209

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2021

o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Česká národní banka stanoví podle § 36 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 338/2020 Sb., a podle § 13 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 338/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) úvěrovou institucí banka a spořitelní a úvěrní družstvo,

b) hodnotou aktiv úhrn aktiv úvěrové instituce zjištěný z poslední rozvahy zveřejněné podle vyhlášky upravující výkon činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry1) před vstupem úvěrové instituce do likvidace,

c) likvidačním majetkem majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora.

§ 3

Stanovení odměny likvidátora

Odměna likvidátora se stanoví ve výši

a) 1800000 Kč, jestliže hodnota aktiv nedosahuje 5000000000 Kč,

b) 2700000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 5000000000 Kč, ale nedosahuje 150000000000 Kč,

c) 3600000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 150000000000 Kč, ale nedosahuje 750000000000 Kč,

d) 4500000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 750000000000 Kč.

§ 4

Způsob výplaty odměny likvidátora

(1) Odměna likvidátora se uhradí z likvidačního majetku a je splatná po výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od tohoto výmazu.

(2) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna hodnota likvidačního majetku, je odměna splatná po skončení likvidace, a to do 30 dnů od skončení likvidace.

(3) Bez zbytečného odkladu po rozhodnutí soudu o určení výše odměny likvidátor uloží částku odpovídající odměně po odečtení případně vyplacených záloh odměny na zvláštní účet vedený u České národní banky.

(4) V průběhu likvidace, a to i před vydáním rozhodnutí o určení odměny, může být po souhlasném vyjádření České národní banky vyplacena z majetku úvěrové instituce přiměřená záloha odměny, a to i opakovaně. V případě, že celková částka vyplacených záloh přesáhne částku odměny likvidátora určenou soudem, vrátí likvidátor vzniklý rozdíl úvěrové instituci bez zbytečného odkladu, vždy před skončením likvidace.

§ 5

Odměna likvidátora v případě přerušení likvidace úvěrové instituce z důvodu prohlášení konkursu

(1) Je-li likvidace úvěrové instituce přerušena z důvodu prohlášení konkursu, určí soud odměnu likvidátora bez zbytečného odkladu. Přitom ji může upravit podle § 7 odst. 1.

(2) Po skončení přerušení likvidace se pro stanovení a způsob výplaty odměny likvidátora použijí ustanovení upravující odměnu likvidátora za likvidaci po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku obdobně.

§ 6

Odměna likvidátora za likvidaci po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku

(1) V případě likvidace následující po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku činí měsíční odměna likvidátora 60000 Kč. Ustanovení § 3 se nepoužije.

(2) Odměna likvidátora podle odstavce 1 se vyplácí z majetku úvěrové instituce a je splatná zpětně za kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Ustanovení § 4 se nepoužije.

§ 7

Úprava výše odměny likvidátora v důvodných případech

(1) Na návrh České národní banky může soud odměnu likvidátora zvýšit nebo snížit oproti § 3 a § 6 odst. 1, a to i poté, co již o určení odměny rozhodl, s přihlédnutím zejména ke složitosti, náročnosti a délce likvidace nebo počtu účelně a důvodně provedených úkonů.

(2) Pokud se podílelo na likvidaci úvěrové instituce postupně více likvidátorů, náleží každému z nich podíl z odměny podle rozsahu a délky doby jeho činnosti.

§ 8

Hotové výdaje likvidátora

(1) Likvidátorovi náleží náhrada hotových výdajů, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady za telekomunikační služby, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, které byly účelně a důvodně vynaloženy v souvislosti s likvidací úvěrové instituce.

(2) Pro stanovení výše náhrady cestovních výdajů se obdobně použijí ustanovení zákoníku práce.

§ 9

Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora

Hotové výdaje se hradí v prokázané výši za každý měsíc, kdy k jejich vydání došlo. Náhradu hotových výdajů lze vyplatit jen se souhlasným vyjádřením České národní banky.

§ 10

Postup v případě nedostatečného majetku úvěrové instituce

(1) Nedostačuje-li majetek úvěrové instituce zcela nebo zčásti na odměnu likvidátora úvěrové instituce, hradí odměnu podle § 3 až 6 likvidátorovi stát, a to v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejího majetku, nejvýše však ve výši 250000 Kč.

(2) Nedostačuje-li majetek úvěrové instituce zcela nebo zčásti na náhradu hotových výdajů likvidátora, hradí náhradu hotových výdajů podle § 8 stát, a to v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejího majetku, nejvýše však v celkové výši 300000 Kč. Náhrada se vyplatí do 30 dnů ode dne vydání souhlasného vyjádření České národní banky.

(3) Jsou-li odměna a hotové výdaje náležející likvidátorovi hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud.


§ 11

Přechodné ustanovení

Při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora, u něhož byla odměna stanovena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora, který byl jmenován po dni 30. září 2020 a u něhož nebyla odměna stanovena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije tato vyhláška.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.