Nařízení vlády č. 326/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

Čiastka 132/2020
Platnosť od 29.07.2020
Najbližšie účinné znenie 01.08.2020

326

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků znečišťujících látek do integrovaného registru znečišťování

č.1číslo CASOhlašovaná znečišťující látkaPrahová hodnota pro úniky
do ovzduší
(kg/rok)
do vody
(kg/rok)
do půdy
(kg/rok)
92100-42-5Styren100_2_2
9350-00-0Formaldehyd50_2_2
94Bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE ahepta-BDE3_2Odvozená prahová hodnota4Odvozená prahová hodnota4
95Soli a estery pentachlorfenoluOdvozená prahová hodnota5Odvozená prahová hodnota5Odvozená prahová hodnota5
96Polychlorované naftaleny (PCN)Odvozená prahová hodnota6Odvozená prahová hodnota6Odvozená prahová hodnota6
9750-32-8Benzo(a)pyrenOdvozená prahová hodnota7Odvozená prahová hodnota7Odvozená prahová hodnota7
98124-38-9Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasyOdvozená prahová hodnota8_2_2

Vysvětlivky

1 Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu, které navazuje na seznam látek v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

2 Pomlčka (-) označuje, že pro příslušný parametr a danou složku nevzniká ohlašovací povinnost.

3 Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE.

4 Při překročení některé z prahových hodnot znečišťující látky bromované difenylethery (PBDE) jako celkového množství bromovaných difenyletherů penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE, které jsou stanoveny v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, se ohlašuje v příslušném úniku i celkové množství bromovaných difenyletherů hexa-BDE a hepta-BDE.

5 Při překročení některé z prahových hodnot znečišťující látky pentachlorfenol (PCP), které jsou stanoveny v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, se ohlašuje v příslušném úniku i celkové množství solí a esterů pentachlorfenolu.

6 Při překročení některé z prahových hodnot znečišťující látky naftalen, které jsou stanoveny v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, se ohlašuje v příslušném úniku i celkové množství polychlorovaných naftalenů.

7 Při překročení některé z prahových hodnot znečišťující látky polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které jsou stanoveny v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, se ohlašuje v příslušném úniku i celkové množství benzo(a)pyrenu.

8 Při překročení prahové hodnoty znečišťující látky oxid uhličitý (CO2), která je stanovena v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, se ohlašuje v příslušném úniku i celkové množství oxidu uhličitého (CO2) bez spalování biomasy.“.

2. V příloze č. 2 se řádky tabulky pro znečišťující látky č. 19, 22, 92 a 93 zrušují.

3. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují dva nové řádky, které znějí:

96.Polychlorované naftaleny (PCN)Odvozená prahová hodnota9
97.50-32-8Benzo(a)pyrenOdvozená prahová hodnota10

“.

4. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 1 se slova „ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES“ zrušují.

5. V příloze č. 2 se na konci vysvětlivek pod tabulkou doplňují vysvětlivky č. 9 a 10, které znějí:

9 Při překročení prahové hodnoty pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu pro znečišťující látku naftalen se ohlašuje i celkové množství polychlorovaných naftalenů.

10 Při překročení prahové hodnoty pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu pro znečišťující látku polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se ohlašuje i celkové množství benzo(a)pyrenu.“.

6. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Ohlašovací rok

Identifikační údaje provozovny

IČO1

Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele2

Název provozovny

Identifikační číslo provozovny3

PID (IPPC kód zařízení)4

Identifikátor systému obchodování s emisemi5

Ulice a číslo popisné

Obec

Poštovní směrovací číslo

Stát

Zeměpisné souřadnice provozovny6

Oblast povodí7

Jméno recipientu a říční km8

Kód NACE9 (čtyřmístný)

CZ-NACE provozovny10

Objem výroby11

Počet zařízení (nepovinné)

Počet provozních hodin za rok (nepovinné)

Počet zaměstnanců provozovny (nepovinné)

Pole pro textové informace o provozovně (nepovinné)12

Datum vypracování

Jméno a příjmení odpovědné osoby za ohlášení13

Telefon/email13

Adresa internetových stránek

Veřejné kontaktní údaje na provozovatele/provozovnu - telefon/email (nepovinné)14

Stav provozovny15

Důvod doplněného/opravného hlášení16

Činnosti provozovny17

Činnost 118

Činnost 2

Činnost N

Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu19Úniky do ovzduší
Znečišťující látka 120
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23

T: Celkem24 v kg/rok
A: Havarijní25 v kg/rok
Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu26Úniky do vody
Znečišťující látka 127
Znečišťující látka 2 Znečišťující látka N
M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23
T: Celkem24 v kg/rok
A: Havarijní25 v kg/rok
Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu28Úniky do půdy
Znečišťující látka 127
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto
T: Celkem24 v kg/rok
A: Havarijní25 v kg/rok
Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo provozovnu v množství překračujícím prahovou hodnotu26
Znečišťující látka 127
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23
T: Celkem24 v kg/rok
Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v množství překračujícím prahovou hodnotu29
Znečišťující látka 130
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto
T: Celkem24 v kg/rokVyužití (R)/Odstranění (D)IČO osoby provádějící využití/ odstranění
Přenosy nebezpečného odpadu mimo provozovnu překračující prahovou hodnotu32
V rámci ČR k využití (R)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto
V tunách/rokIČO osoby provádějící využití31
V rámci ČR: k odstranění (D)M : měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23
V tunách/rokIČO osoby provádějící odstranění31
Do jiných zemí k využití (R)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto
V tunách/rokIČO osoby provádějící využití31Adresa lokality využití, která přenos přijme33
Do jiných zemí k odstranění (D)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23
V tunách/rokIČO osoby provádějící odstranění31Adresa lokality odstranění, která přenos přijme33
Přenosy ostatního odpadu mimo provozovnu překračující prahovou hodnotu32
V rámci ČR k využití (R)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto
V tunách/rokIČO osoby provádějící využití31
V rámci ČR k odstranění (D)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23
V tunách/rokIČO osoby provádějící odstranění31
Do jiných zemí k využití (R)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto
V tunách/rokIČO osoby provádějící využití31Adresa lokality využití, která přenos přijme33
Do jiných zemí k odstranění (D)M21: měřeno; použitá analytická metoda22
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto23
V tunách/rokIČO osoby provádějící odstranění34Adresa lokality odstranění, která přenos přijme33

Vysvětlivky

1 Uvede se identifikační číslo provozovatele, bylo-li přiděleno; pokud má provozovatel IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

2 Uvede se v případě, že provozovatelem je osoba se sídlem mimo Českou republiku.

3 Jedná se o unikátní identifikační číslo provozovny, které je přidělováno každé provozovně. Nejedná se o identifikační číslo osoby (IČO).

4 Identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu složený z velkých písmen a čísel.

5 Pokud zařízení částečně nebo zcela spadá pod směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, uvede se identifikátor používaný pro podávání zpráv podle uvedené směrnice.

6 Zeměpisné souřadnice provozovny musí být vyjádřeny v souřadnicích zeměpisné délky a zeměpisné šířky (údaje o přibližném středu provozovny).

7 Označení oblasti povodí podle vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.

8 Uvádí se pouze při ohlašování úniků látek do vody, a to u každého úniku samostatně.

9 Označení kódu NACE se 4 číslicemi podle nařízení Komise 29/2002/ES ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství.

10 Klasifikace ekonomických činností provozovny zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.

11 Tento údaj se nezveřejňuje.

12 Pole může obsahovat další informace o provozovně, které si provozovatel přeje poskytnout veřejnosti (například informaci o změnách v rámci provozovny a jiné).

13 Jedná se o neveřejný údaj, který slouží výhradně pro komunikaci provozovatele a správce integrovaného registru ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (IRZ) s ohlašovatelem (např. z důvodu kontroly ohlašovaných údajů, jejich opravy atd.).

14 Jedná se o veřejný údaj, prostřednictvím kterého může veřejnost, média atd. kontaktovat ohlašovatele. Údaj bude zveřejňován v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb.

15 Provozovatel poskytne informaci o aktuálním stavu provozovny (v provozu/functional, zrušena/decommissioned, mimo provoz/disused, mimo režim E-PRTR/not regulated).

16 V případě podání tzv. doplněného/opravného hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) je nutné vyplnit důvody vedoucí k tomuto podání, jako jsou identifikace chyby a důvod, proč k chybě došlo, zpřesnění ohlášeného údaje, rovněž je možné přiložit podpůrné podklady atd. Informace slouží pouze pro potřeby Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Údaj nebude veřejně dostupný.

17 Uvádějí se činnosti a kódovací systém podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a kód IPPC, je-li k dispozici. V souladu s tímto kódovacím systémem a IPPC kódem, je-li k dispozici, musí být uveden seznam všech činností uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, které jsou v provozovně prováděny. V souladu s přílohou I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 sestává kód E-PRTR z čísla od 1 do 9 a písmena a) až g). Rovněž se uvedou všechny činnosti uvedené v příloze k zákonu č. 25/2008 Sb.

18 Uvádí se hlavní činnost podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 anebo hlavní činnost z přílohy k zákonu č. 25/2008 Sb., pokud předmětná provozovna neprovozuje žádnou činnost podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

19 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a příloze č. 1 k tomuto nařízení.

20 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 nebo podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu (C) nebo odhadu (E).

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být provozovnou označeny všechny použité metodiky.

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků).

24 Označení celkového množství úniku/přenosů příslušné znečišťující látky ze všech zdrojů činnosti (včetně havarijních úniků a úniků z rozptýlených zdrojů); množství musí být vyjádřena v kg/rok.

25 Označení množství (v kg/rok) znečišťující látky při havarijním úniku.

26 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1b nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

27 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

28 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci lc nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

29 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

30 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

31 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech.

32 Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

33 V případě, že se jedná o osobu se sídlem mimo Českou republiku, uvede se obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele a příslušná adresa sídla této osoby.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 se použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, která se použijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2021.

3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťování životního prostředí poprvé za rok 2021.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.