Zákon č. 600/2020 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Čiastka 243/2020
Platnosť od 31.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

600

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2020

o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2021 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1488336029790 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1808336029790 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 320000000000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 18783830871 Kč a změnou stavu státního dluhu o 301216169129 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 156747379625 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 54920000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 2

(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1660631400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10251683200 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1210478100 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

§ 3

(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 330000000000 Kč.

(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2021 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2020 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.


§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 600/2020 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1488336029790
Výdaje státního rozpočtu celkem1808336029790
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1660631400
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích10251683200
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy1210478100
Schodek- 320000000000
Financování:
Změna stavu státního dluhu
301216169129
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv18783830871

Příloha č. 2 k zákonu č. 600/2020 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy *)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho
povinné pojistné na důchodové pojištění
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho
z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky00035508533490853
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00029000000
304Úřad vlády České republiky0001403755812537558
305Bezpečnostní informační služba0002500000000
306Ministerstvo zahraničních věcí900000000004520217225202172
307Ministerstvo obrany1000005087696661455129413836571648343907483
308Národní bezpečnostní úřad250000005500000
309Kancelář veřejného ochránce práv00098210001071000
312Ministerstvo financí584000007981370937139884534691314955172892380
313Ministerstvo práce a sociálních věcí75500000053219229270747608256216656885258425068525842
314Ministerstvo vnitra200000008993182269802415008618120513301230749380
315Ministerstvo životního prostředí9606709500174097191806059719180
317Ministerstvo pro místní rozvoj1500000002559521766025522872130
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu169807383001344897011010011058110
327Ministerstvo dopravy185000000006478502281464703022814
328Český telekomunikační úřad280000000064064400000
329Ministerstvo zemědělství9000000003234651319428824213194
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy700000001328842009913143533704
334Ministerstvo kultury4000000438907206216832095
335Ministerstvo zdravotnictví300000000018298000001595561651
336Ministerstvo spravedlnosti11344200001376324250122339933498003877957563105
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001624000006400000
345Český statistický úřad0002331683322316833
346Český úřad zeměměřický a katastrální1120000000002000000000
348Český báňský úřad2804975670022160000
349Energetický regulační úřad29884800000200000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže38000000017000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00000
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky000209950209950
362Národní sportovní agentura00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání44500000015000000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv000400000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost234961000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0715999986430463300
377Technologická agentura České republiky00024409743225700191
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost0004000000
381Nejvyšší kontrolní úřad0006255170
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1600000000007315000000
398Všeobecná pokladní správa72896530000000129835708000
CELKEM735976141045548519232978490659698810203840655767156747379625
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1488336029790

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 600/2020 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky422814860
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1438595893
303Senát Parlamentu635793524
304Úřad vlády České republiky1047452030
305Bezpečnostní informační služba2297315000
306Ministerstvo zahraničních věcí8422642916
307Ministerstvo obrany75359896857
308Národní bezpečnostní úřad293406347
309Kancelář veřejného ochránce práv169138006
312Ministerstvo financí23776770998
313Ministerstvo práce a sociálních věcí709590496869
314Ministerstvo vnitra85897415182
315Ministerstvo životního prostředí11350123915
317Ministerstvo pro místní rozvoj29481409227
321Grantová agentura České republiky4380546000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu46966114012
327Ministerstvo dopravy115997437890
328Český telekomunikační úřad2236424562
329Ministerstvo zemědělství55354336170
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy239655319850
334Ministerstvo kultury15348911330
335Ministerstvo zdravotnictví10038349373
336Ministerstvo spravedlnosti31945115445
343Úřad pro ochranu osobních údajů168776819
344Úřad průmyslového vlastnictví209137712
345Český statistický úřad1929632196
346Český úřad zeměměřický a katastrální3589692079
348Český báňský úřad169797761
349Energetický regulační úřad292164728
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže253982795
355Ústav pro studium totalitních režimů182870322
358Ústavní soud236988895
359Úřad Národní rozpočtové rady25075531
361Akademie věd České republiky6789651580
362Národní sportovní agentura6981874656
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí32521772
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání68215095
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře22311260
374Správa státních hmotných rezerv2751977074
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost472914172
376Generální inspekce bezpečnostních sborů469757283
377Technologická agentura České republiky4926456032
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost427932108
381Nejvyšší kontrolní úřad853603711
396Státní dluh47981880286
397Operace státních finančních aktiv20445000000
398Všeobecná pokladní správa236947989667
CELKEM1808336029790

Příloha č. 4 k zákonu č. 600/2020 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3550853
Výdaje celkem422814860
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3550853
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3490853
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky134066880
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány211142127
Celkové výdaje na lesní hospodářství77605853
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75086215
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)24151389
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1376784
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech68839194
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem 4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3490853
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie3490853
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem55330853

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16000000
Výdaje celkem1438595893
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1438595893
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci503406798
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)169239205
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb4344886
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech217244239
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem55000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2900000
Výdaje celkem635793524
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2900000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2900000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR635793524
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR635793524
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci237573538
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)80299856
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2391713
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech119585599
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem16700000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem14037558
Výdaje celkem1047452030
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14037558
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12537558
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1047452030
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR637000640
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády362923790
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie47527600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci390555454
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)130678633
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb6603500
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech123913710
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě209993381
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)67946412
v tom: ze státního rozpočtu celkem67946412
v tom: institucionální podpora celkem4)67946412
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Program protidrogové politiky232126092
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity30685000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16480046
v tom: ze státního rozpočtu3942488
podíl rozpočtu Evropské unie12537558
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem40380068

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem250000000
Výdaje celkem2297315000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby2297315000
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem506600000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6 a strana 7

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem945202172
Výdaje celkem8422642916
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)900000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem45202172
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25202172
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí8422642916
v tom: transformační spolupráce70000000
humanitární pomoc120000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1760174042
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí48000000
zahraniční vysílání rozhlasu28500000
vrcholné návštěvy25000000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech58883000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
obnova Sýrie50000000
stabilizace a rekonstrukce Iráku29000000
program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe100000000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie206293360
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5926792514
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1034732093
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)349739447
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb20527940
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech93647796
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě932749202
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)31484000
v tom: ze státního rozpočtu celkem31484000
v tom: institucionální podpora celkem4)31484000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)31484000
Zahraniční rozvojová spolupráce607368172
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.19900000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25202172
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie25202172
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem337188000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 8 a strana 9

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5453513144
Výdaje celkem75359896857
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)100000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5087696661
v tom: pojistné na důchodové pojištění4551294138
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti536402523
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem365716483
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem43907483
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem321809000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR50001556287
Vytváření a rozvoj systému obrany státu11532575105
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu11524547863
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie8027242
Zajištění strategického zpravodajství4148260000
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil975494858
Zajištění dávek důchodového pojištění5350000000
Zajištění dávek výsluhových náležitostí2799000000
Zajištění státní sportovní reprezentace553010607
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17239111010
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)1666379876
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb331857786
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3070083691
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru12786760890
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě736044697
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)413142560
v tom: ze státního rozpočtu celkem413142560
v tom: institucionální podpora celkem4)94902560
účelová podpora celkem4)318240000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)318240000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)83268560
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)8534000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6680500
Program protidrogové politiky760000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.967000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem51449102
v tom: ze státního rozpočtu7541619
podíl rozpočtu Evropské unie43907483
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem25068650269

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 10

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem800000
Výdaje celkem293406347
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu293406347
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu293080427
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie325920
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci166389005
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)56239484
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3299371
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech164968567
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem19251027

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9821000
Výdaje celkem169138006
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9821000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1071000
příjmy z prostředků finančních mechanismů8500000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv169138006
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci95814818
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)31987692
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1747774
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech86988758
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1260000
v tom: ze státního rozpočtu189000
podíl rozpočtu Evropské unie1071000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem10000000
v tom: ze státního rozpočtu1500000
podíl prostředků finančních mechanismů8500000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8346000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5547852048
Výdaje celkem23776770998
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)58400000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti798137093
v tom: pojistné na důchodové pojištění713988453
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti84148640
Ne daňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4691314955
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem172892380
příjmy z prostředků finančních mechanismů9811575
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4508611000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy12961669154
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2420218657
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy6166875629
v tom: sociální dávky780375672
výdaje na činnost celní správy5386499957
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových2076764897
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra69282551
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu76718990
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie5241120
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12857918125
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4299201504
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb253630550
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1673708360
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2549958762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8477305469
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů102927600
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem230462934
v tom: ze státního rozpočtu57570554
podíl rozpočtu Evropské unie172892380
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem45492688
v tom: ze státního rozpočtu35681113
podíl prostředků finančních mechanismů9811575
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1326119899

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 13 a strana 14

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem538635818549
Výdaje celkem709590496869
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)755000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti532192292707
v tom: pojistné na důchodové pojištění476082562166
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti56109730541
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5688525842
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5068525842
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)620000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění502800000000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče49252254873
Dávky nemocenského pojištění43100000000
Dávky pomoci v hmotné nouzi5658155265
Dávky osobám se zdravotním postižením3000000000
Ostatní sociální dávky1500000
Podpory v nezaměstnanosti15500000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách33000000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem2103595900
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů440000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením8500000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu17433809462
Neinvestiční nedávkové transfery27369551769
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti1030000000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1629600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9017966028
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4078070517
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb179243338
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech945350570
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8016816247
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)83900000
v tom: ze státního rozpočtu celkem83900000
v tom: institucionální podpora celkem4)83900000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)83600000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.600000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6061267850
v tom: ze státního rozpočtu992742008
podíl rozpočtu Evropské unie5068525842
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1740763688

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160000000 Kč

strana 15 a strana 16

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10825233599
Výdaje celkem85897415182
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8993182269
v tom: pojistné na důchodové pojištění8024150086
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti969032183
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1812051330
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1230749380
příjmy z prostředků finančních mechanismů46801950
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem534500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR46819620416
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR11939334098
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu14315336387
Výdaje na sportovní reprezentaci291789801
Dávky důchodového pojištění6554115000
Ostatní sociální dávky5853159000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie124060480
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37471187463
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)12438631201
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb742906393
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech4905874058
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru30498554012
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1740891324
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)751720120
v tom: ze státního rozpočtu celkem751720120
v tom: institucionální podpora celkem4)154501120
účelová podpora celkem4)597219000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)597219000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)147501120
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality64000000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.65000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1470822455
v tom: ze státního rozpočtu240073075
podíl rozpočtu Evropské unie1230749380
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem62210590
v tom: ze státního rozpočtu15408640
podíl prostředků finančních mechanismů46801950
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem6475906504

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem17505786275
Výdaje celkem11350123915
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)96067095
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem17409719180
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6059719180
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11350000000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny1076304380
Technická ochrana životního prostředí2311000000
Ochrana klimatu a ovzduší3800000000
Ostatní činnosti v životním prostředí4162819535
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie4888800
ostatní činnosti4157930735
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci955719304
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)323033140
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb18172510
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech132869842
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě775755424
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)284779695
v tom: ze státního rozpočtu celkem284779695
v tom: institucionální podpora celkem4)284779695
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)284366695
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6157825000
v tom: ze státního rozpočtu98105820
podíl rozpočtu Evropské unie6059719180
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7381874495

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 18

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem25596717660
Výdaje celkem29481409227
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1500000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem25595217660
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25522872130
příjmy z prostředků finančních mechanismů12345530
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu28149115927
v tom: Horská služba260490000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch27888625927
Podpora bydlení468230000
Uzemní plánování a stavební řád45604413
Ostatní činnosti resortu818458887
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1629600
ostatní provozní výdaje resortu816829287
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci568105026
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)183984763
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb10466036
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech136619601
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě386682162
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity102679065
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem26109372620
v tom: ze státního rozpočtu586500490
podíl rozpočtu Evropské unie25522872130
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem14524153
v tom: ze státního rozpočtu2178623
podíl prostředků finančních mechanismů12345530
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem27839082805

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 19

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4380546000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR119783000
Dotace jiným subjektům4260763000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51226366
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14855365
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb649690
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech32484485
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4380546000
v tom: ze státního rozpočtu celkem4380546000
v tom: institucionální podpora celkem4)119783000
účelová podpora celkem4)4260763000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20 a strana 21

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13618777493
Výdaje celkem46966114012
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)169807383
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13448970110
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10011058110
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3437912000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání13705331754
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu3595869728
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu1291912000
ostatní výdaje určené na zahlazování2303957728
Další činnost resortu2489881659
v tom: výdaje spojené s další činností resortu2484666939
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie5214720
Dotace na obnovitelné zdroje energie26500000000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů675030871
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu670330871
ostatní výdaje4700000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1039069310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)349103600
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb19372822
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech126762415
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě847006092
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)5800061058
v tom: ze státního rozpočtu celkem1800061058
v tom: institucionální podpora celkem4)547811058
účelová podpora celkem4)1252250000
podíl prostředků zahraničních programů3)4000000000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1252250000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)543311058
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10090114358
v tom: ze státního rozpočtu79056248
podíl rozpočtu Evropské unie10011058110
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5573370682

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 22

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem64970022814
Výdaje celkem115997437890
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)185000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem64785022814
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem64703022814
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem82000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava10098253514
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury95502256970
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR36977256970
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky1801390000
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury56723610000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3419600
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu10393507806
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci557640334
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)188482440
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb10927210
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech69725931
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě476634430
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)93906600
v tom: ze státního rozpočtu celkem93906600
v tom: institucionální podpora celkem4)93906600
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)93906600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4775000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem39716646369
v tom: ze státního rozpočtu13623555
podíl rozpočtu Evropské unie39703022814
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem98237039266

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 23

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6434440000
Výdaje celkem2236424562
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)28000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6406440000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6406440000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu2236424562
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny75000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady35000000
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence1500000000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu626424562
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci311235788
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)105045596
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb5974480
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě298724011
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem74600000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 24 a strana 25

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem32355513194
Výdaje celkem55354336170
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)9000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem32346513194
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem168135573
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem28656077621
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3522300000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu40412016621
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu37646516621
ostatní výdaje2765500000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu2150000000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1900000000
ostatní dotace250000000
Podpora lesního hospodářství2120937175
Podpora vodního hospodářství1675000000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1675000000
Podpora neziskovým organizacím60000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8936382374
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8933275014
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3107360
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2678839116
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)903713412
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb52781547
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech399484673
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě2239592547
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1167989000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1167989000
v tom: institucionální podpora celkem4)567989000
účelová podpora celkem4)600000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)600000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)562569000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1700000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem210328121
v tom: ze státního rozpočtu42192548
podíl rozpočtu Evropské unie168135573
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem33925016621
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu21000000000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu596300000
podpora venkova - ze státního rozpočtu4500000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie7500000000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu172639000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie156077621
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2702842578

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26 a strana 27

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13289120099
Výdaje celkem239655319850
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)700000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13288420099
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13143533704
příjmy z prostředků finančních mechanismů50687795
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem94198600
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy49016311831
v tom: vysoké školy28411676980
výzkum, experimentální vývoj a inovace20604634851
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací179325281556
Podpora činnosti v oblasti mládeže276266938
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1955520
Podpora činnosti v oblasti sportu351800306
v tom: sportovní reprezentace206800306
školní a vysokoškolský sport145000000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace8397460509
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu2286243190
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci989409550
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)335666879
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb18467970
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech135262683
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě788134911
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)20604634851
v tom: ze státního rozpočtu celkem14598384851
v tom: institucionální podpora celkem4)10369741604
účelová podpora celkem4)4228643247
podíl prostředků zahraničních programů3)6006250000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1343335247
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)8015117566
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)1286979700
Zahraniční rozvojová spolupráce112000000
Program sociální prevence a prevence kriminality23132000
Program protidrogové politiky3697000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19875000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.70000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15390572147
v tom: ze státního rozpočtu2247038443
podíl rozpočtu Evropské unie13143533704
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem59632700
v tom: ze státního rozpočtu8944905
podíl prostředků finančních mechanismů50687795
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4609546667

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28 a strana 29

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem438947206
Výdaje celkem15348911330
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)40000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem438907206
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem216832095
příjmy z prostředků finančních mechanismů41700000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem180375111
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem526431160
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3250024266
vtom: finanční náhrada2238697166
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1011327100
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury409206365
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny19880000
výdaje na činnost úřadu325604525
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím46070000
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury17000000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie651840
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury7662616984
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím5222337889
program péče o národní kulturní poklad a dědictví1000000000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení865037000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů2000000
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy573242095
Kulturní služby, podpora živého umění1402761700
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů700000000
kulturní aktivity664555300
veřejné informační služby knihoven38206400
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí766200000
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky80200000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek686000000
Podpora kultury národnostních menšin33000000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin31000000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení290800000
Státní fond kinematografie1007870855
v tom: dotace na filmové pobídky800000000
dotace ze státního rozpočtu207870855
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci194508204
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)65201917
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3557577
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech34853187
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě143025733
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)526431160
v tom: ze státního rozpočtu celkem526431160
v tom: institucionální podpora celkem4)134431160
účelová podpora celkem4)392000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)392000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)130088160
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem316832095
v tom: ze státního rozpočtu100000000
podíl rozpočtu Evropské unie216832095
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem52000000
v tom: ze státního rozpočtu10300000
podíl prostředků finančních mechanismů41700000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2813159095

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 30 a strana 31

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1859800000
Výdaje celkem10038349373
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)30000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1829800000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1595561651
příjmy z prostředků finančních mechanismů4438349
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem229800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2631366356
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1629600
ostatní výdaje na státní správu2629736756
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1795961518
Lůžková péče1564693715
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1337710170
Zdravotnické programy1937865077
Ostatní činnosti ve zdravotnictví770752537
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1725904749
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)541014760
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb31363778
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech375120823
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1272501897
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1795961518
v tom: ze státního rozpočtu celkem1795961518
v tom: institucionální podpora celkem4)753339852
účelová podpora celkem4)1042621666
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1042621666
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)739670006
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15000000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)14000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1759778412
v tom: ze státního rozpočtu164216761
podíl rozpočtu Evropské unie1595561651
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem5221588
v tom: ze státního rozpočtu783239
podíl prostředků finančních mechanismů4438349
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3392903107

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 32 a strana 33

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3490783029
Výdaje celkem31945115445
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1134420000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1376324250
v tom: pojistné na důchodové pojištění1223399334
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti152924916
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem980038779
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem57563105
příjmy z prostředků finančních mechanismů31063674
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem891412000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část19607117385
v tom: platy soudců5242528893
platy státních zástupců1806793035
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3585120
ostatní výdaje justiční části12554210337
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část12337998060
v tom: dávky důchodového pojištění872500000
ostatní sociální dávky848100000
ostatní výdaje vězeňské části10617398060
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17884642596
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)6016799993
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb351030083
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech6575452227
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru3704295481
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě227282291
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1806793035
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Program sociální prevence a prevence kriminality11345000
Program protidrogové politiky5465000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem74193850
v tom: ze státního rozpočtu16630745
podíl rozpočtu Evropské unie57563105
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem36228217
v tom: ze státního rozpočtu5164543
podíl prostředků finančních mechanismů31063674
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem755664859

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 34

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem168776819
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů168776819
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů168776819
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci74288084
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)25109372
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1447944
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech9295943
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě49843629
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů13257600
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7700000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem242400000
Výdaje celkem209137712
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem162400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6400000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem156000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví209137712
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie325920
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví208811792
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci112413369
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)37893625
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2230984
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech15912931
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě95636256
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6400000
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie6400000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem11000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem23316833
Výdaje celkem1929632196
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem23316833
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22316833
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1929632196
v tom: výdaje na volby a referenda5000000
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů757113716
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1325920
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1166192560
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci784267084
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)263299319
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb14355386
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech103535369
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě611710734
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů2522400
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem29156175
v tom: ze státního rozpočtu6839342
podíl rozpočtu Evropské unie22316833
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem75375983

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1320000000
Výdaje celkem3589692079
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1120000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3589692079
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2059904346
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)696250000
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb41208800
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech131312036
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1925341001
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10548069
v tom: ze státního rozpočtu10548069
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem227148069

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 38

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem282713567
Výdaje celkem169797761
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)280497567
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2216000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2216000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu169797761
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci108931812
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)36818954
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2176760
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech22089767
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě86748232
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8119231

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem318848000
Výdaje celkem292164728
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)298848000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu292164728
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu292164728
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci179955356
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)60824910
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3552797
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech26732744
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě142250288
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8656800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem253982795
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)3800000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1700000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1700000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže253982795
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie325920
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže253656875
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci145000277
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)49010093
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2859942
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech19905357
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě114334138
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8757600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem30000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem182870322
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů96072657
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek86797665
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci112004220
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)37587982
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2158152
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech76426301
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě31481267
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3500000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem236988895
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu236988895
v tom: platy soudců39463200
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu197525695
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci116000562
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)39208190
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2302791
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech75576362
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem27103976

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem25075531
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady25075531
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13428691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4538898
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb157542
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech7827091
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem350000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem209950
Výdaje celkem6789651580
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem209950
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem209950
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu6789651580
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52501092
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)17745369
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1026801
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech51340019
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)6789651580
v tom: ze státního rozpočtu celkem6789441630
v tom: institucionální podpora celkem4)6789441630
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)209950
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)5043680100
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1961500
v tom: ze státního rozpočtu1751550
podíl rozpočtu Evropské unie209950
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem6981874656
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury183631360
Dotace do oblasti sportu6798243296
v tom: rozvoj a podpora sportu4846972399
sportovní reprezentace1741270897
podpora významných sportovních akcí210000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35152958
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)10570801
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb621491
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech8400000
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě22674558
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1811844020

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem32521772
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí32521772
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci15114472
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)5108692
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb288289
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1524207
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě6110265
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů6780000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7010000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 47

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5950000
Výdaje celkem68215095
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4450000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem68215095
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci38394663
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)12977396
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb445907
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1632907
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě20662460
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem900000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem22311260
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře22311260
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci14586482
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4930231
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb285730
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3078909
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě11207573
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 49

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem40000000
Výdaje celkem2751977074
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem40000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem40000000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2745057074
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil6920000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci191982578
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)64890113
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3842501
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech99687728
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě90937321
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2745057074
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem167550000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 50

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem235361000
Výdaje celkem472914172
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)234961000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost472914172
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí472914172
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci148494138
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)50191018
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2965689
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech13600000
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě134684438
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem201305524

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 51

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem71599998
Výdaje celkem469757283
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti71599998
v tom: pojistné na důchodové pojištění64304633
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti7295365
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů405136266
Sociální dávky64621017
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci260649779
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)87682534
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb5165120
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech28596591
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru229659404
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10600000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 52

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem244097432
Výdaje celkem4926456032
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem244097432
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25700191
příjmy z prostředků finančních mechanismů218397241
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR252592432
Dotace jiným subjektům4673863600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci81333109
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)27490591
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1482334
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech74116674
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4926456032
v tom: ze státního rozpočtu celkem4682358600
v tom: institucionální podpora celkem4)218445000
účelová podpora celkem4)4463913600
podíl prostředků zahraničních programů 3)244097432
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)4463913600
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem30135204
v tom: ze státního rozpočtu4435013
podíl rozpočtu Evropské unie25700191
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem256826313
v tom: ze státního rozpočtu38429072
podíl prostředků finančních mechanismů218397241

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 53

Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem400000
Výdaje celkem427932108
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost427606188
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie325920
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci170193185
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)57525298
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3387792
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech169389537
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem63751265

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 54

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem625517
Výdaje celkem853603711
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem625517
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem625517
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu853603711
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci357064374
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)120687758
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb6551927
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech327596380
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem198334000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 55

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem47981880286
Financování
Změna stavu státního dluhu301216169129
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)18783830871
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu47981880286
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění

strana 56

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2331500000
Výdaje celkem20445000000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1600000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem731500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)731500000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol20230000000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku20000000000
ostatní transfery do jiných kapitol230000000
Ostatní výdaje215000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy důchodového pojištění

strana 57

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem741948870800
Výdaje celkem236947989667
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)728965300000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12983570800
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12983570800
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva16454058449
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60000000
Stavební spoření4200000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky579357000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace9731840000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51660631400
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 610251683200
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 71210478100
Další prostředky pro územní samosprávné celky193495200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně129632095424
Ostatní výdaje6559350894
Odvody do rozpočtu Evropské unie54920000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1355000000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1355000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 600/2020 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkem
Středočeský180609200
Jihočeský124371600
Plzeňský118423400
Karlovarský79489700
Ústecký142757000
Liberecký100038000
Královéhradecký113556700
Pardubický110312200
Kraj Vysočina108690000
Jihomoravský170875800
Olomoucký122749400
Zlínský117341900
Moravskoslezský171416500
Úhrn1660631400

Postup pro stanovení výše příspěvku:

Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu celých úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy, a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (800868 Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. 67,52%.

Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2021 je výsledná částka příspěvku pro rok 2020 valorizována o 5 % a dále navýšena o částku 98021925 Kč.

Na základě konkrétních regresorů byly vypočítány koeficienty pro kvadratickou rovnici, která určí adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výkonem přenesené působnosti: x = - A*obyv2 + B*obyv + C

Koeficienty
A0,00000000008891073
B0,000321082
C60,04625998

x je adekvátní počet úvazků a obyv je počet obyvatel daného kraje k 1. 1. 2020. Podle těchto hodnot byly určeny počty adekvátních úvazků pro každý kraj.

Pro rok 2021 byl příspěvek na výkon státní správy celkově navýšen v průměru o 11,59 %.

Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

Příloha č. 6 k zákonu č. 600/2020 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkem*)
Středočeský1522053000
Jihočeský710229700
Plzeňský673187100
Karlovarský322725500
Ústecký843332800
Liberecký464199900
Královéhradecký612791700
Pardubický586509600
Kraj Vysočina598404200
Jihomoravský1345680100
Olomoucký659906200
Zlínský636382300
Moravskoslezský1276281100
Úhrn10251683200

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy

Příloha č. 7 k zákonu č. 600/2020 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Praha jako obecPraha jako krajCelkem
Příspěvek na výkon státní správy1121111369893667051210478074
Úhrn1210478100

Postup pro stanovení výše příspěvku

Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části 1. A), 1.B), 1.C), 1.D), 1.E), 1.F), 1.G), 1.H) a 2. Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako obci

A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 2021 se stanovuje sazba 70683 Kč. Meziroční změna sazby oproti roku 2020 je dána zejména důsledkem osamostatnění výkonových plateb. Výsledný příspěvek zohledňuje nárůst počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. 1. 2020.

B) Financování vydávání občanských průkazů

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 20576632 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými úřady městských částí.

Úřad městské části, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, (tzv. “místo nabrání“) obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc.

Další příspěvek obdrží úřad městské části, který při vydání občanského průkazu provedl aktivaci jeho elektronického čipu a představil jeho funkce (tzv. “místo aktivace“). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci.

Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12.2019.

C) Financování vydávání řidičských průkazů

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 5912365 Kč k pokrytí financování vydávání řidičských průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu, (tzv. “místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů. Dále příspěvek nenáleží za přijaté žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

D) Financování matriční agendy

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 42344198 Kč k pokrytí financování úkonů učiněných v rámci jednotlivých matričních úřadů.

Celkový objem prostředků určených na financování matričních úřadů tvoří výkonová složka, která bude rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Úřad městské části, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození, obdrží úřad městské části příspěvek ve výši 741 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží úřad městské části nebo Magistrát hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2964 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží úřad městské části příspěvek 988 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží úřad městské části příspěvek ve výši 247 Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12.2019.

Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.

E) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 26901000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 882 opatrovanců.

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje městskou část veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se městská část stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).

V případě rozhodnutí z období přede dnem nabytí účinnosti OZ se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Městské části jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2021 je 31. březen 2020. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy realizováno ve všech městských částech zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto Magistrátem hlavního města Prahy učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit městským částem zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 stanovena ve výši 30500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím městských částí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v městské části, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Úřadům městských částí, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

F) Financování jednotných kontaktních míst

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 2808000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 2376000 Kč za 816 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 432000 Kč za 132 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů.

Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému “SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze stanovených rozpětí, ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí prvního intervalu bylo valorizováno o 4,28 % se zaokrouhlením částek na tisíce, další rozpětí jsou jeho násobky. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientůVýše příspěvku v Kč
0 - 2572000
26 - 50144000
51 - 75216000
76 - 100288000
101 - 125360000
126 - 150432000
151 - 175504000
176 - 200576000
201- 225648000
226 - 250720000
251 - 275792000
276 - 300864000
301 - 325936000
326 - 3501008000
351 - 3751080000
376 - 4001152000
401 - 4251224000
426 - 4501296000
451 - 4751368000
476 - 5001440000
501 - 5251512000
526 - 5501584000
551 - 5751656000
576 - 6001728000
601 - 6251800000
626 - 6501872000
651 - 6751944000
676 - 7002016000
701 - 7252088000
726 - 7502160000
751 - 7752232000
776 - 8002304000
801 - 8252376000

G) Financování úřadů územního plánování

Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části 1.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží Magistrát hlavního města Prahy další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 12020052 Kč k pokrytí financování agendy úřadu územního plánování.

Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2021 zajeden úkon činí 2706 Kč.

Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.

H) Financování živnostenských úřadů

Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části 1.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží úřad městské části další část příspěvku.

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 74510410 Kč k pokrytí financování agendy živnostenských úřadů.

Úřad městské části obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2021 zajedno zpracované avízo činí 338 Kč.

Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako kraji

Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021 je výsledná částka příspěvku pro rok 2020 navýšená o 11,59 %, což odpovídá průměrné míře valorizace u krajů pro rok 2021.

Příloha č. 8 k zákonu č. 600/2020 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku “P“ se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce.2)3) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části 1.D) a 1.H).

Vzorec:

B
P =——————————x SO
A + odmocnina (SO)

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřeného počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů “A“ a “B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů “A“ a “B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce).

Rozsah působnostiAB
Základní působnost28,415014276830468,5
Působnost matričního úřadu293,924499515366963
Působnost stavebního úřadu62,0327758813651950
Působnost pověřeného obecního úřadu243,597045927427050

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6) Navíc se přičte částka uvedená v části 1.F), 1.G), 1.H), 1.1) a 1.J) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka uvedená v části 1.C), 1.D) a 1.E).

Vzorec 1:

B
P1 =——————————x SO
A + odmocnina (SO)

Vzorec 2:

SC
P2 = C x(1 -———) x SO
SO

Výše příspěvku7) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřeného počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů “A“, “B“ a “C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost30,195819851495192,750
Působnost matričního úřadu254,662124650378695139,848145
Působnost stavebního úřadu38,77188114782100,59503,530273
Působnost pověřeného obecního úřadu47,60703278866361210815,69727
Působnost obce s rozšířenou působností1,5137085913950463,534503,19531

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav8)0
Černošice8)11771285
Nýřany8)5592180
Šlapanice8)8104476
Bmo9)10)11)12)199968125
z toho zvláštní matrika10)11)11117000
Ostrava9)13)138845409
Plzeň9)14)34311061

D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).

V případě rozhodnutí z období přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2021 je 31. březen 2020. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 stanovena ve výši 30500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

E) Financování jednotných kontaktních míst

Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému “SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze stanovených rozpětí, ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí prvního intervalu bylo valorizováno o 4,28 % se zaokrouhlením částek na tisíce, další rozpětí jsou jeho násobky. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientůVýše příspěvku v Kč
0 - 2572000
26 - 50144000
51 -75216000
76 - 100288000
101 - 125360000
126 - 150432000
151 - 175504000
176 - 200576000
201 - 225648000
226 - 250720000
251 - 275792000
276 - 300864000
301 - 325936000
326 - 3501008000
351 - 3751080000
376 - 4001152000
401 - 4251224000
426 - 4501296000
451 - 4751368000
476 - 5001440000
501 - 5251512000
526 - 5501584000
551 - 5751656000
576 - 6001728000
601 - 6251800000

Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:

Jednotné kontaktní místo v rámci obcí ČRPočet zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů v období od
1.1. do 31.12.2019
Výše příspěvku v Kč
Ostrava5571656000
České Budějovice163504000
Liberec59216000
Hradec Králové75216000
Jihlava41144000
Zlín224648000
Černošice59216000
Olomouc68216000
Karlovy Vary109360000
Brno5041512000
Plzeň131432000
Pardubice3741080000
Ústí nad Labem34144000

F) Financování vydávání občanských průkazů

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. “místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc.

Další příspěvek obdrží obec, která při vydání občanského průkazu provedla aktivaci jeho elektronického čipu a představila jeho funkce (tzv. “místo aktivace“). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci.

Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, které jsou získány na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12.2019.

G) Financování vydávání řidičských průkazů

Obec, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. “místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. l.do31. 12.2019.

H) Financování matričních úřadů

Celkový objem prostředků, určených na financování matričních úřadů, byl rozdělen na dvě části. První část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu viz část 1.A) a 1.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození obdrží obec příspěvek ve výši 741 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši 2964 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 988 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec příspěvek ve výši 247 Kč, a to za období od 1. l.do31. 12.2019.

V případě obce s rozšířenou působnosti se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003), bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému. Výše příspěvku bude přičtena k celkovému příspěvku na zvláštní postavení, viz část 1.C).

Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.

I) Financování úřadů územního plánování

Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2021 zajeden úkon činí 2706 Kč.

Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí z resortního zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.

J) Financování živnostenských úřadů

Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 70/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku.

Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2021 zajedno zpracované avízo činí 338 Kč.

Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

2. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.

V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedení poměrné části příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené obci na obec, kterou nově svým rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počtu 365 dnů v kalendářním roce. Krajský úřad vydá v kalendářním roce takovéto rozhodnutí vždy s účinností maximálně do 31. 12. téhož roku. Pokud činnost správce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené působnosti v novém kalendářním roce.

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.

3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

4) Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,28 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla i meziroční změna počtu obyvatel.

5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2020 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

7) Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,28 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

8) § 6 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Výše příspěvku je nově založena na skutečném počtu zaměstnanců na detašovaném pracovišti (vyjma zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kteří jsou financováni z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu obcí s rozšířenou působností.

9) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).

10) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky, ve znění zákona č. 207/2019 Sb.).

12) V částce zahrnut příspěvek 15547662 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno. Částka je odvozena odpočtu sledovaných úkonů dle části 1.H).

13) V částce zahrnut příspěvek 11341252 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Částka je odvozena odpočtu sledovaných úkonů dle části 1.H).

14) V částce zahrnut příspěvek 8681556 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň. Částka je odvozena odpočtu sledovaných úkonů dle části 1.H).

Příloha č. 9 k zákonu č. 600/2020 Sb.

SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2020 PODLE § 3 odst. 2 ZÁKONA č. 600/2020 Sb.

v Kč

číslo kapitolykapitolapříjemce dotaceúčel dotacečástka
398Všeobecná pokladní správaČeský svaz bojovníků za svoboduna projekty a činnost organizace6300000
398Všeobecná pokladní správaKonfederace politických vězňůna projekty a činnost organizace3000000
398Všeobecná pokladní správaMasarykovo demokratické hnutína projekty a činnost organizace1530000
398Všeobecná pokladní správaÚstav TGM, o.p.s.na projekty a činnost organizace1800000
398Všeobecná pokladní správaČeskoslovenská obec legionářskána projekty a činnost organizace6000000
398Všeobecná pokladní správaČeskoslovenský ústav zahraničnína projekty a činnost organizace1000000

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.