Vyhláška č. 568/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 233/2020
Platnosť od 23.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

568

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb., k provedení § 6a odst. 6 a § 82a odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. a vyhlášky č. 1/2016 Sb., se mění takto:

1. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Pravidla pro sledování mnohobuněčných organismů

Vody ke koupání, u kterých lze během koupací sezóny předpokládat vysoké riziko výskytu mnohobuněčných organismů podle § 10a odst. 1, musí být sledovány podle části B přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.

2. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) u vod ke koupání, u nichž je prováděno sledování podle § 7a, je prováděna kontrola nejméně jedenkrát před koupací sezónou a následně ještě jedenkrát s odstupem 3 až 5 týdnů, jsou-li hodnoceny stupněm 2 nebo 3 podle části A přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.

3. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Posuzování výskytu mnohobuněčných organismů

(1) Každoročně před sestavením monitorovacího kalendáře orgán ochrany veřejného zdraví posoudí podle části A přílohy č. 5a k této vyhlášce vody ke koupání, zda u nich existuje vysoké riziko výskytu mnohobuněčných organismů, původců cerkáriové dermatitidy stupně 2 nebo 3.

(2) Pokud se u koupajících se osob během probíhající koupací sezóny vyskytla cerkáriová dermatitida, provede se sledování podle části B přílohy č. 5a k této vyhlášce. V případě, že byli nalezeni původci cerkáriové dermatitidy stupně 1, 2 nebo 3 podle části C přílohy č. 5a k této vyhlášce, se další odběr provede s odstupem 3 až 5 týdnů.“.

4. Za přílohu č. 5 se vkládá nová příloha č. 5a, která zní:

„Příloha č. 5a k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Pravidla pro hodnocení výskytu mnohobuněčných organismů

ČÁST A. Pravidla pro posouzení rizika výskytu původců cerkáriové dermatitidy

StupeňRiziko výskytu původců cerkáriové dermatitidyPopis
3vysoké (prokázané)Do stupně 3 je zařazena stojatá nebo pomalu tekoucí voda, u níž je splněna alespoň jedna z následujících podmínek
- ve vodě nebo v plžích byli v loňské koupací sezóně nalezeni možní původci cerkáriové dermatitidy,
- u koupajících se osob se během probíhající nebo loňské koupací sezóny vyskytla cerkáriová dermatitida, jejíž původ lze jednoznačně spojit s posuzovanou vodou ke koupání.
2vysoké (potenciální)Do stupňů 1 nebo 2 je zařazena stojatá nebo pomalu tekoucí voda, u níž je splněna alespoň jedna ze 3 následujících podmínek:

- předchozí zkušenost s cerkáriovou dermatitidou
• ve vodě nebo v mezihostitelských plžích byli nalezeni původci cerkáriové dermatitidy, avšak nejednalo se o nález z loňské koupací sezóny, nebo
• u koupajících se osob byla prokázána cerkáriová dermatitida, jejíž původ lze jednoznačně spojit s posuzovanou vodou ke koupání, avšak nejednalo se o nález z probíhající nebo loňské koupací sezóny,
- v bezprostřední blízkosti vody byla prokázána přítomnost konečných hostitelů - vodních ptáků, zejména hnízdících, vyvádějících mláďata nebo zastavujících se k odpočinku během sezónního tahu,
- ve vodě se nachází velké množství mezihostitelských plžů, u kterých bylo prokázáno uvolňování původců cerkáriové dermatitidy, nebo má lokalita vhodné podmínky pro jejich výskyt; za vhodné podmínky lze považovat alespoň některé z těchto faktorů
• voda s vysokou průhledností trvale nebo alespoň po velkou část sezóny,
• mělká nádrž nebo nádrž s mělkými příbřežními oblastmi,
• hojný výskyt vyšších vodních rostlin či makroskopických vláknitých řas či nárostů mikroskopických řas a sinic,
• hojný výskyt míst tvořených množstvím nezapojených kamenů, nebo spadaných tlejících větví ponořených v příbřežních mělčinách,
• první dvě sezóny následující po vypuštění nádrže.

O zařazení do stupně 2 rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na základě odborného zvážení uvedených kritérií. Měly by být splněny alespoň 2 ze 3 uvedených podmínek. Mohou se však vyskytnout případy, kdy k zařazení do stupně 2 postačí jen jedna z uvedených podmínek, pokud je překročení v té jedné podmínce tak rozsáhlé, masivní nebo pro danou oblast neobvyklé, zeje z hygienického hlediska rizikové.
1střední
0nízkéDo stupně 0 je zařazena voda ke koupání, u níž nebyl v minulosti zaznamenán výskyt původců cerkáriové dermatitidy, ani výskyt cerkáriové dermatitidy u koupajících se osob, a zároveň se jedná o lokalitu, u níž nejsou vhodné podmínky pro rozvoj mezihostitelských plžů, zejména hluboké nádrže bez litorálních oblastí a vysokým oživením fytoplanktonem, nízkou průhledností po větší část sezóny, vybetonované nebo jemně písčité břehy.

Mezihostitelskými plži se pro účely této vyhlášky rozumí plži, kteří mohou být zdrojem cerkárií vylučovaných do vodního prostředí, a to plži čeledí Lymnaeidae (zejména rody Radix a Lymnaea), Planorbidae (zejména rod Gyraulus) nebo Physidae.

ČÁST B. Pravidla pro monitorování výskytu původců cerkáriové dermatitidy

Sběr plžů musí být proveden v bezprostředním okolí monitorovacího bodu a v místech jejich předpokládaného zvýšeného výskytu, zejména na nezapojených kamenech, spadaných tlejících větvích ponořených v příbřežních mělčinách, na ponořených vodních rostlinách. Při laboratorním vyšetření se plži osvítí viditelným světlem, aby se z pozitivních jedinců začaly uvolňovat cerkárie, které se po pozorování ve světelném mikroskopu přiřadí k ocelátním furkocerkáriím, které mohou způsobit cerkáriovou dermatitidu, nebo jiným, morfologicky odlišitelným pro člověka nepatogenním typům cerkárií. Nález původců cerkáriové dermatitidy je potvrzen, pokud jsou nalezeni mikroskopicky ocelátní furkocerkárie nebo molekulárně-biologickými metodami zjištěni zástupci rodů Trichobilharzia, Bilharziella a Anserobilharzia. Výsledkem musí být informace o celkovém počtu a druhu/rodu nalezených plžů a samostatně o počtu a druhu/rodu plžů, kteří uvolňují ocelátní furkocerkárie.

ČÁST C. Pravidla pro hodnocení závažnosti nálezu původců cerkáriové dermatitidy

StupeňZávažnost nálezuPopis
3velmi vysoká• nález velkého počtu mezihostitelských plžů, u kterých bylo prokázáno uvolňování původců cerkáriové dermatitidy, v místech, kde se koupe velký počet osob, nebo v blízkosti těchto míst (podle místní situace do vzdálenosti cca 100 m)
2vysoká• nález malého počtu mezihostitelských plžů, u kterých bylo prokázáno uvolňování původců cerkáriové dermatitidy, v místech, kde se koupe velký počet osob, nebo v blízkosti těchto míst (podle místní situace do vzdálenosti cca 100 m)
• nález velkého počtu plžů uvolňujících původce cerkáriové dermatitidy, v místech vzdálených více než cca 100 m, kde se koupe velký počet osob
1střední• nález malého počtu mezihostitelských plžů, u kterých bylo prokázáno uvolňování původců cerkáriové dermatitidy, v místech, kde se koupe velký počet osob, nebo v blízkosti těchto míst (podle místní situace v místech vzdálených více než cca 100 m)
0nízká• nebyli nalezeni žádní mezihostitelští plži, u kterých bylo prokázáno uvolňování původců cerkáriové dermatitidy

Za velký počet plžů uvolňujících původce cerkáriové dermatitidy se pro účely této vyhlášky považuje několik jedinců (3 a více velkých), např. rodů Lymnaea, Radix či Planorbarius nebo několik drobných plžů (5 a více), např. rodu Gyraulus.“.

5. V příloze č. 6 v kategorii „VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ“ se na konci doplňuje odstavec, který zní:

- Jedná se o lokalitu s nízkým nebo středním rizikem nákazy cerkáriovou dermatitidou podle části A přílohy č. 5a k této vyhlášce, nebo byla voda hodnocena stupněm 0 podle části C přílohy č. 5a k této vyhlášce a zároveň není známo, že by se po koupání v této vodě objevily případy cerkáriové dermatitidy.“.

6. V příloze č. 6 v kategorii „ZHORŠENÁ JAKOST VODY“ se na konci doplňuje odstavec, který zní:

- V posledním odběru podle části B přílohy č. 5a k této vyhlášce byla zjištěna střední závažnost nálezu původců cerkáriové dermatitidy podle části C přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.

7. V příloze č. 6 v kategorii „VODA NEVHODNÁ KE KOUPÁNÍ“ se na konci doplňuje odstavec, který zní:

- V posledním odběru podle přílohy části B č. 5a k této vyhlášce byla zjištěna vysoká závažnost nálezu původců cerkáriové dermatitidy podle části C přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.

8. V příloze č. 6 v kategorii „VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ - ZÁKAZ KOUPÁNÍ“ se na konci doplňuje odstavec, který zní:

- V posledním odběru podle části B přílohy č. 5a k této vyhlášce byla zjištěna velmi vysoká závažnost nálezu původců cerkáriové dermatitidy podle části C přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.

9. V příloze č. 6 v tabulce v kategorii „zákaz koupání“ se za slova „infekčním onemocněním;“ vkládají slova „výskyt původců cerkáriové dermatitidy;“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.