Vyhláška č. 329/2020 Sb.Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Čiastka 133/2020
Platnosť od 31.07.2020
Účinnosť od 01.08.2020

329

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2020

o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:


§ 1

Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy je stanoven v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.


Ministr:

Hamáček v. r.


Příloha k vyhlášce č. 329/2020 Sb.

Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy

Použité zkratky: „A“ = aplikačně definováno; „ICT“ = informační a komunikační technologie; „ISVS“ = informační systém veřejné správy; „N“ = nepovinné; „P“ = povinné; „PP“ = podmíněně povinné.

Závaznost
(„A“ = doplní aplikace; „N“ - možno vyplnit;
„P“ = nutno vyplnit;
„PP“ = nutno vyplnit, pokud nastane předmětná skutečnost)
Název položkyPopis položky
POPISNÉ ÚDAJE
PNÁZEV ISVSnázev ISVS, který používá správce ISVS
PURČENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉMuvedení, zda se jedná o určený ISVS podle zákona o informačních systémech veřejné správy (příznak: „ANO/NE“)
PDATUM VYTVOŘENÍ ISVSdatum způsobilosti ISVS poskytovat služby uživateli ISVS v produkčním provozu
PPDATUM LIKVIDACE ISVSdatum trvalého ukončení poskytování služeb ISVS
PKONTAKTadresa elektronické pošty a poštovní adresa, na kterých lze žádat informace o ISVS
PCHARAKTERISTIKA ISVSstručný popis ISVS, charakteristika účelu ISVS spolu s charakteristikou zpracovávaných dat a použitá architektura ISVS
NKOMENTÁŘDalší informace, které správce ISVS považuje za nutné uvést o ISVS. V případě, že došlo k trvalému ukončení poskytování služeb ISVS, se v této položce může uvést důvod trvalého ukončení poskytování služeb ISVS.
PPRÁVNÍ PŘEDPISPrávní předpis, který upravuje správu, popřípadě provozování a náležitosti ISVS, nebo agendu, pro jejíž výkon je ISVS vytvořen. Pro jeden ISVS může být uvedeno více právních předpisů.
ZávaznostNázev položkyPopis položky
PAGENDAseznam agend, pro jejichž výkon ISVS poskytuje služby
PTYP ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU ISVStyp etapy životního cyklu ISVS
[1. vytváření ISVS,
2. provoz, užívání a rozvoj ISVS,
3. zrušení ISVS (výběr z číselníku)]
ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU
NETAPAetapa životního cyklu ISVS
NFÁZEfáze etapy životního cyklu ISVS
[1. strategie,
2. plánování a příprava,
3. realizace,
4. produkční provoz,
5. vyhodnocení,
6. ukončení poskytování služby (výběr z číselníku)]
NPLÁN - ODplánované datum zahájení fáze
NPLÁN - DOplánované datum ukončení fáze
NSKUTEČNOST - ODskutečné datum zahájení fáze
NSKUTEČNOST - DOskutečné datum ukončení fáze
NPOZNÁMKAkomentář k průběhu fáze
SPRÁVCE ISVS
PSPRÁVCE ISVS - IDENTIFIKÁTORidentifikátor orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS
PSPRÁVCE ISVS - NÁZEVnázev orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS
PSPRÁVCE ISVS - ADRESAadresa sídla orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS
NSPRÁVCE ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTYadresa elektronické pošty orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS (například adresa elektronické pošty podatelny)
PSPRÁVCE ISVS - ID DATOVÉ SCHRÁNKYidentifikátor datové schránky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS
PSPRÁVCE ISVS - ROZLIŠENÍ DATOVÉ SCHRÁNKYuvedení, zda se jedná o datovou schránku orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, zřízenou z moci úřední nebo další datovou schránku orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS
PSPRÁVCE ISVS - VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKAnázev vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, odpovědné za správu ISVS
PSPRÁVCE ISVS - TELEFONNÍ ČÍSLOtelefonní číslo vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, odpovědné za správu ISVS
PSPRÁVCE ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTYadresa elektronické pošty vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, odpovědné za správu ISVS
PROVOZOVATEL ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - IDENTIFIKÁTORidentifikační číslo osoby provozovatele ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - NÁZEVnázev provozovatele ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - ADRESAadresa sídla provozovatele ISVS
NPROVOZOVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTYadresa elektronické pošty provozovatele ISVS (například adresa elektronické pošty podatelny)
PPROVOZOVATEL ISVS - ID DATOVÉ SCHRÁNKYidentifikátor datové schránky provozovatele ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - TYP DATOVÉ SCHRÁNKYtyp datové schránky provozovatele ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKAnázev vnitřní organizační jednotky provozovatele ISVS odpovědné za provoz ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - TELEFONNÍ ČÍSLOtelefonní číslo vnitřní organizační jednotky provozovatele ISVS odpovědné za provoz ISVS
PPROVOZOVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTYadresa elektronické pošty vnitřní organizační jednotky provozovatele ISVS odpovědné za provoz ISVS
DODAVATEL ISVS
PDODAVATEL ISVS - IDENTIFIKÁTORidentifikační číslo osoby dodavatele ISVS
PDODAVATEL ISVS - NÁZEVnázev dodavatele ISVS
PDODAVATEL ISVS - ADRESAadresa sídla dodavatele ISVS
NDODAVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTYadresa elektronické pošty dodavatele ISVS (například adresa elektronické pošty podatelny)
PDODAVATEL ISVS - ID DATOVÉ SCHRÁNKYidentifikátor datové schránky dodavatele ISVS
PDODAVATEL ISVS - TYP DATOVÉ SCHRÁNKYtyp datové schránky dodavatele ISVS
PDODAVATEL ISVS - VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKAnázev vnitřní organizační jednotky dodavatele ISVS zajišťující dodávku a podporu ISVS
PDODAVATEL ISVS - TELEFONNÍ ČÍSLOtelefonní číslo vnitřní organizační jednotky dodavatele ISVS zajišťující dodávku a podporu ISVS
PDODAVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTYadresa elektronické pošty vnitřní organizační jednotky dodavatele ISVS zajišťující dodávku a podporu ISVS
PTYPtyp dodavatele v rámci konkrétní dodávky
[1. dodavatel aplikačního programového vybavení,
2. dodavatel základního programového vybavení,
3. dodavatel aplikační služby,
4. dodavatel technického vybavení,
5. dodavatel systémové integrace,
6. dodavatel platformy,
7. dodavatel provozní podpory (výběr z číselníku)]
PHLAVNÍ DODAVATEL/ SUBDODAVATELpříznak, zda se jedná o hlavního dodavatele nebo subdodavatele
POBDOBÍ AKTIVNÍ ÚČASTI NA DODÁVCE - DATUM ODdatum zahájení dodávky
POBDOBÍ AKTIVNÍ ÚČASTI NA DODÁVCE - DATUM DOdatum ukončení dodávky
PKOMPONENTY ISVSseznam komponent, které jsou součásti dodávky, a to včetně služeb spojených s realizací dodávky
CERTIFIKACE
NTYP CERTIFIKACEtyp certifikace (například informační audit ISVS, hodnocení bezpečnosti, certifikace nebo akreditace, kterými je ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální opatření, která mají vztah k provozu ISVS)
NDATUM CERTIFIKACEdatum provedení certifikace ISVS
FINANČNÍ PARAMETRY ISVS
PROKkalendářní rok, ve kterém výdaje a náklady vznikly
PETAPAetapa životního cyklu ISVS v rámci které výdaje a náklady vznikly
PEXTERNÍ VÝDAJEvýše externích výdajů v daném kalendářním roce a etapě životního cyklu ISVS
[1. náklady nákupního procesu (předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele),
2. nákup programového vybavení a technického vybavení pro projekt,
3. analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz,
4. produkční provoz a podpora řešení programového vybavení a technického vybavení,
5. údržba a průběžné úpravy programového vybavení a technického vybavení,
6. projekty postupné inovace a zlepšování,
7. projekty upgrade,
8. zvýšené náklady užívání řešení,
9. konzervace a ukončení řešení,
10. náklady na předplatné ICT služby včetně všech odpovídajících přímých interních nákladů,
11. ostatní náklady, které nelze přiřadit k fázi životního cyklu ISVS (jednoznačně definovaná struktura)]
PINTERNÍ NÁKLADYvýše interních nákladů v daném kalendářním roce a etapě životního cyklu ISVS
[1. náklady nákupního procesu (předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele),
2. nákup programového vybavení a technického vybavení pro projekt,
3. analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz,
4. produkční provoz a podpora řešení programového vybavení a technického vybavení,
5. údržba a průběžné úpravy programového vybavení a technického vybavení,
6. projekty postupné inovace a zlepšování,
7. projekty upgrade,
8. zvýšené náklady užívání řešení,
9. konzervace a ukončení řešení,
10. náklady na předplatné ICT služby včetně všech odpovídajících přímých interních nákladů,
11. ostatní náklady, které nelze přiřadit k fázi životního cyklu ISVS (jednoznačně definovaná struktura)]
PKATEGORIE FINANČNÍHO PARAMETRUkategorie finančního parametru
[1. náklady nákupního procesu (předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele),
2. nákup programového vybavení a technického vybavení pro projekt,
3. analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz,
4. produkční provoz a podpora řešení programového vybavení a technického vybavení,
5. údržba a průběžné úpravy programového vybavení a technického vybavení,
6. projekty postupné inovace a zlepšování,
7. projekty upgrade,
8. zvýšené náklady užívání řešení,
9. konzervace a ukončení řešení,
10. náklady na předplatné ICT služby včetně všech odpovídajících přímých interních nákladů,
11. ostatní náklady, které nelze přiřadit k fázi životního cyklu ISVS (jednoznačně definovaná struktura)]
VYUŽITÍ ISVS
PÚROVEŇ SDÍLENÍ ISVSoznačení rozsahu sdílení ISVS
[1. centrálně sdílený,
2. sdílený v rámci územního celku nižšího než stát,
3. individuální (výběr z číselníku)]
PORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBY ISVSseznam konkrétních orgánů veřejné moci nebo kategorie orgánů veřejné moci vedené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, které mají možnost využívat služby ISVS
APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS
AIDENTIFIKÁTOR APLIKAČNÍHO PRVKUunikátní identifikační kód prvku aplikační architektury ISVS
PNÁZEV APLIKAČNÍHO PRVKUnázev aplikačního prvku ISVS
PPOPIS FUNKCIONALITY APLIKAČNÍHO PRVKUstručný popis funkcionality, kterou aplikační prvek ISVS zajišťuje
PTYP APLIKAČNÍHO PRVKUtyp aplikačního prvku ISVS podle informační koncepce České republiky
[1. ISVS,
2. aplikační komponenta,
3. aplikační funkce,
4. aplikační služba,
5. aplikační rozhraní,
6. aplikační oblast,
7. aplikační kategorie,
8. aplikační skupina (výběr z číselníku)]
NUMÍSTĚNÍ APLIKAČNÍHO PRVKUpopis místa, kde je aplikační prvek dostupný (koncový bod, na kterém je aplikační prvek dostupný)
NDOKUMENTACEadresa internetové stránky, na které je dostupná dokumentace k aplikačnímu prvku
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ISVS
PPRÁVNÍ TITUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮuvedení na základě jakých podmínek dochází ke zpracování osobních údajů
[1. nezpracovávají se osobní údaje,
2. na základě souhlasu subjektu údajů,
3. nezbytné pro splnění smlouvy,
4. nezbytné pro splnění právní povinnosti,
5. nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,
6. nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
7. nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (výběr z číselníku)]
PPROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮvýčet zpracovávaných osobních údajů
PPROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 9 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮvýčet zpracovávaných osobních údajů podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
PPPRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ JE PRÁVNÍM TITULEM PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮuvedení ustanovení právního předpisu, je-li právním titulem pro zpracování osobních údajů splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
PPPRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ JE PRÁVNÍM TITULEM PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 9 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮuvedení ustanovení právního předpisu, které umožňuje zpracování osobních údajů podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je-li právní titul pro zpracování těchto osobních údajů založen právním předpisem

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.