525

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2020

o formulářových podáních pro daně z příjmů

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.

§ 2

Vzory formulářových podání

(1) Vzor

a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e) přiznání k dani z příjmů právnických osob je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f) hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i) přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j) oznámení o změně registračních údajů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k) žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML, s výjimkou formulářového podání podle § 2 písm. f), které lze elektronicky podat pouze ve formátu PDF.

§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopis formulářového podání pro daně z příjmů vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2) Struktura formulářového podání pro daně z příjmů zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 335/2021 Sb. Čl. II

1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období / za část zdaňovacího období

POKYNY k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2020 / za část zdaňovacího období

Příloha č. 1 - POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2020 (§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Příloha č. 2 - PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona

Příloha č. 3 - PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období / za část zdaňovacího období

Příloha č. 4 - PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i zákona za zdaňovací období / za část zdaňovacího období

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických, právnických osob za zdaňovací období / za část zdaňovacího období

POKYNY k vyplnění Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období / za část zdaňovacího období

PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ DANĚ vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období / za část zdaňovacího období

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

Samostatná příloha k položce 12 I oddílu - Přehled transakcí se spojenými osobami

Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu - Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), za zdaňovací období

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu

Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem

Samostatná příloha k řádku 319 II. oddílu

Příloha č. 3 II. oddílu

POKYNY k vyplnění Přílohy č. 3 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Samostatná příloha k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů podle § 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o splnění povinnosti srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů podle § 38e odst. 1 až 3 zákona o daních z příjmů, které je plátce daně povinen podat současně s platbou zajištěné daně

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI pro fyzické osoby

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI - Organizační složky obchodního závodu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI pro právnické osoby

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI pro plátcovy pokladny

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.