Vyhláška č. 341/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 136/2020
Platnosť od 11.08.2020
Účinnosť od 01.01.2021

341

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2020,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 516 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb. a vyhlášky č. 338/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „1000 Kč“.

2. V § 11 odst. 2 se slova „činí odměna notáře jako soudního komisaře 2500 Kč“ nahrazují slovy „je základem odměny notáře jako soudního komisaře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela“.

3. V § 13 odst. 1 se částka „100000 Kč“ nahrazuje částkou „500000 Kč“, slova „z přebývající částky až do 500000 Kč základu ... 1,2 %“ se zrušují a částka „600 Kč“ se nahrazuje částkou „2000 Kč“.

4. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 14 odst. 2 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „1500 Kč“.

6. § 16 zní:

㤠16

Notář má v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.“.

7. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Není-li řízení zastaveno, náleží notáři vedle náhrady hotových výdajů podle odstavce 1 také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč.“.

8. V oddílu I položce A přílohy se věta třetí nahrazuje větou „Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady,

a) jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku ............ 4000 Kč,

b) jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby ............ 10000 Kč,

c) jde-li o notářský zápis o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o dohodě o změně manželského majetkového režimu ............ 5000 Kč,

d) jde-li o jiný notářský zápis o právním jednání ............ 3000 Kč.“.

9. V oddílu I položce B bodu 2 větě třetí přílohy se částka „3000 Kč“ nahrazuje částkou „4000 Kč“.

10. V oddílu II položce H bodu 2 přílohy se částka „30 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Na úkony notářské činnosti, o jejichž provedení žadatel požádal přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.