6

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019

o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a) způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen „dřevěný obalový materiál“),

b) technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu a

c) způsob prokazování splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

§ 2

Způsob označování dřevěného obalového materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 odst. 6 písm. a) zákona]

(1) Ošetřený dřevěný obalový materiál musí být označen značkou, jejíž provedení, obsah a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného prostoru žádné jiné informace, ani do ní nesmí zasahovat jiné značení nebo symbol.

(3) Značka dřevěného obalového materiálu musí být čitelná, trvalá, nepřenosná, musí být umístěna na viditelném místě, nejméně na dvou vnějších protilehlých stranách obalu a nesmí být napsána ručně. Značka může být provedena červenou nebo oranžovou barvou pouze u dřevěného obalového materiálu, který se používá k přepravě nebezpečných látek a rizikového zboží.

(4) Pravidla označování dřevěného obalového materiálu jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) zákona]

§ 3

(1) K ošetření dřevěného obalového materiálu lze použít

a) tepelné ošetření používající konvenční parní nebo sušicí komory,

b) tepelné ošetření využívající mikrovlnný ohřev, nebo

c) ošetření sulfurylfluoridem.

(2) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalového materiálu, který bude označen značkou v souladu s § 2, je možné použít pouze dřevo, na kterém se nenachází žádná kůra, s výjimkou vizuálně oddělených, jasně zřetelných kousků kůry, pokud tyto jsou

a) užší než 3 cm bez ohledu na délku, nebo

b) širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.

(3) Při tepelném ošetření může být kůra odstraněna i po provedení tohoto ošetření. Pokud je při tepelném ošetření specifikováno omezení rozměru, musí být do měření rozměrů zahrnuta veškerá kůra.

§ 4

(1) Při tepelném ošetření používajícím konvenční parní nebo sušicí komory je základním požadavkem dosažení minimální teploty 56°C nepřetržitě po dobu minimálně 30 minut v celém profilu ošetřovaného dřeva včetně středu jeho nejsilnější části.

(2) Teplota podle odstavce 1 musí být měřena vložením snímače do nejsilnější části ošetřovaného dřeva.

(3) Pokud je pro ošetření používána sušicí komora, nemusí být teplota měřena umístěním snímačů do dřeva, ale může být vypracován program ošetření na základě série zkušebních měření. Tato měření musí prokázat, že teplota v jádru dřeva měřená v různých místech komory ve vztahu k teplotě vzduchu v komoře dosáhne minimálně 56°C nepřetržitě po dobu minimálně 30 minut v celém profilu dřeva.

(4) Technické a technologické požadavky na zařízení k tepelnému ošetření používajícím konvenční parní nebo sušicí komory a průběh ošetření jsou uvedeny v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Při tepelném ošetření využívajícím mikrovlnný ohřev musí být dřevěný obalový materiál zahříván tak, aby bylo dosaženo minimální teploty 60°C po dobu 1 minuty nepřetržitě v celém profilu dřeva včetně jeho povrchu. Předepsaná teplota musí být dosažena do 30 minut od začátku ošetření.

(2) Technické a technologické požadavky na zařízení k tepelnému ošetření využívajícím mikrovlnný ohřev a průběh ošetření jsou uvedeny v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Ošetření dřevěného obalového materiálu sulfurylfluoridem musí být provedeno v souladu s technologickým postupem schváleným Ústavem, který zaručuje dosažení minimální koncentrace za jednotku času po dobu 24 nebo 48 hodin na cílovou teplotu a minimální konečnou koncentraci uvedenou v tabulce č. 1 části C přílohy č. 3 k této vyhlášce. Minimální koncentrace za jednotku času musí být dosaženo v celém profilu dřeva, včetně jeho nejsilnější části, ačkoli koncentrace se měří v okolní atmosféře.

(2) Minimální teplota pro ošetřování podle odstavce 1 nesmí být nižší než 20°C a minimální doba expozice nesmí být menší než doba uvedená pro každou teplotu v tabulce č. 1 části C přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) Pokud není minimální koncentrace za jednotku času podle odstavce 1 dosaženo po 24 nebo 48 hodinách, i když je dosaženo minimální konečné koncentrace, může být k jejímu dosažení povoleno zvýšení doby ošetření nejvýše o 2 hodiny, aniž by se zvýšila koncentrace sulfurylfluoridu, nebo se celý proces ošetření zopakuje.

(4) Dřevěný obalový materiál obsahující kusy dřeva přesahující 20 cm v příčném řezu ve svém nejmenším rozměru a dřevěný obalový materiál s obsahem vlhkosti vyšším než 75 % nesmí být podroben ošetření sulfurylfluoridem.

(5) Technické a technologické požadavky na zařízení k ošetření sulfurylfluoridem jsou uvedeny v části C přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu registrovaného provozovatele

[K § 68 odst. 8 písm. c) zákona]

(1) Rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu podle článku 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Registrovaný provozovatel prokazuje rozsah svých znalostí potřebných k provádění ošetření dřevěného obalového materiálu formou distančních testů zveřejněných na internetových stránkách Ústavu.

(3) Distanční test uvedený v odstavci 2 obsahuje 30 otázek a je složen úspěšně v případě nejméně 25 správných odpovědí. Čas pro zpracování testu je 60 minut a test je třeba složit nejpozději do 30 dnů ode dne získání přístupu registrovaného provozovatele k distančnímu testu. Přihlašovací údaje k distančnímu testu obdrží registrovaný provozovatel po podání žádosti o oprávnění k provádění označování uvedeného v čl. 96 nařízení (EU) 2016/2031 a oprav dřevěného obalového materiálu podle čl. 97 nařízení (EU) 2016/2031, pokud se jedná o registrovaného provozovatele, který hodlá provozovat zařízení k ošetřování.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, se zrušuje.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Provedení, obsah a vzor značky k označování dřevěného obalového materiálu

1. Značka pro označování dřevěného obalového materiálu obsahuje:

a) Symbol IPPC - provedení symbolu odpovídá vzoru uvedenému níže a je umístěn nalevo od ostatních součástí značky.

b) Kód země - dvoupísmenný mezinárodní kód země (ve vzoru uveden jako CZ), ve které jsou oprávnění provozovatelé používající zařízení k ošetřování nebo provozovatelé oprávnění k označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu zaregistrováni. Oprávnění provozovatelé v České republice používají mezinárodní kód „CZ“. Kód země je oddělen pomlčkou od kódu osoby.

c) Číselný kód oprávněného provozovatele (ve vzoru uveden jako 0000) používajícího zařízení k ošetřování nebo oprávněného k označování. Tento číselný kód přiděluje Ústav oprávněnému provozovateli. Číselný kód použije oprávněný provozovatel kompletní, tak jak mu byl přidělen.

d) Kód ošetření (podle zvolené metody, ve vzoru uveden jako YY), který se uvede po kombinaci kódů země a osoby. Uvádí se na samostatném řádku, nebo samostatně za pomlčkou, je-li uveden na stejném řádku jako ostatní uvedené kódy.

2. Značka má tvar ohraničeného obdélníku nebo čtverce a uvnitř ohraničení obsahuje vertikální linku oddělující symbol IPPC od dalších součástí a kódů značky. Velikost, použitý typ písma a pozice značky se mohou lišit, ale její rozměr musí být takový, aby byla viditelná.

3. Vzory mezinárodně uznávané značky

Vzor č. 1

Vzor č. 1

Vzor č. 2

Vzor č. 2

Vzor č. 3

Vzor č. 3

Vzor č. 4

Vzor č. 4

Při použití šablony mohou být přítomny malé mezery v ohraničující lince, ve vertikální lince a jinde mezi součástmi značky podle vzoru č. 4

Vzor č. 5

Vzor č. 5

Vzor č. 6

Vzor č. 6

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Pravidla pro označování dřevěného obalového materiálu

Část A

Označování nového dřevěného obalového materiálu

1. Značka je umístěna z vnější strany dřevěného obalového materiálu a je provedena vypálením, vyražením, natištěním, nástřikem nebo nátěrem barvou.

2. Je-li dřevěný obalový materiál složen z různorodých součástí, výsledný složený celek se považuje za jediný komplet pro označení značkou. Na složeném kompletu dřevěného obalového materiálu vyrobeného z ošetřeného dřeva i zpracovaného dřevěného materiálu, který nevyžaduje ošetření, může být značka umístěna na částech zpracovaného dřevěného materiálu tak, aby bylo zajištěno umístění značky na viditelném místě a v dostatečné velikosti. Tento postup použití značky se využívá pouze u kompaktních celků dřevěného obalového materiálu.

Část B

Označování pomocného dřeva

Použití značky na kusech pomocného dřeva se provede tak, aby jedna celá značka byla umístěna na každém komponentu tohoto dřeva po jeho nařezání na konečnou délku.

Část C

Označování opravovaného nebo znovuzpracovaného dřevěného obalového materiálu

1. Opravovaný dřevěný obalový materiál může být označen nejvýše třemi značkami různých oprávněných provozovatelů.

2. Pokud je k opravě použit ošetřený dřevěný obalový materiál, každá přidaná nebo vyměněná součást se označí samostatně.

3. Pokud je při znovuzpracování dřevěných obalových materiálů použit neošetřený dřevěný obalový materiál, jakékoliv předchozí značky se z něj odstraní. Takový dřevěný obalový materiál se podrobí ošetření a označí.

4. V případě, že vyměněné součásti neodpovídají požadavkům na ošetření dřevěného obalového materiálu nebo je obtížné zjistit původ dřevěného obalového materiálu nebo jeho součástí, celý dřevěný obalový materiál se znovu ošetří, jeho předchozí značky odstraní (např. zatřením barvou nebo vybroušením) a dřevěný obalový materiál se označí novou značkou.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu

Část A

Technické a technologické požadavky na zařízení a průběh ošetřování v konvenčních parních nebo sušících komorách (kód ošetření „HT“)

1. Zařízení k ošetřování musí být konstrukčně i funkčně způsobilé k provedení ošetření včetně izolace podlahy a zabezpečení dostatečné a rovnoměrné cirkulace vzduchu v okolí a přes ošetřovaný dřevěný obalový materiál. Ventilátory se používají pro cirkulaci vzduchu v průběhu ošetření a průtok vzduchu z ventilátorů musí být dostatečný k zabezpečení dosažení teploty v nejsilnější části ošetřovaného dřeva na stanovené výši a po požadovanou dobu.

2. Zařízení k ošetřování musí být vybaveno snímači k měření teploty ve středu nejsilnější části dřeva. Vybavení komory těmito snímači s možností záznamu naměřených údajů odpovídají doporučení Mezinárodního standardu pro fytosanitární opatření č. 15 zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu (ISPM 15). Pro tepelné ošetření, při němž se sleduje teplota ve středu nejsilnější části dřeva, musí být alespoň dva snímače vhodné k umístění do předvrtaného otvoru ve dřevě. Pro tepelné ošetření, při němž se sleduje teplota a vlhkost vzduchu v komoře se k měření použijí alespoň dva snímače ke sledování teploty vzduchu v komoře zařízení. V případě, že postup ošetřování je založen na monitorování teploty vzduchu v komoře a používá se pro ošetření různých druhů dřeva, tak tento postup musí brát v úvahu druhy, obsah vlhkosti a tloušťku ošetřovaného dřeva.

Přístroj může být buďto součástí řídící jednotky zařízení k ošetřování, nebo jako doplňková výbava zařízení k ošetřování použitá k uvedenému účelu.

3. Pokud je zařízení k ošetřování využíváno k vysoušení řeziva a toto vysoušení je řízeno řídící jednotkou s odpovídajícím programem pro sušení řeziva, je toto řezivo možné považovat za tepelně ošetřené pouze v případě, kdy bylo v průběhu sušení dosaženo požadovaných hodnot teploty a času pro tepelné ošetření podle § 4 této vyhlášky. Pokud je zařízení pro ošetřování vybaveno sadou vlhkostních čidel, pomocí kterých lze odvozovat dosaženou teplotu, musí být takové zařízení vybaveno zvlášť teplotními snímači pro měření teploty vzduchu.

4. Zařízení k ošetřování musí být vybaveno přístrojem pro zaznamenávání, ukládání a uchovávání dat, která prokazují splnění požadavků na dosažení minimální teploty a doby. Snímače teploty se vkládají nejméně 30 cm od konce dřeva a pronikají do středu dřeva. U kratších desek nebo blocích palet, se snímače teploty umístí do dřeva s největším rozměrem, a to takovým způsobem, aby se měřila teplota v nejsilnější části dřeva. Všechny otvory vyvrtané do dřeva pro umístění snímačů teploty se utěsní vhodným materiálem k zabránění chybovosti měření prouděním nebo vodivostí.

5. Pokud je proudění vzduchu v komoře běžně v průběhu ošetření měněno, může být nezbytné použití většího počtu teplotních snímačů pro zohlednění případné změny nejchladnějšího místa.

6. Teplotní snímače a zařízení pro zaznamenávání údajů musí být kalibrovány v intervalu 2 let.

7. Teplotní snímače k měření teploty dřeva se umisťují do nejchladnějšího místa komory zařízení k ošetřování nebo v co největší blízkosti tohoto místa. Snímač se po umístění do dřeva vhodným způsobem utěsní.

8. Záznam minimální požadované doby ošetřování je zahájen od okamžiku, kdy je na záznamových zařízeních dosažena hodnota 56 °C. Během této doby nesmí teplota klesnout pod stanovenou hodnotu.

9. V případě, kdy je zařízení k ošetřování vybaveno více teplotními snímači, je měření při ošetření zahájeno v okamžiku, kdy teplota na všech snímačích dosáhne 56 °C.

10. Provozovatel musí mít zřízen systém identifikace ošetřeného dřevěného obalového materiálu, ze kterého je možné zpětně vysledovat druh, množství a datum. Tento systém přesně popíše v technologickém postupu.

11. Nejchladnější místo v komoře je identifikováno pro každý náklad v komoře zařízení a teplotní snímače se umisťují do tohoto místa; buďto do dřeva nebo do komory.

Část B

Technické a technologické požadavky na zařízení a ošetřování při použití tepelného ošetřování za pomocí mikrovlnného ohřevu (kód ošetření „DH“)

1. Pro měření teploty se používají nejméně dva teplotní snímače.

2. Odpočet času je zahájen, jakmile je na všech snímačích dosažena teplota 60 °C.

3. V případě ošetřování dřeva silnějšího než 5 cm tloušťky je pro mikrovlnné ošetření na frekvenci 2,45 GHz vyžadována protisměrná nebo vícesměrná aplikace mikrovlnného záření pro zajištění rovnoměrného ošetření dřeva.

4. Bez ohledu na to, zda je mikrovlnný ohřev vykonáván jako dávkový nebo kontinuální proces, ošetření se monitoruje ve dřevě snímači, které jsou umístěny v místě, kde je pravděpodobné, že teplota bude nejnižší, aby bylo zajištěno dosažení požadované teploty.

5. Teplotní snímače a zařízení na zaznamenávání údajů musí být kalibrovány v intervalu 2 let.

6. Provozovatel před ošetřením ověří, že teplota dřeva dosáhne nebo překročí 60 °C po dobu 1 minuty nepřetržitě v celém profilu dřeva, včetně jeho povrchu.

7. Provozovatel musí mít zřízen systém identifikace ošetřeného dřevěného obalového materiálu, ze kterého je možné zpětně vysledovat druh, množství a datum ošetření. Provozovatel tento systém přesně popíše v technologickém postupu.

Část C

Technické a technologické požadavky na zařízení k ošetřování sulfurylfluoridem (kód ošetření „SF“)

1. Ventilátory se používají tak, aby během fáze distribuce plynu při ošetření byla zajištěna rovnoměrná koncentrace účinné látky v celém objemu komory, nejlépe během 1 hodiny.

2. Prostor ošetření musí být dobře utěsněný a co nejvíce plynotěsný. Pokud je ošetření prováděno pod plachtami, tyto musí být vyrobené z plynotěsného materiálu a řádně utěsněné ve spojích a na úrovni podlahy. Podlaha prostoru pro ošetření musí být pro sulfurylfluorid nepropustná nebo musí být pokryta plynotěsnými plachtami.

3. K zajištění přiměřené cirkulace a penetrace sulfurylfluoridu u naskladněného dřeva nebo dřevěného obalového materiálu jsou proklady v minimální vzdálenosti 20 cm od sebe.

4. Teplotní snímače a senzory na měření koncentrace plynu a na zaznamenávání údajů musí být kalibrovány v intervalu 2 let. Přístroje používané pro měření koncentrace sulfurylfluoridu mohou být ovlivněny nadmořskou výškou, vodní párou, oxidem uhličitým nebo teplotou, proto se při kalibraci zohlední konkrétní podmínky místa.

5. Koncentrace sulfurylufluoridu ve vzdušném prostoru se měří vždy na nejvzdálenějším místě od místa distribuce plynu tak, aby bylo zjištěno, že bylo dosaženo rovnoměrného rozložení plynu. Do ošetření nelze započítat dobu, po kterou není dosaženo rovnoměrného rozložení plynu.

6. Monitoring koncentrace plynu při ošetřování sulfurylfluoridem se provádí minimálně po 2, 4, 24 a případně 48 hodinách od začátku ošetření.

7. Pro výpočet dávkování sulfurylfluoridu se provede kompenzace pro jakoukoliv směs plynů tak, aby bylo zajištěno, že celkové čisté množství aplikovaného sulfurylfluoridu odpovídá stanoveným požadavkům.

8. Naměřená teplota produktu a okolního vzduchu nesmí být nižší než 20 °C po celou dobu ošetřování dřevěného obalového materiálu.

9. Dřevěný obalový materiál nesmí být zabalený nebo pokrytý materiálem nepropustným pro sulfurylfluorid.

10. Prostor ošetření nesmí být naplněn na více jak 80 % jeho objemu.

Tabulka č. 1: Minimální koncentrace za jednotku času (dále jen „CT“) během 24 nebo 48 hodin pro dřevěný obalový materiál ošetřovaný sulfurylfluoridem

Teplota (°C)Minimální požadované CT (g.h/m3)Minimální konečná koncentrace (g/m3)t
30 nebo vyšší pro 24 hodin140041
20 nebo vyšší pro 48 hodin300029

t Pokud není dosaženo minimální konečné koncentrace po 24 nebo 48 hodinách od ukončení ošetření, odchylka koncentrace ~ 5 % je přípustná za předpokladu, že se na konci ošetření přidá další ošetření pro dosažení předepsaného CT.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Rozsah znalostí nezbytných k získání oprávnění k ošetřování dřevěného obalového materiálu

1. Znalosti o škodlivých organismech přenosných prostřednictvím dřevěného obalového materiálu regulovaných podle nařízení (EU) 2016/2031 a přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě.

2. Znalosti o způsobech ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu.

3. Znalost právních předpisů a mezinárodních norem, které upravují ošetřování dřevěného obalového materiálu.

4. Znalosti o povinnostech oprávněných provozovatelů pro provádění ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu.

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.