Vyhláška č. 591/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Čiastka 241/2020
Platnosť od 31.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

591

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci“ nahrazují slovy „podle § 30c odst. 2 energetického zákona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona“.

2. V § 2 písm. b) se za slovo „koncepci“ vkládají slova „a surovinovou politiku státu“.

3. V § 2 písm. c) se slova „Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České republiky“.

4. V § 2 písm. e) se za slova „předpokládané výrobny elektřiny“ vkládají slova „a jeho soulad s územně plánovací dokumentací“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a soulad s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracován“.

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.“.

6. V § 2 písmeno h) zní:

h) předpoklady žadatele k zajištění financování výstavby předpokládané výrobny elektřiny z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím cizích zdrojů financování,“.

7. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 387/2012 Sb.

Vzor žádosti o udělení autorizace

Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2012 Sb.

Vzor oznámení

Vzor oznamování změn


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se dokončí podle vyhlášky č. 387/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.