Vyhláška č. 563/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 230/2020
Platnosť od 23.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

563

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019 Sb. a vyhlášky č. 259/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.2 se v bodu 3 slova „s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti“ nahrazují slovy „způsobilého k výkonu povolání fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí“.

2. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se v položce OD 00015 číslo „6150“ nahrazuje číslem „6658“, v položce OD 00017 se číslo „9364“ nahrazuje číslem „10245“, v položce OD 00020 se číslo „2201“ nahrazuje číslem „2571“, v položce OD 00033 se číslo „3866“ nahrazuje číslem „4475“ a v položce OD 00035 se číslo „3042“ nahrazuje číslem „3357“.

3. V příloze v Kapitole 6 se ve větě první slovo „zvýšenou“ zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „z hlediska jeho soběstačnosti a psychického stavu“.

4. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,28 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,91 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,93 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,90 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,87 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 11,80 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 916, 919, 921 a 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,41 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,11 bodu za jednu minutu času výkonu.“.

5. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „31,99-103,93“ nahrazuje textem „32,89 až 106,84“.

6. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se číslo „191,86“ nahrazuje číslem „197,23“.

7. V příloze za Kapitolu 8 - Přeprava a náhrada cestovních nákladů se vkládá Kapitola 9 - Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů, která zní:

„Kapitola 9

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů

Ke kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů se přičte navíc položka navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen „navýšení“).

Navýšení se přičte k vykázaným výkonům na základě času nositelů výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého vykázaného výkonu.

Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného nositele výkonu a hodnoty navýšení Xt Navýšení se zaokrouhluje na celé body a přičítá k přímým nákladům výkonu.

Navýšení =

n

Ii *MSi * ČASi * Xi

i=1

kde:

i nositel výkonu

n počet nositelů výkonu

Ii hodnota indexu nositele i

MSi základní minutová sazba osobních nákladů nositele i

ČASi čas nositele i

Xi hodnota navýšení, která se pro rok 2021 stanoví ve výši 0,1, a pro rok 2022 se stanoví ve výši 0,21. Pro rok 2023 a následující kalendářní roky se hodnota navýšení vypočte vždy k 1. červenci předcházejícího kalendářního roku tak, že se platná hodnota navýší o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtená hodnota se zaokrouhluje na dvě desetinná místa a použije se v době od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, pro který byla stanovena.“.

8. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01204 vkládají výkony č. 01210 a 01211, které znějí:

„01210 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Standardizovaný test mentálních funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 30

Body: 132

NositelINDXČas
L2230

ZUM: Ne

ZULP: Ne

01211 PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí, nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u všeobecného praktického lékaře. Pacient musí být před předáním do péče všeobecného praktického lékaře vyšetřen specialistou a mít potvrzenu diagnózu demence.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 20

Body: 171

NositelINDXČas
L3320

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

9. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02130 vkládají výkony č. 02160 a 02161, které znějí:

„02160 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ PROVEDENO

Poučení pacienta/zákonného zástupce o očkování. Výkon se vykazuje při zahájení pravidelného očkování nebo nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Vykazuje se s frekvencí 1krát pro daný druh očkování s vazbou na diagnózu očkování daným druhem očkovací látky. Nevykazuje se při opakování dávek základního očkování ani při přeočkování booster dávkou daného druhu očkování.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1x pro 1 léčivý přípravek, obsahující jednu nebo více očkovacích látek

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 30

Body: 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM: Ne

ZULP: Ne

02161 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ ODMÍTNUTO

Poučení pacienta/zákonného zástupce o očkování. Výkon se vykazuje s frekvencí 1krát pro daný druh očkování s vazbou na diagnózu očkování daným druhem očkovací látky. Vykazuje se:

a) při podepsání negativního reverzu odmítnutí očkování nebo

b) s vazbou na věk, kdy by mělo být základní očkování příslušnou očkovací látkou ukončeno podle vyhlášky o preventivních prohlídkách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1x pro 1 léčivý přípravek, obsahující jednu nebo více očkovacích látek

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 30

Body: 256

NositelINDXČas
L3330

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

10. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se slova v popisu výkonu č. 02240 na konci věty druhé „přičítá se k výkonu preventivní prohlídky 02022).“ nahrazují slovy „s možným rozmezím 18 až 24 měsíců věku.“ a za větu druhou se vkládá věta „V 18 měsících věku se přičítá k výkonu preventivní prohlídky (02022).“.

11. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie výkon č. 13024 zní:

„13024 VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

Vyšetření rizikových faktorů syndromu diabetické nohy - poruchy citlivosti nohou monofilamenty a ladičkou nebo obdobnou metodou, zvýšené kožní teploty na nohou a zhodnocení obuvi pacienta z hlediska zásad vhodné obuvi pro diabetiky. Výkon je indikován pacientům s diabetem se zvýšeným rizikem rozvoje syndromu diabetické nohy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 20

Body: 171

NositelINDXČas
L3320

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

12. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie popis výkonu č. 13026 zní: „Výkon lze vykázat u pacientů s diabetem léčených dvojkombinací nebo vícekombinací perorálních antidiabetik (PAD) anebo injekční terapií. Nelze vykázat s výkonem č. 13077.“.

13. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13065 vkládá výkon č. 13067, který zní:

„13067 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY S APLIKACÍ AMNIOVÉ MEMBRÁNY

Tímto výkonem se vykazuje ošetření rány aplikací amniovou membránou při stagnující epitelizaci rány, například při syndromu diabetické nohy, po vyčerpání všech dostupných metod vlhkého hojení. Amniová membrána je aplikována u pacientů bez závažné infekce a rovněž bez kritické ischemie dolních končetin. Amniová membrána se neaplikuje u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění, polyvalentní alergie a kožních projevů nejasné etiologie. Celková velikost ošetřovaných defektů je v součtu od 5 cm2 do 40 cm2, velikost aplikované amniové membrány odpovídá velikosti ošetřované rány. Aplikace amniové membrány je lkrát za týden s tím, že celková délka léčby je maximálně 5 týdnů. Pokud nedochází po 2 aplikacích od zahájení léčby k procesu hojení rány, rána se nelepší nebo zůstává stejná, v léčbě s aplikací amniové membrány se již dále nepokračuje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden, 5/1 léčba

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 589

NositelINDXČas
L3330

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

14. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se ve výkonu č. 13071 slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“, slova „ZUM: Ano“ se nahrazují slovy „ZUM: Ne“ a slova „Body: 412“ se nahrazují slovy „Body: 3308“.

15. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie výkon č. 13075 zní:

„13075 PROFESIONÁLNÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE POMOCÍ GLUKÓZOVÉHO SENZORU

Glukózový senzor se zavádí do podkoží a monitorace glukózy probíhá 7 až 14 dní. Výkon slouží k optimalizaci terapie diabetika a v závislosti na indikaci se provádí v tzv. zaslepeném módu nebo se zobrazením v reálném čase. Indikací k výkonu je podezření na neuspokojivou kompenzaci (například zvýšený výskyt hypoglykémií, fenomén svítání, postprandiální hyperglykémie, zvýšená labilita diabetů, glykovaný hemoglobin > 53 mmol/M).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 90

Body: 2455

NositelINDXČas
L3390

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

16. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie výkon č. 13077 zní:

„13077 OPAKOVANÉ KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKEMIE POMOCÍ SENZORU

Výkon se provádí za účelem vyhodnocení osobní monitorace pomocí kontinuální monitorace v reálném čase (tj. rtCGM) nebo intermitentně skenované kontinuální monitorace (tj. okamžitá monitorace neboli FGM) k optimalizaci terapie. Podmínkou pro vykázání výkonu je zlepšení kompenzace diabetů po 3 nebo 6 měsících od zahájení osobní monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 60

Body: 341

NositelINDXČas
L3340

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

17. V příloze se na konci Kapitoly 103 - diabetologie doplňují výkony č. 13078, 13079, 13081, 13082 a 13083, které znějí:

„13078 IMPLANTACE PODKOŽNÍHO SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLUKÓZY

Po provedení kožní incize je implantabilní senzor (mikro fluorometr zapouzdřený v kapsuli z biokompatibilního materiálu) o délce asi 1 cm, který měří koncentraci glukózy v intersticiální tekutině na principu fluorescence, implantován do podkoží horní části paže. K zavedení senzoru slouží speciální inserční nástroje.

Stanovení a zobrazení hodnot glukózy provádí senzor automaticky každých 5 minut bez nutnosti zásahu pacienta. Senzor měří koncentraci glukózy vmezibuněčné tekutině 180 dní, poté musí být explantován a nahrazen novým senzorem. Zavedení implantabilního senzoru eliminuje opakované zavádění transkutánního senzoru, který je nutné vyměnit každý týden. Vysílač se přikládá nad implantovaný senzor a fixuje se na kůži pomocí náplasti. Výsledky měření se zobrazují v aplikaci mobilního telefonu. Výkon je indikován pacientům s diabetem, kteří jsou léčení intenzifikovanou inzulínovou terapií pery nebo inzulínovou pumpou a splňují jedno nebo více z následujících indikačních kritérií:

1. Syndrom porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4);

2. Frekventní hypoglykémie (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ≥ 5 % času u dětských pacientů);

3. Labilní diabetes (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol/1) nebo závažné hypoglykémie (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců) a dobrá spolupráce;

4. Pacientky s diabetem v těhotenství a v šestinedělí;

5. Pacienti po transplantaci slinivky nebo ledvin;

6. Pacienti s glykovaným hemoglobinem < 60 mmol/mol, kteří nesplňují jiná indikační kritéria a po 3 nebo 6 měsících od zahájení monitorace prokáží objektivizovatelné zlepšení kompenzace.

Výkon č. 09233 injekční okrsková anestezie je vykazován zvlášť. Výkon lze vykázat s výkonem č. 13079 explantace podkožního senzoru pro kontinuální monitorování glukózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 40

Body: 1468

NositelINDXČas
L3340

ZUM: Ne

ZULP: Ne

13079 EXPLANTACE SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLUKÓZY

Stanovení a zobrazení hodnot glukózy provádí implantabilní senzor (mikrofluorometr zapouzdřený v kapsuli z biokompatibilního materiálu), který měří koncentraci glukózy v intersticiální tekutině na principu fluorescence, automaticky každých 5 minut bez nutnosti zásahu pacienta. Senzor měří koncentraci glukózy v mezibuněčné tekutině 180 dní, poté musí být explantován a nahrazen novým senzorem. Výkon je indikován pacientům s implantovaným senzorem po uplynutí jeho účinnosti nebo kdykoliv dříve v případě jeho nefunkčnosti nebo v případě komplikace. Výkon č. 09233 injekční okrsková anestezie je vykazována zvlášť. Výkon lze vykázat s výkonem č. 13078 implantace podkožního senzoru pro kontinuální monitorování glukózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 45

Body: 750

NositelINDXČas
L3345

ZUM: Ne

ZULP: Ne

13081 OPTIMALIZACE NASTAVENÍ INZULÍNOVÉ PUMPY

Výkon zohledňuje specifika péče o pacienty s diabetem, kteří jsou léčení inzulínovou pumpou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 128

NositelINDXČas
L3315

ZUM: Ne

ZULP: Ne

13082 VYŠETŘENÍ PACIENTA S RIZIKEM PORUCHY ROZPOZNÁVÁNÍ HYPOGLYKÉMIE

Výkon zohledňuje potřebu cíleného vyšetření rizika poruchy rozpoznávání hypoglykémie a syndromu autonomního selhání podmíněného hypoglykémií u pacientů s diabetem. Výkon lze provádět u pacientů, kteří mají zvýšené riziko hypoglykémie a jsou léčení inzulínem nebo inzulínovými sekretagogy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu: 15

Body: 128

NositelINDXČas
L3315

ZUM: Ne

ZULP: Ne

13083 NASTAVENÍ BOLUSOVÉHO KALKULÁTORU PRO FLEXIBILNÍ DÁVKOVÁNÍ INZULÍNU

Výkon zohledňuje specifika péče o pacienty s diabetem, kteří jsou léčení prandiálním inzulínem. Optimální nastavení bolusového kalkulátoru pro flexibilní dávkování inzulínu umožňuje správné zvládnutí postprandiální hyperglykémie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 20

Body: 171

NositelINDXČas
L3320

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

18. V příloze v Kapitole 105 - gastroenterologie se v popisu výkonu č. 15470 věta poslední zrušuje.

19. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15030 vkládá výkon č. 15050, který zní:

„15050 ENDOSKOPICKÁ GASTROPLIKACE

K endoskopické gastroplikaci jsou indikování pacienti podle indikačních kritérií již používané chirurgické metody - gastroplikace, tzn. obézní, kooperující pacienti, ovšem jen ti, kteří budou certifikovaným bariatrickým chirurgem či anesteziologem odmítnuti k indikaci chirurgické bariatrické léčby (pro komorbidity a jiné medicínské důvody).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 40

Body: 3244

NositelINDXČas
L3340

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

20. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15440 vkládá výkon č. 15446, který zní:

„15446 HP VIDEOENDOSKOPICKÝ ROZDÍLOVÝ VÝKON Á 10 MINUT

Endoskopické vyšetření s pomocí High Definition videoendoskopu. Výkon lze vykázat současně s výkony č. 15101, 15103, 15401, 15403, 15404, 15105, 15107 a 15430. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 15445. Výkon zohledňuje amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

Čas výkonu: 10

Body: 122

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

21. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie se za výkon č. 17247 vkládají výkony č. 17249, 17251 a 17253, které znějí:

„17249 PRIMOIMPLANTACE BEZDRÁTOVÉHO (LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU PRAVOKOMOROVOU STIMULACI

Primoimplantace bezdrátového (leadless) kardiostimulátoru představuje při nemožnosti zavést klasický elektrodový kardiostimulační systém život zachraňující léčbu. Aplikace celkové anestezie jsou vykazovány samostatným výkonem (odbornost 708). Bezdrátový kadiostimulátor je indikován u pacienta s potřebou trvalé kardiostimulace a

1. s absencí vhodného žilního přístupu,

2. po extrakci endovaskulárních elektrod z důvodu infekčních či jiných komplikací,

3. s vysokým rizikem infekčních komplikací, nebo

4. s dobrou životní prognózou, kde v dlouhodobém výhledu hrozí riziko malfunkce elektrody s nutností její extrakce.

Výkon lze vykázat ve specializovaných komplexních kardiovaskulárních centrech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 60

Body: 5876

NositelINDXČas
L3360

ZUM: Ano

ZULP: Ano

17251 IMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU

Implantace podkožního defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacientů s rizikem náhlé srdeční smrti. Aplikace celkové anestezie jsou vykazovány samostatným výkonem (odbornost 708). Primoimplantace je indikována u pacienta s rizikem náhlé srdeční smrti a současně

1. s absencí vhodného žilního přístupu,

2. po extrakci endovaskulárních elektrod z důvodu infekčních či jiných komplikací,

3. s vysokým rizikem infekčních komplikací, nebo

4. u pacienta s dobrou životní prognózou, kde v dlouhodobém výhledu hrozí riziko malfunkce elektrody s nutností její extrakce.

Výkon lze vykázat ve specializovaných komplexních kardiovaskulárních centrech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 90

Body: 6817

NositelINDXČas
L3390

ZUM: Ano

ZULP: Ne

17253 REIMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU

Reimplantace podkožního defibrilátoru (S-ICD) představuje po ukončení životnosti původního zdroje u pacientů s již implantovaným S-ICD život zachraňující léčbu. Aplikace celkové anestezie jsou vykazovány samostatných výkonem (odbornost 708). Reimplantace S-ICD je indikována u pacienta s rizikem náhlé srdeční smrti a současně 1. s absencí vhodného žilního přístupu,

2. po extrakci endovaskulárních elektrod z důvodu infekčních či jiných komplikací,

3. s vysokým rizikem infekčních komplikací, nebo

4. u pacienta s dobrou životní prognózou, kde v dlouhodobém výhledu hrozí riziko malfunkce elektrody s nutností její extrakce.

Výkon lze vykázat ve specializovaných komplexních kardiovaskulárních centrech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 60

Body: 4999

NositelINDXČas
L3360

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

22. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25023 vkládají výkony č. 25024 a 25025, které znějí:

„25024 POSOUZENÍ KLINICKÉ A RADIOLOGICKÉ DOKUMENTACE PNEUMOLOGEM ZA ÚČELEM ZMĚNY DIAGNÓZY BEZ PŘÍTOMNOSTI PACIENTA

Výkon lze vykázat, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního pacienta. Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, max. 3/1

rok OM: bez omezení

Čas výkonu: 15

Body: 133

NositelINDXČas
L3315

ZUM: Ne

ZULP: Ne

25025 POSOUZENÍ KLINICKÉ A RADIOLOGICKÉ DOKUMENTACE PNEUMOLOGEM ZA ÚČELEM VYJÁDŘENÍ SE K PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PLIC /TBC/ A NASTAVENÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ, BEZ PŘÍTOMNOSTI PACIENTA

Výkon lze vykázat, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního pacienta. Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, max. 3/1

rok OM: bez omezení

Čas výkonu: 15

Body: 133

NositelINDXČas
L3315

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

23. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25137 vkládá výkon č. 25153, který zní:

„25153 ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PLIC A PLEURY ZÁKLADNÍ

Jedná se o základní zhodnocení struktur plic a pleury při podezření na jejich patologii. Používá se jednorozměrného a dvourozměrného zobrazení, případně doppler. Výkon lze kombinovat s intervencí, která vede k diagnostice či terapii nalezené patologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu: 30

Body: 345

NositelINDXČas
L3330

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

24. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25261 vkládá výkon č. 25262, který zní:

„25262 TRANSKUTÁNNÍ KAPNOMETRIE

Výkon spočívá v přiložení senzoru přístroje na určené místo (ušní lalůček, čelo, podklíček, tvář) pacienta a několikahodinovém měření. Výstupem je pořízení záznamu o hodnotách Sp02 a TcpC02 v průběhu měření. Indikace k výkonu:

1. podezření na hypoventilaci ve spánku jako součást limitované polygrafie či polysomnografie,

2. titrace nastavení neinvazivní ventilace,

3. kontrola efektivity a správného nastavení neinvazivní ventilace v rámci pravidelných dispenzárních kontrol, nebo

4. všechny situace, kde je zapotřebí kontinuální neinvazivní monitorace pCO2 pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 480

Body: 2000

NositelINDXČas
L3345

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

25. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25139 vkládá výkon č. 25140, který zní:

„25140 ZAVEDENÍ TUNELIZOVÁNÉHO PLEURÁLNÍHO KATETRU

Výkon spočívá v zavedení hrudního drénu do pleurální dutiny tak, že vnější ústí drénu je vyvedeno nad kožní kryt tunelizováným podkožím, několik centimetrů od místa, kde drén vstupuje do pleurální dutiny. Výkon je indikován u pacientů s chronickými pleurálními výpotky převážně maligního původu, u pacientů v riziku nejnižšího přežití, u pacientů se syndromem uvězněné plíce a u pacientů, kteří pleurodézu pomocí jiné intervence odmítnou nebo jí nejsou schopni. Zavedený tunelizo váný pleurální katetr umožňuje pacientovi i v domácím prostředí pravidelně odstraňovat tekutinu z pleurálního prostoru a zvyšuje pravděpodobnost spontánní pleurodézy (dlouhodobého vyřešení stavu) bez nutnosti jiné intervence. Provedení ultrazvukového vyšetření se vykazuje výkonem č. 09135.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 60

Body: 548

NositelINDXČas
L3350

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

26. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25151 vkládá výkon č. 25152, který zní:

„25152 RADIÁLNÍ ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE (R-EBUS)

Výkon spočívá v diagnostice periferních plicních procesů, které jsou mimo dosah běžné flexibilní bronchoskopie, a to pomocí radiální UZ sondy ve vodícím plášti při bronchoskopickém vyšetření. Indikací k výkonu je cytologická nebo histologická diagnostika patologického RTG či CT nálezu v periferii plicního parenchymu, nálezu, který je uložen tak, že je při bronchoskopickém vyšetření dostupný pouze odstupy bronchů průsvitu menšího než 0.5 cm, tedy není viditelný při běžné flexibilní bronchoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 60

Body: 1777

NositelINDXČas
L3350

ZUM: Ano

ZULP: Ano“.

27. V příloze v Kapitole 304 - neonatologie se za výkon č. 00130 vkládají výkony č. 00132 a 34007, které znějí:

„00132 VYŠETŘENÍ DÍTĚTE S VÝZNAMNÝM PERINATÁLNÍM RIZIKEM

Specializované komplexní klinické vyšetření dítěte s významnou perinatální zátěží ve specializované neonatologické ambulanci při perinatologickém centru intenzivní péče. Současně s výkonem nesmí být vykázány následující výkony: 31021 - Komplexní vyšetření dětským lékařem, 31022 - Cílené vyšetření dětským lékařem, 31023 - Kontrolní vyšetření dětským lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/první rok, dále

3/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu: 70

Body: 597

NositelINDXČas
L3370

ZUM: Ne

ZULP: Ne

34007 EDUKACE LAKTACE

Edukace kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem o významu a technice kojení na základě indikace ošetřujícího lékaře (neonatologa při propuštění, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo pediatra po propuštění z porodnice) při zjištěném riziku poruchy laktace. Nácvik potřebných dovedností.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2x v prvních 4 týdnech po porodu živě narozeného dítěte

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 45

Body: 147

NositelINDXČas
S3345

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

28. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie popis výkonů č. 35022 a 35023 zní:

„V případě hospitalizace neplatí frekvenční omezení výkonu.“.

29. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se v popisu výkonu č. 35040 slova „kontaktu s ambulantním psychiatrickým zařízením“ nahrazují slovy „klinickém vyšetření v rámci soudně nařízené ochranné léčby pacienta“ a doplňují se věty „Jedná se o režijní náklady spojené s převzetím a vyšetřením pacienta. Přičítá se ke klinickému vyšetření.“ a slova „Čas výkonu: 0“ se nahrazují slovy „Čas výkonu: 12“.

30. V příloze v Kapitole 403 - radiační onkologie se za výkon č. 43315 vkládají výkony č. 43317 a 43319, které znějí:

„43317 DIBH - RADIOTERAPIE V HLUBOKÉM NÁDECHU - JEDNO POLE Á 4 MINUTY

Přičítá se k výkonům č. 43315 a 43633. Radioterapie za specifických reprodukovatelných podmínek řízeného hlubokého nádechu. Jedná se o pooperační radioterapii u pacientek s levostrannými nádory prsu a u nemocných podstupující radioterapii mediastinálních lymfomů. Výkon nelze vykázat s protonovou radioterapii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 4

Body: 64

NositelINDXČas
L334
S224

ZUM: Ne

ZULP: Ne

43319 DIBH - RADIOTERAPIE V HLUBOKÉM NÁDECHU - EDUKACE A NÁCVIK

Principem výkonu je poučení a praktický nácvik dechu pro radioterapii v řízeném hlubokém nádechu za specifických reprodukovatelných podmínek řízeného hlubokého nádechu, které vedou k příznivějším topografickým podmínkám v mediastinu a plicích z pohledu radiační zátěže rizikových orgánů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3krát/ozařovací série

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 60

Body: 811

NositelINDXČas
L3360
S2260

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

31. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie se za výkon č. 44283 vkládá výkon č. 44284, který zní:

„44284 EXTRAKORPORÁLNÍ FOTOCHEMOTERAPIE ZA POMOCI UZAVŘENÉHO SYSTÉMU ON-LINE

Způsob léčby onemocnění, na jejichž patogenezi se podílejí T-lymfocyty, například kožní T-lymfom (převážně mycosis fungoides, Sezaryho syndrom) a reakce štěpu proti hostiteli (akutní chronická). Jedná se o typ fotochemoterapie, kdy dochází v mimotělním oběhu k fotomodifikaci (fotoaktivaci) mononukleárrních buněk v krvi pacienta. Fotomodifikované buňky se ihned navrací zpět do krevního oběhu pacienta. Součástí výkonu je aplikace léčiva k fotosenzibilizaci (Methoxsalen).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 26/1 čtvrtletí, 62/1 rok (tj. max. v případě iniciační léčby, která trvá maximálně 3 měsíce a navazující udržovací léčby po dobu 9 měsíců)

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 120

Body: 31633

NositelINDXČas
L3320
S33120

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

32. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se n konci popisu výkonu č. 51849 doplňuje věta „K výkonu se nezapočítává ani čas nositele, ani minutová režie.“.

33. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 51133 vkládají výkony č. 51140 51150 a 51200, které znějí:

„51140 RUKOU ASISTOVANÁ RETROPERITONEOSKOPICKÁ (HARS) NEFREKTOMIE U ŽIJÍCÍHO DÁRCE

Pacienti indikovaní k dárcovství ledviny. Pomocí ruky zavedené do operačního pole je ledvina rychle a bezpečně vyjmuta z těla dárce. Použití harmonického skalpelu se vykazuje samostatným výkonem č. 51623.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 200

Body: 46715

NositelINDXČas
L33200

ZUM: Ano

ZULP: Ne

51150 PERFÚZE ORGÁNU K TRANSPLANTACI - JÁTRA

Výkon je indikován při marginalitě jaterního štěpu dárce. Výsledkem je zlepšení kondice štěpu a jeho funkce u příjemce. Výkon se vykazuje na číslo pojištěnce příjemce.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 240

Body: 35300

NositelINDXČas
L33240
L33240

ZUM: Ano

ZULP: Ne

51200 TRANSPLANTACE SLINIVKY BŘIŠNÍ

Výkon lze vykázat na základě indikace multidisciplinárního týmu v transplantačním centru s programem transplantace slinivky břišní. Navazuje na výkon úpravy štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 360

Body: 14093

NositelINDXČas
L33360

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

34. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 výkon č. 51320 zní:

„51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY

Výkon lze vykázat na základě indikace multidisciplinárního týmu. Kombinovaná transplantace ledvin a slinivky je indikována v případě terminální diabetické nefropatie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 480

Body: 23320

NositelINDXČas
L33480

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

35. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 výkon č. 51341 zní:

„51341 TRANSPLANTACE JATER

Výkon lze vykázat na základě indikace multidisciplinárního týmu v transplantačním centru s programem transplantace jater. Navazuje na výkon úpravy štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 360

Body: 47591

NositelINDXČas
L33360
L33360

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

36. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 51631 vkládají výkony č. 51752, 51755, 51757, 51759 a 51762, které znějí:

„51752 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA ŠTĚPU SLINIVKY BŘIŠNÍ PŘED TRANSPLANTACÍ

Technicky náročná úprava štěpu slinivky břišní před samotnou orgánovou transplantací.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 120

Body: 17959

NositelINDXČas
L33120

ZUM: Ne

ZULP: Ne

51755 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA ALOGENNÍHO CÉVNÍHO ŠTĚPU PŘED TRANSPLANTACÍ NEBO CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ

Pacienti s kritickou končetinovou ischémií dolních končetin indikovaných k bypassové operaci, bez možnosti odběru vlastního kvalitního štěpu. Pacienti indikováni k resekci pro expansivní proces v dutině břišní s nutností náhrady dolní duté žíly/vrátnicové žíly/renálních žil.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 120

Body: 5601

NositelINDXČas
L33120

ZUM: Ne

ZULP: Ne

51757 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA SPLITOVANÉHO ŠTĚPU JATER PŘED TRANSPLANTACÍ

Dárci orgánů s perfektní kvalitou štěpu jater.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 180

Body: 22108

NositelINDXČas
L33180
L33180

ZUM: Ne

ZULP: Ne

51759 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA ŠTĚPU JATER PŘED TRANSPLANTACÍ

Operační výkon před samotnou transplantací, příprava štěpu s revizí cévních struktur - příprava dárcovské dolní duté žíly, úprava vrátnicové žíly, případně implantace akcesorních tepen do hlavního kmene.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 90

Body: 9586

NositelINDXČas
L3390
L3390

ZUM: Ne

ZULP: Ne

51762 CHIRURGICKÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPU LEDVINY PŘED TRANSPLANTACÍ

Operační výkon před transplantací ledviny - vyloučení tumorózního procesu, revize a úprava cév (kavoplastika, implantace akcesorních tepen do hlavního kmene), revize močovodu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 60

Body: 5347

NositelINDXČas
L3360

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

37. V příloze v Kapitole 534 - cévní chirurgie - skupina 3 se v popisech výkonů č. 54120 a 54130 v poslední větě text „je prováděn“ nahrazuje textem „se provádí“ a za slovo „péče“ se vkládá text „a v centrech vysoce specializované kardiovaskulární péče.“.

38. V příloze v Kapitole 505 - kardiochirurgie se za výkon č. 55023 vkládá výkon č. 55030, který zní:

„55030 KOMPLEXNÍ AMBULANTNÍ KONTROLA PACIENTA S IMPLANTOVANOU DLOUHODOBOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU NEBO NÁHRADOU

Současné zhodnocení klinického stavu pacienta specializovaným kardiologem, kontrola chirurgických ran a vyústění perkutánního vodiče kardiochirurgem spolu s ověřením funkce implantovaného systému mechanické srdeční podpory nebo náhrady. Na základě provedených vyšetření a analýzy dat probíhá úprava medikace pacienta, změna režimových opatření, úprava nastavení programu mechanické srdeční podpory nebo náhrady a případná oprava nebo výměna součástí systému mechanické srdeční podpory nebo náhrady. Lze vykázat pouze jednou najedno číslo pojištěnce. Nelze vykázat s klinickými vyšetřeními.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu: 170

Body: 1274

NositelINDXČas
L3360
L3320
S3390

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

39. V příloze v Kapitole 535 - kardiochirurgie - skupina 3 se za výkon č. 55231 vkládá výkon č. 55233, který zní:

„55233 TORAKOSKOPICKÁ (VIDE O ASISTOVANÁ) LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ A NĚKTERÝCH TYPŮ SUPRA VENTRIKULÁRNÍ TACHYARYTMIE

Chirurgická léčba fibrilace síní provedená torakoskopicky aplikací radiofrekvenční energie nebo kryoenergie. Indikace na základě rozhodnutí týmu lékařů kardiochirurgů. Současný uzávěr ouška levé síně okluderem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 240

Body: 27810

NositelINDXČas
L33240
J11240

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

40. V příloze se na konci Kapitoly 537 - hrudní chirurgie - skupina 3 doplňují výkony č. 57267 a 57269, které znějí:

„57267 ROBOTICKY ASISTOVANÁ THYMEKTOMIE

Odstranění thymu u myastenie gravis a při maligním nádoru thymu I.st. na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu (výkon č. 51881).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 120

Body: 13721

NositelINDXČas
L33120
L33120

ZUM: Ano

ZULP: Ne

57269 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE PLIC

Maligní nádory plic v I. a II. stadiu na základě rozhodnutí Centra vysoce specializované komplexní onkologické péče (výkon č. 51881).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 240

Body: 23297

NositelINDXČas
L33240
L33240

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

41. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkony č. 63411, 63413 a 63415 znějí:

„63411 SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 20. až 22. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Screeningové ultrazvukové vyšetření k záchytu patologií ve II. trimestru těhotenství. Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) /1 den; 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) /1 těhotenství

OM: bez omezení

Čas výkonu: 25

Body: 316

NositelINDXČas
L3325

ZUM: Ne

ZULP: Ne

63413 SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 30. až 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Screeningové ultrazvukové vyšetření k záchytu patologií ve III. trimestru těhotenství. Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů)/1 den; 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) /1 těhotenství

OM: bez omezení

Čas výkonu: 25

Body: 316

NositelINDXČas
L3325

ZUM: Ne

ZULP: Ne

63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů)/l den; 10x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů)/1 těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 40

Body: 752

NositelINDXČas
L3340

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

42. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví se za výkon č. 63419 vkládá výkon č. 63423, který zní:

„63423 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ONKOGYNEKOLOGICKÉ

Provádí se v indikovaných případech u žen s podezřením na zhoubný nádor, u žen s prokázaným zhoubným nádorem nebo při sledování ženy po dokončení léčby pro zhoubný nádor. Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 40

Body: 752

NositelINDXČas
L3340

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

43. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie skupina 1 se v popisu výkonu č. 66417 za slovo „fixací“ doplňují slova „s výjimkou prvního paprsku nohy, který se vykazuje č. 66951“ a slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

44. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 se výkony č. 66689, 66691, 66713, 66721, 66731, 66733 zrušují.

45. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie skupina 1 se v popisu výkonu č. 66735 slova „Pod tento výkon zahrnujeme operace“ nahrazují slovem „Operace“ a doplňuje se věta „Patří sem resekční artroplastiky typu Kellerovy operace bez osteosyntetického materiálu.“, slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ a slova „ZUM: Ano“ se nahrazují slovy „ZUM: Ne“.

46. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 se výkony 66737 a 66741 zrušují.

47. V příloze se na konci Kapitoly 616 - ortopedie skupina 1 doplňují výkony č. 66950, 66951, 66952, 66953, 66954, 66955, 66956, 66957, 66958, 66959, které znějí:

„66950 OSTEOTOMIE PRVNÍHO PAPRSKU NOHY

Osteotomie první nártní kosti anebo proximálního článku palce nohy za účelem ovlivnění tvaru přednoží a uvolnění prvního metatarsofalangového skloubení u deformity hallux valgus nebo hallux rigidus za použití osteosyntetického materiálu. Výkon je možné provádět buď za hospitalizace, nebo v režimu jednodenní chirurgie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 70

Body: 3502

NositelINDXČas
L3370

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66951 ARTRODÉZY KLOUBU PRVNÍHO PAPRSKU NOHY

Operační výkon slouží k rekonstrukci deformit přednoží typu hallux valgus arigidus, a dále v případě nestability 1. paprsku v metatarsophalangeárním skloubení pomocí znehybnění kloubu nebo kloubů v oblasti prvního paprsku nohy s použitím osteosyntetického materiálu. Výkon je možné provádět buď za hospitalizace, nebo v režimu jednodenní chirurgie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 90

Body: 3813

NositelINDXČas
L3390

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66952 REKONSTRUKCE 2. AZ 5. PAPRSKU NOHY

Jedná se o kombinovaný chirurgický zákrok na jednom paprsku nohy (2. až 5. paprsek nohy), a to včetně zásahu v oblasti nártu, za účelem změny jeho tvaru a zátěže. V rámci výkonu se provádějí osteotomie, kapsulotomie, tenotomie a resekční artroplastiky příslušného paprsku, případně částečná amputace paprsku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 60

Body: 3436

NositelINDXČas
L3360

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66953 REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY

Jedná se o kombinovaný chirurgický zákrok na jednom paprsku nohy (2. až 5. paprsek nohy - za každý další přičti), a to včetně zásahu v oblasti nártu, za účelem změny jeho tvaru a zátěže. V rámci výkonu se provádějí osteotomie, kapsulotomie, tenotomie a resekční artroplastiky příslušného paprsku, případně částečná amputace paprsku. Výkon je vykazován pouze v kombinaci s výkony č. 66950, 66951 nebo 66952.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 30

Body: 522

NositelINDXČas
L3330

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66954 REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY

Rekonstrukční chirurgický výkon slouží k úpravě deformity 2. až 5. prstu nohy bez zásahu do oblasti nártu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 50

Body: 3067

NositelINDXČas
L3350

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66955 REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY

Rekonstrukční chirurgický výkon slouží k úpravě deformity 2. až 5. prstu nohy (za každý další přičti) bez zásahu do oblasti nártu. Výkon se vykazuje za každý další prst po výkonu č. 66954 - Rekonstrukce deformity prstu nohy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 441

NositelINDXČas
L3320

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66956 EXCIZE/EXSTIRPACE TARZÁLNÍCH KOSTÍ

Operační výkon slouží k částečnému nebo úplnému odstranění tarzální kosti nebo kostí. RTG výkony se vykazují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 110

Body: 3806

NositelINDXČas
L33110

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66957 REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍCH KOSTÍ

Operační výkon slouží k rekonstrukci/osteotomii tarzálních kostí s následnou fixací osteosyntézou bez nebo za použití kostního štěpu. RTG výkony se vykazují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu: 120

Body: 4166

NositelINDXČas
L33120

ZUM: Ano

ZULP: Ne

66958 INCIZE/ EXCIZE PLANTARNI APONEUROZY NEBO ABLACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI

Výkon slouží k otevřené excizi, incizi anebo úpravě úponů aponeurosis plantaris, případně odstranění entézořytů patní kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 80

Body: 3103

NositelINDXČas
L3380

ZUM: Ne

ZULP: Ne

66959 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY

Daný výkon mění tvar a funkci oblasti přednoží i zadní nohy za pomoci kombinovaného operačního zákroku (například osteotomie, artrodézy, tenodézy, tenolýzy) v případech vrozených anebo získaných deformit. Součástí výkonu je fixace zevní nebo vnitřní osteosyntézou. RTG výkony se vykazují zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu: 150

Body: 4684

NositelINDXČas
L33150

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

48. V příloze v Kapitole 626 - ortopedie skupina 2 se výkony č. 66725, 66729, 66739 a 66747 zrušují.

49. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71781 vkládá výkon č. 71818, který zní:

„71818 SHAVER V ORL Á 10 MINUT

Použití shaveru při ORL výkonu v dutině nosní nebo vedlejších nosních dutinách, v oblasti spodiny lební (přístupem endonazálně i zevně), odstraňování nosních polypů, včetně choanálních, zhoubných a nezhoubných nádorů, při dakryocystorinostomii a při ošetření benigního papilomu hrtanu. Přičti k základnímu výkonu č. 71617, 71619, 71635, 71637, 71639, 71645, 71647, 71667, 71675, 71677, 71679, 71681, 71683, 75421, 71729 á 10 min. ZUM max. 4x frézovací hlava (různých typů), 1x návlek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: max. 30/1 den,

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu: 10

Body: 36

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

50. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie se v popisu výkonu č. 75111 slova „V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10%)“ nahrazují slovy „Aplikace fluorescenční látky pro intravenózní použití“.

51. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie se za výkon č. 75023 vkládá výkon č. 75030, který zní:

„75030 VČASNÝ ZÁCHYT ZÁVAŽNÝCH PORUCH VIDĚNÍ (OBĚ OČI)

Výkon se provádí v ambulanci očního lékaře. Indikací k výkonu je prevence dlouhodobě bezpříznakových očních onemocnění u klientů věkové skupiny 45 až 60 let. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením a v případě pacienta, který je již sledován oftalmologem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/4 roky

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 40

Body: 368

NositelINDXČas
L3340

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

52. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína se v popisech výkonů č. 06713 a 79111 věta první zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 výkon č. 76499 zní:

„76499 TRANSPLANTACE LEDVINY

Transplantaci ledviny indikuje multidisciplinární tým u pacienta s chronickým renálním selháním. Navazuje na výkon úpravy štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 150

Body: 10319

NositelINDXČas
L33150

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

54. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie se na konci popisů výkonů č. 82040 a 82041 doplňují věty „Výkon nelze vykázat s výkony č. 82301 a 82302. S diagnózou U69.75 „Podezření na COVID-19“ nebo U07.1 „Onemocnění COVID-19“ se vykazuje výkon č. 82301 nebo 82302. V případě multiplex PCR i v souvislosti s diagnózou U69.75 nebo U07.1 se vykazuje výkon č. 82036 a lze ho vykázat společně s výkonem č. 82040.“.

55. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie se v názvu výkonu č. 82097 slova „PŘÍUŠNICE A PARVO B19“ nahrazují slovy „PŘÍUŠNICE, PARVO B19 A SARS-COV-2“ a v popisu OF: se za slova „100/1 rok“ doplňují slova „pro SARS-CoV-2 3/1 den, 6/1 měsíc“.

56. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie se za výkon č. 82241 vkládají výkony č. 82301 a 82302, které znějí:

„82301 DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK POZITIVNÍ

Jedná se o metodu PCR k potvrzení či vyloučení onemocnění COVID-19, resp. přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve vyšetřovaném materiálu. Stanovení je založeno na průkazu minimálně dvou genových oblastí virového genomu SARS-CoV-2, a to vždy v kombinaci s interní kontrolou detekce. Výkon se vykazuje v případě pozitivního výsledku. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 82036, 82040, 82041 a 82302.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 175

Body: 722

NositelINDXČas
L2210
J2215

ZUM: Ne

ZULP: Ne

82302 DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

Jedná se o metodu PCR k potvrzení či vyloučení onemocnění COVID-19, resp. přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve vyšetřovaném materiálu. Stanovení je založeno na průkazu minimálně dvou genových oblastí virového genomu SARS-CoV-2, a to vždy v kombinaci s interní kontrolou detekce. Výkon se vykazuje v případě negativního výsledku. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 82036, 82040, 82041 a 82301.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 175

Body: 722

NositelINDXČas
L2210
J2215

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

57. V příloze se na konci Kapitoly 809 - radiologie a zobrazovací metody doplňuje výkon č. 89817, který zní:

„89817 IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE NÁDORU

Samostatná technika, která se používá k netermální ablaci tkáně v místě nádoru. Cílová tkáň je zasažena sérií mikrosekundových elektrických pulzů aplikovaných při počítačové simulaci stavu a aktuální odezvy, respektive rezistence destruované tkáně. Jakmile dojde k ireverzibilní elektroporaci, sníží se rezistence tkáně porušením funkce buněčné membrány. Provádí se vždy s použitím mechanického zařízení (tzv. základní jednotky), které má zdroj energie mimo tělo pacienta; pracovní část (elektroda aktivační a pracovní) j sou zavedeny buď chirurgicky otevřeně, chirurgicky laparoskopicky nebo perkutánně pod CT do místa působení. Indikací jsou zejména: Inoperabilní nádory na všech typech měkkých tkání a metastázy. Omezení indikací je následující: Mnohočetné nádory (5 a více) při velikosti 3 cm a větší. CT a CT skiaskopie se nevykazuje zvlášť. Výkon je určen pro komplexní onkologická centra.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu: 90

Body: 9543

NositelINDXČas
L3390
S3390

ZUM: Ano

ZULP: Ano“.

58. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se v názvu výkonu č. 91167 za slovo „STANOVENÍ“ vkládá slovo „VOLNÝCH“, v popisu výkonu se text „min.“ nahrazuje slovem „minut“, slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „6/1 den, 50/1 rok pro jeden druh vyšetřovaného materiálu“ a slova „Body: 294“ se nahrazují slovy „Body: 407“.

59. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se v názvu výkonu č. 91169 za slovo „STANOVENÍ“ vkládá slovo „VOLNÝCH“, v popisu výkonu se text „min.“ nahrazuje slovem „minut“, slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „6/1 den, 50/1 rok pro jeden druh vyšetřovaného materiálu“ a slova „Body: 294“ se nahrazují slovy „Body: 407“.

60. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se výkony č. 91247, 91295, 91311, 91337, 91341, 91367, 91395, 91457, 91463 a 91467 zrušují.

61. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se v popisu výkonu č. 91481 slova „slouží k včasné diagnostice, prognostice, monitorování průběhu a léčby systémových septických stavů způsobených bakteriální infekcí a odlišení těchto stavů od jiných febrilních onemocnění a komplikací“ nahrazují slovy „lze indikovat u pacienta s diagnózou A41 poskytovatelem akutní lůžkové péče“, slova „3/1 den“ se nahrazují slovy „2/1 den“, slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ se nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

62. V příloze se na konci Kapitoly 817 - laboratoř klinické cytologie doplňují výkony č. 95202 a 95203, které znějí:

„95202 VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STERU - NEGATIVNÍ NÁLEZ

Výkon je indikován v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen jako vysoce senzitivní test v 35. a 45. roce života při negativním cytologickém screeningu. Výkon se provádí metodou detekující high risk HPV, schválenou pro účely screeningu (např. Hybrid Capture 2, automatickou izolací DNA a následnou amplifikací a detekcí high risk HPV DNA nebo cíleným zachycením a amplifikací 14 high risk HPV mRNA) pomocí souprav pro in vitro diagnostiku (CE IVD certifikát). Výkon se vykazuje v případě negativního nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/život ženy

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 1017

NositelINDXČas
J2215

ZUM: Ne

ZULP: Ne

95203 VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STERU - POZITIVNÍ NÁLEZ

Výkon je indikován v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen jako vysoce senzitivní test v 35. a 45. roce života při negativním cytologickém screeningu. Výkon se provádí metodou detekující high risk HPV, schválenou pro účely screeningu (např. Hybrid Capture 2, automatickou izolací DNA a následnou amplifikací a detekcí high risk HPV DNA nebo cíleným zachycením a amplifikací 14 high risk HPV mRNA) pomocí souprav pro in vitro diagnostiku (CE IVD certifikát). Výkon se vykazuje v případě pozitivního nálezu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/život ženy

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 20

Body: 1017

NositelINDXČas
J2215

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

63. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se v názvu výkonu č. 96131 slova „PODJEDNOTKA S“ nahrazují slovy „FUNKČNÍ AKTIVITA“, popis výkonu zní: „Stanovení aktivity faktoru XIII v plazmě. V případě léčení pacienta faktorem XIII, je možné výkon vykázat 2/1 den.“, slova „4/1 rok“ se nahrazují slovy „1/1 den, 10/1 čtvrtletí“, text „L2“ se nahrazuje textem „J2“ a slova „Body: 87“ se nahrazují slovy „Body: 449“.

64. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96896 vkládá výkon č. 96897, který zní:

„96897 STANOVENÍ FRAKCE NEZRALÝCH TROMBOCYTU

Výkon spočívá v kvantifikaci mladých retikulovaných destiček, které slouží k diagnostice imunitní trombocytopenické purpury (ITP) a jako časný ukazatel obnovy kostní dřeně po transplantaci kmenových buněk nebo po chemoterapii. Nevyšetřuje se, pokud jsou trombocyty nad 100 tisíc.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 2

Body: 302

NositelINDXČas
J2221

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

65. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se v popisu výkonu č. 21225 text „K1“ nahrazuje textem „K2“, ve sloupci INDX se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“ a slova „Body: 37“ se nahrazují slovy „Body: 91“.

66. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se za výkon č. 06130 vkládá výkon č. 06131, který zní:

„06131 SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ DIABETICKÉ ULCERACE

Lokální ošetření diabetické ulcerace nohou s odstraněním okolních hyperkeratóz, ošetření spodiny rány provedené debridementem a zhodnocení stavu rány, vedoucí k adekvátnímu nastavení lokální terapie. Výkon je prováděn vyškolenou všeobecnou sestrou na základě písemné indikace ošetřujícím lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 20

Body: 209

NositelINDXČas
S3320

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

67. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se ve výkonu č. 06621 slova „Body: 10“ nahrazují slovy „Body: 7“, ve výkonu č. 06623 se slova „Body: 5“ nahrazují slovy „Body: 4“, ve výkonu č. 06625 se slova „Body: 57“ nahrazují slovy „Body: 60“, ve výkonu č. 06629 se slova „Body: 27“ nahrazují slovy „Body: 43“, ve výkonu č. 06631 se slova „Body: 6“ nahrazují slovy „Body: 25“, ve výkonu č. 06633 se slova „Body: 41“ nahrazují slovy „Body: 71“, ve výkonu č. 06635 se slova „Body: 20“ nahrazují slovy „Body: 13“ a ve výkonu č. 06639 se slova „Body: 22“ nahrazují slovy „Body: 25“.

68. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06639 vkládá výkon č. 06641, který zní:

„06641 ODSÁVÁNÍ SEKRETU Z DÝCHACÍCH CEST

Odsávání sekretu z dutiny ústní a nosohltanu u pacientů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni hleny vykašlat z dutiny ústní nebo nejsou schopni přirozeně uvolňovat dutinu nosní. Akutní odsávání z důvodu aspirace cizího tělesa (například léky, strava) a odsávání z dolních dýchacích cest u tracheostomovaných pacientů. Výkon lze vykázat po předchozí indikaci lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období, vyjma akutního odsávání pro aspiraci cizího tělesa. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou sestrou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 18/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 16

NositelINDXČas
S220

ZUM: Ne

ZULP: Ano“.

69. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii se v popisu výkonu č. 35811 ve větě druhé za slova „zpracování rehabilitačního a“ vkládá slovo „popřípadě“, slova „a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři“ se zrušují a věta poslední se nahrazuje větou „Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39), organické poruchy (F0.0 - F0.9, G30 - G30.9), obsedantně kompulzivní poruchu (F42), posttraumatickou stresovou poruchu (F43.1), disociativní poruchy motoriky (F44.4), disociativní záchvaty (F44.5) a poruchy osobnosti (F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62, F65).“.

70. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35815 věty čtvrtá a pátá se nahrazují větami: „Výkon lze vykázat po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39), organické poruchy (F0.0 - F0.9, G30 - G30.9), obsedantně kompulzivní poruchu (F42), posttraumatickou stresovou poruchu (F43.1), disociativní poruchy motoriky (F44.4), disociativní záchvaty (F44.5) a poruchy osobnosti (F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62, F65).“.

71. V příloze v Kapitole 914 - sestra pro péči v psychiatrii se ve výkonu č. 35825 slova „4/1 rok“ nahrazují slovy „6/1 rok“.

72. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se ve výkonech č. 06311, 06313, 06315, 06317 a 06318 věta první zrušuje a slova „W - hrazen za určitých podmínek“ se nahrazují slovy „P - hrazen plně“.

73. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče popis výkonu č. 06319 zní:

„Všeobecná sestra zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetřovatelské péče u imobilních pacientů, u pacientů s psychiatrickou diagnózou, u nespolupracujících pacientů, u osob s mentálním postiženým a u dětí. A dále pověří dalšího člena týmu agentury domácí zdravotní péče asistencí při provedení výkonu včetně jeho koordinace a samostatné fyzické asistence.“ a slova „W - hrazen za určitých podmínek“ se nahrazují slovy „P - hrazen plně“.

74. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče výkony č. 06321, 06323 a 06325 znějí:

„06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče. V případě vyšetření glykemického profilu u prediabetika platí OF: 3/1 den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 8

ZUM: Ne

ZULP: Ne

06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 6

ZUM: Ne

ZULP: Ne

06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI - PERIFERNÍ VSTUPY

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 44

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

75. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se za výkon č. 06325 vkládá výkon č. 06326, který zní:

„06326 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI -CENTRÁLNÍ VSTUPY

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 46

ZUM: Ano

ZULP: Ne“.

76. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče výkon č. 06327 zní:

„06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ STŘEVNÍCH TYPU

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 1

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

77. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se za výkon č. 06327 vkládá výkon č. 06328, který zní:

„06328 OŠETŘENÍ STOMIÍ TYPU PEG, NEFROSTOMIE, EPICYSTOSTOMIE A TRACHEOSTOMIE

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 25

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

78. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče výkon č. 06329 zní:

„06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ DO 10 CM2

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 54

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

79. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se za výkon č. 06329 vkládá výkon č. 06330, který zní:

„06330 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ NAD 10 CM2

Přičti k výkonu domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče všeobecnou sestrou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 78

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

80. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče výkon č. 06331 zní:

„06331 CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE A OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRU

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 51

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

81. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se za výkon č. 06331 vkládá výkon č. 06332, který zní:

„06332 KLYZMA, VÝPLACH

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 47

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

82. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče výkon č. 06333 zní:

„06333 APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE S. C, I. M., I. V., EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče. Materiál výkonu se nepřipočítává u pacientů, kterým byl materiál vydán diabetologem. Proto se aplikace inzulínu vykazuje pouze časovým výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 5

ZUM: Ne

ZULP: Ano“.

83. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče se za výkon č. 06333 vkládá výkon č. 06334, který zní:

„06334 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE P.O., GTT, PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče. Léčebná terapie per os se vykáže jen v případě, kdy si pacient prokazatelně není podle ordinace lékaře schopen léčivý přípravek ani sám vložit do úst nebo jej spolehlivě spolknout, a to jak co do dodržení času aplikace nebo dávky, tak i co do dodržení aplikace všech druhů ordinovaných léčiv, takže mu musí odborně způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložit přímo do úst a následně zkontrolovat dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 1

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

84. V příloze v Kapitole 925 - domácí péče výkon č. 06335 zní:

„06335 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 30/1 měsíc

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 0

Body: 5

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

85. V příloze v Kapitole 927 - ortoptista se za výkon č. 06511 vkládá výkon č. 06512, který zní:

„06512 VYŠETŘENÍ K VČASNÉMU ZÁCHYTU VÝZNAMNÝCH OČNÍCH PORUCH U DĚTÍ V NONVERBÁLNÍM OBDOBÍ VE VĚKU OD 6 MĚSÍCŮ DO 36 MĚSÍCŮ

Orientační vyšetření motility a konvergentního souhybu. Postavení očí v krycím testu a alternujícím krycím testu do blízka (do dálky u dětí ve věku 0,5 - 3 roky). Vše pomocí hračky nebo světla. Vyšetření zrakových funkcí pomocí speciálních testů využívající metodu preferenčního vidění umožňující sledovat reakci dítěte na nabízený podnět. Dítě preferuje pruhy či jiný vzor na šedém pozadí. Pruhy jsou dítěti ukazovány postupně v užších cyklech. Pokud dítě pruhy odliší od pozadí, má tendenci je lokalizovat a fixovat pohledem. Reakce dítěte je zaznamenávána a vyhodnocena podle stupnice příslušného testu. Vyšetření se provádí nejdříve binokulárně a potom monokulárně. Nakonec se provádí orientační měření refrakce přenosným autorefraktometrem, visions screenerem nebo Plusoptixem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu: 45

Body: 399

NositelINDXČas
S3345

ZUM: Ne

ZULP: Ne“.

86. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony v popisu výkonu č. 09555 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon nejsou oprávněni vykazovat nositelé výkonů odbornosti 002 (praktické lékařství pro děti a dorost), která disponuje specifickým výkonem klinického vyšetření již zohledňujícím zvýšenou časovou náročnost ošetření dítěte do 6 let.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.