Vyhláška č. 554/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Čiastka 228/2020
Platnosť od 23.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

554

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Provozní aktiva

Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o

1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2. goodwill,

3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

6. opravné položky k majetku,

7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8. dlouhodobý finanční majetek,

9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, vyřazený majetek, odpisy, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), majetek nabytý přeměnou společnosti, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti a zůstatkových hodnot aktiv.“.

3. V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen „finanční leasing“). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. prosince 2020.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva, aktivovaný majetek a majetek nabytý přeměnou společnosti,

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, vyřazený majetek, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a“.

5. V § 9 odst. 1 až 4 se slova „ekonomicky oprávněné náklady3)“ nahrazují slovem „náklady“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

6. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 15 vykazuje hodnotu ztrát v jednotlivých distribučních oblastech pro účely vyhodnocování odchylek.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

8. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

9. V § 14 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

10. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova „a spotřebě“ nahrazují slovy „, rezervovaném příkonu, naměřeném maximu a odebraném množství“.

11. V § 15 odst. 1 písm. b) se slovo „spotřebě“ nahrazuje slovy „odebraném množství“ a slova „včetně tržeb držitele licence“ se zrušují.

12. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 13 vykazuje údaje o rezervaci kapacity a odebraném množství elektřiny zákazníků.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

13. V § 16 odst. 1 a § 17 odst. 2 se slovo „uvádí“ nahrazuje slovem „vykazuje“.

14. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti plynárenství, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 5 písm. B k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

15. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

1. Držitel licence na distribuci elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následujících tabulkách

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

A. Provozovatel regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění na napěťové hladiny
30. června v členění na technologie
xls, xlsx
12-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění na napěťové hladiny
30. června v členění na technologie
xls, xlsx
12-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
12-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubna 15. září aktualizacexls, xlsx
12-B2a)Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV30. dubnaxls, xlsx
12-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B2c)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B4Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence30. dubna skutečná cena elektřiny na krytí ztrát 15. záříxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

B. Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5)

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsx
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-B1a)Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy30. dubnaxls, xlsx
12-B5Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy30. dubnaxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

C. Provozovatel lokální distribuční soustavy používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboruPoznámka
12-T1a)OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie na napěťové hladině VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „ Tržby (l-o)“ a „Průměrná cena RE AS (p) “
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „ Tržby (l - o) “ a „Průměrná cena RE AS (p) “
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

2. Držitel licence na přenos elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 13 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
13-AVýkaz aktiv a změn aktiv15. červnaxls, xlsx
13-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí15. červnaxls, xlsx
13-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
13-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
13-1 a)Výkaz investičních výdajů15. červnaxls, xlsx
13-1 b)Výkaz nedokončených investic15. červnaxls, xlsx
13-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubna 15. září aktualizacexls, xlsx
13-B2a)Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV30. dubnaxls, xlsx
13-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy30. dubnaxls, xlsx
13-B3Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence a skutečných nákupu elektřiny15. záříxls, xlsx
13-D3Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami30. dubna 15. září plánované hodnotyxls, xlsx
13-T1a)Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
13-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

Držitel licence na činnost číslo 13 přiloží k regulačním výkazům analytický rozpis nákladových a výnosových účtů podle jednotlivých činností.

3. Držitel licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím

Držitel licence na činnost číslo 14, který je povinně vykupujícím, zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
14-AVýkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
14-NVýkaz nákladů souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-FAVýkaz peněžních toků souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-D1a)Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje30. dubnaxls, xlsx
14-D1b)Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory30. dubnaxls, xlsx
14-D1a), b) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
14-D2a)Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
14-D2b)Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx

4. Držitel licence na činnosti operátora trhu

Držitel licence na činnost číslo 15 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
15-AVýkaz aktiv a změn a] čtiv30. dubnaxls, xlsx
15-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
15-Na)Výkaz nákladů - činnost zúčtování a organizace trhu30. dubnaxls, xlsx
15-Nb)Výkaz nákladů - činnost POZE, vydávání záruk původu a REMIT30. dubnaxls, xlsx
15-DVýkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů30. dubnaxls, xlsx
15-D1a)Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje30. dubnaxls, xlsx
15-D1b)Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory30. dubnaxls, xlsx
15-D1a) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
15-D1b) podkladyVýkaz podpory druhotných energetických zdrojů30. dubnaxls, xlsx
15-D1c) podkladyVýkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla30. dubnaxls, xlsx
15-D-PZVýkaz podporovaných zdrojů elektřiny30. dubnaxls, xlsx
15-D-PVVýkaz podpory obnovitelných zdrojů - povinně vykupující30. dubnaxls, xlsx
15-B-ZVýkaz ztrát v distribučních oblastech30. dubnaxls, xlsx

5. Držitel licence na distribuci plynu

Držitel licence na činnost číslo 22 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následujících tabulkách

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

A. Provozovatel regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
22-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
22-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
22-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
22-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
22-1 a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-1 b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
22-BsVýkaz distribuce zemního plynu - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-BpVýkaz distribuce zemního plynu - plán31. červencexls, xlsx
22-BRVýkaz bilančního rozdílu31. červencexls, xlsx
22-DKVýkaz soudobých kapacit30. dubnaxls, xlsx
22-T1Výkaz tarifní statistiky - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-T1dVýkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu30. dubnaxls, xlsx
22-T2Výkaz tarifní statistiky - plán31. červencexls, xlsx
22-T3Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb30. dubnaxls, xlsx
22-T4Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny30. dubnaxls, xlsx
22-T5Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody30. dubnaxls, xlsx
22-TLsVýkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TLpVýkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán31. červencexls, xlsx
22-TjcVýkaz odběrných míst s jednosložkovou cenou - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TmaxVýkaz odběrných míst s cenou ve výši historicky dosaženého maxima - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-T2aVýkaz odběrných míst kategorie velkoodběratel a střední odběratel - plán31. červencexls, xlsx
22-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

Provozovatel regionální distribuční soustavy předloží Energetickému regulačnímu úřadu k 15. srpnu plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného nebo pachtovného za užívání plynárenských zařízení v roce „i-1“ stanovenou podle aktuálně platných smluv o nájmu nebo pachtu plynárenských zařízení.

B. Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5)

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
22-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
22-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
22-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
22-1 a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-BsVýkaz distribuce zemního plynu - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-BpVýkaz distribuce zemního plynu - plán15. srpnaxls, xlsx
22-T1Výkaz tarifní statistiky - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TldVýkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu30. dubnaxls, xlsx
22-T2Výkaz tarifní statistiky - plán15. srpnaxls, xlsx
22-T LDS vstVýkaz vstupů do lokální distribuční soustavy - plán15. srpnaxls, xlsx
22-T LDS pVýkaz distribuce do odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh - plán15. srpnaxls, xlsx
22-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

C. Provozovatel lokální distribuční soustavy používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
22-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

6. Držitel licence na přepravu plynu

Držitel licence na činnost číslo 23 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
23-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsx
23-A TRVýkaz tranzitního majetku30. dubnaxls, xlsx
23-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
23-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
23-HV HBVýkaz tržeb na hraničních bodech30. dubnaxls, xlsx
23-HV PZPVýkaz tržeb na bodech zásobníků plynu30. dubnaxls, xlsx
23-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
23-N AK a), b)Výkaz alokací nákladů - alokace tranzitních nákladů a střediska individuální alokace30. dubnaxls, xlsx
23-1 a)Výkaz investičních výdajů30. dubnaxls, xlsx
23-1 b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
23-D1a)-d)Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci dlouhodobé, roční, čtvrtletní a měsíční kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D1e)-j)Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D2 a)Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci měsíční kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D2 b) - e)Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity a kapacity v režimu na následující den30. červnaxls, xlsx
23-D3Výkaz denních hodnot přepravené energie a energie spotřebované na pohon kompresních a předávacích stanic30. dubnaxls, xlsx
23-D4Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity a skutečně dosaženého maxima na výstupních bodech do DSO a bodech přímo připojených zákazníků31. červencexls, xlsx
23-D5Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům30. červnaxls, xlsx
23-D6Výkaz denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu - plán31. červencexls, xlsx
23-D7Výkaz plánovaných hodnot pro stanovení ceny za přepravený plyn5. záříxls, xlsx
23-D8 a), b)Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru - cena za přepravní kapacitu a cena za přepravený plyn30. červnaxls, xlsx
23-D9Výkaz hodnot pro stanovení mimořádné korekce ceny za přepravený plynza uplynulý měsíc ke konci následujícího měsícexls, xlsx
23-D10Výkaz údajů souvisejících s emisními povolenkami30. dubnaxls, xlsx
23-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

7. Držitel licence na uskladňování plynu

Držitel licence na činnost číslo 25 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
25-AVýkaz aktiv30. dubnaxls, xlsx
25-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
25-D1Výkaz objemů uskladněného plynu a zasmluvněné skladovací kapacity30. dubnaxls, xlsx
25-D2Výkaz uskutečněných aukcí30. dubnaxls, xlsx

8. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie

Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě. s výjimkou výkazu 31, 32-CP, který držitel licence zasílá pouze v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
31,32-APVýkaz aktiv a pasiv30. dubnafo
31,32-CLVýkaz cenové lokality30. dubnafo
31, 32-CPVýkaz cen a technických parametrů31. lednafo
32-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnafo

“.

16. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 12 - distribuce elektřiny

1.Výkaz 12-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 12-IA:Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,
3.Výkaz 12-HV-V:Výkaz hospodářského výsledku - výnosy,
4.Výkaz 12-HV-N:Výkaz hospodářského výsledku - náklady,
5.Výkaz 12-N:Výkaz nákladů,
6.Výkaz 12-I a):Výkaz investičních výdajů,
7.Výkaz 12-I b):Výkaz nedokončených investic,
8.Výkaz 12-B1:Výkaz roční bilance elektřiny,
9.Výkaz 12-B1a):Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy,
10.Výkaz 12-B2a):Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV,
11.Výkaz 12-B2b):Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami,
12.Výkaz 12-B2c):Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami,
13.Výkaz 12-B4:Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence,
14.Výkaz 12-B5:Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy,
15.Výkaz 12-T1a):Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z napěťové hladiny VVN a VN,
16.Výkaz 12-T1a) OPM:Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie na napěťové hladině WN a VN,
17.Výkaz 12-T1b):Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů,
18.Výkaz 12-T1c):Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva,
19.Výkaz 12-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 12-HV -V: Výkaz hospodářského výsledku -výnosy

Výkaz 12-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 12-N: Výkaz nákladů

Výkaz 12-1 a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 12-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny

Výkaz 12-B1 a): Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy

Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence

Výkaz 12-B5: Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a) OPM: Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie na napěťové hladině VVN a VN

Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Výkaz 12-L: Výkaz změn energetických zařízení “.

17. V příloze č. 3 v seznamu výkazů body 10 až 13 znějí:

10. Výkaz 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence a skutečných nákupů elektřiny,

11. Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami,

12. Výkaz 13-T1 a): Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,

13. Výkaz 13-L: Výkaz změn energetických zařízení. “.

18. V příloze č. 3 v seznamu výkazů se bod 14 zrušuje.

19. V příloze č. 3 výkaz 13-A zní:

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv “.

20. V příloze č. 3 výkazy 13-HV a 13-N znějí:

Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 13-N: Výkaz nákladů “.

21. V příloze č. 3 výkazy 13-I b) a 13-B1 znějí:

Výkaz 13-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny “.

22. V příloze č. 3 výkaz 13-B3 zní:

Výkaz 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát všitích držitele licence a skutečných nákupů elektřiny “.

23. V příloze č. 3 se výkaz 13-D1 zrušuje.

24. V příloze č. 3 výkaz 13-D3 zní:

13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami “.

25. V příloze č. 3 se výkaz 13-D3a) zrušuje.

26. V příloze č. 3 se za výkaz 13-D3 vkládá nový výkaz 13-T1a), který zní:

Výkaz 13-T1a): Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie“.

27. V příloze č. 4 v seznamu výkazů body 8 a 9 znějí:

8. Výkaz 14-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2,

9. Výkaz 14-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2. “.

28. V příloze č. 4 v seznamu výkazů se bod 10 zrušuje.

29. V příloze č. 4 výkazy 14-A a 14-HV znějí:

Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE

Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku “.

30. V příloze č. 4 výkaz 14-FA zní:

Výkaz 14-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE “.

31. V příloze č. 4 výkazy 14-D2a) a 14-D2b) znějí:

Výkaz 14-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2

Výkaz 14-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2 “.

32. V příloze č. 4 se výkaz 14-D2c) zrušuje.

33. V příloze č. 5 v seznamu výkazů se body 5 a 6 zrušují.

Dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 5 až 12.

34. V příloze č. 5 v seznamu výkazů se na konci bodu 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 13, který zní:

13. Výkaz 15-B-Z: Výkaz ztrát v distribučních oblastech.“.

35. V příloze č. 5 výkazy 15-A, 15-HV, 15-N a) a 15-N b) znějí:

Výkaz 15-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 15-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 15-N b): Výkaz nákladů - činnost POZE, vydávání záruk původu a REMIT “.

36. V příloze č. 5 se výkazy 15-N-PV a 15-FA zrušují.

37. V příloze č. 5 výkazy 15-D, 15-D1a) a 15-D1b) znějí:

Výkaz 15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů

Výkaz 15-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory “.

38. V příloze č. 5 výkaz 15-D-PZ zní:

Výkaz 15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny “.

39. V příloze č. 5 se doplňuje výkaz 15-B-Z, který zní:

Výkaz 15-B-Z: Výkaz ztrát v distribučních oblastech “.

40. V příloze č. 6 v seznamu výkazů se za bod 22 vkládají nové body 23 a 24, které znějí:

23. Výkaz 22-T LDS vst: Výkaz vstupů do lokální distribuční soustavy - plán,

24. Výkaz 22-T LDS p: Výkaz distribuce do odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh - plán. “.

Dosavadní bod 23 se označuje jako bod 25.

41. V příloze č. 6 výkaz 22-A zní:

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv “.

42. V příloze č. 6 výkazy 22-HV - V, 22-HV - N a 22-N znějí:

Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 22-N: Výkaz nákladů “.

43. V příloze č. 6 výkazy 22-I b), 22-Bs a 22-Bp znějí:

Výkaz 22-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost

Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán “.

44. V příloze č. 6 výkaz 22-T1d zní:

Výkaz 22-T1d: Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu “.

45. V příloze č. 6 se za výkaz 22-T2a vkládají nové výkazy 22-T LDS vst a 22-T LDS p, které znějí:

Výkaz 22-T LDS vst: Výkaz vstupů do lokální distribuční soustavy - plán

Výkaz: 22-T LDS p: Výkaz distribuce do odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh - plán “.

46. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 23 - přeprava plynu

1.Výkaz 23-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 23-A TR:Výkaz tranzitního majetku,
3.Výkaz 23-IA:Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,
4.Výkaz 23-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
5.Výkaz 23 -HV HB:Výkaz tržeb na hraničních bodech,
6.Výkaz23-HVPZP:Výkaz tržeb na bodech zásobníků plynu,
7.Výkaz 23-N:Výkaz nákladů,
8.Výkaz 23-N AK a, b):Výkaz alokací nákladů - alokace tranzitních nákladů a střediska individuální alokace,
9.Výkaz 23-1 a):Výkaz investičních výdajů,
10.Výkaz 23-1 b):Výkaz nedokončených investic,
11.Výkaz 23-D1 a)-d):Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci dlouhodobé, roční, čtvrtletní a měsíční kapacity,
12.Výkaz 23-D1 e)-j):Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity,
13.Výkaz 23-D2 a):Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci měsíční kapacity,
14.Výkaz 23-D2 b) - e):Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity a kapacity v režimu na následující den,
15.Výkaz 23-D3:Výkaz denních hodnot přepravené energie a energie spotřebované na pohon kompresních a předávacích stanic,
16.Výkaz 23-D4:Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity a skutečně dosaženého maxima na výstupních bodech do DSO a bodech přímo připojených zákazníků,
17.Výkaz 23-D5:Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům,
18.Výkaz 23-D6:Výkaz denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu - plán,
19.Výkaz 23-D7:Výkaz plánovaných hodnot pro stanovení ceny za přepravený plyn,
20.Výkaz 23-D8 a), b):Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru - cena za přepravní kapacitu a cena za přepravený plyn,
21.Výkaz 23-D9:Výkaz hodnot pro stanovení mimořádné korekce ceny za přepravený plyn,
22.Výkaz 23 -D10:Výkaz údajů souvisejících s emisními povolenkami,
23.Výkaz 23-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 23-A TR: Výkaz tranzitního majetku

Výkaz 23-1 A: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 23-HV HB: Výkaz tržeb na hraničních bodech

Výkaz 23-HV PZP: Výkaz tržeb na bodech zásobníků plynu

Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

Výkaz 23-N AK a): Výkaz alokací nákladů - alokace tranzitních nákladů

Výkaz 23-N AK b): Výkaz alokací nákladů - střediska Individuální alokace

Výkaz 23-1 a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 23-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 23-D1 a) - d): Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci dlouhodobé, roční, čtvrtletní a měsíční kapacity

Výkaz 23-D1 e) - j): Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity

Výkaz 23-D2 a): Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci měsíční kapacity

Výkaz 23-D2 b) - e): Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity a kapacity v režimu na následující den

Výkaz 23-D3: Výkaz denních hodnot přepravené energie a energie spotřebované na pohon kompresních a předávacích stanic

Výkaz 23-D4: Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity a skutečně dosaženého maxima na výstupních bodech do DSO a bodech přímo připojených zákazníků

Výkaz 23-D5: Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům

Výkaz 23-D6: Výkaz denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu - plán

Výkaz 23-D7: Výkaz plánovaných hodnot pro stanovení ceny za přepravený plyn

Výkaz 23-D8 a): Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru - cena za přepravní kapacitu

Výkaz 23-D8 b): Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru - cena za přepravený plyn

Výkaz 23-D9: Výkaz hodnot pro stanovení mimořádné korekce ceny za přepravený plyn

Výkaz 23-D10: Výkaz údajů souvisejících s emisními povolenkami

Výkaz 23-L: Výkaz změn energetických zařízení “.

47. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 25 - uskladňování plynu

1.Výkaz 25-A:Výkaz aktiv,
2.Výkaz 25-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 25-D1:Výkaz objemů uskladněného plynu a za smluvněné skladovací kapacity,
4.Výkaz 25-D2:Výkaz uskutečněných aukcí.

Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 25-D1: Výkaz objemů uskladněného plynu a zasmluvněné skladovací kapacity

Výkaz 25-D2: Výkaz uskutečněných aukcí “.

48. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32 - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

1.Výkaz 31, 32-AP:Výkaz aktiv a pasiv,
2.Výkaz 31, 32-CL:Výkaz cenové lokality,
3.Výkaz 31, 32-CP:Výkaz cen a technických parametrů,
4.Výkaz 32-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Stanovení množství tepelně energie ve výkazu cenově lokality

Množstvím tepelné energie se rozumí

1. celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdrojů i na výstupu z rozvodných tepelných zařízení, které je dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu, nebo

2. množství tepelné energie stanovené náhradním způsobem, není-li na výrobu tepelné energie udělována licence a osazeno měření tepelné energie.

2.1. Kotle na tuhá nebo kapalná paliva

U kotlů na tuhá nebo kapalná paliva se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle zjišťuje podle výpočtu:

m x v x η
Q =—————
100

, kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

m je spotřeba tuhého nebo kapalného paliva v t;

v je výhřevnost paliva v GJ/t;

η je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty:

Výkon kotle ve zdroji tepelné energieÚčinnost při použití paliva (%)
KoksČerné uhlíBriketyHnědé uhlí tříděnéHnědé uhlí netříděnéLehký topný olejTěžký topný olejPlynElektric. akumulačníElektric. přímotopný
do 0,5 MW696867666280-859698
0,5-3 MW-7069686383-869799
3,1-6 MW-75-726584-87--

2.2. Kotle na plyn

U kotlů na plyn se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle zjišťuje z energie plynu fakturovaného dodavatelem v MWh podle výpočtu:

q x k x η
Q =—————
27,778

, kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

q je spotřeba plynu v MWh (pozn. 1 GJ = 0,27778 MWh);

k je koeficient vyjadřující poměr mezi výhřevností v GJ/m3 a spalným teplem plynu v GJ/ m3 (podle údajů dodavatele plynu);

η je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v bodě 2.1.

2.3. Elektrokotle

Pro elektrokotle se určí množství tepelné energie z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu:

η
Q = ( qEk x———) x 3,6
100

, kde

Q je množství vyrobené tepelné energie v doplňkovém zdroji v GJ;

qEk je spotřeba elektřiny elektrokotle v MWh;

η je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v bodě 2.1.

2.4. Tepelná čerpadla

a) V případě, že je zdrojem tepelné energie pouze tepelné čerpadlo, skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje se zjišťuje z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu:

Q = (q x e) x 3,6 , kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

q je spotřeba elektřiny tepelného čerpadla v MWh;

e je průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, jako střední hodnotu za celoroční provoz tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty:

Typ tepelného čerpadlaTyp kompresoruVýstupní teplota topné vody
35 °C50 °C60 °C
Země/vodaPístové3,92,81,9
Rotační4,23,02,2
Voda/vodaPístové4,83,52,3
Rotační5,13,92,9
Vzduch/vodaPístové2,92,2-
Rotační3,52,4-
Vzduch/vzduchPístové3,03,03,0
Rotační3,53,53,5
Pozn.: Pro jiné výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla je možné použít lineární interpolaci uvedených hodnot.

b) V případě, že je zdrojem tepelné energie tepelné čerpadlo s doplňkovým zdrojem, určí se část množství tepelné energie, která je zajišťována doplňkovým zdrojem, ze spotřeby paliva podle bodu 2.1. pro kotle na tuhá nebo kapalná paliva, podle bodu 2.2. pro kotle na plyn a podle bodu 2.3. pro elektrokotle (se samostatným měřením elektřiny).

c) V případě bivalentního zdroje, kdy není samostatně měřena spotřeba elektřiny pro elektrokotel a samostatně pro tepelné čerpadlo, se skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje zjišťuje z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu:

qČK x eTč
Q =———————¿ 3,6
2 - b

, kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

qČK je spotřeba elektřiny tepelného čerpadla, včetně elektrokotle v MWh;

e je průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, jako střední hodnotu za celoroční provoz tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v písm. a);

b je podíl tepelného čerpadla na celkové dodávce tepelné energie bivalentního zdroje, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty:

Poměr výkonu elektrokotle a tepelného čerpadlaKombinovaný provoz vytápění (příprava teplé vody)Pouze pro vytápění
Vzduch/voda
B
Země/voda
B
Vzduch/voda
b
Země/voda
B
2,000,790,720,760,68
1,000,940,900,930,89
0,750,970,940,960,94
0,500,990,970,980,97
Pozn.: Poměrem výkonu elektrokotle a tepelného čerpadla se rozumí jmenovitý výkon elektrokotle dělený jmenovitým výkonem tepelného čerpadla při venkovní teplotě 0°C. Jmenovitý výkon elektrokotle je navržený projektantem či výrobcem tak, aby pokryl spolu s výkonem tepelného čerpadla tepelné ztráty pro výpočtovou teplotu venkovního vzduchu.

2.5. Solární kolektory

V případě, že je zdrojem tepelné energie solární kolektor, se skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje zjišťuje z plochy apertury (tj. průhledný kryt umožňující průchod záření) a měrné roční dodávky v kWh/m2 podle výpočtu:

Q = (qsk) x A x 0,0036 , kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

A je plocha apertury instalovaných kolektorů v m2;

qsk je měrná roční dodávka tepelné energie slunečního kolektoru vkWh/m2, kterou u nových zařízení udává projektant jako střední hodnotu za celoroční provoz solárního kolektoru, v ostatních případech se dosadí hodnoty v následující tabulce vycházející z těchto předpokladů:

- jižní orientace kolektorů (s odchylkou max.l5°),

- sklon kolektorů od vodorovné roviny 45° (s odchylkou max. 15°),

- použití kolektorů k ohřevu teplé vody případně vytápění či ohřevu bazénu, běžný denní provoz,

- objem akumulačního zásobníku v rozsahu 50-100 l/m2 kolektoru.

Typ kolektoruTyp absorpčního povrchuRok výrobyqsk
PlochýNeselektivnído 1990300
PlochýNeselektivnípo 1990380
PlochýSelektivnípo 1990430
VakuovanýSelektivnípo 1994530

2.6. Způsoby výpočtů pro zjištění množství tepelné energie se mění pouze při výměně zařízení nebo změně parametrů.

2.7. V případě jiných, zde neuvedených, technologií pro výrobu tepelné energie se množství tepelné energie (teplo nebo chlad) určuje na základě odborného technického výpočtu.

Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv

Výkaz 31, 32-CL: Výkaz cenové lokality

Výkaz 31, 32-CP: Výkaz cen a technických parametrů

Výkaz 32-L: Výkaz změn energetických zařízení “.

49. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Jednotné odpisové sazby pro účely regulace a minimální doba odpisování majetku

1. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 12 -distribuce elektřiny

Klasifikace produkceNázevRoční účetní odpisová sazba v %
123012Budovy pro obchod a služby2
125111Budovy pro průmysl2
125211Budovy skladů2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
214211Tunely2,5
221411Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní2,5
221412Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní2,5
221419Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.2,5
221421Vedení dálkové VVN podzemní2,5
221422Vedení dálkové VN podzemní2,5
221429Vedení dálkové elektrická podzemní j. n.2,5
221441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových2
222411Vedení místní VN venkovní, nadzemní2,5
222412Vedení místní NN venkovní, nadzemní2,5
222421Vedení místní VN podzemní2,5
222422Vedení místní NN podzemní2,5
222423Sítě kabelové osvětlovací samostatné2,5
222429Vedení místní elektrická podzemní2,5
222441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních2
222479Podzemní stavby pro energetiku2,5
242089Ostatní inženýrské stavby j. n.3,3
271141Transformátory VVN, VVN/VN4
271141Distribuční transformátory VN/NN3,3
271210Technologie distribučních trafostanic3,3
271232Technologie HDO12,5
265163Měření a elektroměry6,6

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

2. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 22 -distribuce plynu

Klasifikace produkceNázevRoční účetní odpisová sazba v %
265163Plynoměry a přepočítávače10
265165Stanice katoc ové ochrany12,5
265170Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
222112Sítě místní plynovodní2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
28112Turbíny5
281322Vzduchová čerpadla5
281325Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

3. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 23 -přeprava plynu

Klasifikace produkceNázevRoční účetní odpisová sazba v %
265163Plynoměry a přepočítávače10
265165Stanice katodové ochrany12,5
265170Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
28112Turbíny5
281322Vzduchová čerpadla5
281325Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do užívání ode dne 1. ledna 2021 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie

MajetekMinimální doba odpisování (roky)
Budova výrobní pro energetiku50
Teplovodní, horkovodní nebo parní kotel15
Olejový nebo plynový hořák12
Zásobníkový, protiproudy nebo deskový výměník12
Čerpadlo oběhové7
Čerpadlo tepelné15
Měřicí zařízení tepelné energie a teplé vody8
Parní nebo spalovací turbína15
Kogenerační jednotka se spalovacím motorem15
Vzduchový kompresor12
Solární systémy pro ohřev či předehřev teplé vody20
Úpravna vody20
Zásobníky, bojlery20
Akumulační nádrž30
Kolektory pro rozvod tepla50
Energetické stavby plechové s výjimkou výrobních budov pro energetiku20
Energetické stavby jiné s výjimkou výrobních budov pro energetiku30
Teplovodní, horkovodní nebo parní rozvod tepelné energie25
Kondenzátní rozvod tepelné energie10
Plynovodní přípojka40
Elektropřípojka podzemní30
Oplocení14

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 odpisuje pro účely regulace majetek uvedený do užívání do 31. prosince 2020 minimálně po dobu stanovenou v příloze č. 10 k vyhlášce č. 262/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a předkládá výkazy 23-N AK a) a b) poprvé za období roku 2021.

3. Držitel licence na činnost číslo 23 sestaví a předloží výkaz 23-N za rok 2020 podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.