516

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2020

o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 48/2020 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,

b) stanovení údajů obsažených v souhrnné zprávě o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice,

c) stanovení aditivačních přísad a jejich dávkování,

d) způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích,

e) stanovení obsahu zpráv a souhrnných zpráv o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku2), ve znění platném ke dni 1. ledna 2020,

b) motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49

1. bez přídavku biopaliv,

2. s přídavkem bioethanolu a s přídavkem bioetherů obsahujících 5 nebo více atomů uhlíku v molekule, přičemž obsah ethanolu, etherů a dalších kyslíkatých látek nepřesahuje hodnoty uvedené v příslušné české technické normě,

3. uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem dalších kyslíkatých látek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu obsahu kyslíku uvedenou v příslušné české technické normě,

c) motorovou naftou

1. plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43,

2. plynové oleje s přídavkem maximálně 7 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,

d) biopalivem kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy,

e) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů,

f) bioplynem směs plynů vyrobená z biomasy uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, která je surovinou pro výrobu biometanu,

g) bioethanolem ethanol obecně nebo zvláštně denaturovaný, vyrobený z biomasy a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 20 00,

h) bioetherem ethyltercbutylether vyrobený z bioethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 10, nebo methyltercbutylether vyrobený z biomethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 90; podíl ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 47 procent z celkového objemu ethyltercbutyletheru a podíl methyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 36 procent z celkového objemu methyltercbutyletheru,

i) bionaftou methylestery mastných kyselin (dále jen „FAME“) nebo jiné monoalkylestery mastných kyselin, vyrobené z rostlinného oleje, živočišného tuku nebo jiné biomasy s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 3826 00 10 a 3826 00 90,

j) syntetickým palivem uhlovodíkové palivo používané v dopravě vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy nebo z jiných surovin pro výrobu alternativních paliv, jako je parafinická motorová nafta vyrobená syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu spalovacích vznětových motorů včetně parafinické motorové nafty vyrobené z uhlovodíků na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů nebo jiných olejů a tuků z biomasy uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43,

k) směsným palivem motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových FAME (dále jen „směsná motorová nafta“) uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3826 00 90 nebo 2710 20 11 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů, motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových hydrogenovaných rostlinných olejů uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11 a 3826 00 90 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů, směs minimálně 70 procent objemových bioethanolu s motorovým benzinem (dále jen „ethanol E85“) určená k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 3824 99 92 nebo 2207 20 00 a bioethanol s obsahem maximálně 5 procent hmotnostních komplexních zušlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (dále jen „ethanol E95“) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 3824 99 92 nebo 2207 20 00,

l) motorovou naftou B10 motorová nafta s obsahem FAME více než 7 procent objemových, avšak maximálně 10 procent objemových, určená k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,

m) motorovou naftou s vysokým obsahem FAME motorová nafta s obsahem FAME v rozmezí 14 až 20 procent objemových včetně (dále jen „B20“) nebo motorová nafta s obsahem FAME v rozmezí 24 až 30 procent objemových včetně (dále jen „B30“), určené k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,

n) zkapalněnými ropnými plyny (dále jen „LPG“) plyny, včetně plynů vyrobených z biomasy, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97 a 2711 19 00,

o) stlačeným zemním plynem (dále jen „CNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

p) zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,

q) biometanem upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

r) stlačeným biometanem (dále jen „bio-CNG“) stlačený upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry stlačeného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

s) zkapalněným biometanem (dále jen „bio-LNG“) zkapalněný upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 19 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zkapalněného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,

t) vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s protonvýměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,

u) plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných strojů, zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11, 2710 19 46, 2710 20 16 a 2710 19 47 včetně plynových olejů s přídavkem FAME maximálně do 7 procent objemových.

§ 3

Složení a jakost pohonných hmot

(1) Požadované složení a jakost jsou splněny, odpovídá-li

a) motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) FAME ČSN EN 14214,

d) směsná motorová nafta ČSN 65 6508,

e) motorová nafta B10 ČSN EN 16734,

f) motorová nafta s vysokým obsahem FAME ČSN EN 16709,

g) ethanol E85 ČSN EN 15293,

h) ethanol E95 ČSN 65 6513,

i) LPG ČSN EN 589,

j) CNG a bio-CNG ČSN 65 6517 a ČSN EN 16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

k) LNG a bio-LNG ČSN EN 16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

l) biometan ČSN 65 6514 a ČSN EN 16723-2,

m) parafinická motorová nafta ČSN EN 15940,

n) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 nebo vodík pro palivové články s protonvýměnnou membránou ČSN EN 17124,

(2) Požadovaná jakost bioethanolu pro přidávání do motorových benzinů je splněna, odpovídá-li ČSN EN 15376.

§ 4

Způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Sledování složení a jakosti pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na výrobních, výdejních, skladovacích nebo prodejních místech a při přepravě mezi těmito místy.

(2) Odběr vzorků a posouzení výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušným českým technickým normám3).

(3) Při každém odběru vzorku zaměstnanec České obchodní inspekce (dále jen „inspekce“) pověřený k plnění kontrolních úkolů (dále jen „inspektor“) sepíše potvrzení, které musí obsahovat

a) evidenční číslo potvrzení evidovaného inspekcí,

b) označení kontrolované osoby, a to,

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

c) datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,

d) označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,

e) druh pohonné hmoty s určením podle příslušných českých technických norem4),

f) číslo pečeti, označení vzorku a jeho množství a celkové množství vzorkované pohonné hmoty,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo služebního průkazu a podpis inspektora a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná odborně způsobilá osoba, i její jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis,

h) jména, příjmení a podpisy ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku.

(4) Potvrzení se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou nebo povinnou osobou, přizvanou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení potvrzení si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení potvrzení obdrží kontrolovaná osoba.

(5) Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7) Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich vyhodnocení jsou prováděny akreditovanou osobou5). Vyhodnocení analýz může být na žádost inspekce doplněno akreditovanou osobou o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých ukazatelů jakosti odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na životní prostředí.

§ 5

Ukazatele jakosti pohonných hmot

Při sledování složení a jakosti pohonných hmot se sledují:

a) u motorového benzinu ukazatele uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) u motorové nafty ukazatele uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) u CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG ukazatele uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) u ostatních pohonných hmot ukazatele uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a) údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b) jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,

c) údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.

§ 7

Aditivační přísady a jejich dávkování

(1) Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití olovnatého motorového benzinu se používá aditivum, jehož základem je draselná sůl, zejména draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 10 mg draslíku.

(2) K zabezpečení stability jakosti motorové nafty s přídavkem biopaliva pro pohon vznětových motorů lze použít pouze takové methylestery mastných kyselin, do nichž byla předem přidána aditiva, zajišťující jejich oxidační stabilitu.

§ 8

Způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích

Údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích v předchozím kalendářním roce předává provozovatel dobíjecí stanice prostřednictvím formuláře, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9

Zprávy a souhrnné zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Obsah zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc, kterou vypracovává inspekce, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Souhrnná zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok, kterou vypracovává inspekce, obsahuje podklady uvedené v přílohách č. 9 až 15 k této vyhlášce. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, FAME, směsnou motorovou naftu, motorovou naftu s vysokým obsahem FAME, parafinickou motorovou naftu, LPG, CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry.

§ 10

Doložka vzájemného uznávání

Pokud tato vyhláška stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropské unie, neuplatní se tyto požadavky na pohonné hmoty, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku anebo byly vyrobeny v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že je zaručena míra ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tato vyhláška.

§ 11

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

2. Vyhláška č. 278/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

3. Vyhláška č. 153/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.


§ 13

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. n), které nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2021.

(2) Ustanovení § 3 odst. 1 písm. o) pozbývá platnosti dnem 12. listopadu 2021.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU1) - ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Ukazatel jakosti2)JednotkaMezní hodnoty3)
MinimumMaximum
1. Oktanové číslo výzkumnou metodou-954)-
2. Oktanové číslo motorovou metodou-85-
3. Hustota při 15 °Ckg/m3720,0775,0
4. Tlak par, metoda DVPE5) - letní období6)kPa-60,0
5. Průběh destilace:
5.1. odpařené množství při 100 °C% (V/V)46,0-
5.2. odpařené množství při 150 °C%(V/V)75,0-
5.3. konec destilace/teplota konce destilace°C-210
6. Složení uhlovodíků:
6.1. olefiny%(V/V)-18,0
6.2. aromatické uhlovodíky%(V/V)-35,0
6.3. benzen%(V/V)-1,0
7. Obsah kyslíku% (m/m)-3,77)
8. Obsah kyslíkatých látek:
8.1. methanol%(V/V)-3,0
8.2. ethanol (mohou být potřebné stabilizátory)%(V/V)-10,07)
8.3. isopropanol%(V/V)-12,0
8.4. tercbutanol%(V/V)-15,0
8.5. isobutanol%(V/V)-15,0
8.6. ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule%(V/V)-22,0
8.7. jiné kyslíkaté látky8)% (V/V)-15,0
9. Obsah sírymg/kg-10,0
10. Obsah olovamg/l-5,0
11. Obsah manganumg/l-2,0
12. Oxidační stabilitamin360-

Vysvětlivky:

1) U motorového benzinu je doporučená doba použitelnosti tři měsíce od data jeho prodeje.

2) Metody zkoušení musí být metody uvedené v ČSN EN 228. Mohou se převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

3) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty“. Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2, byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.

4) Bezolovnatý benzin Normal je uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 81 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 91 stanoveným výzkumnou metodou.
Bezolovnatý benzin 98 je uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 88 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 98 stanoveným výzkumnou metodou.

5) DVPE se rozumí ekvivalent suchého tlaku par (Dry Vapour Pressure Equivalent). Hodnota této veličiny může být ovlivněna směšovacím efektem uvedeným v ČSN EN 228, avšak výsledná hodnota nesmí přesáhnout maximální hodnotu tlaku par pro stanovené období.

6) Letní období začíná 22. dubna a končí 30. září, zimní období začíná 16. listopadu a končí 21. března. Období od 22. března do 21. dubna a období od 1. října do 15. listopadu jsou přechodná období. Podrobnosti postupu obměny motorových benzinů na čerpacích stanicích v období od 22. dubna do 21. května stanovuje ČSN EN 228.

7) Bezolovnatý benzin s obsahem ethanolu maximálně do 5 procent objemových je uváděn na trh s maximálním obsahem kyslíku do 2,7 procent hmotnostních.

8) Jinými kyslíkatými látkami se rozumí jiné monoalkoholy a ethery s koncem destilace ne vyšším, než je stanoveno v ČSN EN 228.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY1),2) - ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Ukazatel jakosti3)JednotkaMezní hodnoty4)
MinimumMaximum
1. Cetanové číslo5)-51,0-
2. Cetanový index-46,0-
3. Hustota při 15 °Ckg/m3-845,0
4. Průběh destilace:
4.1. odpařené množství při 250 °C%(V/V)-65,0
4.2. odpařené množství při 350 °C%(V/V)85,0-
4.3. teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V)°C-360,0
5. Obsah póly cyklických aromatických uhlovodíků% (mim)-8,0
6. Obsah FAME%(V/V)-7,06)
7. Obsah sírymg/kg-10,0
8. Obsah vody% (m/m)-0,020
9. Filtrovatelnost -
- zimní období,°C--20
- přechodná období7)°C--10
10. Bod vzplanutí°Cnad 55-
11. Oxidační stabilitag/m3-25,0
12. Obsah manganumg/l-2,0

Vysvětlivky:

1) U motorové nafty je doporučená doba použitelnosti tři měsíce od data jejího prodeje.

2) Pro pohon dieselových agregátů, jako jsou zejména záložní zdroje nemocnic, záchranných a hasičských sborů, se doporučuje použití pouze fosilní motorové nafty (motorové nafty bez přídavku biopaliva), nejlépe arktické motorové nafty.

3) Metody zkoušení musí být metody uvedené v ČSN EN 590. Mohou se převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

4) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty“. Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2, byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.

5) U motorové nafty pro arktické klima na trhu musí cetanové číslo odpovídat ČSN EN 590. V členských státech s drsnými zimními podmínkami může být maximální bod destilace 65 procent objemových při 250 °C u motorové nafty a plynových olejů nahrazen maximálním bodem destilace 10 procent objemových při 180 °C.

6) Do motorové nafty s obsahem biopaliv v rozmezí od 5 do 7 procent objemových je vhodné k zajištění její stability přidávat příslušné přísady.

7) Letní období začíná 15. dubna a končí 30. září, zimní období začíná 16. listopadu a končí 28. (29.) února. Období od 1. března do 14. dubna a období od 1. října do 15. listopadu jsou přechodná období. Podrobnosti postupu obměny motorových naft na čerpacích stanicích v obdobích od 1. října do 15. října a od 16. listopadu do 30. listopadu stanovuje ČSN EN 590.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

UKAZATELE JAKOSTI CNG, BIO-CNG, LNG A BIO-LNG

Ukazatel jakostiJednotkaMezní hodnoty
MinimumMaximum
Obsah methanu% (n/n)85,0-
Obsah síry před odorizacímg/m310,01)
Obsah vodymg/kg20,0
Wobbeho číslo2)kWh/m312,715,2
Relativní hustota0,560,70

Vysvětlivky:

1) Celkový obsah síry po odorizaci může být maximálně 15 mg/m3. Při nárazové odorizaci CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG je doporučováno neprovádět odběr kontrolního vzorku plynu z důvodu možného krátkodobého účelového navýšení obsahu síry nad stanovenou maximální hodnotu.

2) Objem plynného paliva se vyjadřuje za standardních referenčních podmínek - tlaku 101,325 kPa, teplotě 288,15 K, a jedná se o reálný suchý plyn.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

MINIMÁLNÍ POČET ODEBRANÝCH VZORKŮ POHONNÝCH HMOT ZA ROK PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI

Motorové benzinyMotorová naftaFAME, směsná motorová nafta, motorová nafta BIO, motorová nafta s vysokým obsahem FAME a parafínická motorová naftaLPGCNG, bio-CNG, LNGabio-LNGEthanol E85
Počet odběrů v období od 1. 5. do 31. 10.50060050150205
Počet odběrů v období od 1. 11. do 30. 4.50060050150205

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

UKAZATELE JAKOSTI OSTATNÍCH POHONNÝCH HMOT

Pohonná hmotaSledované ukazatele
Ethanol E851. vzhled,
2. tlak par stanovený metodou DVPE,
3. obsah ethanolu,
4. obsah methanolu,
5. obsah vyšších alkoholů,
6. obsah vody,
7. obsah síry,
8. obsah anorganických chloridů,
9. kyselost,
10. oxidační stabilita,
11. hustota při 15 °C,
12. elektrická vodivost
Ethanol E951. vzhled,
2. obsah ethanolu a vyšších alifatických alkoholů,
3. obsah methanolu,
4. kyselost,
5. obsah vody,
6. obsah síry
FAME1. obsah FAME,
2. hustota při 15 °C,
3. cetanové číslo - každý pátý odebraný vzorek,
4. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,
5. číslo kyselosti,
6. korozivní působení na měď,
7. obsah síry,
8. obsah vody,
9. obsah sulfátového popela,
10. obsah volného a vázaného glycerolu,
11. obsah alkalických kovů (sodík a draslík),
12. bod vzplanutí,
13. oxidační stabilita
Směsná motorová nafta1. cetanové číslo,
2. cetanový index,
3. hustota při 15 °C,
4. průběh destilace
4.1 odpařené množství při 250 °C,
4.2 odpařené množství při 350 °C,
4.3 teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V),
5. obsah vody,
6. obsah FAME,
7. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,
8. bod vzplanutí,
9. oxidační stabilita,
10. obsah síry
Motorová nafta BIO1. cetanové číslo,
2. cetanový index
3. hustota při 15 °C,
4. průběh destilace
4.1 odpařené množství při 250 °C,
4.2 odpařené množství při 350 °C,
4.3 teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V),
5. obsah póly cyklických aromatických uhlovodíků,
6. obsah síry,
7. obsah vody,
8. obsah FAME,
9. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,
10. bod vzplanutí,
11. oxidační stabilita,
12. obsah manganu
Motorová nafta s vysokým obsahem FAME1. cetanové číslo,
2. hustota při 15 °C,
3. průběh destilace
3.1 odpařené množství při 250 °C,
3.2 odpařené množství při 350 °C,
3.3 teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V),
4. obsah póly cyklických aromatických uhlovodíků,
5. obsah síry,
6. obsah vody,
7. obsah FAME,
8. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,
9. bod vzplanutí,
10. oxidační stabilita,
11. obsah manganu
Parafinická motorová nafta1. cetanové číslo,
2. hustota při 15 °C,
3. průběh destilace
3.1 odpařené množství při 250 °C,
3.2 odpařené množství při 350 °C,
3.3 teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V)
4. obsah aromatických uhlovodíků,
5. obsah síry,
6. obsah vody,
7. obsah FAME,
8. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,
9. bod vzplanutí,
10. oxidační stabilita,
11. obsah manganu
LPG1. oktanové číslo motorovou metodou - výpočet ze složení stanoveného chromatografickým rozborem,
2. obsah síry,
3. obsah dienů,
4. koroživní působení na měď,
5. sirovodík,
6. zbytek po odpaření stanovený vysokoteplotní gravimetrickou metodou podle ČSN EN 15471,
7. obsah propanu
Biometan1. obsah oxidu uhličitého,
2. obsah dusíku,
3. obsah kyslíku,
4. obsah síry,
5. obsah vody,
6. Wobbeho číslo,
7. relativní hustota,
8. obsah dusíkatých nečistot
Vodík1. obsah vody,
2. obsah uhlovodíků,
3. obsah kyslíku,
4. obsah síry,
5. obsah formaldehydu,
6. obsah kyseliny mravenčí,
7. obsah amoniaku,
8. maximální velikost pevných částic,
9. maximální koncentrace pevných částic

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ POHONNÝCH HMOT PRODANÝCH NA JEDNOTLIVÝCH ČERPACÍCH STANICÍCH

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ POHONNÝCH HMOT PRODANÝCH NA JEDNOTLIVÝCH ČERPACÍCH STANICÍCH

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

FORMULÁŘ O MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY SPOTŘEBOVANÉ PRO DOBÍJENÍ VOZIDEL V DOBÍJECÍCH STANICÍCH

FORMULÁŘ O MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY SPOTŘEBOVANÉ PRO DOBÍJENÍ VOZIDEL V DOBÍJECÍCH STANICÍCH

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI POHONNÝCH HMOT

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI POHONNÝCH HMOT

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI FAME2)

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI FAME

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY2), MOTOROVÉ NAFTY S VYSOKÝM OBSAHEM FAME (B20 a B30) A PARAFINICKÉ MOTOROVÉ NAFTY

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY, MOTOROVÉ NAFTY S VYSOKÝM OBSAHEM FAME (B20 a B30) A PARAFINICKÉ MOTOROVÉ NAFTY

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI LPG

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI LPG

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI CNG, BIO-CNG, LNG A BIO-LNG

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI CNG, BIO-CNG, LNG A BIO-LNG

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI ETHANOLU E85

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI ETHANOLU E85

Poznámky pod čiarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS.
Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku měřicí metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice.
Rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
Směrnice Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

3) ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN 65 6501, ČSN EN 14274, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.

4) Například ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14214, ČSN 65 6508, ČSN EN 589, ČSN 65 6517.

5) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.