Vyhláška č. 581/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

Čiastka 238/2020
Platnosť od 31.12.2020
Účinnosť od 01.04.2021

581

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. e) bod 1 zní:

1. celkovou výši pohledávek věřitele s rozlišením celkové výše zajištěných i nezajištěných pohledávek a označení přihlášky pohledávky, které se věřitel pro účely hlasování dovolává; toto označení se nevyžaduje, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení, a“.

2. V § 3 písm. e) se na konci bodu 2 slovo „a“ zrušuje a bod 3 se zrušuje.

3. V § 4 odst. 3 a v § 6 odst. 2 se za slovo „kalendáře“ vkládají slova „se zpeněžením majetkové podstaty“.

4. V § 8 odst. 1 písm. g) bodě 3 se za slovo „zřízeno“ vkládají slova „včetně data zřízení zajištění takového majetku“.

5. V § 8 odst. 1 písm. i) bodě 1 se za slova „jistiny pohledávky“ vkládají slova „a výši jistiny pohledávky k okamžiku vzniku této pohledávky“.

6. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „(Přehledový list)“ zrušují.

7. V § 9 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

8. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „datum a pořadové číslo vyhotovení seznamu přihlášených pohledávek a“ zrušují.

9. V § 9 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

10. V § 9 odst. 2 písm. e) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 13 se označují jako body 4 až 12.

11. V § 9 odst. 2 písm. e) bodě 4 se za slovo „výši“ vkládají slova „a stručné shrnutí důvodu vzniku“.

12. V § 9 odst. 2 písm. e) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:

6. údaj o tom, v jaké výši je pohledávka nepodřízená,“.

Dosavadní body 6 až 12 se označují jako body 7 až 13.

13. V § 9 odst. 2 písm. e) se body 7 a 8 zrušují.

Dosavadní body 9 až 13 se označují jako body 7 až 11.

14. V § 9 odst. 2 písm. e) bodě 7 se za slovo „tom,“ vkládají slova „jak a“.

15. V § 9 odst. 2 písm. e) bodě 8 se slova „a nevykonatelná“ zrušují.

16. V § 9 odst. 2 písm. e) bodě 9 se za slovo „tom,“ vkládají slova „jak a“.

17. V § 9 odst. 2 písm. e) se bod 10 zrušuje.

Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10.

18. V § 9 odst. 2 písm. e) se na konci bodu 10 čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 11, který zní:

11. v případě zajištěných pohledávek též bližší údaje o skutečnosti, která je důvodem vzniku zajištění, o způsobu zajištění a o věci, právu, pohledávce nebo jiné majetkové hodnotě, která je předmětem zajištění,“.

19. V § 9 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) údaj o tom, co je insolvenčnímu správci známo o propojení dlužníka a věřitele podle § 53 odst. 1, 3 nebo 5 insolvenčního zákona,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

20. V § 9 odst. 2 písm. g) se slova „do seznamu přihlášených pohledávek, o pohledávkách popřených z více než 50 % nebo o duplicitních pohledávkách“ nahrazují slovy „na přezkumné jednání“.

21. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „ „Seznam přihlášených pohledávek (Přezkumný list pro nezajištěného věřitele)“ “ nahrazují slovy „ „Přezkumný list nezajištěné pohledávky“ “.

22. V § 9 odst. 3 se písmena b) až e) zrušují.

Dosavadní písmena f) až p) se označují jako písmena b) až l).

23. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „a jeho pořadové číslo“ zrušují.

24. V § 9 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).

25. V § 9 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slova „příslušenství přihlášené pohledávky“ nahrazují slovy „jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku“.

26. V § 9 odst. 3 písm. d) se body 3 a 4 zrušují.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 3 až 6.

27. V § 9 odst. 3 písm. d) se na konci bodu 3 doplňují slova „a to včetně označení vykonatelného rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu,“.

28. V § 9 odst. 3 písm. d) bodě 4 se slova „a v jaké výši“ zrušují.

29. V § 9 odst. 3 písm. d) bodě 5 se slovo „podřízená“ nahrazuje slovem „nepodřízená“ a slova „to včetně popisu“ se nahrazují slovy „případný popis“.

30. V § 9 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

31. V § 9 odst. 3 se na konci písmene g) čárka nahrazuje slovem „a“ a písmena h) až j) se zrušují.

32. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno h), které zní:

h) bližší údaje o výsledku sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.“.

33. V § 9 odstavec 4 zní:

(4) Přezkumný list pro zajištěného věřitele obsahuje kromě náležitostí podle odstavce 3 písm. b) až h) označení „Přezkumný list zajištěné pohledávky“.“.

34. V § 9 odst. 5 se za slovo „přihlášenou“ vkládají slova „a popřenou“.

35. V § 11 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slovo „příslušenství“ nahrazuje slovem „jistiny“.

36. V § 13 se na konci textu písmene c) doplňují slova „předkládajícího konečnou zprávu a dalších insolvenčních správců s uvedením období, po které vykonávali svou funkci, důvodu ukončení výkonu funkce a zda insolvenční soud schválil vyúčtování jejich odměny a hotových výdajů“.

37. V § 13 písmeno e) zní:

e) přehled incidenčních sporů, které nebyly ke dni podání konečné zprávy pravomocně skončeny,“.

38. V § 13 písm. g) bod 2 zní:

2. označení rozhodnutí insolvenčního soudu a rozhodnutí nebo uděleného souhlasu věřitelského orgánu se způsobem zpeněžení položky majetkové podstaty,“.

39. V § 13 písm. h) bod 2 zní:

2. označení rozhodnutí insolvenčního soudu a rozhodnutí nebo uděleného souhlasu věřitelského orgánu se způsobem zpeněžení položky majetkové podstaty a“.

40. V § 13 písm. h) se na konci bodu 3 zrušuje slovo „a“ a bod 4 se zrušuje.

41. V § 13 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena i) až o).

42. V § 13 písm. i) se slova „včetně přehledu výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé“ zrušují.

43. V § 13 písm. m) bodě 3 se slovo „přihlášené“ nahrazuje slovem „zjištěné“.

44. V § 13 písm. m) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

45. V § 16 písm. e) se slova „období, za které“ nahrazují slovy „den, ke kterému“.

46. V § 16 se písmena g) a h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až v) se označují jako písmena g) až t).

47. V § 16 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena h) až r).

48. V § 16 písm. h) se slova „přihlášených věřitelů a míry uspokojení“ zrušují.

49. V § 16 písm. h) bodě 1 se slovo „věřitelů“ zrušuje.

50. V § 16 písm. h) bodě 2 se slova „přihlášených věřitelů za období, za které“ nahrazují slovy „ke dni, ke kterému“.

51. V § 16 písm. h) bodě 3 se slovo „přihlášených“ zrušuje.

52. V § 16 písm. h) bod 4 zní:

4. údaj o tom, zda se jedná o skupinu zajištěného věřitele,“.

53. V § 16 se písmena i) až k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písmena i) až n).

54. V § 16 písm. i) se slova „k poslednímu dni období, za které“ nahrazují slovy „ke dni, ke kterému“.

55. V § 16 se písmena k) až m) zrušují.

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena k) a l).

56. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Přílohami zprávy o plnění reorganizačního plánu jsou

a) přehled provádění základních opatření k plnění reorganizačního plánu sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a

b) přehled incidenčních sporů zahrnující seznam účastníků řízení o incidenčních sporech s výjimkou osoby s dispozičními oprávněními a údaj o tom, zda byl incidenční spor pravomocně skončen a s jakým výsledkem.“.

57. V § 17 odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:

j) údaj o tom, zda v posledních

1. 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny,

2. 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo schválené oddlužení zrušeno, a

3. 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět,

k) údaj o dlužníku známých zahraničních věřitelích, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie, jejich zahraniční adresy a důvodu vzniku závazku,“.

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena l) až p).

58. V § 17 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

59. V § 18 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až w) se označují jako písmena e) až u).

60. V § 18 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) bližší údaje o skutečnostech, na základě kterých lze očekávat splnění oddlužení v době 3 let od schválení oddlužení,“.

Dosavadní písmena f) až u) se označují jako písmena g) až v).

61. V § 18 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až v) se označují jako písmena g) až u).

62. V § 18 odst. 1 písm. g) se slova „existenci vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely,“ zrušují, slovo „dětí“ se nahrazuje slovem „osob“ a slova „nebo dohodou rodičů, existenci jiné vyživovací povinnosti“ se zrušují.

63. V § 18 odst. 1 písm. h) se za slovo „dlužníka“ vkládá slovo „zejména“.

64. V § 18 odst. 1 písm. i) se slova „výši a druhu jiných příjmů dlužníka, jménu plátce příjmu, datu jeho narození, adrese bydliště a údaj o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku práva na příjem“ nahrazují slovy „dárci, plátci důchodu nebo plátci jiné pravidelné peněžní dávky dlužníku, jeho jménu a adrese bydliště“.

65. V § 18 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) údaje o výši a druhu příjmů dlužníka nepodléhajících výkonu rozhodnutí,“.

Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).

66. V § 18 odst. 1 písm. l) se slova „majetku dlužníka, formě bydlení, životních nákladech a“ nahrazují slovy „obydlí v majetkové podstatě dlužníka, zda slouží k zajištění pohledávky věřitele a zajištění je předmětem sporu o určení pořadí, a pokud nikoli, o“.

67. V § 18 odst. 1 písm. m) se slova „a o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek“ zrušují.

68. V § 18 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

n) bližší údaje o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek s uvedením důvodů vedoucích k úpadku dlužníka, opatření dlužníka k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků a důvody pro učinění návrhu až při jednání s insolvenčním správcem,“.

Dosavadní písmena n) až v) se označují jako písmena o) až w).

69. V § 18 odst. 1 písm. o) se za slova „údaje o“ vkládají slova „uhrazené a neuhrazené“.

70. V § 18 odst. 1 písm. p) se slova „výši zálohy, jestliže bylo dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uloženo, a jejím uhrazení“ nahrazují slovy „uhrazení zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce“.

71. V § 18 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

q) údaje o výši očekávaného výtěžku zpeněžení majetkové podstaty určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,“.

Dosavadní písmena q) až w) se označují jako písmena r) až x).

72. V § 18 odst. 1 písm. r) se slova „způsob řešení úpadku“ nahrazují slovem „oddlužení“.

73. V § 18 odst. 1 písm. u) se za slovo „uspokojení“ vkládají slova „nezajištěných věřitelů oddlužením zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty“.

74. V § 18 odst. 1 písm. v) se za slovo „poradenství,“ vkládají slova „jakým poskytovatelem takových služeb,“.

75. V § 19 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) údaj o tom, zda insolvenční správce přistoupil k vlastnímu přezkoumání přihlášených pohledávek tak, že označil jednotlivé přihlášky věřitelů dle seznamu přihlášených pohledávek a sdělil dlužníku jejich podstatný obsah,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

76. V § 19 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h) bližší údaje o přezkoumaných pohledávkách,

1. počet přezkoumaných přihlášek pohledávek,

2. celkovou výši přezkoumaných nezajištěných pohledávek včetně podřízených částí takových pohledávek a

3. celkovou výši přezkoumaných nezajištěných pohledávek bez podřízených částí takových pohledávek.“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

77. V § 20 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).

78. V § 21 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

d) datum vydání usnesení o úpadku,

e) období, za které je zpráva o plnění oddlužení podávána,“.

79. V § 21 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h) míru uspokojení nezajištěných věřitelů ke dni podání zprávy o plnění oddlužení a očekávanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů,“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).

80. V § 21 odst. 1 písm. i) se body 2 a 3 zrušují.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 2 a 3.

81. V § 21 odst. 1 písm. i) bodě 3 se slova „očekávanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů“ nahrazují slovy „celkovou výši částky obdrženou nezajištěnými věřiteli v oddlužení“.

82. V § 21 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) distribuční schéma splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele s uvedením zjištěné výše pohledávky a výše i míry jejího uspokojení ke dni podání zprávy o plnění oddlužení,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

83. V § 22 se písmena d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) až q) se označují jako písmena d) až o).

84. V § 22 písm. d) se slova „zahájení insolvenčního řízení, datum“ zrušují.

85. V § 22 se na konci textu písmene g) doplňují slova „včetně údaje o předpokládané procentuální míře uspokojení a výši plnění před schválením oddlužení“.

86. V § 22 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i) údaj o tom, zda a ve kterém období došlo k přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení,“.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j) až p).

87. V § 22 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k) bližší údaje o tom, zda byl v oddlužení zpeněžen veškerý majetek náležící do majetkové podstaty dlužníka,“.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena l) až q).


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.