Vyhláška č. 225/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 93/2021
Platnosť od 09.06.2021
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2021 (za 5 mesiacov)

225

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky č. 19/2015 Sb., vyhlášky č. 279/2017 Sb. a vyhlášky č. 362/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

2. V § 10 se za slovo „přemísťován“ vkládají slova „na dobu nikoliv přechodnou“.

3. V § 17 odstavec 7 zní:

(7) Do cely nebo ložnice, v níž na odsouzeného připadne ubytovací plocha menší než ubytovací plocha stanovená podle odstavce 6, nikoli však menší než 3 m2, lze umístit

a) odsouzeného nevykonávajícího trest ve specializovaném oddílu pouze tehdy, pokud celkový počet takových odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6; do celkové plochy téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou se nezapočítává ubytovací plocha specializovaných oddílů,

b) odsouzeného vykonávajícího trest v některém ze specializovaných oddílů pouze tehdy, pokud celkový počet odsouzených vykonávajících trest v takovém specializovaném oddílu ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6 nebo pokud by výkon trestu takového odsouzeného ve specializovaném oddílu v jiné věznici byl výrazně ztížen s ohledem na stavebně technické podmínky takové věznice, nebylo by možné odsouzenému poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby nebo by z jiných důležitých důvodů bylo ohroženo naplnění účelu zařazení odsouzeného do specializovaného oddílu.“.

4. V § 46 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

5. V § 92 a v § 94 odst. 1 se slova „zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.