Nařízení vlády č. 195/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 82/2021
Platnosť od 17.05.2021
Účinnosť od 20.05.2021 do11.07.2023 (za 2 roky)

195

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb. a nařízení vlády č. 467/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.“.

2. V § 38 odst. 3 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje a na konci písmene g) se doplňuje slovo „nebo“.

3. V § 38 odst. 3 se za písmeno g) vkládá písmeno h), které zní:

h) v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům,“.

4. V příloze č. 2 část A včetně nadpisu zní:

„ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace

Chemická látkaČíslo CASPELNPK-PPoznámkyPřepočet
na ppm
mg.m-3
acetaldehyd75-07-0501000,546
acetanhydrid108-24-7420I0,236
aceton67-64-80015000,414
acetonitril75-05-870100D0,586
akroleinviz 2-propenal
akrylaldehydviz 2-propenal
akrylamid79-06-10,1D, I, K, M, S,P
akrylonitrilviz 2-propennitril
allylalkoholviz 2-propenol
allylglycidylether106-92-32550D, I, S0,211
allylchloridviz 3-chlor-1-propen
1-allyloxy-2,3-epoxypropanviz allylglycidylether
aminobenzenviz anilin
2-aminoethanol141-43-52,57,5I0,394
2-aminopyridin504-29-024D, I0,256
amitrol (ISO)61-82-50,20,4I
amoniak bezvodý7664-41-71436I1,412
amylacetátviz pentylacetát
amylalkoholviz pentanol
anhydrid kyseliny octovéviz acetanhydrid
anilin62-53-3510B, D, I, P, S0,258
antimon7440-36-00,51,5
antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)0,51,5I
arsanviz arsenovodík
arsen7440-38-20,10,4B
arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví tavby mědi0,010,04B,V
arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) v odvětví tavby mědi0,10,4B,V
arsenovodík7784-42-10,10,2B0,309
azoimidviz azidovodík
lazidovodík (páry)7782-79-80,20,30,559
azid sodný26628-22-80,10,3D, I0,370
aziridinviz ethylenimin
barya sloučeniny rozpustné, jako Ba0,52,5
benzen71-43-2310B, D, I, K, M, P0,308
benzíny (technická směs uhlovodíků)4001000K, M
benzo(a)pyren50-32-80,0050,025D, K, M, T, P, S0,095
p-benzochinon106-51-40,40,8I0,223
1,4-benzochinonviz p-benzochinon
benzoylperoxid94-36-0510I, S
benzylalkohol100-51-640800,222
benzylchloridviz α-chlortoluen
beryllium a jeho anorganické sloučeniny7440-41-70,00060,002I, K, S, P, V
bifenyl92-52-413D, I0,156
1,1’ -biphenylviz bifenyl
bis(2-ethylhexyl)ester1,2-benzendikarboxylové kyselinyviz di-(2-ethylhexyl)ftalát
bisfenol Aviz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan
bis(2-chlorethyl)ether111-44-43060D0,168
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)80-05-725I, S, T, V
brom7726-95-60,71,4I0,151
bromethan74-96-42040D, I0,221
bromethylen593-60-24,48,8K0,225
2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan151-67-715300,122
brommethan74-83-92040D, I,0,253
bromovodík10035-10-616I0,297
bromtrifluormethanviz trifluorbrommethan
1,3-butadien106-99-02,24D,K,M0,445
buta-1,3-dienviz 1,3-butadien
butandion431-03-80,070,360,279
butanol (všechny isomery)300600I0,325
1-butanol71-36-3

2-butanol

78-92-2

isobutyl-alkohol (2-methylpropanol)

78-83-1

terobutylalkohol(2-methyl-2-propanol)

75-65-0
2-butanon78-93-3600900I0,334
butanthiol109-79-51,530,267
2-butenal4170-30-314D, I0,343
(E)-2-butenal123-73-9
2-butoxyethanol111-76-2100200D, I, B0,204
2-butoxyethanolacetátviz 2-butoxyethylacetát
2-(2-butoxyethoxy) ethanol112-34-570100I0,148
2-butoxyethylacetát112-07-2130300D, B0,150
1 -butoxy-2-propano5131-66-8270550D, I0,182
butylacetát (všechny isomery), s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze95012000,207
n-butyl-acetát123-86-4241723
isobutyl-acetát110-19-0241723
terc-butyl-acetát540-88-595012000,207
sek-butyl-acetát105-46-4241723
butylakrylát141-32-21020I, S0,188
butylalkoholviz butanol
butylcellosolvviz 2-butoxyethanol
butylcellosolvacetátviz 2-butoxyethylacetát
butyldiglykolviz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
butylester 2-propenové kyselinyviz butylakrylát
butylmerkaptanviz butanthiol
terc-butylmethylether1634-04-4100200I0,273
n-butylmethylketonviz 2-hexanon
iso-butylmethylketonviz 4-methyl-2-pentanon
butyl 2-propenoát
but-2-yn-1,4-diol110-65-60,51D, I, S
celosolvacetátviz 2-ethoxyethylacetát
cínu anorganické sloučeniny, jako Sn24I
cínu organické sloučeniny, jako Sn0,10,2D, I
cyklohexan110-82-77002000I0,286
cyklohexanaminviz cyklohexylamin
cyklohexanol108-93-0200400D, I0,240
cyklohexanon108-94-14080D, B0,245
cyklohexen110-83-8100013000,293
cyklohexylamin108-91-82040I0,243
dekahydronaftalen91-17-8501000,174
desfluran57041-67-51530I, T0,143
diacetonalkohol123-42-2200300I0,207
diacetylviz butandion
4,4’-diamino-difenylmethan101-77-90,10,2D,K, S
1,2-diaminoethan107-15-32550I, S0,400
diazomethan334-88-30,30,6K0,572
dibenzoylperoxidviz benzoylperoxid
diboran19287-45-70,10,20,869
dibromdifluormethan75-61-680013000,115
1,2-dibromethan106-93-412D, I, K0,128
dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyselinyviz dibutylftalát
dibutylftalát84-74-2510D, T0,086
dicyklopentadien77-73-636I0,182
diethanolamin111-42-2510I
diethylamin109-89-71530I0,329
2-(diethylamino)ethanol100-37-850100D, I0,205
diethylenglykol monomethyletherviz 2-(2-methoxy ethoxy)ethanol
diethylentriamin111-40-048I, S0,233
N,N-diethylethanaminviz triethylamin
diethylether60-29-73006000,325
di-(2-ethylhexyl) ftalát117-81-7510T0,062
difenylamin122-39-41020D
difenylether101-84-8510
difenylmethan-4,4’-diisokyanát101-68-80,050,1I, S
difenyloxidviz difenylether
difluormethan75-10-5200050000,463
1,3-dihydroxybenzen108-46-34590D, I
1,4-dihydroxybenzen123-31-924D, I, S
1,2-dichlorbenzen95-50-11260D, I0,164
1,4-dichlorbenzen106-46-71260D, I0,164
2,2’-dichlordiethyletherviz bis(2-chlorethyl)ether
dichlordifluormethan75-71-8300050000,199
1,1-dichlorethan75-34-3400800D, I0,243
1,2-dichlorethan107-06-2816D, I, K0,243
1,1-dichlorethen75-35-48160,248
1,2-dichlorethen540-59-080016000,248
1,1-dichlorethylenviz 1,1-dichlorethen
1,2-dichlorethylenviz 1,2-dichlorethen
dichlorfluormethan75-43-440800,234
dichlormethan75-09-2200500D0,283
1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan76-14-2300050000,141
2,2’-dichloro-4,4’-methylenedianilin (MOCA)101-14-40,01I, K
diisokyanatohexanhexamethylen-1,6-diisokyanát
2,4-diisokyanáttoluentoluylen-2,4-diisokyanát
2,6-diisokyanáttoluentoluylen-2,6-diisokyanát
diisononylftalát28553-12-03100,057
N,N-dimethylacetamid127-19-53060D,T0,276
dimethylamin124-40-349I0,534
N,N-dimethylanilin121-69-72550D0,199
N,N-dimethylbenzenaminviz N,N-dimethylanilin
N,N-dimethylcyklohexylamin98-94-2510D, I0,189
dimethylether115-10-6100020000,522
dimethylethylamin598-56-11020I0,329
N,N-dimethylformamid68-12-21530B, D, I, T0,329
1,1-dimethylhydrazin57-14-70,0250,05D, I, K0,400
1,2-dimethylhydrazin540-73-80,0250,05D, K0,400
dimethylisopropyla min996-35-01020I0,276
2,2-dimethylpropan463-82-130004500(3)0,333
dimethylsulfát77-78-10,10,2D, I, K, S0,191
N,N-dimethyl-p-toluidin99-97-85100,178
dinitrobenzen (směs isomerů)
1,4-dinitrobenzen
1,3-dinitrobenzen
1,2-dinitrobenzen
25154-54-5
100-25-4
99-65-3
528-29-0
12D0,143
dinitroglykolviz ethylenglykoldinitrát
dinitrochlorbenzenviz 1-chlor-2,4-dinitrobenzen
4,6-dinitro-o-kresol534-52-10,20,4D, I, S
dinitrotoluen (směs isomerů)
2,3-dinitrotoluen
2,4-dinitrotoluen
2,5-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
3,4-dinitrotoluen
3,5-dinitrotoluen
25321-14-6
602-01-7
121-14-2
619-15-8
606-20-2
610-39-9
618-85-9
0,751,5D, K0,132
1,4-dioxan123-91-170140D, I0,273
enfluran13838-16-91530I0,130
epichlorhydrinviz 1-chlor-2,3-epoxypropan
1,2-epoxypropanviz propylenoxid
ethanalviz acetaldehyd
1,2-ethandiaminviz 1,2-diaminoethan
ethanaminviz ethylamin
ethan-1,2-diolviz ethylenglykol
1,2-ethandioldinitrátviz ethylenglykoldinitrát
ethanol64-17-5100030000,522
ethanolaminviz 2-aminoethanol
ethenonviz keten
ethenylbenzenviz styren
ethenylester kyseliny octovéviz vinylacetát
2-ethoxyethanol110-80-5816D, T, B0,267
2-ethoxyethylacetát111-15-91122D, T, B0,182
1-ethoxy-2-propanol1569-02-42705500,231
ethylacetát141-78-6700900I0,273
ethylakrylát140-88-52040I, S0,240
ethylalkoholviz ethanol
ethylamin75-04-7920I0,534
ethylbenzen100-41-4200500D, B0,227
ethylbromidviz bromethan
ethylcelosolvviz 2-ethoxyethanol
ethylendiaminviz 1,2-diaminoethan
ethylendibromidviz 1,2-dibromethan
ethylendichloridviz 1,2-dichlorethan
ethylendinitrátviz ethylenglykoldinitrát
ethylenglykol107-21-150100D0,388
ethylenglykoldinitrát628-96-60,51D0,158
ethylenglykolmono butyletherviz 2-butoxyethanol
ethylenglykolmono butyletheracetátviz 2-butoxyethylacetát
ethylenglykolmono thyletherviz 2-ethoxyethanol
ethylenglykolmono thyletheracetátviz 2-ethoxyethylacetát
ethylenglykolmono methyletherviz 2-methoxyethanol
ethylenglykolmono methyletheracetátviz 2-methoxyethylacetát
ethylenchlorhydrinviz 2-chlorethanol
ethylenimin151-56-412D, I, K, M0,559
ethylenoxid75-21-813B, D, I, K, M, T0,546
ethylester kyseliny 2-propenovéviz ethylakrylát
N-ethylethanaminviz diethylamin
ethyletherviz diethylether
ethyl-3-ethoxypropionát763-69-91505000,165
ethylformiát109-94-4300450I0,325
2-ethylhexanol104-76-75,411I0,185
ethylchloridviz chlorethan
ethyl-2-kyanakrylát7085-85-012I0,192
ethyl-2-kyanprop-2-enoátviz ethyl-2-kyanakrylát
ethyl-2-propenoatviz ethylakrylát
fenol108-95-27,515D, I,B0,256
N-fenylbenzenaminviz difenylamin
fenylethylenviz styren
fenylhydrazin100-63-012D, I, K, S, P0,222
2-fenylpropanviz kumen
2-fenylpropen98-83-9250500I0,204
fluor7782-41-41,53I0,633
fluoridy anorganické, jako F2,55I, B
fluorovodík7664-39-31,52,5I1,203
formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb50-00-00,370,74I, K, S0,801
formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb50-00-00,50,74I,K,S0,801
fosfanviz fosforovodík
fosfinviz fosforovodík
fosfor (bílý, žlutý)12185-10-30,10,3I
fosforovodík7803-51-20,10,2I0,708
fosforoxychloridviz oxychlorid fosforečný
fosforpentachloridviz chlorid fosforečný
fosfortrichloridviz chlorid fosfority
fosgenviz karbonylchlorid
freon 11viz trichlorfluormethan
freon 12viz dichlordifluormethan
freon 12B2viz dibromdifluormethan
freon 13viz chlortrifluormethan
freon 13B1viz trifluorbrommethan
freon 21viz dichlorfluormethan
freon 114viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
ftalanhydrid85-44-9510I, S0,162
2,5-furandionviz maleinanhydrid
2-furankarboxaldehydviz furfural
2-furanmethanolviz 2-furylmethanol
furfural98-01-11020B,D, I0,250
furfurylalkoholviz 2-furylmethanol
furylmethanalviz furfural
2-furylmethanol98-00-02040D, I0,245
glutaraldehydviz 1,5-pentandial
glycerol, mlha56-81-510150,261
glyceroltrinitrát55-63-00,0950,19D0,106
halothanviz 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
n-heptan142-82-510002000I0,240
heptan (směs isomerů)
2,4-dimethylpentan
2,2,3 -trimethylbutan
3,3-dimethylpentan
2,3-dimethylpentan
3-methylhexan
2,2-dimethylpentan
2-methylhexan
3-ethylpentan
isoheptan
426260-76-6
108-08-7
464-06-2
562-49-2
565-59-3
589-34-4
590-35-2
591-76-4
617-78-7
31394-54-4
10002000I0,240
2-heptanon110-43-0150300D0,211
3-heptanon106-35-495300I0,211
hexachlorbenzen118-74-10,020,1D, K0,084
hexachlor-1,3-butadien87-68-30,250,5D, I0,092
hexachlorethan67-72-11020D, I0,102
hexachlornaftalen1335-87-10,20,6D
hexamethylen-1,6-diisokyanát822-06-00,0350,07I, S0,143
n-hexan110-54-370200I, D0,279
hexan isomery (s výjimkou n-hexanu)
2-methylpentan
3-methylpentan
2,2-dimethylbutan
2,3-dimethylbutan isohexan; směs isomerů hexanu
107-83-5
96-14-0
75-83-2
79-29-8
73513-42-5
10002000I0,279
2-hexanon591-78-62040D0,240
hexogen121-82-40,51,5
hydrazin302-01-20,0130,025D, I, K, S0,751
hydrid lithný7580-67-80,010,02I, V
hydrochinonviz 1,4-dihydroxybenzen
hydroxid draselný1310-58-312I
hydroxid sodný1310-73-212I
hydroxid vápenatý1305-62-014l,R
2-hydroxymethylfurfuralviz 2-furylmethanol
chlor7782-50-50,51,5I0,307
chloracetaldehyd107-20-013I0,214
chlorbenzen108-90-725700,272
2-chlor-l,3-butadien126-99-81020D, I, K0,278
chlordifluormethan75-45-63600-0,119
1-chlor-2,4-dinitrobenzen97-00-70,51D, I, P, S0,260
1-chlor-2,3-epoxypropan106-89-812D, I, K, S0,373
chlorethan75-00-32605400,299
2-chlorethanol107-07-313D0,307
chlorethenviz vinylchlorid
chlorid amonný (dýmy)12125-02-9510I
chlorid fosforečný10026-13-812I,
chlorid fosfority7719-12-213I,0,175
chlorid vápenatý10043-52-424I
chlorid zinečnatý7646-85-712I
chlormethan74-87-34280D,P0,477
chlormethoxymethanviz chlormethylmethylether
chlormethylbenzenviz α-chlortoluen
chlormethylmethyle ther107-30-20,0030,006D,K0,299
1-chlor-4-nitrobenzen100-00-512D,P0,153
chloroformviz trichlormethan
chloroprenviz 2-chlor-1,3-butadien
chlorované bifenylyviz polychlorované bifenyly
chlorovodík7647-01-0815I0,660
3-chlor-1-propen107-05-136I0,314
α-chlortoluen100-44-7510I, K0,190
chlortrifluormethan75-72-9400060000,230
chrom a nerozpustné sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr0,51,5I, V
chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr0,0050,01B, I, K, M, P, S, V
2,2-iminobis(ethanol)viz diethanolamin
isoamylalkoholviz 3-methyl-1-butanol
1,3-isobenzofurandionviz ftalanhydrid
isofluran26675-46-715300,130
isopentanviz pentan a isopentan
isopentylacetátviz pentylacetáty
isophoron78-59-1510I0,174
isopropanolviz 2-propanol
2-isopropoxyethanol109-59-150100I0,231
2-isopropoxyethylacetát19234-20-965130I, P0,165
isopropylacetát108-21-48001000I0,236
isopropylamin75-31-01020I0,407
izopropylalkoholviz 2-propanol
isopropylbenzenviz kumen
isopropylglykolviz 2-isopropoxyethanol
jod7553-56-20,11I0,095
jodmethan74-88-428D, I0,170
kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd0,004

0,002 mg
Cd/g
kreatininu
v moči
0,008

0,008
B, D, K, P, V

B, D, K, P, R

kalafuna - prach, dým8050-09-71S, V
ε-kaprolaktam (prach)105-60-213I
ε-kaprolaktam (páry)105-60-21040I0,213
karbonitrilviz kyanamid
karbonylchlorid75-44-50,080,4I0,243
keten463-51-412I0,572
kobalt a jeho sloučeniny, jako Co-0,050,1S, V, K, T,
kresol (směs isomerů a isomery)
o-kresol
m-kresol
p-kresol
1319-77-3
95-48-7
108-39-4
106-44-5
2040D, I0,223
krotonaldehydviz 2-butenal
kumen98-82-850250D0,200
kyanamid420-04-215D, I, S0,572
kyanidy, jako CN-57-12-515D
kyanovodík jako CN-74-90-815D0,890
kyselina akrylová79-10-72959(6)
(1 min)
0,334
kyselina dusičná7697-37-212,5I0,382
kyselina ethanováviz kyselina octová
kyselina ethandiováviz kyselina šťavelová
kyselina fosforečná7664-38-2120,246
kyselina chloristá7601-90-3120,240
kyselina methanováviz kyselina mravenčí
kyselina mravenčí64-18-69180,523
kyselina octová64-19-725500,401
kyselina peroxyoctová79-21-00,61,20,316
kyselina pikrová88-89-10,10,5D, I, S
kyselina propanováviz kyselina propionová
kyselina propionová79-09-430600,325
kyselina sírová (mlha koncentrováné kyseliny)(1),(2)7664-93-90,05-
kyselina sírová, jakoSO3(1),(2)7664-93-912
kyselina šťavelová144-62-715
maleinanhydrid108-31-612I, S0,245
mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn0,2
0,05
0,4
0,1
V
R
měď (prach)7440-50-812V
měď (dýmy)7440-50-80,10,2R
mesitylenviz 1,3,5-trimethylbenzen
methanalviz formaldehyd
methanaminviz methylamin
methanol67-56-12501000D, B0,751
3-methoxy-n-butylacetát4435-53-41002000,165
2-methoxyethanol109-86-436D, T0,316
2-(2-methoxyethoxy)ethanol111-77-350100D0,200
2-methoxyethylacetát110-49-6510D, T0,204
3-methoxy-3-methylbutanol56539-66-3100200I0,204
2-methoxy-1-methylethylacetát108-65-6270550D, I0,182
2-methoxy-2-methylpropanviz terc-butylmethylether
1-methoxy-2-propanol107-98-2270550D0,267
2-methoxy-1-propylacetát70657-70-4270550D, T0,182
(2-methoxymethylethoxy)-propanol (směs isomerů)34590-94-8
20324-32-7
270550D0,162
methylacetát79-20-9600800I0,325
methylakrylát96-33-31836I, S0,279
methylalkoholviz methanol
methylamin74-89-51020I0,775
4-methylanilinviz p-toluidin
N-methylanilin100-61-824D,0,225
methylbenzenviz toluen
N-methylbenzenaminviz N-methylanilin
methylbromidviz brommethan
2-methyl-1-butanolviz pentanol
1-methylbutylacetátviz pentylacetát
methylcelosolvviz 2-methoxyethanol
methylcelosolvacetátviz 2-methoxyethylacetát
methylcyklohexan108-87-215002000I0,245
methylcyklohexanol, směs isomeru2004000,211
1-methylcyklohexanol25639-42-3
590-67-0

2-methylcyklohexanol , směs isomerů

583-59-5
3-methylcyklohexanol , směs isomerů7443-52-9
591-23-1
4-methylcyklohexanol , směs isomerů589-91-3
2-methylcyklohexanon583-60-8150300D0,215
methyldinitrobenzenviz dinitrotoluen
2-methyl-4,6-dinitrofenolviz 4,6-dinitro-o-kresol
1,1’-methylenbis(4-isokyanatobenzen)viz difenylmethan-4,4’-diisokyanát
4,4’-methylen-bis- (2-chloranilin) (MOCA)viz 2,2’-dichloro-4,4’-methylenedianilin
4,4’-methylendianilinviz 4,4’-diamino-difenylmethan
methylenchloridviz dichlormethan
methylester 2-methyl-2-propenové kyselinyviz methylmetakrylát
methylethylketonviz 2-butanon
methylformiát107-31-3125250D0,401
5-methyl-3-heptanon541-85-550100I0,188
5 -methyl -2-hexanon110-12-3952000,211
methylhydrazin60-34-40,020,04I, K,S0,522
methylchloridviz chlormethan
methylisokyanát624-83-90,0250,05D, I, S0,422
methylj odidviz jodmethan
methylkyanidviz acetonitril
methylmetakrylát80-62-650150I, S0,240
N-methylmethanaminviz dimethylamin
4-methyl-2-pentanon108-10-180200D, I0,240
1-methyl-2-pyrrolidinon872-50-44080D, I, T0,243
minerální olejeviz oleje minerální
molybden7439-98-7525
molybdenu sloučeniny, jako Mo525I
monochlormethylm ethyleterviz chlormethylmethylether
morfolin110-91-83570I0,276
nafta solventní2001000
naftalen91-20-3501000,188
neopentanviz 2,2-dimethylpropan
nikl7440-02-00,51B, S, V
niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)0,050,25B, S, V
nikltetrakarbonyl13463-39-30,010,02D, I, T0,141
nikotin54-11-50,52,5D0,148
nitrobenzen98-95-312B, D, P, T0,195
nitroethan79-24-362312D0,321
nitroglycerinviz glyceroltrinitrát
nitroglykolviz ethylenglykoldinitrát
p-nitrochlorbenzenviz 1-chlor-4-nitrobenzen
2-nitropropan79-46-918K0,270
nitrotoluen směs isomerů a isomery
2-nitrotoluen
3-nitrotoluen
4-nitrotoluen
1321-12-
88-72-2
99-08-1
99-99-0
1020D, K, M0,175
oleje minerální (aerosol)510
olovo7439-92-10,050,2B, T(4)
olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)0,050,2B, T(4)
1,1’-oxybis(benzen)viz difenylether
1,1-oxybis(ethan)viz diethylether
oxalonitril460-19-526
oxid antimonitý, jako Sb1309-64-40,10,2
oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů10102-44-00,961,91I0,523
oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů10102-44-023I0,523
oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů10102-43-92,55I0,802
oxid dusnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů10102-43-91015I0,802
oxid dusný10024-97-21803600,547
oxid fosforečný1314-56-312I
oxid horečnatý1309-48-4510
oxid osmičelý, jako Os20816-12-00,0020,004I
oxid sírový7446-11-912I0,301
oxid siřičitý7446-09-51,32,7I0,376
oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů630-08-023117B, P, T0,859
oxid uhelnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů630-08-030150B, P, T0,859
oxid uhličitý124-38-99000450000,547
oxid vanadičný (prach, dýmy)1314-62-10,050,1I, P
oxid vápenatý1305-78-814I, R
oxid zinečnatý, jako Zn1314-13-225
oxiranviz ethylenoxid
1,1’-oxybis(2-chloroethan)viz bis(2-chlorethyl)ether
oxychlorid fosforečný10025-87-30,060,12I, P0,157
ozon10028-15-60,10,20,501
pentafluorethan354-33-65000-0,200
pentachlorfenol87-86-50,51,5B, D, I
pentakarbonyl železa, jako Fe13463-40-60,20,5
pentan a
isopentan
109-66-0
78-78-4
30004500(3)0,333
1,5-pentandial111-30-8020,4I, S0,240
pentanol30899-19-5300600I0,273
všechny isomery a směsi isomerů (s výjimkou 3-methyl-1-butanolu)94624-12-1
1-pentanol71-41-0
2-pentanol6032-29-7
3-pentanol584-02-1
2-methyl-1-butanol137-32-6
3-methyl-2-butanol598-75-4
2-methyl-2-butanol75-85-4
2,2-dimethyl-1-propanol75-84-3
3-methyl-1-butanol123-51-31837I0,273
pentylacetát
všechny isomery a směsi isomerů
2705400,185
2(nebo 3)-methylbutyl-acetát84145-37-9
1-pentylacetát628-63-7
isopentylacetát123-92-2
2-methvlbutvlacetát624-41-9
3-pentylacetát620-11-1
pentylacetát, terc.625-16-1
1-methylbutylacetát626-38-0
pentylester kyseliny octovéviz pentylacetát
perchlorethylenviz tetrachlorethylen
peroxid vodíku7722-84-112I0,707
piperazin110-85-00,10,3I, S
platina (kov) a nerozpustné sloučeniny7440-06-40,51
platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)0,0010,002I, S
polychlorované bifenyly (technické)1336-36-30,51B, D
2-propanaminviz isopropylamin
propan-butan (LPG)68476-85-718004000(3)K, M
n-propanol71-23-85001000I0,400
1-propanolviz n-propanol
2-propanol67-63-05001000I0,400
2-propanonviz aceton
1,2,3-propantrioltrinitrátviz glyceroltrinitrát
2-propenal107-02-80,050,12I0,429
2-propen-1-ol107-18-6410D, I0,414
2-propennitril107-13-126D, I, K, S0,453
P-propiolakton57-57-812I, K0,334
n-propylacetát109-60-48001000I0,236
n-propylalkoholviz n-propanol
propylenoxid75-56-92,45D, I, K, M,0,414
pseudokumenviz 1,2,4-trimethylbenzen
pyrethrum (vyčištěné od senzibilizujících laktonů)8003-34-712D, I, S
pyridin110-86-1510D0,304
resorcinviz 1,3 -dihydroxybenzen
rtuť7439-97-60,020,15B, D, T(5)0,120
rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny, včetně oxidu rtuťnatého a0,020,15B, D, T(5)
chloridu rtuťnatého jako Hg
rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg0,010,03B, D, T(5)
selanviz selenovodík
selen7782-49-20,10,2D

selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku)

0,10,2
selenovodík7783-07-50,070,17P,I0,297
sevofluran28523-86-615300,120
sirník fosforečnýviz sulfid fosforečný
sirouhlík75-15-01020B, D, I0,316
sirovodík7783-06-47140,706
solventní naftaviz nafta solventní
stříbro7440-22-40,10,3
stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag0,010,03V
styren100-42-5100400B, I, P0,231
sulfanviz sirovodík
sulfid fosforečný1314-80-312
sulfotep (ISO)3689-24-50,10,2D0,075
tellur a jeho sloučeniny, jako Te13494-80-90,10,5V
terfenyl, hydrogenovaný61788-32-719480,101
terpentýn - páry8006-64-2300800I, S
tetraethylester kyseliny křemičitéviz tetraethylsilikát
tetraethylolovo, jako Pb78-00-20,050,1B, D, T(4)
tetraethylsilikát78-10-444176I0,115
tetraethoxysilanviz tetraethylsilikát
O,O,O',O'-tetraethyl-dithiopyrofosfátviz sulfotep (ISO)
O,O,O',O'- tetraethyldifosforodithiolát
tetrafosforviz fosfor (bílý, žlutý)
tetrahydrofuran109-99-9150300D, I0,334
tetrahydro-1,4-oxazin

viz morfolin

tetrachlorethen127-18-4138275D0,145
tetrachlorethylenviz tetrachlorethen
tetrachlormethan56-23-56,432D, P0,159
tetrakarbonyl nikluviz nikltetrakarbonyl
tetramethylolovo, jako Pb75-74-10,050,1B, D, T(4)
thallium7440-28-00,10,5
thallia sloučeniny rozpustné, jako TI0,10,5D
toluen108-88-3192384B, D, I0,261
m-toluidin108-44-1510D, I0,225
o-toluidin95-53-40,10,5D, I, K0,225
p-toluidin106-49-04,468,92D, I, S0,225
2,4-toluylendiisokyanát584-84-90,050,1I, S0,138
2,6-toluylendiisokyanát91-08-70,050,1I, S0,138
triethanolamin102-71-6510D, I0,161
triethylamin121-44-8812D, I0,238
trifluorbrommethan75-63-8400060000,162
1,2,4-trichlorbenzen120-82-11535D, I0,133
1,1,1-trichlorethan71-55-650010000,180
1,1,2-trichlorethan79-00-550100D0,180
trichlorethen79-01-655164B, D, I, K0,183
trichlorethylenviz trichlorethen
trichlorfluormethan75-69-4300045000,175
trichlorid-oxid fosforečnýviz oxychlorid fosforečný
trichlorid fosforyluviz oxychlorid fosforečný
trichlormethan67-66-31020D, I0,202
trimethylamin75-50-34,912,5I0,407
1,2,3-trimethylbenzen526-73-8100250I0,200
1,2,4-trimethylbenzen95-63-6100250I0,200
1,3,5-trimethylbenzen108-67-8100250I0,200
2,4,6-trinitrofenolviz kyselina pikrová
2,4,6-trinitrotoluen118-96-70,30,5D0,106
uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný510I, V
vanad (prach) a anorganické sloučeniny jako V7440-62-20,050,15V
vinylacetát108-05-418360,279
vinylbenzenviz styren
vinylchlorid monomer75-01-42,65K0,385
vinylidenchloridviz 1,1-dichlorethen
xylen technická směs isomerů a všechny isomery1330-20-7200400B, D, I0,227
o-xylen95-47-6
p-xylen106-42-3
m-xylen108-38-3
2,4-xylidin95-68-1510D, P0,199
xylidin (směs isomerů)1300-73-81020D,0,199
směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, které obsahují benzo[a]pyrenD
minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoruD
emise výfukových plynů ze vznětových motorů0,05(7)

Vysvětlivky k tabulce:

PEL - přípustný expoziční limit.

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace.

Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.

(1) Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlédnout k možným omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných sloučenin síry.

(2) Míhaje definována jako torakální frakce.

(3) Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).

(4) Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.

(5) při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.

(6) Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období.

(7) Měřeno jako elementární uhlík.

Vysvětlivky ke sloupci „Poznámky“ v tabulce:

B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i).

M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340).

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373).

R - respirabilní frakce aerosolu.

S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334).

T - toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů).

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Vysvětlivka ke sloupci tabulky „Přepočet na ppm“ v tabulce:

Přepočet z údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m-3 na údaj o objemové koncentraci v ppm (parts per million - počet objemových jednotek plynu v miliónu objemových jednotek vzduchu) platí za podmínky teploty 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity:

1. výroba auraminu,

2. práce spojené s expozicí póly cyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným v uhelných sazích, dehtu, smole,

3. práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,

4. silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,

5. práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou překračovány přípustné limity,

6. práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícího během pracovního procesu,

7. zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících azbest, jestliže při těchto pracích expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní vlákno/cm3,

8. práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce,

9. práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů,

10. práce s cytostatiky, výroba a některé práce s imunosupresivy, antibiotiky, hormony apod. jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

11. koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé zpracování černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů a vedlejších produktů, např. chlazení a čištění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice vedlejších produktů.“.

5. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví tavby mědi“, zrušuje.

6. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) v odvětví tavby mědi“, nahrazuje řádkem, který zní:

arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku)0,010,04B,V

“.

7. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, zrušuje.

8. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, nahrazuje řádkem, který zní:

formaldehyd50-00-00,370,74I, K, S0,801

“.

9. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „beryllium a jeho anorganické sloučeniny“, nahrazuje řádkem, který zní:

beryllium a jeho anorganické sloučeniny7440-41-70,00020,002I, K, S, P, V

“.

10. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd“, nahrazuje řádkem, který zní:

cadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd0,0010,008B, D, K, P, V

“.

11. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní:

oxid dusičitý10102-44-00,961,91I0,523

“.

12. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.

13. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní:

oxid dusnatý10102-43-92,55I0,802

“.

14. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.

15. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní:

oxid uhelnatý630-08-023117B, P, T0,859

“.

16. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.

17. V příloze č. 7 část A zní:

„ČÁST A

Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2,3 nebo 4

Tabulka č. 1: Biologický činitel - Bakterie

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem „spp.“ znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny. Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví. Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

Biologický činitelSkupinaPoznámka
Acinetobacter baumannii2
Acinetobacter nosocomialis2
Acinetobacter pittii2
Acinetobacter ursingii2
Acinetobacter spp.2
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)2
Arcobacter butzleri (Aliarcobacter butzleri)2
Bacillus anthracis3T
Bactero ides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella holmesii2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella inopinata3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia komplex2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderiapseudomallei (Pseudomonaspseudomallei)3D
Campylobacter fetus subsp. fetus2
Campylobacter fetus subsp. venerealis2
Campylobacter jej uni subsp. doylei2
Campylobacter jej uni subsp. jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (aviární kmeny)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ostatní kmeny)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile (Clostridiodes difficile)2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella aerogenes)2
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (s výjimkou nepatogenních kmenů)2
E. coli, Shiga toxin-produkující (verocytotoxické) kmeny (např. 0157:H7)3(*)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemanae)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis subsp. holarctica2
Francisella tularensis subsp. mediasiatica2
Francisella tularensis subsp. novicida2
Francisella tularensis subsp. tularensis3
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila subsp. fraseri2
Legionellapneumophila subsp. pascullei2
Legionellapneumophila subsp. pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (všechny sérotypy)2
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
Listeria invanovii subsp. londoniensis2
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii subsp. sibonii2
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
Mycobacterium bovis3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium intracellulare2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3(*)
Mycobacterium pinnipedii3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3(*)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2
Pasteurella multocida subsp. multocida2
Pasteurella multocida subsp. septica2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
Rickettsia africae3
Rickettsia akari3(*)
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3(*)
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2
Salmonella enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3(*)V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (ostatní sérotypy)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (typ 1)3(*)T
Shigella dysenteriae, jiný než typ 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Staphylococcus spp.2
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (včetně El Tor)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

Vysvětlivka k tabulce č. 1:

(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

Tabulka č. 2: Biologický činitel - Viry

Viry jsou uvedeny podle jejich řádu (Ř), čeledě (Č) a rodu (R).

Biologický činitelSkupinaPoznámka
Bunyavirales (Ř)
Hantaviridae (Č)
Orthohantavirus (R)
Orthohantavirus Andes (hantaviry vyvolávající hantavirový plicní syndrom [HPS])3
Orthohantavirus Bayou3
Orthohantavirus Black Creek Canal3
Orthohantavirus Cano Delgadito3
Orthohantavirus Choclo3
Orthohantavirus Dobrava-Belgrade (hantaviry vyvolávající hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])3
Orthohantavirus El Moro Canyon3
Orthohantavirus Hantaan (hantaviry vyvolávající hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])3
Orthohantavirus Laguna Negra3
Orthohantavirus Prospect Hill2
Orthohantavirus Puumala (hantaviry vyvolávající epidemickou nefropatii [NE])2
Orthohantavirus Seoul (hantaviry vyvolávající hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])3
Orthohantavirus Sin Nombre (hantaviry vyvolávající hantavirový plicní syndrom [HPS])3
Ostatní hantaviry známé jako patogenní2
Nairoviridae (Č)
Orthonairovirus (R)
Orthonairovirus krymskokonžské hemoragické horečky4
Orthonairovirus Dugbe2
Orthonairovirus Hazara2
Orthonairovirus nairobské nemoci ovcí2
Ostatní nairoviry známé jako patogenní2
Peribunyaviridae (Č)
Orthobunyavirus (R)
Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)2
Orthobunyavirus kalifornské encefalitidy2
Orthobunyavirus Oropouche3
Ostatní orthobunyaviry známé jako patogenní2
Phenuiviridae (Č)
Phlebovirus (R)
Phlebovirus Bhanja2
Phlebovirus Punta Toro2
Phlebovirus horečky údolí Rift3
Phlebovirus neapolské horečky Sandfly (toskánský virus)2
Phlebovirus SFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus)3
Ostatní phleboviry známé jako patogenní2
Herpesvirales (Ř)
Herpesviridae (Č)
Cytomegalovirus (R)
Lidský betaherpesvirus 5 (cytomegalovirus)2
Lymphocryptovirus (R)
Lidský gammaherpesvirus 4 (virus Epstein-Barrové)2
Rhadinoovirus (R)
Lidský gammaherpesvirus 82D
Roseolovirus (R)
Lidský betaherpesvirus 6 A (lidský B-lymfotropní virus)2
Lidský betaherpesvirus 6B2
Lidský betaherpesvirus 72
Simplexvirus (R)
Macacine alphaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus)3
Lidský alphaherpesvirus 1 (lidský herpesvirus 1, Herpes simplex virus typ 1)2
Lidský alphaherpesvirus 2 (lidský herpesvirus 2, Herpes simplex virus typ 2)2
Varicellovirus (R)
Lidský alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)2V
Mononegavirales (Ř)
Filoviridae (Č)
Virus Ebola (R)4
Virus Marburg (R)
Marburg marburgvirus4
Paramyxoviridae (Č)
Avulavirus (R)
Virus newcastleské choroby2
Henipavirus (R)
Henipavirus Hendra4
Henipavirus Nipah4
Morbillivirus (R)
Morbillivirus spalniček2V
Respirovirus (R)
Lidský respirovirus 1 (virus parainfluenzy 1)2
Lidský respirovirus 3 (virus parainfluenzy 3)2
Rubulavirus (R)
Rubulavirus příušnic2V
Lidský rubulavirus 2 (virus parainfluenzy 2)2
Lidský rubulavirus 4 (virus parainfluenzy 4)2
Pneumoviridae (Č)
Metapneumovirus (R)
Orthopneumovirus (R)
Lidský orthopneumovirus (respirační syncytiální virus)2
Rhabdoviridae (Č)
Lyssavirus (R)
Australský netopýří lyssavirus3 (**)V
Lyssavirus Duvenhage3 (**)V
Evropský netopýří lyssavirus 13 (**)V
Evropský netopýří lyssavirus 23 (**)V
Lagoský netopýří lyssavirus3 (**)
Lyssavirus Mokola3
Lyssavirus vztekliny3 (**)V
Vesiculovirus (R)
Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus Alagoas2
Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus Indiana2
Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus New Jersey2
Vesiculovirus Piry (virus Piry)2
Nidovirales (Ř)
Coronaviridae (Č)
Betacoronavirus (R)
Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem (virus SARS)3
Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2) (***)3
Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním syndromem (virus MERS)3
Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní (OC43, 29, HKU1, NL63)2
Picornavirales (Ř)
Picornaviridae (Č)
Cardiovirus (R)
Virus Saffold2
Cosavirus (R)
Cosavirus A2
Enterovirus (R)
Enterovirus A2
Enterovirus B2
Enterovirus C2
Enterovirus D, lidský enterovirus typ 70 (virus akutní hemoragické konjuktividy)2
Rhinoviry2
Poliovirus, typ 1 a 32V
Poliovirus, typ 2 (*)3V
Hepatovirus (R)
Hepatovirus A (virus hepatitidy A, lidský enterovirus typ 72)2V
Kobuvirus (R)
Aichivirus A (virus Aichi 1)2
Parechovirus (R)
Parechoviry A2
Parechoviry B (virus Ljungan)2
Ostatní Picornaviridae známé jako patogenní2
Nezařazeno (Ř)
Adenoviridae (Č)2
Astroviridae (Č)2
Arenaviridae (Č)
Mammarenavirus (R)
Brazilský mammarenavirus4
Mammarenavirus Chapare4
Mammarenavirus Flexal3
Mammarenavirus Guanarito4
Mammarenavirus Junín4
Mammarenavirus horečky Lassa4
Mammarenavirus Lujo4
Mammarenavirus lymfocytární choriomeningitidy, neurotropní kmeny2
Mammarenavirus lymfocytární choriomeningitidy (ostatní kmeny)2
Mammarenavirus Machupo4
Mammarenavirus Mobala2
Mammarenavirus Mopeia2
Mammarenavirus Tacaribe2
Mammarenavirus Whitewater Arroyo3
Caliciviridae (Č)
Norovirus (R)
Norovirus (virus Norwalk)2
Ostatní Caliciviridae známé jako patogenní2
Hepadnaviridae (Č)
Orthohepadnavirus (R)
Virus hepatitidy B3 (**)V, D
Hepeviridae (Č)
Orthohepevirus (R)
Orthohepevirus A (virus hepatitidy E)2
Flaviviridae (Č)
Flavivirus (R)
Virus Dengue3
Virus japonské encefalitidy3V
Virus nemoci Kyasanurského lesa3V
Virus vrtivky (Louping ill)3 (**)
Virus encefalitidy Murray Valley (virus australské encefalitidy)3
Virus omské hemoragické horečky3
Virus Powassan3
Virus Rocio3
Virus encefalitidy St. Louis3
Virus klíšťové encefalitidy
Virus Absettarov3
Virus Hanzalova3
Virus Hypr3
Virus Kumlinge3
Virus Negishi3
Ruská jaro-letní encefalitida3V
Virus klíšťové encefalitidy, evropský podtyp3 (**)V
Virus klíšťové encefalitidy, dálněvýchodní podtyp3
Virus klíšťové encefalitidy, sibiřský podtyp3V
Virus Wesselsbron3 (**)
Virus západonilské horečky3
Virus žluté zimnice3V
Virus Zika2
Virus GB-C3 (**)D
Ostatní flaviviry známé jako patogenní2
Hepacivirus (R)
Hepacivirus C (virus hepatitidy C)3 (**)D
Orthomyxoviridae (Č)
Gammainfluenzavirus (R)
Virus chřipky C2V (b)
Influenzavirus A (R)
Viry vysoce patogenní influenzy ptáků HPAIV (H5), např. H5N13
Viry vysoce patogenní influenzy ptáků HPAIV (H7), např. H7N7, H7N93
Virus chřipky A2V (b)
Virus chřipky A/New York/1/18 (H1N1) (španělská chřipka 1918)3
Virus chřipky A/Singapur/1/57 (H2N2)3
Virus nízkopatogenní influenzy ptáků (LPAI) H7N93
Influenzavirus B (R)
Virus chřipky B2V (b)
Virus Thogoto (R)
Virus Dhori (orthomyxoviridae přenášené klíšťaty: Dhori)2
Virus Thogoto (orthomyxoviridae přenášené klíšťaty: Thogoto)2
Papillomaviridae (Č)2D (c)
Parvoviridae (Č)
Erythroparvovirus (R)
Erythroparvovirus 1 infikující primáty (lidský parvovirus, virus B 19)2
Polyomaviridae (Č)
Betapolyomavirus (R)
Lidský polyomavirus 1 (virus BK)2D (c)
Lidský polyomavirus 2 (virus JC)2D (c)
Poxviridae (Č)
Molluscipoxvirus (R)
Virus Molluscum contagiosum2
Orthopoxvirus (R)
Virus kravských neštovic2
Virus opičích neštovic3V
Virus Vaccinia (včetně viru buvolích neštovic (d), viru sloních neštovic (e), viru králičích neštovic (f))2
Virus Variola (major a minor)4V
Parapoxvirus (R)
Virus Orf2
Virus Pseudocowpox (virus uzlin dojnic, parapoxvirus bovis)2
Yatapoxvirus (R)
Virus Tanapox2
Virus opicích neštovic Yaba2
Reoviridae (Č)
Seadornavirus (R)
Virus Banna2
Coltivirus (R)2
Rotavirus (R)2
Orbivirus (R)2
Retroviridae (Č)
Deltaretrovirus (R)
Virus lymfotropních T buněk 1 infikující primáty (virus lidských lymfotropních T buněk, typ 1)3 (**)D
Virus lymfotropních T buněk 2 infikující primáty (virus lidských lymfotropních T buněk, typ 2)3(**)D
Lentivirus (R)
Virus lidského imunodeficitu 13 (**)D
Virus lidského imunodeficitu 23 (**)D
Virus opičího imunodeficitu (SIV) (g)2
Togaviridae (Č)
Alphavirus (R)
Cabassouvirus3
Virus východní koňské encefalomyelitidy3V
Virus Bebaru2
Virus Chikungunya3 (**)
Virus Everglades3 (**)
Virus Mayaro3
Virus Mucambo3 (**)
Virus Ndumu3 (**)
Virus O'nyong-nyong2
Virus Ross River2
Virus Semliki Forest2
Virus Sindbis2
Virus Tonate3 (**)
Virus venezuelské koňské encefalomyelitidy3V
Virus západní koňské encefalomyelitidy3V
Ostatní alphaviry známé jako patogenní2
Rubivirus (R)
Virus zarděnek2V
Nezařazené (Č)
Deltavirus (R)
Virus hepatitidy D (a)2V, D

Vysvětlivky k tabulce č. 2:

(*) Klasifikace podle globálního akčního plánu Světové zdravotnické organizace pro minimalizaci rizika spojeného se zařízeními uchovávajícími poliovirus po druhově specifické eradikaci divokých poliovirů a následném ukončení používání orální poliovakcíny.

(**) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (**) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

(***) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnující SARS-CoV-2, se provádí v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování materiálu zahrnující SARS-CoV-2, se provádí v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.

(a) Virus hepatitidy D je patogenní pro zaměstnance pouze při současně probíhající nebo vedlejší nákaze způsobené virem hepatitidy B. Očkování proti viru hepatitidy B proto zaměstnance, kteří nejsou nakažení virem hepatitidy B, chrání proti viru hepatitidy delta.

(b) Pouze pro typy A a B.

(c) Doporučeno pro práci zahrnující přímý styk s těmito činiteli.

(d) Jsou identifikovány dva viry: jedním je vir buvolích neštovic a druhým varianta viru Vaccinia.

(e) Varianta viru kravích neštovic.

(f) Varianta viru Vaccinia.

(g) V současnosti neexistuje žádný průkaz onemocnění člověka způsobeného ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito retroviry je doporučena úroveň zajištění bezpečnosti jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.

Tabulka č. 3: Biologický činitel - Původci přenosné spongiformní encefalopatie

Biologický činitelSkupinaPoznámka
Původce Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci3 (*)D (a)
Původce varianty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci3 (*)D (a)
Původce bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a ostatních příbuzných přenosných spongiformních encefalopatií zvířat3 (*)D (a)
Původce Gerstmannova-Strausslerova-Scheinkerova syndromu3 (*)D (a)
Původce nemoci kuru3 (*)D (a)
Původce klusavky2

Vysvětlivky k tabulce č. 3:

(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

(a) Doporučeno pro práci zahrnující přímý styk s těmito činiteli.

Tabulka č. 4: Biologický činitel - Parazité

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem „spp.“ znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny. Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuly ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví. Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

Biologický činitelSkupinaPoznámka
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cryptosporidium spp.2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3 (*)
Echinococcus multilocularis3 (*)
Echinococcus oligarthrus3 (*)
Echinococcus vogeli3 (*)
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis busci2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3 (*)
Leishmania donovani3 (*)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3 (*)
Leishmania infantům (Leishmania chagasi)3 (*)
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmaniapanamensis (Vianniapanamensis)3 (*)
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasm odium falciparum3 (*)
Plasmodium knowlesi3 (*)
Plasmodium spp. (lidské a opičí)2
Sarcocystis suihominis2
Sarcoptes scabiei2
Schistosoma heametobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3 (*)
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3 (*)
Trypanosoma cruzi3 (*)
Wuchereria bancrofti2

Vysvětlivky k tabulce č. 4:

(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

Tabulka č. 5: Biologický činitel - Houby

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem „spp.“ znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny. Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví. Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

Biologický činitelSkupinaPoznámka
Aspergillus flavus2A, T
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Candida auris2
Candida spp. (C krusei, C lusitaniae, C. fabianii, apod.)2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea monophora2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Saccharomyces cerevisiae2
Scedosporium apiospermum2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Taláromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2

Vysvětlivky ke sloupci „Poznámka“ v tabulkách č. 1 až 5:

A: Možné alergické účinky.

D: Seznam zaměstnanců vystavených biologickému činiteli, který je uchováván po dobu delší 10 let od skončení poslední známé expozice.

T: Produkce toxinů.

V: Účinná očkovací látka k dispozici a registrována v Evropské unii.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. května 2021, s výjimkou ustanovení čl. I

a) bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 12. července 2023,

b) bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 12. července 2024,

c) bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 12. července 2026,

d) bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 12. července 2027, a

e) bodů 11 až 16, která nabývají účinnosti dnem 22. srpna 2023.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.