Nařízení vlády č. 178/2021 Sb.Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

Čiastka 74/2021
Platnosť od 30.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021

178

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2021

o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic):


§ 1

Vzor formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 178/2021 Sb.

Vzor formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

1. Informace o zahraničním investorovi

a) Identifikace zahraničního investora

Vyplňte, je-li zahraničním investorem

1. právnická osoba, nebo

2. svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v obdobném postavení, jde-li o právnickou osobu:

obchodní firma nebo název:
sídlo společnosti:
země daňové rezidence společnosti:
právo, podle něhož byla právnická osoba založena:
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Údaje o členech statutárních a dozorčích orgánů nebo jiných orgánů obchodního vedení (v případě potřeby přidejte řádky)
jméno, popřípadě jména, a příjmení:
adresa sídla:
adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu:
telefonní číslo:
adresa elektronické pošty:
datum narození:
místo narození:
státní občanství:
V případě, zeje členem statutárních a dozorčích orgánů nebo jiných orgánů obchodního vedení právnická osoba, vyplňte následující údaje:
obchodní firma nebo název:
sídlo:
země sídla:
země daňové rezidence:
Informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a tom, kdo zahraničního investora ovládá, včetně výše jeho podílu
(lze doložit samostatně jako přílohu žádosti o povolení zahraniční investice nebo návrhu na konzultaci)
informace o vlastnické struktuře zahraničního investora:
obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení konečného investora:
sídlo nebo adresa konečného investora:
země sídla konečného investora:
země daňové rezidence konečného investora:
změny těchto skutečností za poslední rok:
informace o vlastnické struktuře toho, kdo zahraničního investora ovládá:
obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení toho, kdo zahraničního investora ovládá:
sídlo nebo adresa toho, kdo zahraničního investora ovládá:
země daňové rezidence toho, kdo zahraničního investora ovládá:
výše jeho podílu:
změny těchto skutečností za poslední rok:
Údaje o kontaktní osobě pro další komunikaci
jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktní osoby:
adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu kontaktní osoby:
telefonní číslo kontaktní
osoby:
adresa elektronické pošty
kontaktní osoby:

Vyplňte, je-li zahraničním investorem

1. fyzická osoba, nebo

2. svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v obdobném postavení, jde-li o fyzickou osobu:

jméno, popřípadě jména, a příjmení:
adresa sídla:
země daňové rezidence:
místo pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu:
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Údaje o kontaktní osobě pro další komunikaci
jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktní osoby:
adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, kontaktní osoby:
telefonní číslo kontaktní osoby:
adresa elektronické pošty kontaktní osoby:

b) Informace o činnosti zahraničního investora

informace o vyráběných výrobcích nebo poskytovaných službách:
informace o obchodní a podnikatelské činnosti:
kód(y) ekonomické činnosti podle klasifikace NACE na 4 desetinná místa:
celkový čistý roční obrat za poslední ukončené účetní období (v EUR):
celkový počet zaměstnanců:
identifikace akcií na burzách v zemích, kde jsou kótovány:
informace o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci v zemi sídla, pokud na jejím základě zahraniční investor obdržel povolení pro podnikání v oboru:
Členské státy Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech (lze doložit v samostatné tabulce jako přílohu žádosti o povolení zahraniční investice nebo návrhu na konzultaci)
název členského státu:
název dceřiné společnosti nebo pobočky:

2. Identifikace cílové osoby nebo cílové věci, do které směřuje zahraniční investice

obchodní firma nebo název cílové osoby:
sídlo cílové osoby:
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
název cílové věci:
adresa cílové věci:

3. Informace o cílové osobě nebo cílové věci, do které směřuje zahraniční investice

a) Informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci

Informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá (lze doložit samostatně jako přílohu žádosti o povolení zahraniční investice nebo návrhu na konzultaci)
informace o vlastnické struktuře vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci:
název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci:
sídlo nebo adresa vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci:
země sídla vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci:
země daňové rezidence vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci:
informace o vlastnické struktuře toho, kdo vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci ovládá:
název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení toho, kdo vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci ovládá:
sídlo nebo adresa toho, kdo vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci ovládá:
země sídla toho, kdo vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci ovládá:
země daňové rezidence toho, kdo vlastníka cílové osoby nebo vlastníka cílové věci ovládá:
výše jeho podílu:
země, ve které se nachází ústředí cílové osoby:
Údaje o kontaktní osobě pro další komunikaci
jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktní osoby:
adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, kontaktní osoby:
telefonní číslo kontaktní osoby:
adresa elektronické pošty kontaktní osoby:

b) Informace o činnosti cílové osoby nebo o cílové věci

informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci:
informace o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci1)
kód(y) ekonomické činnosti podle klasifikace NACE na 4 desetinná místa:
celkový čistý roční obrat za poslední ukončené účetní období (v EUR):
celkový počet zaměstnanců:
identifikace akcií na burzách v zemích, kde jsou kótovány:
členské státy Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech (lze doložit jako samostatnou tabulku jako přílohu formuláře)
název členského státu:
název dceřiné společnosti nebo pobočky:
informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie2), včetně získání finančních prostředků z těchto projektů nebo programů a dodávek zboží, služeb nebo technologií pro jejich realizaci:
název programu:
název projektu:

4. Informace o zahraniční investici

výše zahraniční investice:
datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice:
zdroj financování zahraniční investice:
přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv (zejména prostřednictvím efektivní účasti na řízení cílové osoby a zvláštních ujednání o hlasovacích právech) před a po uskutečnění investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě:

5. Další relevantní informace

Uveďte další skutečnosti, které považujete za relevantní. Například zda výkon hospodářské činnosti podléhá schválení jinými státními orgány v České republice nebo v jiných členských státech a třetích zemích, pokud v nich zahraniční investor předmětnou hospodářskou činnost vykonává.

Datum:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno, popřípadě jména a příjmení a podpis statutárního zástupce zahraničního investora

1) Včetně informace, zda se jedná o investici „na zelené louce.

2) Projekty a programy v zájmu Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.