Vyhláška č. 370/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 150/2020
Platnosť od 17.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020

370

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 písm. b), § 3a odst. 8 a § 9b odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky č. 281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 106/2013 Sb., vyhlášky č. 307/2017 Sb. a vyhlášky č. 304/2020 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Náležitosti dokladu o nákladu

[K § 3 písm. b) zákona]

(1) V případě provozování silniční dopravy pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo,

b) státní poznávací značku vozidla, které přepravuje náklad,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, která je objednatelem přepravy,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, které je náklad určen,

e) druh a hmotnost nákladu,

f) místo a datum nakládky a

g) místo a předpokládané datum vykládky.

(2) V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu doklad o nákladu obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo a

b) druh a hmotnost nebo množství nákladu.“.

Poznámky pod čarou č. 2 a 2a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. § 1a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 4 zní:

㤠1a

Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 3 zákona

(K § 3a odst. 8 zákona)

(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním tachografem podle čl. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf“) využije režim mimo působnost (OUT)4), který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy.

(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým tachografem podle čl. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf“) na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT)4) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.

(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením se uvede

a) před zahájením přepravy

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla,

2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava, a

3. místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu,

b) po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu,

c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

4) Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. § 1b včetně nadpisu zní:

㤠1b

Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 5 zákona

(K § 3a odst. 8 zákona)

(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním tachografem využije režim mimo působnost (OUT)4), který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy.

(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým tachografem na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT)4) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.

(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením se uvede

a) před zahájením přepravy

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla,

2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava, a

3. místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu,

b) po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu,

c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.

(4) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením ve veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést namísto záznamu podle odstavce 3 zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve veřejné linkové osobní dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád, nebo vyznačí, že odchylky nenastaly. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku musí být ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.“.

4. V nadpisu § 2 se slova „, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)“ nahrazují slovy „podle § 9b zákona“.

5. V § 2 se za slovo „způsobem“ vkládají slova „a s náležitostmi“.

6. V § 2 se slova „stanoveným v § 1 této vyhlášky.“ nahrazují slovy „stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě1).“.

7. § 3 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.