Vyhláška č. 227/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 93/2021
Platnosť od 09.06.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 5 mesiacov)

227

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb., vyhlášky č. 166/2017 Sb. a vyhlášky č. 363/2017 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 7c se slovo „Karviná“ nahrazuje slovy „v Karviné“.

2. V § 11 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo ve výkonu zabezpečovací detence“.

3. V § 11 písmena e) až k) znějí:

e) sepisování podání státnímu zastupitelství včetně návrhů,

f) rozhodnutí o výši odměny obhájce a zmocněnce poškozeného, kteří mají vůči státu nárok na odměnu, a o výši náhrad jejich výdajů,

g) rozhodnutí o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení, o výši náhrad jejich výdajů a o odměně za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení,

h) přípravu podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnaní a zpracování návrhu písemného vyhotovení těchto rozhodnutí,

i) rozhodnutí o zápočtech podle trestního řádu, o kterých rozhoduje státní zástupce,

j) přípravu podkladů pro rozhodnutí o

1. tom, zda zbytek závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti, včetně držení a chovu zvířat nebo péče o ně, nebude vykonán,

2. tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled,

3. osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, včetně podkladů pro rozhodnutí o ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti anebo pro rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání obviněného, který se ve stanovené zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání neosvědčil, nebo pro pokyn k zahájení trestního stíhání podezřelého, který se ve stanovené zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání neosvědčil,

k) zpracování návrhu písemného vyhotovení rozhodnutí podle písmene j),“.

4. V § 12 odst. 3 větě druhé se slova „státnímu zastupitelství místně a věcně příslušnému“ nahrazují slovy „místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství nebo o takové věci uvědomí Úřad evropského veřejného žalobce, jde-li o věc, v níž je nebo může být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného žalobce“ a ve větě třetí se slova „postoupení věci“ nahrazují slovy „postupu podle věty druhé“.

5. V § 17 odst. 2 větě první se za slova „státnímu zastupitelství“ vkládají slova „nebo Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud z jeho obsahu vyplývá, že jde o věc, v níž je nebo může být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného žalobce,“, ve větě druhé se za slovo „zastupitelství“ vkládají slova „nebo Úřadu evropského veřejného žalobce“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo Úřad evropského veřejného žalobce“.

6. V § 20 větě druhé se slova „o dalším trvání vazby nebo“ zrušují.

7. V § 27 odstavec 2 zní:

(2) V rámci dosažitelnosti státní zástupce zajišťuje plnění dalších úkonů trestního řízení, pokud jejich provedení nesnese odkladu.“.

8. V nadpisu části páté se slova „O ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ A POSTOUPENÍ VĚCI JINÉMU ORGÁNU V ŘÍZENÍ“ zrušují.

9. V § 56 a § 57 větě první se za slovo „zástupce“ vkládají slova „o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 trestního řádu,“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.