Nařízení vlády č. 297/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 114/2020
Platnosť od 30.06.2020
Účinnosť od 01.09.2020

297

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb., nařízení vlády č. 209/2016 Sb. a nařízení vlády č. 245/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „vojenské lesy“ nahrazují slovy „lesy na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu31), (dále jen „vojenské lesy“)“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích v národních parcích“.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích určených pro obranu státu,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

4. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a předmět finančního příspěvku byl splněn na ostatních pozemcích“.

5. V § 2 odst. 7 a 8 se text „IV,“ zrušuje.

6. V § 2 odst. 7 se za slova „úřadu ohlášení“ vkládá slovo „žadatele“ a slova „30. června“ se nahrazují slovy „konce kalendářního roku, pro který je ohlášení podáváno“.

7. V § 2 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Údaje obsažené v ohlášení žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.“.

8. V § 2 odst. 9 se za slovo „prostředí“ vkládají slova „ , Ministerstvu zemědělství“.

9. V § 2 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

(10) Finanční příspěvek se neposkytne, nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(11) Finanční příspěvek se neposkytne v případě, že předmět finančního příspěvku byl financován nebo schválen k financování z jiných veřejných zdrojů.“.

10. V § 3 odst. 2 a v § 35 odst. 2 se slova „nejsou-li ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „není-li žadatelem státní podnik“.

11. V § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 35 odst. 4 a v § 35b odst. 4 se slova „po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. června za období platnosti ohlášení“ nahrazují slovy „bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku“.

12. V § 3 odst. 5 se slova „příloze č. 2“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 až 4“.

13. V § 3 se odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.

14. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) Rozhodnutí Evropské komise č. C(2019) 8643 ze dne 27. listopadu 2019 k režimu podpory č. SA.54137 (2019/N).“.

15. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, nejde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

16. V § 4 odst. 2 na konci písmene f) a v § 35b odst. 3 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h) zřizování nových oplocenek, nebo

i) následná péče o výsadbu lesního porostu.“.

18. V § 4 odst. 4 se slova „příloze č. 3“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 3“.

19. V § 4 odst. 5 a v § 12 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

20. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.

21. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 13 odst. 2 písm. b) se slova „jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení“ nahrazují slovy „byly dosaženy parametry semenáčků“.

22. V poznámce pod čarou č. 12 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

23. V § 6 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) byly dosaženy parametry semenáčků stanovené jiným právním předpisem9),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

24. V poznámce pod čarou č. 13 se věta „Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“ nahrazuje větou „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“.

25. V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

b) v případě lesního porostu obnoveného výsadbou byla výsadba provedena v roce 2018 nebo v letech předcházejících.“.

26. V § 11 odst. 3 se za slovo „se“ vkládají slova „v lesích mimo pásma ohrožení lesních porostů imisemi A a B38)“ a na konci odstavce se doplňují věty „V lesích v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B38) se příspěvek poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Jednou za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy lze v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B38) finanční příspěvek poskytnout vyšší ze stanovených sazeb finančního příspěvku, pokud při výchově bylo zajištěno rozčlenění lesního porostu rozčleňovacími liniemi o šířce od 3 do 4 metrů a s rozestupem od 20 do 30 metrů.“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

38) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.“.

27. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisů znějí:

㤠11a

Zřizování nových oplocenek

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem oplocenky, která je předmětem žádosti, a ostatních oplocenek v rámci porostní skupiny se zvýrazněním těch, které byly financovány nebo schváleny k financování z jiných veřejných zdrojů.

(2) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) minimální výška oplocenky je 160 cm,

c) zřízením oplocenky byl v rámci obnovy lesa ochráněn lesní porost s alespoň třicetiprocentním plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin a

d) oplocenka byla v případě ochrany lesního porostu obnoveného výsadbou zřízena nejpozději v prvním kalendářním roce bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém byla výsadba provedena.

(3) Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dosažení parametrů obnovy podle § 5 odst. 2 písm. b) a c), § 6 odst. 2 písm. b) a d) nebo § 7 odst. 2 písm. c) po zřízení oplocenky.

§ 11b

Následná péče o výsadbu lesního porostu

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem výsadby lesního porostu.

(2) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže

a) v příslušném kalendářním roce nebyla překročena zákonná lhůta pro zajištění lesního porostu,

b) v průběhu příslušného kalendářního roku byla v potřebném rozsahu zajištěna ochrana výsadby alespoň proti buřeni a v případě neoplocené výsadby i proti okusu zvěří,

c) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a

d) výsadba lesního porostu byla provedena v roce 2019 nebo v letech následujících.

(3) Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dokončení ochrany výsadby lesního porostu v příslušném kalendářním roce.

(4) Finanční příspěvek se poskytuje každoročně počínaje rokem výsadby lesního porostu do doby zajištění lesního porostu, nejvýše však po dobu 5 let.

(5) V případě smíšené výsadby lesního porostu se do žádosti vykazuje redukovaná plocha jednotlivých dřevin.“.

28. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.

29. Poznámka pod čarou č. 18 zní:

18) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.“.

30. V § 14 odst. 1, § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „nebo příslušného krajského úřadu“ zrušují.

31. V § 14 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) byly dosaženy parametry semenáčků stanovené jiným právním předpisem9),“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

32. V části druhé se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.

33. V § 34 odst. 8 se číslo „V“ nahrazuje číslem „IV“.

34. V části druhé nadpisu hlavy VII se slovo „LESŮ“ zrušuje.

35. V § 35 odst. 1 se slovo „lesů“ zrušuje.

36. V § 35 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Údaje obsažené v žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.“.

37. V § 35b odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5, jde-li o

a) vojenské lesy,

b) lesy na území národních parků v zóně soustředěné péče o přírodu nebo v zóně kulturní krajiny a o lesy na území ochranných pásem národních parků, nebo

c) ostatní lesy, není-li žadatelem státní podnik.

(2) V lesích podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje pouze finanční příspěvek podle odstavce 3 písm. c).“.

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.

38. V § 35b odst. 3 písm. d) se za slovo „poškozených“ vkládá slovo „suchem,“.

39. V § 35b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví postřikem povrchu hráně dříví přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem a jejím následným překrytím netkanou textilií, nebo

f) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho ošetřením přípravkem etandinitril.“.

40. V § 35b odst. 4 se za slovo „žadatel“ vkládají slova „Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo“ a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „podle § 2 odst. 1“.

41. V § 35b odst. 5 se slova „příloze č. 12“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 až 4“, věta třetí se včetně poznámky pod čarou č. 33 zrušuje a slova „rostlin a“ se nahrazují slovy „rostlin nebo“.

42. V § 35b odst. 6 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

43. V § 35b odstavec 8 zní:

(8) Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa jsou uvedeny v části V přílohy č. 1 k tomuto nařízení. V případě kombinace několika způsobů asanace stejného jehličnatého dříví se použije sazba, která je pro žadatele výhodnější.“.

44. V § 36 odst. 2 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1“ a za slova „žadatel doručí“ se vkládají slova „příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1“.

45. V § 36 na konci odstavce 3 a v § 42 na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Údaje obsažené v žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.“.

46. V § 36 odst. 5 větě první se za text „písm. b)“ vkládají slova „a v § 41d“.

47. V § 36 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41d se stanoví ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však může činit 40000 Kč.“.

48. V § 36 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za předmět finančního příspěvku, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty, u které uplatňuje nárok na odpočet daně.“.

49. V § 37 odst. 2 písm. a) a v § 41c odst. 2 písm. a) se za slovo „vlastníkem“ vkládají slova „ , nájemcem nebo pachtýřem“.

50. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „ , vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m“ zrušují.

51. V § 37 odst. 3 písm. f) se slova „přítlačnou posuvnou stěnou a“ zrušují.

52. V § 37 odst. 3 písm. i) se slova „krajského úřadu“ nahrazují slovy „příslušného krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1“.

53. V § 38 odst. 1 písm. a) a v § 38 odst. 3 písm. a) se slova „jejich přirozeného výskytu“ nahrazují slovy „odpovídajících jejich přirozenému prostředí“.

54. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „jeho přirozeného výskytu“ nahrazují slovy „odpovídajících jeho přirozenému prostředí“.

55. V § 38 odst. 3 písm. g) se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1“.

56. V § 39 odstavec 3 zní:

(3) Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout, jestliže žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).“.

57. Za § 39 se vkládá nový § 40, který včetně nadpisu zní:

㤠40

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

(1) Předmětem finančního příspěvku je

a) pořízení a instalace nebo výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo

b) pořízení a rozmístění nebo výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce na zemědělské půdě.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo s rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce na jeho honebním pozemku spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

b) projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce do mapy v měřítku 1 : 25000 nebo 1 : 10000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce v minulých letech, byl-li na ně poskytnut finanční příspěvek, a nově instalovaných, na které je finanční příspěvek žádán, a

c) zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo o rozmístění loveckých stanovišť pro dravce.

(3) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže četnost

a) hnízdních podložek nebo budek pro dravce nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby, nebo

b) loveckých stanovišť pro dravce nepřevyšuje 5 kusů na 1 ha zemědělské půdy v honitbě a tyto jsou rozmístěny na zemědělské půdě.“.

58. V § 41 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „ulovené“ zrušuje.

59. V § 41 odst. 3 písm. a) se slova „z ulovené zvěře“ zrušují.

60. V § 41a odst. 3 se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „příspěvků“.

61. V § 41b odst. 2 se slova „3 hospodářské roky bezprostředně předcházející“ nahrazují slovy „5 hospodářských roků bezprostředně předcházejících“, slova „ze 3 předchozích hospodářských roků“ se nahrazují slovy „z 5 předchozích hospodářských roků“ a slova „3 předchozí hospodářské roky“ se nahrazují slovy „5 předchozích hospodářských roků“.

62. V § 41b se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , pokud byly v objednávce jejich laboratorního vyšetření uvedeny název a evidenční číslo honitby a označení plomb“.

63. V § 41c odst. 1 písmeno b) zní:

b) výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dřevinami se rozumí druhy dřevin v rámci rodů bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka.“.

64. Za § 41c se vkládá nový § 41d, který včetně nadpisu zní:

㤠41d

Finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř

(1) Předmětem finančního příspěvku je nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,

b) kopie účetních nebo daňových dokladů vztahujících se k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení a

c) fotodokumentace chladicího zařízení nebo stavby obsahující chladicí zařízení s jejich zobrazením ze tří stran a fotodokumentace výrobního štítku chladicího zařízení.

(3) Finanční příspěvek se v rámci jedné honitby poskytuje jedenkrát za 5 let.

(4) Finanční příspěvek je poskytován v režimu podpory de minimis21).“.

65. V § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 3 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1“.

66. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

I. Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické
jednotky
Identifikace
příspěvku
Sazba
příspěvku
1.Soustřeďování dříví lanovkou v leseKč/m3Da180
2.Soustřeďování dříví koněm v leseKč/m3Db180
3.Soustřeďování dříví vyvážením v leseKč/m3Dc130
4.Štěpkování nebo drcení klestuKč/haDd118000
5.Soustřeďování dříví železným koněm v leseKč/m3De130

II. Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace příspěvkuSazba příspěvku
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- dřeviny meliorační a zpevňující1)
- dřeviny základní cílové a přípravné1), 2)
Kč/ha
Kč/ha
B
B
a
a
1
2
25000
15000
2.Umělá obnova sadbou první
- dřeviny meliorační a zpevňující1)
- dřeviny základní cílové1), 3)
Kč/sazenici
Kč/sazenici
B
B
b
b
1
2
12
6
3.Umělá obnova sadbou opakovaná
- dřeviny meliorační a zpevňující1)
- dřeviny základní cílové1), 3)
Kč/sazenici
Kč/sazenici
B
B
c
c
1
4
9
6
4.Zajištění lesních porostů
- dřeviny meliorační a zpevňující1)
- dřeviny základní cílové a přípravné1), 2), 3)
Kč/ha
Kč/ha
B
B
d
d
1
2
34000
20000
5.Následná péče o výsadbu
- dřeviny meliorační a zpevňující1) a základní cílové1), 3)
Kč/haBd312000
6.Přeměny, rekonstrukceKč/haBe110000
7.Výchova lesních porostů
- bez zajištění rozčlenění lesního porostu
- se zajištěním rozčlenění lesního porostu4)
Kč/ha
Kč/ha
B
B
f
f
1
3
6000
10000
8.OplocenkyKč/kmBo150000

Vysvětlivky:

1) Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

2) Ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných se podporuje pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, topol osika, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá, a to pouze v případě síje a zajištění lesních porostů ze síje.

3) Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro soubory lesních typů 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a 4R).

4) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů se zajištěním rozčlenění lesního porostu se poskytuje pouze v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B.

III. Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické
jednotky
Identifikace
příspěvku
Sazba
příspěvku
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny1)
Kč/haBg125000
2.Umělá obnova sadbou první
- meliorační a zpevňující dřeviny1)
Kč/sazeniciBh112
3.Umělá obnova sadbou opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny1)
Kč/poloodrostek
Kč/odrostek
B
B
i
i
2
3
30
40
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny1)
Kč/haBj140000
5.Přeměny, rekonstrukceKč/haBk110000
6.Výchova lesních porostůKč/haBI16000
7.OplocenkyKč/kmBm150000
8.Individuální ochrana sazenic proti zvěřiKč/sazeniciBn240

Vysvětlivka:

1) Podporují se pouze stanovištně vhodné meliorační a zpevňující dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

IV. Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr

ŘádekVelikost
sdruženého
majetku
Technické
jednotky
Identifikace
příspěvku
Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.150-500 haKč/haCa1300150100-
2.501-1000 haKč/haCb135020015050
3.nad 1000 haKč/haCc1400250200100

V. Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické
jednotky
Identifikace příspěvkuSazba
1.Asanace insekticidní sítíKč/m3Ia1150
2.Asanace insekticidním postřikemKč/m3Ib1100
3.Asanace odkorněnímKč/m3Ic1300
4.Seštěpkování jehličnatých dřevinKč/haId126000
5.Asanace kombinací insekticidního postřiku a netkané textilieKč/m3Ie175
6Asanace etandinitrilem (EDN)Kč/m3If1150

VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické
jednotky
Identifikace
příspěvku
Sazba
příspěvku
1.Zlepšování životního prostředí zvěře
Políčka pro zvěřKč/haGa18000
Napajedla pro zvěřKč/ksGa21000
Betonové noryKč/ksGa32000
Lapací zařízeníKč/ksGa41000
Hnízdní budky pro vodní ptákyKč/ksGa5500
Odchytová zařízení na spárkatou zvěřKč/ksGa616000
Krmelce pro drobnou zvěřKč/ksGa71000
Akusticko-světelné plašiče zvěřeKč/ksGa82000
Krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce
- sčítaný jedinec jelena evropskéhoKč/ksGa91000
- sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky japonského nebo muflonaKč/ksGa0500
2.Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
Vypuštění tetřeva hlušceKč/ksGb18000
Vypuštění tetřívka obecnéhoKč/ksGb25000
Vypuštění koroptve polníKč/ksGb3250
Vypuštění zajíce polníKč/ksGb41500
Přenosné přístřešky pro koroptveKč/ksGb5200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
Koza bezoárováKč/ksGc11500
Bílý jelenKč/ksGc21500
4.Veterinární antiparazitické přípravkyKč/kgGe1200
5.Ulovení kormorána velkéhoKč/ksGf1500
6.Ulovení prasete divokéhoKč/ksGg12000
7.Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
- výsadba keřůKč/ksGh150
- výsadba a ochrana poloodrostkůKč/ksGh280
- výsadba a ochrana odrostkůKč/ksGh3100

VII. Sazby finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické
jednotky
Identifikace
příspěvku
Sazba
příspěvku
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/výkonKa12000
- český fousekKč/výkonKa22000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/ksKb17000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25000
- raroh velkýKč/ksKb35000
- orel skalníKč/ksKb45000

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA OBRANY

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA OBRANY

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“.

67. V příloze č. 1 část VI zní:

VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

ŘádekZkrácený název příspěvkuTechnické
jednotky
Identifikace
příspěvku
Sazba
příspěvku
1.Zlepšování životního prostředí zvěře
Políčka pro zvěřKč/haGa18000
Napajedla pro zvěřKč/ksGa21000
Betonové noryKč/ksGa32000
Lapací zařízeníKč/ksGa41000
Hnízdní budky pro vodní ptákyKč/ksGa5500
Odchytová zařízení na spárkatou zvěřKč/ksGa616000
Krmelce pro drobnou zvěřKč/ksGa71000
Akusticko-světelné plašíce zvěřeKč/ksGa82000
Krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce
- sčítaný jedinec jelena evropskéhoKč/ksGa91000
- sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky japonského nebo muflonaKč/ksGa0500
2.Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
Vypuštění tetřeva hlušceKč/ksGb18000
Vypuštění tetřívka obecnéhoKč/ksGb25000
Vypuštění koroptve polníKč/ksGb3250
Vypuštění zajíce polníKč/ksGb41500
Přenosné přístřešky pro koroptveKč/ksGb5200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
Koza bezoárováKč/ksGc11500
Bílý jelenKč/ksGc21500
4.Použití dravců v ochraně rostlin
Hnízdní podložky a budkyKč/ksGd1150
Lovecká stanoviště pro dravce (berličkyKč/ksGd240
5.Veterinární antiparazitické přípravkyKč/kgGe1200
6.Ulovení kormorána velkéhoKč/ksGf1500
7.Ulovení prasete divokéhoKč/ksGg12000
8.Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
- výsadba keřůKč/ksGh150
- výsadba a ochrana poloodrostkůKč/ksGh280
- výsadba a ochrana odrostkůKč/ksGh3100“.

68. Přílohy č. 5, 12 a 13 se zrušují.

69. Přílohy č. 6 až 8 znějí:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH¨HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH¨HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH“.

70. Přílohy č. 9 a 10 znějí:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH DRAVCŮ

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH DRAVCŮ“.

70. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl splněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle § 2 odst. 7 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, je platné až do 31. prosince 2020.

3. Finanční příspěvek podle § 11a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje jen v případě, že oplocenka byla zřízena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů č. 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.