Vyhláška č. 583/2020 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Čiastka 239/2020
Platnosť od 31.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

583

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2020,

kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 2j odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 403/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, přikládané k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracované v omezeném rozsahu.

§ 2

(1) Podrobnosti obsahu dokumentace, zpracované v omezeném rozsahu, pro vydání společného povolení

a) stavby dráhy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) stavby pozemní komunikace jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Jednotlivé části dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr dopravy:

Doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 583/2020 Sb.

Podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (v omezeném rozsahu)

Dokumentace obsahuje části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů

E. Dokladová část

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby - kraj, okres, traťový úsek, místní určení dle aktuálního Prohlášení o dráze, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby,

d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) u souboru staveb, označení stavby hlavní a rozčlenění stavby dle druhu a dle věcné příslušnosti stavebních úřadů k vedlejším stavbám,

f) širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané parametry.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

a) jméno, příjmení a místo trvalého nebo obdobného pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace1)

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace1),

d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,

b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části.

Pro řazení se použije následující základní členění:

Členění technologické části podle typů objektů
Zabezpečovací zařízeníStaniční zabezpečovací zařízení, traťové zabezpečovací zařízení, přejezdové zabezpečovací zařízení, špádovištní zabezpečovací zařízení, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol
Sdělovací zařízeníMístní kabelizace, rozhlasové zařízení, integrovaná telekomunikační zařízení, elektrická požární a zabezpečovací signalizace, dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel, zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu, informační systém pro cestující, traťové radiové spojení, jiné sdělovací zařízení
Silnoproudá technologieDispečerská řídící technika, technologie rozvoden velmi vysokého napětí a vysokého napětí (energetika), silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven), silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic, technologie transformačních stanic vysokého napětí a nízkého napětí (energetika), silnoproudá technologie elektrických stanic pro napájení zabezpečovacího zařízení, provozní rozvod silnoproudu, napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
Ostatní technologická zařízeníOsobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory, měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace
Členění stavební části podle typů objektů
Inženýrské objektyKolejový svršek a spodek, nástupiště, přejezdy, mosty, propustky a zdi, ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty), potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace), tunely, pozemní komunikace, kabelovody, kolektory, protihlukové objekty.
Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektůPozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové), zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích, individuální protihluková opatření, orientační systém, demolice, drobná architektura a oplocení
Trakční a energetická zařízeníTrakční vedení, napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část, spínací stanice - stavební část, ohřev výměn (elektrický, plynový), elektrické předtápěcí zařízení, rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, ukolejnění kovových konstrukcí, vnější uzemnění.

Ostatní objekty stavební a technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin.

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

b) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

c) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů,

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

n) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních),

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

k) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,

b) celková bilance nároků všech druhů energií a teplé užitkové vody,

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení,

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů,

c) opatření zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavřeného prostoru dráhy, jeho monitoring,

d) zabezpečení a dohled nad kříženími dráhy s pozemními komunikacemi.

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,

c) energetické výpočty.

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby2)

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.), napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se zachováním bezbariérového přístupu,

b) bezbariérová opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

c) dopravní řešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy,

d) doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostředí,

b) vliv na přírodu a krajinu - zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, krajinný ráz, přírodní parky, dřeviny, památné stromy, rostliny a živočichy, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., vliv na území soustavy Natura 2000,

c) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

d) popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto zákona,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany,

b) prevence závažných havárií.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

f) základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

g) návrh postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, etapizace, výluky apod.),

h) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby,

i) návrh objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší, včetně průchodů pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách (DIO).

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 5000 až 1 : 50000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 1000 nebo 1 : 500, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) stávající výškopis a polohopis,

f) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g) maximální výška staveb,

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i) řešení vegetace,

j) okótované odstupy staveb od budov a hranic pozemků,

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

m) základní geodetické údaje,

n) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,

C.4 Speciální výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující jednak speciální požadavky objektů, technologických zařízení technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření zajišťujících přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, jednak územní (plošné) požadavky na ochranu přírody a krajiny - zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a zóny ochrany přírody, území soustavy NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, přírodní parky apod.

C.5 Situační výkres záborů

Výkres maximálních dočasných a trvalých záborů a věcných břemen vyvolaných stavbou, s rozlišením pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkce lesa a ostatních pozemků, vypracovaný na podkladu katastrální mapy.

D Dokumentace objektů

Pro každý objekt se vypracuje dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

D.1 Technologická část

Pro každý objekt se zpracuje:

1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu zařízení, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových požadavků na jeho umístění a zabudování.

2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.

D.2 Stavební část

Pro každý objekt se zpracuje:

1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení, zdůvodnění úprav a popis využití stávajících konstrukcí, návrh koncepce technického řešení jednotlivých objektů, s údaji o hlavních technických parametrech, vč. zdůvodnění navrženého řešení, popis návaznosti a koordinace s ostatními objekty v rámci dané stavby, případně v rámci souvisejících či výhledových staveb.

2. Výkresová dokumentace - zakreslení současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich řádného a přehledného grafického rozlišení, podle potřeby a charakteru objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby v území. U inženýrských objektů se dle jejich charakteru dokládají zejména situace a příčné řezy, případně podélné řezy a půdorysy. U pozemních objektů budov se dokládají minimálně charakteristické půdorysy, charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na okolí zejména s ohledem na koordinační vazby a hloubku založení, základní pohledy.

E Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení. V případě, že ke stavbě byl vydán závěr zjišťovacího řízení, který stanovil, že záměr nebude dále posuzován, doloží se kompletní Oznámení záměru navrhované stavby spolu s dalšími dokumenty shromážděnými v průběhu zjišťovacího řízení, včetně samotného závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese,

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů,

4.3 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem,

4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení.

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů, zejména záborový elaborát

6. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů

7. Projekt zpracovaný báňským projektantem

8. Průkaz energetické náročnosti budovy

9. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 583//2020 Sb.

Podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby pozemní komunikace (v omezeném rozsahu)

Dokumentace obsahuje části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů

E. Dokladová část

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby - kraj, okres, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby,

d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) u souboru staveb, označení stavby hlavní a rozčlenění stavby dle druhu a dle věcné příslušnosti stavebních úřadů.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého nebo obdobného pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace1),

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace1),

d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení - stavební objekty a provozní soubory,

b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby.

Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:

Číselná řadaSkupina objektůPopis
000Objekty přípravy staveništěBourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce například dočasné oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce při přípravě staveniště stavební jamy.
100Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další objekty pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní komunikace - dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace, samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů se dále zařadí součásti pozemní komunikace (s výjimkou těch, které jsou obsaženy v samostatných řadách, například mosty a tunely) a vybavení pozemní komunikace zejména dopravní značky, světelné signály, propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění apod. Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou také být objížďky a dopravní opatření a zesilování existujících pozemních komunikací pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, případně odstranění následků těchto doprav provedené po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového příslušenství
200Mostní objekty a zdiVšechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní zdi
300Vodohospodářské objektyZejména objekty odvodnění pozemní komunikace - kanalizace, dešťové usazovací nádrže, úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží, retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní.
400Elektro a sdělovací objektyObjekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení dopravního provozu apod.
500Objekty trubních vedeníÚpravy nebo výstavba plynovodů, horkovodů, produktovodů a jiných vedení
600Objekty podzemních stavebTunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich složitost další členění na podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem objektu (například 600-08).
660Objekty drahVšechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu.
700Objekty pozemních stavebObjekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány stavbou pozemní komunikace. Patří sem zejména budovy a jejich příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty policie.
Protihlukové clony, kromě valů, protihlukové stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí odpovídající provozní soubory a související objekty ostatních druhů, které kompletují zařízení
800Objekty úpravy územíObjekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, ohumusování, výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě.
900Volná řada objektůDruh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících řad

Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

b) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

c) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,3)

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů,

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma apod.,

i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání,

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

k) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení.

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení2)

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se zachováním bezbariérového přístupu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická, protierozní opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda, horninové prostředí,

b) vliv na přírodu a krajinu - zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, krajinný ráz, přírodní parky, dřeviny, památné stromy, rostliny a živočichy, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) vliv na území soustavy Natura 2000,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto zákona,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany,

b) prevence závažných havárií.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

f) základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

g) návrh postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, etapizace, výluky apod.),

h) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby,

i) návrh objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší, včetně průchodů pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách (DIO).

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 5000 až 1 : 50000, (s ohledem na rozsah stavby lze použít měřítko 1 : 500 až 1 : 1000)

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 500 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200 (dle potřeby u staveb menšího rozsahu lze použít i podrobnější měřítko),

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice katastrálních území, hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území, hranice obvodu stavby,

e) stávající výškopis a polohopis,

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

h) řešení vegetace a rekultivace,

i) okótované odstupy stavby od budov a hranic pozemků,

j) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

k) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

l) vyznačení geotechnických sond.

C.4 Speciální výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující jednak speciální požadavky objektů, technologických zařízení technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření zajišťujících přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, jednak územní (plošné) požadavky na ochranu přírody a krajiny - zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a zóny ochrany přírody, území soustavy NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, přírodní parky apod.

C.5 Situační výkres záborů

Výkres maximálních dočasných a trvalých záborů a věcných břemen vyvolaných stavbou, s rozlišením pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkce lesa a ostatních pozemků, zpracovaný na podkladu katastrální mapy - měřítko 1 : 1000.

D Dokumentace objektů

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1 Stavební část

Pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů shodného charakteru se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

Pro každý objekt se zpracuje:

1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho umístění a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy apod.

2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.

D.2 Technologická část

Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí.

Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.

Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:

1. Technická zpráva - předmět provozního souboru, účel, popis a základní parametry technologického zařízení.

2. Výkresy - sestava a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily.

Dokladová část

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení. V případě, že ke stavbě byl vydán závěr zjišťovacího řízení, který stanovil, že záměr nebude dále posuzován, doloží se kompletní Oznámení záměru navrhované stavby spolu s dalšími dokumenty shromážděnými v průběhu zjišťovacího řízení, včetně samotného závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

4.3 Doklad o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů, zejména záborový elaborát

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy

8. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy

9. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1) Zákon č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

2) § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

3) Např. z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.