Nařízení vlády č. 177/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

Čiastka 73/2021
Platnosť od 30.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021 do31.05.2021 (za 23 dní)

OBSAH

177

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. dubna 2021,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

Čl. I

V § 5 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

(10) Případnou změnu žádosti o poskytnutí náhrady podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie23) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

23) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. III

V § 4 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie34) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

34) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Čl. V

V § 2 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 185/2015 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(3) Případnou změnu žádosti o poskytnutí platby podle odstavce 2 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem22).

22) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

V § 4 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie28) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

28) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Čl. IX

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb., nařízení vlády č. 425/2017 Sb. a nařízení vlády č. 322/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 7 se slovo „například“ zrušuje.

2. V příloze č. 1 environmentálním opatření č. 6.1. ve sloupci Popis se slova „Introdukce predátorů a použití biologických metod ochrany“ nahrazují slovy „Použití biologických, včetně výživy pro predátory, fyzikálních a mechanických metod ochrany“.

3. V příloze č. 2 bodě 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo s vybavením skleníků“.

4. V příloze č. 2 bodě 2 se na konci písmene k) slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, na konci bodu se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

m) výdaje spojené s roubováním rostlin pro produkci ve venkovních, polních i krytých podmínkách, uznatelným výdajem je rozdíl mezi neroubovanými a roubovanými rostlinami; způsobilým výdajem je pouze samotné roubování rostlin, nebo

n) výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. XI

V § 4 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb. a nařízení vlády č. 36/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie31) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

31) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. XIII

V § 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 566/2020 Sb. a nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(4) Případnou změnu žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem27).

27) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. XV

V § 4 nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

(4) Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie15) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

15) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. XVII

V § 5 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(4) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie18) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

18) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XIX

V § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb. a nařízení vlády č. 351/2019 Sb., se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(8) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie27) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

27) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. XXI

V § 6 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb. a nařízení vlády č. 57/2019 Sb., se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(7) Případnou změnu žádosti o dotaci podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

16) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Čl. XXIII

V § 6 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádosti o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

16) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. XXV

V § 7 nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

(6) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie20) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

20) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Čl. XXVII

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., nařízení vlády č. 292/2018 Sb., nařízení vlády č. 31/2020 Sb. a nařízení vlády č. 567/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 bodě 5 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje.

2. V příloze č. 2 se na konci bodu 5 tečka nahrazuje slovem „ , a“.

3. V příloze č. 2 bodě 5 se za písmeno f) vkládá písmeno g), které zní:

g) ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, více než 30 ha jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II. na nichž jsou pěstovány trávy na semeno,

III. o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

IV. o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle § 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.“.

4. V příloze č. 2 bodě 7 se na konci písmene b) doplňuje slovo „a“.

5. V příloze č. 2 bodě 7 se na konci písmene c) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

6. V příloze č. 4 se na konci požadavků standardu 5 vkládá text

„5gRozsahMalýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 33 ha a je do 35 ha.
StředníVelikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha.
VelkýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.
ZávažnostMaláPočet DPB s porušením je 1.
StředníPočet DPB s porušením je 2.
VelkáPočet DPB s porušením je 3 a více.
TrvalostOdstranitelnáX
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.“.

7. V příloze č. 4 se zrušuje text

„7dRozsahMalýVe ikost plochy pěstované plodiny překročila 33 ha a je do 35 ha.
StředníVe ikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha.
VelkýVelikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.
ZávažnostMaláPočet DPB s porušením je 1.
StředníPočet DPB s porušením je 2.
VelkáPočet DPB s porušením je 3 a více.
TrvalostOdstranitelnáX
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatNe.“.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb. přede dnem 1. června 2021 se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. června 2021.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XXIX

V § 4 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(5) Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

7) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XXXI

V § 4 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(6) Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

7) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XXXIII

V § 7 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(8) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie22) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

22) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. XXXV

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(7) Případnou změnu žádosti o dotaci podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie14) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

14) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

2. V § 21 odst. 2 písmeno a) zní:

a) uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo“.

3. V § 23 odstavec 4 zní:

(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 9 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.“.

Čl. XXXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXVII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2021, s výjimkou části čtrnácté, která nabývá účinnosti dnem 1. června 2021.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.