Zákon č. 152/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 59/2021
Platnosť od 31.03.2021
Účinnosť od 13.06.2021 (za 2 mesiace)

152

ZÁKON

ze dne 17. března 2021,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(2) Základními měřicími jednotkami7) jsou

a) jednotka času - sekunda (s),

b) jednotka délky - metr (m),

c) jednotka hmotnosti - kilogram (kg),

d) jednotka elektrického proudu - ampér (A),

e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),

f) jednotka látkového množství - mol (mol),

g) jednotka svítivosti - kandela (cd).

7) Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Základní měřicí jednotky7) jsou definovány takto:

a) sekunda je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence ∆νCs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9192631770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s-1;

b) metr je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299792458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím ∆νCs;

c) kilogram je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,62607015 × 10-34, je-li vyjádřena v jednotce J s, která je rovna kg m2 s-1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a ∆νCs;

d) ampér je definován stanovením pevné číselné hodnoty elementárního náboje e, která je rovna 1,602176634 × 10-19, je-li vyjádřena v jednotce C, která je rovna A s, kde sekunda je definována prostřednictvím ∆νCs;

e) kelvin je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380649 × 10-23, je-li vyjádřena v jednotce J K-1, která je rovna kg m2 s-2 K-1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ∆νCs;

f) jeden mol obsahuje přesně 6,02214076 × 1023 elementárních entit; toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty (NA), je-li vyjádřena v jednotce mol-1, a nazývá se Avogadrovo číslo; látkové množství (n) systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit; elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic;

g) kandela je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 1012 Hz (Kcd), která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm W-1, která je rovna cd sr W-1 nebo cd sr kg-1 m-2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ∆νCs.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. června 2020.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.