42

VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2020

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Vymezení zón ochrany přírody

(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen "zóna") Národního parku Šumava, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Charakteristika zón Národního parku Šumava je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění zón Národního parku Šumava, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 42/2020 Sb.

Charakteristika zón Národního parku Šumava podle přírodních podmínek a cílů ochrany

A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) přirozených lesních ekosystémů smrčin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin,

b) přirozených mokřadních ekosystémů pramenišť, slatinných a přechodových rašelinišť a vrchovišť,

c) přirozených skalních ekosystémů skalní vegetace sudetských karů,

d) přirozených vodních ekosystémů makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní, vegetace šídlatek a makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.

B. Přírodě blízkou zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů smrčin, rašelinných lesů, suťových lesů, lužních lesů a bučin,

b) člověkem částečně pozměněných mokřadních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a pramenišť,

c) člověkem částečně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům.

C. Zónu soustředěné péče o přírodu tvoří

1. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů bučin a smrčin,

b) člověkem významně pozměněných travinných ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků a nížinných až horských vřesovišť,

c) člověkem významně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou činností člověka a

2. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, lužních lesů a smrčin,

b) člověkem významně pozměněných slatinných a přechodových rašelinišť,

c) člověkem významně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem obnovy přírodě blízkých ekosystémů.

D. Zónu kulturní krajiny tvoří

a) zastavěné plochy a zastavitelná území obcí s výskytem urbanizovaných území a na ně navazujících antropogenních ploch se sporadickou vegetací mimo sídla, určených k jejich udržitelnému rozvoji,

b) plochy s výskytem člověkem pozměněných ekosystémů lesních kultur, intenzivně obhospodařovaných polí a luk, určených k trvalému využívání člověkem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 42/2020 Sb.

Grafické znázornění zón na území Národního parku Šumava

A. Klad mapových listů

Klad mapových listů

B. Legenda k mapovým listům

státní hranice státní hranice

hranice národního parku hranice národního parku

hranice listu mapového kladu - přehledka hranice listu mapového kladu - přehledka

hranice listu mapového kladu - jednotlivé mapové listy hranice listu mapového kladu - jednotlivé mapové listy

zóny národního parku

A - přírodní A - přírodní

B - přírodě blízká B - přírodě blízká

C - soustředěné péče o přírodu C - soustředěné péče o přírodu

D - kulturní krajiny D - kulturní krajiny

území podle § 18 odst. 3 zákona území podle § 18 odst. 3 zákona

C. Jednotlivé mapové listy

Mapový list č. 001

Mapový list č. 001

Mapový list č. 002

Mapový list č. 002

Mapový list č. 003

Mapový list č. 003

Mapový list č. 004

Mapový list č. 004

Mapový list č. 005

Mapový list č. 005

Mapový list č. 006

Mapový list č. 006

Mapový list č. 007

Mapový list č. 007

Mapový list č. 008

Mapový list č. 008

Mapový list č. 009

Mapový list č. 009

Mapový list č. 010

Mapový list č. 010

Mapový list č. 011

Mapový list č. 011

Mapový list č. 012

Mapový list č. 012

Mapový list č. 013

Mapový list č. 013

Mapový list č. 014

Mapový list č. 014

Mapový list č. 015

Mapový list č. 015

Mapový list č. 016

Mapový list č. 016

Mapový list č. 017

Mapový list č. 017

Mapový list č. 018

Mapový list č. 018

Mapový list č. 019

Mapový list č. 019

Mapový list č. 020

Mapový list č. 020

Mapový list č. 021

Mapový list č. 021

Mapový list č. 022

Mapový list č. 022

Mapový list č. 023

Mapový list č. 023

Mapový list č. 024

Mapový list č. 024

Mapový list č. 025

Mapový list č. 025

Mapový list č. 026

Mapový list č. 026

Mapový list č. 027

Mapový list č. 027

Mapový list č. 028

Mapový list č. 028

Mapový list č. 029

Mapový list č. 029

Mapový list č. 030

Mapový list č. 030

Mapový list č. 031

Mapový list č. 031

Mapový list č. 032

Mapový list č. 032

Mapový list č. 033

Mapový list č. 033

Mapový list č. 034

Mapový list č. 034

Mapový list č. 035

Mapový list č. 035

Mapový list č. 036

Mapový list č. 036

Mapový list č. 037

Mapový list č. 037

Mapový list č. 038

Mapový list č. 038

Mapový list č. 039

Mapový list č. 039

Mapový list č. 040

Mapový list č. 040

Mapový list č. 041

Mapový list č. 041

Mapový list č. 042

Mapový list č. 042

Mapový list č. 043

Mapový list č. 043

Mapový list č. 044

Mapový list č. 044

Mapový list č. 045

Mapový list č. 045

Mapový list č. 046

Mapový list č. 046

Mapový list č. 047

Mapový list č. 047

Mapový list č. 048

Mapový list č. 048

Mapový list č. 049

Mapový list č. 049

Mapový list č. 050

Mapový list č. 050

Mapový list č. 051

Mapový list č. 051

Mapový list č. 052

Mapový list č. 052

Mapový list č. 053

Mapový list č. 053

Mapový list č. 054

Mapový list č. 054

Mapový list č. 055

Mapový list č. 055

Mapový list č. 056

Mapový list č. 056

Mapový list č. 057

Mapový list č. 057

Mapový list č. 058

Mapový list č. 058

Mapový list č. 059

Mapový list č. 059

Mapový list č. 060

Mapový list č. 060

Mapový list č. 061

Mapový list č. 061

Mapový list č. 062

Mapový list č. 062

Mapový list č. 063

Mapový list č. 063

Mapový list č. 064

Mapový list č. 064

Mapový list č. 065

Mapový list č. 065

Mapový list č. 066

Mapový list č. 066

Mapový list č. 067

Mapový list č. 067

Mapový list č. 068

Mapový list č. 068

Mapový list č. 069

Mapový list č. 069

Mapový list č. 070

Mapový list č. 070

Mapový list č. 071

Mapový list č. 071

Mapový list č. 072

Mapový list č. 072

Mapový list č. 073

Mapový list č. 073

Mapový list č. 074

Mapový list č. 074

Mapový list č. 075

Mapový list č. 075

Mapový list č. 076

Mapový list č. 076

Mapový list č. 077

Mapový list č. 077

Mapový list č. 078

Mapový list č. 078

Mapový list č. 079

Mapový list č. 079

Mapový list č. 080

Mapový list č. 080

Mapový list č. 081

Mapový list č. 081

Mapový list č. 082

Mapový list č. 082

Mapový list č. 083

Mapový list č. 083

Mapový list č. 084

Mapový list č. 084

Mapový list č. 085

Mapový list č. 085

Mapový list č. 086

Mapový list č. 086

Mapový list č. 087

Mapový list č. 087

Mapový list č. 088

Mapový list č. 088

Mapový list č. 089

Mapový list č. 089

Mapový list č. 090

Mapový list č. 090

Mapový list č. 091

Mapový list č. 091

Mapový list č. 092

Mapový list č. 092

Mapový list č. 093

Mapový list č. 093

Mapový list č. 094

Mapový list č. 094

Mapový list č. 095

Mapový list č. 095

Mapový list č. 096

Mapový list č. 096

Mapový list č. 097

Mapový list č. 097

Mapový list č. 098

Mapový list č. 098

Mapový list č. 099

Mapový list č. 099

Mapový list č. 100

Mapový list č. 100

Mapový list č. 101

Mapový list č. 101

Mapový list č. 102

Mapový list č. 102

Mapový list č. 103

Mapový list č. 103

Mapový list č. 104

Mapový list č. 104

Mapový list č. 105

Mapový list č. 105

Mapový list č. 106

Mapový list č. 106

Mapový list č. 107

Mapový list č. 107

Mapový list č. 108

Mapový list č. 108

Mapový list č. 109

Mapový list č. 109

Mapový list č. 110

Mapový list č. 110

Mapový list č. 111

Mapový list č. 111

Mapový list č. 112

Mapový list č. 112

Mapový list č. 113

Mapový list č. 113

Mapový list č. 114

Mapový list č. 114

Mapový list č. 115

Mapový list č. 115

Mapový list č. 116

Mapový list č. 116

Mapový list č. 117

Mapový list č. 117

Mapový list č. 118

Mapový list č. 118

Mapový list č. 119

Mapový list č. 119

Mapový list č. 120

Mapový list č. 120

Mapový list č. 121

Mapový list č. 121

Mapový list č. 122

Mapový list č. 122

Mapový list č. 123

Mapový list č. 123

Mapový list č. 124

Mapový list č. 124

Mapový list č. 125

Mapový list č. 125

Mapový list č. 126

Mapový list č. 126

Mapový list č. 127

Mapový list č. 127

Mapový list č. 128

Mapový list č. 128

Mapový list č. 129

Mapový list č. 129

Mapový list č. 130

Mapový list č. 130

Mapový list č. 131

Mapový list č. 131

Mapový list č. 132

Mapový list č. 132

Mapový list č. 133

Mapový list č. 133

Mapový list č. 134

Mapový list č. 134

Mapový list č. 135

Mapový list č. 135

Mapový list č. 136

Mapový list č. 136

Mapový list č. 137

Mapový list č. 137

Mapový list č. 138

Mapový list č. 138

Mapový list č. 139

Mapový list č. 139

Mapový list č. 140

Mapový list č. 140

Mapový list č. 141

Mapový list č. 141

Mapový list č. 142

Mapový list č. 142

Mapový list č. 143

Mapový list č. 143

Mapový list č. 144

Mapový list č. 144

Mapový list č. 145

Mapový list č. 145

Mapový list č. 146

Mapový list č. 146

Mapový list č. 147

Mapový list č. 147

Mapový list č. 148

Mapový list č. 148

Mapový list č. 149

Mapový list č. 149

Mapový list č. 150

Mapový list č. 150

Mapový list č. 151

Mapový list č. 151

Mapový list č. 152

Mapový list č. 152

Mapový list č. 153

Mapový list č. 153

Mapový list č. 154

Mapový list č. 154

Mapový list č. 155

Mapový list č. 155

Mapový list č. 156

Mapový list č. 156

Mapový list č. 157

Mapový list č. 157

Mapový list č. 158

Mapový list č. 158

Mapový list č. 159

Mapový list č. 159

Mapový list č. 160

Mapový list č. 160

Mapový list č. 161

Mapový list č. 161

Mapový list č. 162

Mapový list č. 162

Mapový list č. 163

Mapový list č. 163

Mapový list č. 164

Mapový list č. 164

Mapový list č. 165

Mapový list č. 165

Mapový list č. 166

Mapový list č. 166

Mapový list č. 167

Mapový list č. 167

Mapový list č. 168

Mapový list č. 168

Mapový list č. 169

Mapový list č. 169

Mapový list č. 170

Mapový list č. 170

Mapový list č. 171

Mapový list č. 171

Mapový list č. 172

Mapový list č. 172

Mapový list č. 173

Mapový list č. 173

Mapový list č. 174

Mapový list č. 174

Mapový list č. 175

Mapový list č. 175

Mapový list č. 176

Mapový list č. 176

Mapový list č. 177

Mapový list č. 177

Mapový list č. 178

Mapový list č. 178

Mapový list č. 179

Mapový list č. 179

Mapový list č. 180

Mapový list č. 180

Mapový list č. 181

Mapový list č. 181

Mapový list č. 182

Mapový list č. 182

Mapový list č. 183

Mapový list č. 183

Mapový list č. 184

Mapový list č. 184

Mapový list č. 185

Mapový list č. 185

Mapový list č. 186

Mapový list č. 186

Mapový list č. 187

Mapový list č. 187

Mapový list č. 188

Mapový list č. 188

Mapový list č. 189

Mapový list č. 189

Mapový list č. 190

Mapový list č. 190

Mapový list č. 191

Mapový list č. 191

Mapový list č. 192

Mapový list č. 192

Mapový list č. 193

Mapový list č. 193

Mapový list č. 194

Mapový list č. 194

Mapový list č. 195

Mapový list č. 195

Mapový list č. 196

Mapový list č. 196

Mapový list č. 197

Mapový list č. 197

Mapový list č. 198

Mapový list č. 198

Mapový list č. 199

Mapový list č. 199

Mapový list č. 200

Mapový list č. 200

Mapový list č. 201

Mapový list č. 201

Mapový list č. 202

Mapový list č. 202

Mapový list č. 203

Mapový list č. 203

Mapový list č. 204

Mapový list č. 204

Mapový list č. 205

Mapový list č. 205

Mapový list č. 206

Mapový list č. 206

Mapový list č. 207

Mapový list č. 207

Mapový list č. 208

Mapový list č. 208

Mapový list č. 209

Mapový list č. 209

Mapový list č. 210

Mapový list č. 210

Mapový list č. 211

Mapový list č. 211

Mapový list č. 212

Mapový list č. 212

Mapový list č. 213

Mapový list č. 213

Mapový list č. 214

Mapový list č. 214

Mapový list č. 215

Mapový list č. 215

Mapový list č. 216

Mapový list č. 216

Mapový list č. 217

Mapový list č. 217

Mapový list č. 218

Mapový list č. 218

Mapový list č. 219

Mapový list č. 219

Mapový list č. 220

Mapový list č. 220

Mapový list č. 221

Mapový list č. 221

Mapový list č. 222

Mapový list č. 222

Mapový list č. 223

Mapový list č. 223

Mapový list č. 224

Mapový list č. 224

Mapový list č. 225

Mapový list č. 225

Poznámky pod čiarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.