175

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2021

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2020.

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 7 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2020 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(2) Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,58 Kč a počtu bodů zdravotního výkonu stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty. K ocenění podle věty první se dále přičte částka 59064 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 až 00078 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. vykázaný u hospitalizovaných pacientů s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí1).

(3) Náklady na zdravotní služby poskytnuté poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle přílohy k této vyhlášce.

(4) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 části A bodu 1 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 48 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc.

(5) Náklady na zdravotní služby, jejichž úhrada je ve vyhlášce č. 305/2020 Sb. stanovena v korunách českých, a na jejichž ocenění se nevztahují odstavce 2 až 4, se ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 305/2020 Sb.

(6) Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nevztahují odstavce 2 až 5, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního výkonu stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb. v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty.

(7) Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nevztahují odstavce 2 až 6, se ocení uplatněnou výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

§ 3

Při ocenění podle § 2 odst. 6 se použije pro

a) ambulantní péči vykázanou v odbornostech 603 a 604 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. hodnota bodu ve výši 1,13 Kč,

b) hemodialyzační péči hodnota bodu ve výši 0,96 Kč,

c) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické záchranné služby hodnota bodu ve výši 1,19 Kč; stejná hodnota bodu se použije i pro ocenění zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče,

d) zdravotní služby vykázané v rámci lékařské pohotovostní služby hodnota bodu ve výši 1,05 Kč,

e) zvláštní ambulantní péči hodnota bodu ve výši 1,19 Kč,

f) zdravotní služby vykázané poskytovateli v oboru praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,26 Kč,

g) ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie, hodnota bodu ve výši 1,08 Kč,

h) ambulantní péči v odbornostech 222, 403, 801, 802, 807, 812 až 819 a 823 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., s výjimkou výkonů screeningu děložního hrdla, hodnota bodu ve výši 0,78 Kč,

i) ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 a 926 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,09 Kč,

j) ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 0,96 Kč,

k) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši 1,21 Kč,

l) zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče vykázané poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1,18 Kč,

m) ambulantní péči neuvedenou v písmenech a) až l) hodnota bodu ve výši 1,18 Kč.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 170/2020 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.


Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 175/2021 Sb.

Ocenění nákladů na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle typu ošetřovacího dne a kategorie pacienta podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. takto:

Ošetřovací denPro kategorii pacienta 1 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.Pro kategorii pacienta 2 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.Pro kategorii pacienta 3 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.Pro kategorii pacienta 4 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.Pro kategorii pacienta 5 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.
000051604,971736,151921,122077,422322,58
000212187,032356,112571,712746,032920,33
000222044,792197,942963,423185,463389,65
000231934,652272,302473,142658,763027,70
000241916,082075,862257,642410,812561,77
000255050,085327,885637,705763,755899,51
000262550,852851,233096,583268,333783,59
000272061,542296,032910,803130,553220,60
000283024,003167,063422,393787,624049,22
000292462,922628,722821,403085,903334,78
000301902,221998,112128,662226,362324,04
00031547,46
00032547,46

Poznámky pod čiarou

1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 464/2017 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.