915,1519,3818,14
5. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází 3 a více druhů nekrájeného čerstvého ovoce nebo zeleninyminimálně 100 g12,9511,71xx
6. skupina - ovocné a zeleninové šťávyminimálně 200 ml12,8811,6417,0515,81
7. skupina - ovocné protlakyminimálně 100 g13,7112,4718,3117,06

*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků

(§ 5 odst. 1)

Skupina Minimální velikost porce, na kterou je vyplácena podporaVýše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněVýše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žákůVýše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou do 150 žáků včetněVýše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou nad 150 žáků
1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózyTrvanlivés obsahem tuku od 1,5 % do 1,8%200 ml9,077,8310,088,84
250 ml9,588,3410,849,60
330 ml14,2112,9715,8914,65
s obsahem tuku nejméně 3,5 %200 ml9,748,5011,089,84
250 ml10,419,1712,0910,85
330 ml15,3314,0817,5616,32
Čerstvés obsahem tuku od 1,5 % do 1,8%200 ml10,289,0310,759,50
250 ml10,899,6511,6710,43
330 ml11,9110,6713,2011,96
s obsahem tuku nejméně 3,5 %200 ml10,989,7411,8010,56
250 ml11,7710,5212,9811,74
330 ml13,0811,8414,9513,71
2. skupina - sýr, tvaroh, jogurt a další fermentované (kysané) výrobky nebo acidofilní mléčné výrobky bez přidaných aromát, ovoce a ořechů nebo kakaajogurty150 g10,829,5813,9612,72
zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %140 g16,7715,5324,7923,55
výrobky na bázi kysaného mléka200 ml11,9910,7518,2617,01
tvarohy80 g10,148,9012,1110,87
čerstvé sýry80 g18,2517,0024,2723,03
ostatní sýry100 g25,6324,3937,1835,94
ostatní sýry80 g21,4120,1730,8529,61

*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.“.

35. Příloha č. 3 se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žadatel schválený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za žadatele schváleného podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Schválený žadatel doručí pro školní rok 2021/2022 plán doprovodných vzdělávacích opatření podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. října 2021.

5. Pro školní rok 2021/2022 oznámí Státní zemědělský intervenční fond podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, schválenému žadateli do 31. prosince 2021, zda jsou doprovodná vzdělávací opatření způsobilá.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.