570

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2020

o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Ministerstvo financí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 129b odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti povinnou osobou vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“).

§ 2

Povinná osoba

Pro účely této vyhlášky se povinnou osobou rozumí

a) obchodník s cennými papíry,

b) banka, která má v licenci jí udělené Českou národní bankou povoleno poskytování hlavní investiční služby,

c) investiční společnost nebo zahraniční osoba, pokud splňují podmínky podle § 132a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

d) zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky.

§ 3

Předkládání informace o výši majetku zákazníků

(1) Povinná osoba nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku předá Garančnímu fondu informaci vyjádřenou v korunách českých o souhrnné výši majetku zákazníků ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho nevydání povinnou osobou poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná výše majetku se určí jako součin součtu hodnot majetku všech zákazníků podle § 128 odst. 12 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanovených podle s § 130 odst. 7 a 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a koeficientu 0,9. Hodnota majetku jednoho zákazníka se započte nejvýše do částky 20000 EUR.

(2) Při stanovení výše majetku zákazníků podle odstavce 1 povinná osoba započte rovněž majetek zákazníků, kteří nemají nárok na náhradu z Garančního fondu podle § 130 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, s výjimkou majetku zákazníků podle § 130 odst. 4 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Povinná osoba přepočítává údaj vyjádřený v cizí měnové jednotce na údaj vyjádřený v korunách českých kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro poslední den příslušného roku.

§ 4

Opravy a změny v předložených informacích

Zjistí-li povinná osoba po předání informace podle § 3 odst. 1 chybu nebo došlo-li ke změně v některém z údajů, na jejichž základě je stanovena výše majetku zákazníků podle § 3 odst. 1, předá povinná osoba souhrnně opravenou informaci Garančnímu fondu do konce příslušného kalendářního pololetí.

§ 5

Způsob a forma předávání informací

Povinná osoba předává informaci podle § 3 odst. 1 Garančnímu fondu prostřednictvím datové schránky.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.