Vyhláška č. 172/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Čiastka 69/2021
Platnosť od 27.04.2021
Účinnosť od 28.04.2021

172

VYHLÁŠKA

ze dne 21. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, (dále jen „kompenzační zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, se mění takto:

1. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pro hrazené služby poskytnuté v roce 2020 se dále navyšuje hodnota bodu podle odstavce 2 o 0,11 Kč, s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů. Toto navýšení hodnoty bodu je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 14 odstavec 5 zní:

(5) Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavců 3 a 4 vztahujících se k vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.“.

3. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pro hrazené služby poskytnuté v roce 2020 se dále navyšuje hodnota bodu podle odstavce 1 písm. a) a b) o 0,11 Kč. Toto navýšení hodnoty bodu je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 15 odstavec 5 zní:

(5) Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavců 3 a 4 vztahujících se k vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.“.

5. V § 17 odst. 1 a 2 se číslo „105,4“ nahrazuje číslem „111,7“.

6. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 7 zní:

㤠20a

(1) Poskytovateli podle § 6 až 15 a poskytovateli lékárenské péče, pokud v období druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19 od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 poskytovali hrazené služby a vykazovali je zdravotní pojišťovně, se za účelem kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky navyšuje úhrada o částku Odměna2.vlna vypočtenou následovně:

(KapacitaZP2020)(Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q)
Odměna2.vlna=Výšeodměny*1,338*min

PočetZP2020;

—————————*Kkraj*min

1;

————————————————————
Typkapacity0,75 * Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q

kde:

Výšeodměny se stanoví ve výši 75000, s výjimkou poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, pro které se stanoví ve výši 120000.

PočetZP2020 je počet zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené zdravotní služby u poskytovatele, kteří jsou uvedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou účinné k 31. prosinci 2020. U poskytovatelů lékárenské péče se PočetZP2020 vypočítá jako počet zdravotnických pracovníků vedených u poskytovatele za rok 2020 v Národním registru zdravotnických pracovníků podle § 76 zákona o zdravotních službách7).

KapacitaZP2020 je součet týdenních hodinových kapacit úvazků zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené zdravotní služby u poskytovatele, které jsou uvedeny ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou účinné k 31. prosinci 2020. U poskytovatelů lékárenské péče se KapacitaZP2020 vypočítá jako souhrnná týdenní pracovní doba zdravotnických pracovníků vedených u poskytovatele za rok 2020 v Národním registru zdravotnických pracovníků podle § 76 zákona o zdravotních službách.

Typkapacity je typická týdenní hodinová kapacita úvazku zdravotnického pracovníka poskytujícího hrazené zdravotní služby u poskytovatele, která se podle typu poskytovatele stanoví podle následující tabulky:

Typ poskytovateleHodnota Typkapacity
poskytovatel podle § 625
poskytovatel podle § 730
poskytovatel podle § 830
poskytovatel podle § 935
poskytovatel podle § 1040
poskytovatel podle § 11, v odbornosti 911, 914 a 916 podle seznamu výkonů35
poskytovatel podle § 11, v odbornosti 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů40
poskytovatel podle § 1235
poskytovatel podle § 1330
poskytovatel podle § 1440
poskytovatel podle § 1540
poskytovatel lékárenské péče40

Kkraj je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde poskytovatel poskytuje hrazené služby, který je uveden v části A, bodu 3, přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q je porovnávací hodnota hrazených zdravotních služeb poskytnutých v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, poskytovatelem vykázaných do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaných do 31. května 2021, která je vypočtena následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q = PB2020,4Q + KP2020,4Q kde:

PB2020,4Q je počet bodů za hrazené zdravotní služby poskytovatelem poskytnuté v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, vykázané do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021.

KP2020,4Q je hodnota korunových položek za hrazené zdravotní služby poskytovatelem poskytnuté v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, vykázané do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021.

a kde:

Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q je porovnávací hodnota poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených zdravotních služeb poskytnutých v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018, která je vypočtena následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q = PB2018,4Q + KP2018,4Q

kde:

PB2018,4Q je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018.

KP2018,4Q je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018.

(2) U poskytovatele, který v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 neposkytoval hrazené zdravotní služby, se Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q stanoví ve výši 1.

(3) Navýšení úhrady podle odstavce 1 se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle § 6 až 15.

(4) Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavce 1, a to nejpozději do 31. května 2021.“.

V příloze č. 1 části A bod 7.5 zní:

7.5 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodů 1 a 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce a části B bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce, přičemž navýšení úhrady podle části A bodu 9 přílohy č. 6 k této vyhlášce, navýšení úhrady podle části B bodu 7 přílohy č. 6 k této vyhlášce, výpočet celkové úhrady podle části A bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce a výpočet celkové úhrady podle části B bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce se nepoužijí.“.

8. V příloze č. 1 části A bodě 7.7 se za slovo „přičemž“ vkládají slova „navýšení úhrady podle části A bodu 6 přílohy č. 8 a“.

9. V příloze č. 1 části A se na konci textu bodu 7.8 doplňují slova „ , přičemž navýšení hodnoty bodu podle § 15 odst. 4 se nepoužije“.

10. V příloze č. 3 části A bodě 1 písmeno a) zní:

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,09 Kč, pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 306 podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1,12 Kč a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 308 podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1,15 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se všechny tyto hodnoty bodu navyšují o 0,01 Kč.“.

11. V příloze č. 3 části C tabulka včetně názvu zní:

C) Hodnota bodu po odbornostech

Odbornost podle seznamu výkonůHodnota Bodu
1011,15
1021,16
1031,12
1041,14
1051,15
1071,16
1081,16
1091,12
2011,21
2021,23
2031,15
2051,19
2071,15
2081,23
2091,15
2101,19
3011,34
3021,17
4021,15
4031,11
4041,18
4071,10
5011,19
5021,28
5041,25
6011,21
6061,16
6071,26
7011,31
7021,18
7041,64
7051,21
7061,15
7081,27
7101,14
7801,33
9031,24
Ostatní1,24“.

12. V příloze č. 5 bodě 2 písm. h) se číslo „14,49“ nahrazuje číslem „18,49“.

13. V příloze č. 5 bodě 8 se slova „referenčním období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon č. 09119 nebo 97111 podle seznamu výkonů,“ nahrazují slovy „referenčním období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl v referenčním období vykázán pouze výkon č. 09119 nebo 97111 podle seznamu výkonů,“.

14. V příloze č. 6 části B se doplňují body 7 a 8, které znějí:

7. Za zdravotní výkony poskytnuté v období od 13. března 2020 do 31. května 2020 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 80090 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 313 Kč a za výkon č. 80091 podle seznamu výkonů o 393 Kč. Navýšení úhrady podle tohoto bodu se nezapočte do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4. Toto navýšení úhrady je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.

8. Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 7 vztahujícího se k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.“.

15. V příloze č. 8 části A se doplňují body 6 a 7, které znějí:

6. Za zdravotní výkony poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 18521, 18522 a 18550 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 580 Kč. Toto navýšení úhrady je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.

7. Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 6 vztahujícího se k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.“.

16. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 305/2020 Sb.

Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne

Typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonůNavýšení úhradyKoeficient kompenzace COVID-19
000012341
000022341
000033271
000051791,049
000061441
000102341
000117011
000122341
000154671
000175381
000202161,034
000211501,085
000221081,139
000232331,124
000242331,05
000254661,024
000261881,115
000271081,029
000282331,366
000292331,261
000302331,022
000409341
000419341
000429341
0005118691
0005218691
0005318691
0005518691
0005711211
000589341
0006118691
0006218691
0006518691
0006811681
0007118691
0007218691
0007518691
0007811211
0008011211
000829341
000857011“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.